חיפוש

נמצאו 206 תוצאות מסוג שות .

הגישה הראויה ללימוד תנ"ך

שאלה זו היא המשך לשאלה הקודמת [לחץ כאן למעבר] תודה לרב. שואל שוב. אחד המקורות שלכם למשל הוא דברי אור החיים הק' שאומר שלהלכה א"א לחלוק על חז"ל אך בדרשות אפשר. רואים שלא מחויבים ללכת עם חז"ל. בהקדמת הראב"ע לתורה גם הולך בכיוון זה ואפילו יותר חריף שדרשות חזל לרוב הם לילדים ואפשר לדרוש כל דבר ומצד שני בודאי שיש סודות עליונים אך זה לא קשור לפשט. זכור לי שגם הר"י אברבנאל הולך לפעמים בדרך זו גם באחת מהקדמותיו לנביאים שיש נביאים שלא ידעו קרוא וכתוב או לא ידעו את כל התורה כמדומני. רואים שכל אלו (וישנם עוד) סוברים או שגדולי התנ"ך לא כ"כ רחוקים מאיתנו (פחות מסתבר) או שכשאנו לומדים תנ"ך זה כמובן מתוך ידיעה שזהו דבר השם והם גדולים אך גם הם נפלו שהרי לא כתבו שחטאו דוקא במשהו עליון ודק וזה חשש ששייך רק לגדולי עולם אלא כתבו כפשוטו. שאלתי היא: האם על אף המקורות שהבאתם אנו רואים שיש שיטה נוספת אצל גדולי ישראל לאורך הדורות שבצורה הטובה שלה אפשר לומר שהסברה היא שהתורה באה ללמד אותנו מצוות ומוסר, ולכן ניתן -כאשר התורה עושה זאת-לדבר על חטאי הראשונים כדי ללמוד על עומק הדין (מסל"ש פרק ד) או כמה צריך להזהר מהיצר וכל מיני מוסרים מועילים. ואין בזה שום בעיה אם אדם יאמר שדוד הע"ה חטא ביצרא דעריות וצריך להזהר וגדולה תשובה וכו וכו. ושתי הדרכים נכונות ומיניה ומיניה יתקלס עילאה. ולכן מי שאומר שהאבות חטאו כמו שאנו חוטאים אך תראה שהם המשיכו לעבוד את השם ועשו תשובה כמו אצל משה שאף אחד לא נמנע לדבר על חטאו שכעס או חסרון אמונה או ביטחון אע"פ שאין גדול ממשה והיה כל רגע בדבקות עליונה. זה לא סותר. מה הראיה החזקה לכך שהדרך המוצגת באתר היא הנכונה ולא אחרת? או שכוונתכם לומר רק על דרך האפשר, וכמובן שישנם עוד דרכים. שוב תודה רבה לרב וסליחה על האריכות.

הרב יואב אוריאל

עוד בענין הגישה ללימוד תנ"ך

תודה רבה לרב על התשובה. בשאלה אלף - עשה לי סדר תודה. בשאלה בית - כתבתי שפחות מסתבר שהם אנשים נמוכים. ובכל זאת אם הרב יוכל אשמח להסבר של האברבנאל על חטא דוד ובת שבע שם הוא מפרש שדוד המלך חטא בחטא נורא שלא אני ולא הרב שלי חטאנו בו על כל פרטיו כולל נסיון העלמת החטא ע"י הזמנת אוריה לחזור לביתו ולהיות עם אשתו. האברבאנל שם דוחה את דברי רב שמואל בר נחמני ע"פ הגמ' שהיה מהפך בזכותו כי בא מבית דוד וכן את ראייתו של רשבר"נ מ "ויהי דוד בכל דרכיו משכיל והשם עימו". ואומר לסיכום שדוד המלך עשה תשובה אדירה וה' סלח לו. יוצא מדבריו שגם אם אני או הרב שלי לא היינו עושים חטא כזה אפשר לומר שה' גילה לנו שדוד המלך חזר למדרגתו הראשונה לפני החטא כי היה ענו גדול ובעל תשובה אדיר וממנו ילמדו כולם לדורות על עוצמת התשובה. ואם כן צדקת, כבוד הרב, שלא אלמד ממישהו שיחטא בא"א אף אם יעשה תשובה אך אם הקב"ה יעיד דרך המציאות והבחירה בזרעו שתיקן את חטאו, וכעת הוא בעיני השם לא פחות מלפני החטא- אזי אחזור ללמוד ממנו. עפ"ז אפשר לומר שהכל כפשוטו-כולל הכל : מות הילד, בחירת שלמה כממשיך,בחירת זרע דוד ודוד מלך ישראל חי וקיים. אשמח לשמוע את דעת הרב. שוב סליחה על האריכות ותודה רבה.

הרב יואב אוריאל

ביאור הכלל: 'כל הגדול מחברו - יצרו גדול הימנו'

שלום וברכה ב"ה למדתי בבית מדרש שלומד תנך בגובה הנשמה, שלא מייחס לגדולי ישראל נטיות כשלנו, אלא שראשונים כמלאכים. שמעתי הרבה שכשמדברים על סוגיית דוד ובת שבע, אומרים "היית מתאר לך את הרב שלך, או את אבא שלך חוטאים בחטא כזה, ק"ו על דוד", לכאורה זה באמת מובן, אבל אנו מוצאים בגמרא בקידושין שהקב"ה זימן לר' עקיבא יצר עריות, שר' עקיבא היה חוטא לולי הקב"ה הצילו, ויש שם עוד סיפורים מעין זה בגמרא, איך אפשר להבין שר' עקיבא כמעט וחטא, ולולי שהצילו הקב"ה היה חוטא. האם יכול להיות, שאנו לא יכולים לתאר לעצמינו את כוח היצר הרע שהיה פעם, כך שאין אפשרות להשוות את זה בכלל לנסיוננו, ואולי באמת דוד חטא בזה, והתורה רצתה להראות לנו את התשובה הגדולה שעשה דוד. ואולי אף אם זה מידי מרחיק לכת, כן אפשר לומר שהקב"ה גרם וסייע לו לחטוא, מעין מה שעשה לר' עקיבא, וזה משום שתשובה זה דבר לכתחילה, ויש שלוש חטאים שהיו מוכרחים לקרות כדברי הגמרא, על חטא אדם הראשון, חטא העגל וחטאו של דוד, ולכן הקב"ה גרם ליצר הרע שישלוט בדוד עד כדי כך שחטא. משום שתשובה זה דבר שלכתחילה. ומה כוונת הגמרא בע"ז שלא דוד היה ראוי לאותו חטא אלא למה חטא, כדי לומר לך שאם חטא יחיד אומרים לו כלך אצל יחיד? אשמח לתשובה מורחבת, ואם אפשר גם להתייחס למה כוונת המשפט "כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו

הרב יואב אוריאל

כמה שאלות בספר שמואל ובשופטים

1. במלחמתו של שאול עם עמלק הוא הורג את כל העמלקים ומשאיר רק את המלך אגג(שמ''א, טו'). אחרי לא הרבה שנים (ששאול עוד בחיים) העמלקים עולים על צקלג ושורפים ומחריבים אותה(שמ''א, ל').דוד בתגובה רודף אחרי הפלשתים ומכה בהם "מהנשף ועד הערב ולא נמלט מהם איש כי אם ארבע מאות איש נער אשר רכבו על הגמלים וינסו"(שמ''א, ל', י''ז). השאלה כזאת: איך העמלקים הספיקו להתרבות כ''כ בזמן כזה קצר? 2. במרדפו של שאול אחר דוד, שאול מבקש מדוד להישבע לו שלא יכרית את זרעו, ודוד נשבע(שמ''א, כד', כ''ב-כ''ג). לאחר מרד אבשלום, דוד נשבע לשמעי בן גרא שהוא לא יהרוג אותו(שמ''ב, יט', כ''ד) למרות ששמעי הוא ממשפחת בית שאול(שמ'''ב, ט''ז, ה'). למה נשבע דוד לשמעי שבועה זו אם כבר נשבע אותה לשאול? 3. לאחר מות הפילגש בגבעה, אישה מנתח אותה ל-12 חלקים ושולחה בכל גבול ישראל(שופ', י''ט, כ''ט). רד''ק מפרש: לכל שבט נתוח אחד, ולבנימין לא שלח, כי ממנו יצאה הרעה הזאת. אז למה 12 חתיכות? וגם אם הוא שלח לבנימין נתח, הם לא ידעו על המעשה הזה שהיה צריך לשלוח להם נתח? 4. לאחר המעשה של הפילגש בגבעה כל העם מתכונן לעשות באנשים האלה דין צדק, ובנימין לא מסכימים למסור אותם ומתכוננים למלחמה(שופ', כ'). למה?

הרב איתן שנדורפי

עבודה זרה וגאוה

לרבני בני ציון שלום וברכה! שאלתי היא כללית, אך אגש אליה דרך נקודה פרטית. בספר ישעיהו פרק ב' ישנה נבואה חריפה כנגד הגאווה, 'יום לה' על כל גאה ורם' וכו', מתוך הפרק משתמע די במפורש שגאווה זו, שהגיעה מתוך רוב עושר, הובילה לחטאי עבודה זרה 'ותמלא ארצו כסף וזהב... ותמלא ארצו אלילים'. וכן בהמשך הפרק כתוב שלעתיד לבוא, ביום שבו ישברו כל הכוחות שבעולם, המגדלים החומות הבצורות וכו', עד ונשגב ה' לבדו - ובני האדם יעזבו את אלילי הכסף והזהב שלהם. דהיינו, כאשר תיפסק הגאווה יפסיקו גם חטאי עבודת האלילים. אף חז"ל אומרים שהמתגאה כעובד עבודה זרה, ורואים שהם ראו את הגאווה כשורש של עבודה זרה. שאלתי היא: מה הקשר בין גאווה לעבודת אלילים? אנחנו מכירים עבודת אלילים שמגיעה מתוך טפשות וסכלות (כבישעיה מד - חציו שרפתי במו אש וכו'), או שמגיעה מתוך דמיונות כוזבים, ורצון לפגוש דבר מציאותי, תמונה סמל ודמות כדי לפגוש את האלוקות, מצינו גם עבודה זרה שמגיעה מתוך טעויות שכליות (כדור אנוש לפי הרמב"ם) ואף עבודה זרה שמגיעה מתוך שפלות חומרית, יין זנות, ולא עבדו ישראל עבודת אלילים אלא כדי להתיר להם עריות בפרהסיה, וכו' וכו', ונוסף על כל זה ישנו 'יצר של עבודה זרה' כעין יצר של עריות, השפעת אומות העולם, ועוד, וכמובן שיש סיבות רבות ושגרמו לעם לעבוד עבודת אלילים. אך לא הבנתי די הצורך מדוע הגאווה נתפסת כדבר הגורם לעבודת אלילים. אני מבין שגאווה גורמת לכפירה בכל מציאות אלוקית, 'ורם לבבך - ושכחת את ה' אלוהיך', אמירת כוחי ועוצם ידי גורם לאדם לחשוב שהוא מנהל את העולם ולא כוח עליון אלוקי. אמנם לא הבנתי מדוע הגאווה תגרום לאדם לכפור בקב"ה ולבחור לשעבד את עצמו לאלילים, הרי עדיין הוא משעבד את עצמו לכוחות אחרים, וא"כ לא נעשה חופשי ועצמאי מכוח היותו עובד עבודה זרה, ואדרבה הוא עכשיו משתחווה לדבר פחות ושפל, א"כ, מדוע גאוותו של האדם גורמת לו להשתעבד לעבודת אלילים? אודה לתשובה בעניין זה.

הרב יואב אוריאל

שאלת איסור הבמות

שלום עליכם כיצד ניתן להבין את השוני ביחס להקרבה בבמות בחומשי התורה. בשמות פרק כ נאמר (כא) מִזְבַּ֣ח אֲדָמָה֘ תַּעֲשֶׂה־לִּי֒ וְזָבַחְתָּ֣ עָלָ֗יו אֶת־עֹלֹתֶ֙יךָ֙ וְאֶת־שְׁלָמֶ֔יךָ אֶת־צֹֽאנְךָ֖ וְאֶת־בְּקָרֶ֑ךָ בְּכָל־הַמָּקוֹם֙ אֲשֶׁ֣ר אַזְכִּ֣יר אֶת־שְׁמִ֔י אָב֥וֹא אֵלֶ֖יךָ וּבֵרַכְתִּֽיךָ  היינו שכל אדם יכול לבנות מזבח בכל מקום בו יחפוץ. לאחר מכן בויקרא יז הדבר נאסר ויש חובה להביא כל זבח אל פתח אוהל מועד. שם בפרשיה מופיעות שתי סיבות 1. שלא יקריבו לשעירים 2. שזריקת הדם על המזבח תכפר עליהם. מה פשר כל סיבה, ולמה צריך שתיים שונות? לסיום נראה מדברים יב שבזמן המדבר העם היה מזבח בבמות ואדרבה נראה שהדבר לגיטימי! (ח) לֹ֣א תַעֲשׂ֔וּן כְּ֠כֹל אֲשֶׁ֨ר אֲנַ֧חְנוּ עֹשִׂ֛ים פֹּ֖ה הַיּ֑וֹם אִ֖ישׁ כָּל־הַיָּשָׁ֥ר בְּעֵינָֽיו:  (יג) הִשָּׁ֣מֶר לְךָ֔ פֶּֽן־תַּעֲלֶ֖ה עֹלֹתֶ֑יךָ בְּכָל־מָק֖וֹם אֲשֶׁ֥ר תִּרְאֶֽה: (יד) כִּ֣י אִם־בַּמָּק֞וֹם אֲשֶׁר־יִבְחַ֤ר יְקֹוָק֙ בְּאַחַ֣ד שְׁבָטֶ֔יךָ שָׁ֖ם תַּעֲלֶ֣ה עֹלֹתֶ֑יךָ וְשָׁ֣ם תַּעֲשֶׂ֔ה כֹּ֛ל אֲשֶׁ֥ר אָנֹכִ֖י מְצַוֶּֽךָּ:  איך ניתן להבין את הפסוקים השונים וכיצד יש להבין את הסתירות ביניהם?

הרב יואב אוריאל
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שו"ת

איך לומדים תנ"ך

שלום לרבנים! ביחס לגישה ללימוד תנ"ך. אם אני ניגש...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

הגישה הראויה ללימוד תנ"ך

שאלה זו היא המשך לשאלה הקודמת [לחץ כאן...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

עוד בענין הגישה ללימוד תנ"ך

תודה רבה לרב על התשובה. בשאלה אלף - עשה לי סדר...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

התנ"ך אינו ספר היסטוריה

מדוע אברהם אבינו מוזכר בתורה מגיל 75 שנה
הרב נועם וידר
שו"ת

תנ"ך וארכאולוגיה

ב"ה איך יש להתייחס לפשט העובדות המסופרות בתנ"ך מול...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

המטרה בלימוד תנ"ך

שלום! מה מטרתנו בלימוד תנ"ך? מה הקומה הנפשית...
הרב יוסי ברינר
שו"ת

מה מטרתנו בלימוד תנ"ך?

שלום! מה מטרתנו בלימוד תנ"ך? מה הקומה הנפשית שהוא...
הרב אס"ף בנדל
שו"ת

ביאור הכלל: 'כל הגדול מחברו - יצרו גדול הימנו'

שלום וברכה ב"ה למדתי בבית מדרש שלומד תנך בגובה...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

אין מוקדם ומאוחר בנביאים

שלום לרבנים האם נכון לומר שבנ"ך אין מוקדם ומאוחר...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

חלוקת הפרקים וספרי התנ"ך

למה מלכים נחלק לא' וב'?
הרב יוסי ברינר
שו"ת

סיומות השמות בתנ"ך

א) מדוע בנביאים יש פעמים שמוסיפים את האות ה' או ו'...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

הביטויים 'עם ישראל' 'בני ישראל' ו'עדת ישראל'

מדוע כתוב בתורה לפעמים עדת ישראל לפעמים בני ישראל...
הרב יוסף שילר
שו"ת

עונש המוות בעקבות אכילת עץ הדעת

אני מלמדת בקרוב על חטא אדם הראשון. ולשאלתי, כיצד...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

קללת כנען

מדוע חם חטא, וכנען הוא שמקולל?
הרב אס"ף בנדל
שו"ת

תאריך לבריאת העולם של הציווי 'לך לך'

באיזה שנה לפי הלוח העברי מקבל אברהם את הציווי לך...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

מדוע יש תולדות יצחק ותולדות יעקב אך לא תולדות אברהם?

שאלה חשובה - לכל אורך ספר בראשית נפוצה המילה...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

גניבת נשי האבות ונסיונות חטיפה נוספים

כיצד יש להבין את ירידת אברהם למצרים תוך בקשתו משרה...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

פירוש האבן עזרא על "מצחק"

שלום, יש לי סמינריונית על היחסים בין שרה להגר, אני...
הרב מנחם שחור
שו"ת

קנין מקומות בארץ ישראל בכסף

מדוע אברהם אבינו וכן יעקב וכן דוד היו צריכים לקנות...
הרב אס"ף בנדל
שו"ת

דברי אברהם לעבד שלא להשיב את בנו לחרן

כאשר העבד שואל את אברהם אבינו מה יקרה אם האישה...
הרב מנחם שחור
שו"ת

מאבקי יצחק על הבארות

מדוע יצחק נלחם כל כך על הבארות שחפר אביו? הרי...
הרב מנחם שחור
שו"ת

בחירתו החופשית של עשו

בס"ד שלום רב, פירושי התורה (פשט התורה ורש"י)...
הרב יוסף שילר
שו"ת

לבן ביקש להשמיד את הכל

היכן בדיוק בפרשת ויצא לבן רצה להשמיד את בית יעקב?...
הרב נועם וידר
שו"ת

נצחיות שבט יהודה

במה זכו שבט יהודה שהם לא נעלמו בגלות? תודה רבה
הרב אס"ף בנדל
שו"ת

נשיקת יעקב לרחל

שלום וברכה רציתי לשאול איך זה שיעקב נישק את רחל?...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

רחל ולאה בבניין בית ישראל

שלום וברכה, האם אפשר קצת לבאר את הנושא של רחל...
הרב אס"ף בנדל
שו"ת

גניבת התרפים על ידי רחל

בס"ד שלום לרבנים, שאלתי למה גנבה רחל את את...
הרב יוסי ברינר
שו"ת

למה כעס יעקב על רחל?

איך יתכן שיעקב עונה לרחל בצורת כעס על בקשתה הבה לי...
הרב עמנואל בן ארצי
שו"ת

ההבדל בין שמעון ללוי

אם שמעון ולוי זוכים שניהם לנזיפה מיעקב בפרשת ויחי...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

כוונת יהודה במכירת יוסף

מכירת יוסף- כוונת ראובן וכוונת יהודה-התיחסות האחים...
הרב יוסי ברינר
שו"ת

פילגש בתנ"ך ובהלכה

ב"ה מה פירוש "פילגש"? מה ההגדרה שלה והאם זה מותר...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

"ערומים ולא התבוששו"

שלום לכבוד הרב. אמנם סוגיות "בראשית -נח" מכונות...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

מתי נזכרות הנהגות ומידות טובות של הנביאים בכתוב

בשעה שחוזר משה ממעמד הסנה הוא מבקש רשות מיתרו ללכת...
הרב מנחם שחור
שו"ת

שאלות בפרשת שמות

צה הקושי בפסוקים: "ויקח את בת לוי", "מזה בידך",...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

מכת בכורות

שלום לרבנים למה בכל מכות מצרים אומרים:דם, צפרדע,...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

הציווי על מצות לפני יציאת מצרים

שלום לרבנים! למדנו חומש שמות וראינו שבקרבן פסח...
הרב יוסי ברינר
שו"ת

מועד אמירת התורה ומצוותיה למשה

קשה לי להבין - מתי בעצם נאמרו כל המצוות למשה...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

הזכרת מעמד הר סיני בתנ"ך

שלום לכם מדוע לא מוזכר מעמד הר סיני בנביאים...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

פוקד עוון אבות על בנים

השאלה היא בעיקר תיאולוגית מוסרית - במקרים רבים אנו...
הרב יוסף שילר
שו"ת

האם מצות עליה לרגל נוהגת במשכן?

בסוף פרשת משפטים ה' ציווה אותנו לעלות לרגל אל בית...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

מדוע יש צורך בבדים לכלי המקדש הקבועים במקומם?

מדוע לדורות יש בדים לכלי המקדש - לארון ולשולחן...
הרב מנחם שחור
שו"ת

מדוע דרש ה' מפרעה להוציא את ישראל לשלושה ימים בלבד?

מדוע ה' אומר שוב ושוב לפרעה כי הוא מתכוון להוציא...
הרב מנחם שחור
שו"ת

זמן השיעבוד

כתוב בשמות רבה (א, ח) ברשב''ם (א, ו) ובספורנו (א,...
הרב מנחם שחור
שו"ת

איזה קרבנות היו לפני מתן תורה?

איזה סוגי קרבנות הקריבו לפני מתן תורה - האם...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

בין פרשת ויקרא לפרשת צו

למדתי לאחרונה את פרשת צו והבחנתי שהיא תמונת ראי של...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

צרעת - קירבה לה'

שאלה שמטרידה אותי ביחס לנגע הצרעת - מהו הפשר...
הרב נועם וידר
שו"ת

ברכת לולב

למה ומה מברכים על ארבעת המינים
הרב יוסי ברינר
שו"ת

שמיני עצרת ושמחת תורה בתנ"ך

נהוג לומר שאמת יש רק אחת והנה ב"שמיני עצרת" לא רק...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

מיקום פרשיות בהר בחוקותי

מדוע ולמה מופיעות בסוף חומש ויקרא שתי פרשיות - בהר...
הרב יוסי ברינר
שו"ת

למי שייכת ארץ ישראל?

האם ארץ ישראל היא בבעלות עם ישראל או הקב"ה? ומה...
הרב נועם וידר
שו"ת

מדוע התלוננו בני ישראל בפרשת בהעלתך שאין להם בשר? והרי היה להם שלו!

בפרשת בשלח בחומש שמות ראינו שהעם קיבל מן ושליו אן...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

האם בני ישראל חטאו כה הרבה?

שלום רב. שתי שאלות: 1. מדוע לאורך כל התנך אין כמעט...
הרב נועם וידר
שו"ת

עונשם של דור המדבר

כתוב באיכה רבה (פתיחתא לג) ובירושלמי דף כו: (פ''ד...
הרב יוסף שילר
שו"ת

אויב גלוי ואויב נסתר

מדוע על מה שאירע לפי חז"ל בנחלי ארנון, עשה הקב"ה...
הרב נועם וידר
שו"ת

תולדות הכניסה לארץ: מדרום או ממזרח

שלום. לגבי כניסת בנ"י ישראל לארץ בשנת הארבעים....
הרב יואב אוריאל
שו"ת

עין הארץ

מה פירוש המשפט "כסה את עין הארץ"
הרב מנחם שחור
שו"ת

הציווי הכפול על משה לעלות להר העברים

אני לא מבין - אם הקב"ה ציווה את משה רבינו בפרשת...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

קורבנות מוספים והכניסה לארץ

לא מצליחה להבין - מדוע פרשת המוספין המופיעה בפרשת...
הרב מנחם שחור
שו"ת

גבולות הארץ 2 שלבים

האם ברור ומוסכם שהגבולות בפרשת מסעי מצומצמים יותר...
הרב נועם וידר
שו"ת

מצוות הפרשת ערי מקלט

שלום רב! אשמח לשמוע קצת על עניינו של גואל הדם...
הרב יוסי ברינר
שו"ת

שתי שאלות בתחילת ספר דברים

התחלתי ללמוד כעת ספר דברים עם סטודנטים, והתעוררו...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

רשימת המקומות בתחילת פרשת דברים

רציתי לשאול - על פי הפשט (ולא המדרשים ורש"י) מה...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

מלחמת שבעת העמים

שלום וברכה מאד מעסיק אותי הנושא של מלחמות ישראל...
הרב יוסי ברינר
שו"ת

דיברה תורה כנגד יצר הרע

כיצד ניתן להבין את פרשת אשת יפת תואר ובפרט את...
הרב נועם וידר
שו"ת

אם משה היה נכנס לארץ - האם התורה היתה ממשיכה להיכתב גם בארץ ישראל?

אם משה היה נכנס לארץ - האם התורה היתה ממשיכה...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

מלך יריחו והמרגלים שבאו לרחב

ספר יהושוע פרק ב, איך ידע מלך יריחו שבאו מרגלים...
הרב מנחם שחור
שו"ת

ההבדל בין יהושע לשופטים

מה ההבדל העיקרי בן תקופת יהושע לתקופת השופטים? ומה...
הרב נועם וידר
שו"ת

כריתת ברית עם יושב הארץ

שלום רב בפרק יא בספר יהושוע כתוב שה' הקשה את לב...
הרב נועם וידר
שו"ת

רש"י הראשון על התורה והנ"ך

לפי הרשי הראשון כל מטרת התורה היא לתת את המצוות...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

מדוע לא השלים יהושע את כיבוש הארץ?

מדוע יהושוע השאיר הרבה חלקים בא'י ללא כיבוש?
הרב יואב אוריאל
שו"ת

המלכים שהיכה יהושע - ומלך חברון

ביהושע פרק יב מנויים שלושים ואחד מלכים שהכה יהושע...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

נחלת זבולון

ראיתי שיש מפות המציירות את זבולון ללא ים והפסוקים...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

מדוע הקב"ה לא הקים מנהיג לאחר מות יהושע?

שלום וברכה! מזה זמן מה שמעסיקה אותי השאלה- מדוע לא...
הרב נועם וידר
שו"ת

קיום הברית עם רחב ומשפחתה

האם קיימו המרגלים את הבטחתם לרחב? ומה עשו אתה...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

תפקיד יהושע בפרשת המזבח

שלום וברכה. תודה רבה על המענה לשאלות ועל האתר...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

שירה במעבר הירדן

מדוע לא אמרו בנ"י שירה כאשר יצאו מהירדן כמו שרואים...
הרב מנחם שחור
שו"ת

אי הכרתת הענקים מערי פלשתים

שלום הרב! בספר יהושוע , פרק יא פסוק כב כתוב-״לא...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

מעמד הגורל על חלוקת הנחלות

שלום וברכה, קודם כל, תודה רבה על האתר הנפלא ועל...
הרב יוסף שילר
שו"ת

האם בתקופת השופטים חלה התקדמות?

לגבי תקופת השופטים - האם זו היתה תקופה של התקדמות?...
הרב מנחם שחור
שו"ת

השופטים ה"קטנים"

מה התפקיד של השופטים שמופיעים בספר שופטים אבל לא...
הרב נועם וידר
שו"ת

יאיר בן מנשה מחומש במדבר ויאיר הגלעדי מספר שופטים

שלום וברכה! רציתי לשאול האם יאיר הגלעדי שמסופר...
הרב נועם וידר
שו"ת

בני רחל בספר שופטים

למה דווקא השבטים שיצאו מרחל אימנו חוטפים ומוכים...
הרב מנחם שחור
שו"ת

חזרת מעשה עתניאל ועכסה ביהושע ובשופטים

שלום רב מדוע ישנה חזרה כמעט זהה ביהושע ובשופטים על...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

איך הגיעו ישראל לשפל של פילגש בגבעה?

היאך עם ישראל הגיעו לשפל כ"כ גדול וחטאו בפילגש...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

מעגל הקסמים בספר שופטים

בס"ד שלום לרבנים, אנחנו לומדות ספר שופטים וראינו...
הרב יוסי ברינר
שו"ת

כיבושי בני ישראל לאחר מות יהושע

שלום לרבנים. 1. מדוע היה צורך לפרט את כיבוש העיר...
הרב נועם וידר
שו"ת

כיבוש העיר לוז

שלום לרבנים. מדוע היה צורך לפרט את כיבוש העיר...
הרב מנחם שחור
שו"ת

מדוע שרו ישראל בשירת דבורה

שלום. לגבי שירת דבורה, למה דווקא אצל דבורה יש...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

מלחמת בני אפרים ביפתח

בספר שופטים בפ' יב יש מלחמה בין בני אפרים ליפתח...
הרב יוסי ברינר
שו"ת

בקשת גדעון לאותות

שלום הרב. מדוע לקראת המלחמה עם מדיין גדעון מבקש את...
הרב יוסף שילר
שו"ת

זיהוי בימינו של המקומות בתנ"ך

שלום, רציתי לשאול, בעקבות קריאה בשופטים על מלחמת...
הרב עמנואל בן ארצי
שו"ת

למה חמל שאול על אגג?

שלום הרב רציתי לשאול איך שאול חמל דווקא על אגג,...
הרב מנחם שחור
שו"ת

הריגת כוהני נוב

איך שאול עשה פעולה כה קשה ונוראה של הריגת נוב עיר...
הרב נועם וידר
שו"ת

שהות דוד בארץ פלשתים

שלום ותודה! רציתי להבין - כאשר דוד שהה בארץ פלשתים...
הרב אס"ף בנדל
שו"ת

בן שנה שאול במלכו - האמנם?

מה הכוונה: בן שנה שאול במלכו? האם הוא היה בן שנה?...
הרב נועם וידר
שו"ת

האם שאול היה אמור לזכות למלכות נצחית?

כיצד שמואל הנביא אמר לשאול שאם לא היה חוטא, והיה...
הרב מנחם שחור
שו"ת

עשהאל ואבנר

מדוע הצליח דווא עשהאל לרדוף אחר אבנר בן נר?
הרב אס"ף בנדל
שו"ת

ניצחון דוד את הארי והדוב

מדוע בתיאור של דוד הנלחם בארי ובדב הוא מציין שאחז...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

הבטחת שאול את ביתו למכה גלית

פעמיים הבטיח שאול את בנותיו לדוד מה קרה בפעם...
הרב נועם וידר
שו"ת

התחיה המפתיעה של עמלק

רציתי לשאול איך זה שעמלק הצליח כל כך לגדול מחדש...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

האם ישי ובניו הבינו ששמואל בא למשוח את דוד

אשמח לעזרתכם - אני מורה בכיתה ה'. לא הצלחתי להבין...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

הר אפרים ובית לחם יהודה

בפרשיות פסל מיכה ופילגש בגבעה הגיבור מגיע מהר...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

כיצד להבין את חטאי שאול

איך ניתן להבין את הנפילות של שאול: החל מענוה פסולה...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

הרצון למנות מלך ומלחמת בני עמון

בשמואל א' פרק י"ב מוכיח שמואל את העם כל בקשתם מלך...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

כמה שאלות בספר שמואל ובשופטים

1. במלחמתו של שאול עם עמלק הוא הורג את כל העמלקים...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

וישסף שמואל את אגג

וישסף שמואל את אגג (שמו"א טו, לג) מה זה וישסף?...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

מדוע הומלך שאול שלוש פעמים?

בס"ד מדוע שאול הומלך שלוש פעמים? תודה, בנימין
הרב יואב אוריאל
שו"ת

מלחמת פלשתים בגלבוע

שלום רב לגבי הקרב האחרון של שאול המלך בגילבוע,...
הרב יוסי ברינר
שו"ת

האם שאול ידע מיהו שמואל לפני שנפגשו?

איך יכול להיות שבשמואל א פרק ט שאול לא מכיר את...
הרב יוסף שילר
שו"ת

האם היה מותר לדוד להרוג את נבל הכרמלי?

שלום וברכה. קודם כל תודה רבה על האפשרות לשאול...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

יונתן ונערו במלחמת פלשתים

כתוב בשמואל א פרק יד שיונתן אמר לנשא כליו שלו שאם...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

שאול ויונתן במלחמת פלשתים

כתוב בשמואל א פרק יד שה' לא ענה לשאול המלך אז...