הבית של התנ"ך

הבמה המרכזית ללימוד תנ"ך בדרך מסורת ישראל

 

איך לומדים תנ"ך?

שיטת הסדר עולם בישוב סתירות כרונולוגיות

בריתת 'סדר עולם' עוסקת במנייני השנים החל מבריאת העולם, לאורך כל ימי התנ"ך. המניין המקובל בידינו מבוסס עליה. במאמר זה עוקב הרב אחרי דרכו של הסדר עולם ביישוב סתירות כרונולוגיות בתנ"ך.

עבור לתוכן השיעור/ מאמר
שיעור מומלץ

מהותה וייעודה של סדום

לאיזור סדום ועמורה יש ייעוד נשגב. אך בצד ייעוד זה עלול איזור זה להידרדר לרשעה נוראה.

עבור לתוכן השיעור/ מאמר
פרשת השבוע

המעלה הנבואית של האבות

האבות מול משה התורה מסתיימת בגילוי מעלת משה על פני כל הנביאים באשר הם (דברים לד, י): "וְלֹא קָם נָבִיא עוֹד …

המלחמה על הארץ

מי הבעלים המקוריים של ארץ ישראל? מה היא המשמעות ההיסטורית של המלחמה הראשונה בהיסטוריה וכיצד נדודי אברהם מתבארים לאור מלחמה זו?

יחסי האדם והאדמה בפרשיות בראשית-לך לך

סקירת יחסי האדם והאדמה בפרשיות בראשית-נח-לך לך. נח הוא 'איש האדמה'. תפקידו לתקן את קללת האדמה שהחלה באדם הראשון והמשיכה אצל קין. אך גם אצל נח התיקון...

כ - 45 דק'

תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית ועד יציאת מצרים

שיעור ראשון בסדרה | סקירת-על המתחילה מבריאת העולם וממשיכה עד הגעת ישראל לארץ ישראל. בשיעור זה אנו עוקבים אחר הקרבה והריחוק של הקב"ה לאדם הראשון,...

60 דק'

"אי מזה באת" - שאלה או תמיהה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת לך לך |

לכל התכנים בפרשת השבוע
מאמרים להפטרה

שלושת גווני ההשגחה

הפטרת לך לך | ישעיהו מ | בפרק מ בישעיהו מוצג פחד ישראל שהקב"ה עזבם: "לָמָּה תֹאמַר יַעֲקֹב וּתְדַבֵּר יִשְׂרָאֵל נִסְתְּרָה דַרְכִּי מ…

מקור הכוח בישראל ובעמים

הפטרת לך לך | ישעיהו מ | בסוף פרק מ בישעיהו ובתחילת פרק מא עורך הנביא בירור יסודי בדבר מקור הכוחות אשר עומדים לרשות האדם. בפרק מ בכללו…

ניצחון אברהם עומד לדורות

הפטרת לך לך | ישעיהו מ | משפט ה' מול האלילים בהפטרת פרשת לך לך קוראים ישראל מתוך פרקים מ-מא בישעיהו. פרקים אלו עוסקים בגדלות הקב"ה וע…

לכל התכנים בהפטרת השבוע
חדש בבית המדרש

ברכת הגשם ומעמד הגשם בבריאה

בשיעור זה נופתע לגלות עד כמה מרכזי תפקידו של הגשם בתוך הבריאה

המעלה הנבואית של האבות

האבות מול משה התורה מסתיימת בגילוי מעלת משה על פני כל הנביאים באשר הם (דברים לד, י): "וְלֹא קָם נָבִיא עוֹד...

לכל השיעורים בבית המדרש

מכלל יופי – מגילת קהלת

הרב יואב אוריאל
  • 60 ₪
  • 50 ₪

מכלל יופי – שיר השירים

הרב יואב אוריאל
  • 50 ₪

מכלל יופי - מגילת איכה

הרב יואב אוריאל
  • 30 ₪

מכלל יופי – ספר יונה

הרב יואב אוריאל
  • 30 ₪

קשר חי

אתר זה הוא חלק מתנועה רחבה של לימוד התנ"ך. אנו מזמינים אותך ליטול חלק בלימוד החי והפועם.
 

 

קטע מתוך: 'דרך לימוד התנ"ך'

דוגמה: התייחסות ברורה מאליה למעשה ראובן

רמב"ם סוטה ג, ב:

ואומרין לה בתי הרבה קדמוך ונשטפו ואנשים גדולים ויקרים תקף יצרן עליהן ונכשלו ומגידין לה מעשה יהודה ותמר כלתו ומעשה ראובן בפלגש אביו על פשטו ומעשה אמנון ואחותו, כדי להקל עליה עד שתודה

הכסף משנה (שם, מופיע בהלכה א) מבאר כי הרמב"ם דייק ואמר 'על פשטו' משום שבודאי לא ניתן לומר על ראובן שיצרו תקף עליו:

ומה שכתב: 'על פשטו' כלומר דכתיב ביה וישכב ראובן את בלהה פילגש אביו, אבל לפי האמת, ח"ו מלומר כן על אותו צדיק וכדאיתא בפרק במה בהמה (שבת דף נ"ה:) ומ"ש ומעשה אמנון ואחותו".

הענין מודגש בשו"ת הרמ"א (סימן יא):

"…דגרסינן פ"ק דסוטה… שאומרים בפניה מעשה כתובים הראשונים (שם ז, ב), ופירש"י: בדברים הכתובים בתורה שנעשו בימים הראשונים כגון... במעשה תמר שאמר צדקה ממני, במעשה יצועי אביו, ופירש"י: ומדרש אגדה דר' תנחומא כשאמר יהודה צדקה ממני עמד ראובן ואמר בלבלתי יצועי אבי כו'. ובסמ"ג (עשין נו) ובמשנה תורה שחבר הרמב"ם הלכות סוטה (ג, ב) ואומרים לפניה מעשה ראובן כפשוטו.

והנה ק"ל על זה, הרי אמרו ז"ל פרק במה בהמה (שבת נה, ב): כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה. גם אמרו במגילה פרק הקורא את המגילה במשנה (פ"ד מ"י) מעשה ראובן נקרא ולא מתרגם, ופירש אדון המפרשים רש"י ז"ל משום גנותו. וא"כ קשה, וכי מפני הטמאה הזאת שלא תשתה ותמות, ובודאי אינה כדאית לשמוע, נוציא שם רע על ראובן הצדיק ונאמר שחטא ונכחיש המקרא שנאמר ומעיד עליה שלא חטא, שנאמר "ויהיו בני יעקב שנים עשר" (בראשית לה, כב) ואמרו ז"ל (שבת נה, ב) מלמד שכולם צדיקים ושוים שלא חטא ראובן. ואלא על כרחך לומר שהטעם הוא כדי שלא ימחק השם הנכתב בקדושה ובטהרה, כמו שאמרינן עשי לשמו הגדול שלא ימחה על המים כו'".

עבור למדור: דרך לימוד התנ"ך
קשר חי