כנס התנ"ך תשעט

ימי העיון בתנ"ך תשע"ט

מאגר השיעורים שנתנו בימי העיון תשע"ט

השפה של ספר דברים

הקדמה חומש דברים הוא משנה התורה. התורה כולה מקבלת בו פנים חדשות, ומתחדשים עקרונות רוחניים יסודיים. עקרונות א…

איך לומדים תנ"ך

הגישה ללימוד תנ"ך

בשיעור זה נברר את הגישה הראויה ללימוד תנ"ך לאור פרשנות חז"ל

כ-70 דק'
שיעור מומלץ

עצת ה' ועצת היועצים בספר משלי

ננסה להבין את מקומם של העצות והיועצים אשר בספר משלי לעבודת ה' של האדם

כ-70 דק'
פרשת השבוע

ואמרת אשימה עלי מלך

מה היא המשמעות הרחבה של מצוות הקמת המלכות על ישראל? מה הן הסכנות הכרוכות בכך? וכיצד התורה מקדימה 'רפואה למכה'?

ארבע רשויות ההנהגה בעם ישראל

בפרשת שופטים התורה מונה את ארבע רשויות ההנהגה - שופטים, מלך, נביא וכהונה. בשיעור זה נגלה כיצד כל מערכת ההנהגה בעם ישראל שונה מן המוכר בעולם, ומה היא...

כהן משוח מלחמה

פתיחה כאשר סוקרים את הלכות כהן משוח מלחמה ומה מעמדו מתגלים לנו דברים מעניינים. יש דינים בהם הוא קרוב לכהן ג…

מלפניך משפטי יצא

פרשת שופטים | נעיין בפרשתנו ונבאר מה תפקידה של כל אחת מן הדמויות המרכיבות את מערכת המשפט – שוטר, שופט וכהן. מתוך כך נעמיק להבין מה תפקידם בתוכנו...

ה' אורי וישעי ממי אירא

פרשת שופטים | האויב מספר אחד במלחמה הוא הפחד. כיצד ניתן להילחם בלעדיו? עיון בדיני המלחמה בפרשתנו יבהיר לנו מהו האומץ הראוי במלחמה הן כנגד האויב...

ידינו לא שפכו את הדם הזה

פרשת שופטים | פרטי פרשת עגלה ערופה מזכירים בחלקם את פרשת פרה אדומה, ובחלקם– את השעיר המשתלח ביום הכיפורים. מה מרמז דמיון זה על תפקידה של העגלה בכפרת...

לכל התכנים בפרשת השבוע
מאמרים להפטרה

קריאה להתעוררות ירושלים

הפטרת שופטים | ישעיהו נא-נב | בפרקים אלו הנביא מנבא שהקב"ה יעורר את ישראל להיגאל, והוא משתמש בלשון מיוחדת: חמש קריאות שפותחות במילה כפולה: …

הנחמות הכפולות של ישעיהו

הפטרת שופטים | ישעיהו נא | הפטרת פרשת שופטים היא הפטרת הנחמה הרביעית מתוך שבע הפטרות הנחמה. בהפטרה זו, כמו בשתי ההפטרות הקודמות (עקב, רא…

לכל התכנים בהפטרת השבוע
חדש בבית המדרש

מהו הדביר?

פרק ח | הקדמה בפרקי המקדש בספר מלכים (א פרקים ו-ח) ובספר דברי הימים (ב פרקים ג-ז) מופיע מספר פעמים השם...

מה היה גובהו של בית המקדש הראשון?

פרק ו | הקדמה נאמר בפרקנו: "והבית אשר בנה המלך שלמה לד' ששים אמה ארכו, ועשרים רחבו, ושלשים אמה...

כיצד יתכן ששלמה המלך כרת ברית עם חירם מלך צור?

פרק ה | הקדמה נאמר בפרקנו: כו. "וד' נתן חכמה לשלמה כאשר דִבֶּר לו, ויהי שָלֹם בין חירם ובין שלמה, ויכרתו...

לכל השיעורים בבית המדרש

מכלל יופי – מגילת קהלת

הרב יואב אוריאל
  • 60 ₪
  • 50 ₪

מכלל יופי – שיר השירים

הרב יואב אוריאל
  • 50 ₪

קשר חי

אתר זה הוא חלק מתנועה רחבה של לימוד התנ"ך. אנו מזמינים אותך ליטול חלק בלימוד החי והפועם.
 

 

קטע מתוך: 'דרך לימוד התנ"ך'

רלוונטיות נבואות הנביאים לכל דור ודור

ערוך השולחן אורח חיים סימן רפד:

"זה שאומרים ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם ולכאורה הך אחור מיותר ואין לו הבנה. ונראה לי דהכי פירושו: דזהו מילתא דפשיטא שכל דברי התורה וכל דברי הנביאים יתקיימו אי"ה והמפקפק בזה אין לו חלק באלקי ישראל.

אלא דלכאורה בדברים שכבר עברו אין לנו תועלת בדבריהם וחלילה היא כסיפור מעשה. אבל האמת דגם העבר עדיין נוצץ בכל עת ובכל זמן כמו יציאת מצרים שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאלו הוא יצא ממצרים ונמצא דבכל עת הוא יציאת מצרים וכן כל דברי הנביאים שכבר עברו לא עברו ולא יעברו ונוצצים תמיד ופועלים בכל עת וזהו מסגולת תורתינו הקדושה ולזה אומרים ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם כלומר אפילו אותם העומדים עתה באחור שכבר עברו גם הם לא ישובו ריקם והם תורה שלימה".

עבור למדור: דרך לימוד התנ"ך
קטע מתוך: 'מקורות על לימוד תנ"ך'

הקב"ה עוסק במקרא ביום

מדרש תהלים (מזמור יט):

"ומנין היה יודע משה רבינו אימתי היה יום ואימתי לילה, שהוא מחשב ארבעים יום וארבעים לילה אצל הקדוש ברוך הוא? אלא בשעה שהיה הקדוש ברוך הוא מלמדו מקרא, היה יודע שהוא יום, וכשהיה מלמדו משנה, היה יודע שהוא לילה. ומנין שהקב"ה עוסק במקרא ביום, ובמשנה בלילה? שנאמר: 'דודי צח ואדום' (שיר השירים ה, י). כשהוא עוסק במקרא ביום פניו צחות כשלג. ואין 'דודי' אלא ארבעה ועשרים ספרים, שכן דודי בגימטריא ארבעה ועשרים, וכשהוא עוסק במשנה בלילות פניו מאדימות".

עבור לצפייה בכל המקורות
קשר חי