הבית של התנ"ך

הבמה המרכזית ללימוד תנ"ך בדרך מסורת ישראל

 

איך לומדים תנ"ך

שיתוף בשר ודם בתהליך התורה מן השמים

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת נשא |

עבור למאמר
מאמר מומלץ

שני לחת אבנים כראשנים

פרשת כי תשא | שלושה שלבים בקשר הברית בין ישראל לקב"ה: נתינת לוחות ראשונים כתובים באצבע אלוקים, שבירת הלוחות בחטא העגל וקבלת לוחות שניים שפסל משה. מדוע גלגל הקב"ה כך שישתברו הלוחות הראשונים ויינתנו לוחות שניים? מה מקומו של חטא העגל בין לוחות ראשונים לשניים? ומהי בעצם מעלתם של הלוחות השניים על אלו הראשונים? כל זאת יבואר תוך התבוננות בשלושה שלבים בחיי נישואין וההבדל שבין חתן וכלה לזוג מבוגר.

עבור למאמר
פרשת השבוע

עם קשה עורף

במילים אלה מנמק הקב"ה את הסיבה להשמדת העם החוטא בעגל, והקמת עם חדש מזרעו של משה. באותן מילים ממש, מתנסח משה בבקשתו להצלת ישראל מהעונש. המפרשים...

כ - 70 דק'

האם מותר למנות את בני ישראל?

מניין בני ישראל בפתיחתו של ספר במדבר, הנקרא בחז"ל בשם "חומש הפקודים"[1], מופיע ציווי ה' למנות את בני ישראל. …

ילכו מחיל אל חיל

פרשת כי תשא | מהי מעלתם הנשגבה של הלוחות השניים על פני הראשונים, וכיצד זכינו להם דווקא בעקבות חטא העגל? נתבונן בשלוש מדרגות בהבנת 'יתרון האור מן...

שחורה אני ונאוה

פרשת כי תשא | מערכת היחסים הזוגית מלאה אהבה, יופי ונעימות, אולם יחד עם זאת, פעמים מתגלים בה סיבוכים, חיכוכים וקשיים. ככל הנראה הדבר נובע מן הפער...

וטהרתם

פרשת כי תשא, פרשת פרה | באופנים שונים משמשים המים כדרך טהרה- בטבילה, בהזאה ובהשקיה. נתבונן בדרכי הפעולה השונות של המים בטהרת מצורע, בטהרה מטומאת...

תורה מאתי תצא

פרשת כי תשא | ארבע פעמים במהלך ההיסטוריה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה: לאחר חטא העגל; לאחר חטא המרגלים; בימי מרדכי ואסתר ובדור האחרון. נעמוד כאן...

לכל התכנים בפרשת השבוע
מאמרים להפטרה

אליהו, אחאב ועובדיה

הפטרת כי תשא | מלכים א, יח | קשר המלך והנביא במצבים מתוקנים של האומה, המלך והנביא נמצאים בקשר הדוק. כבר בתורה (במדבר כז, כא) קובע הקב"ה כ…

הגנת משה ואליהו

הפטרת כי תשא | מלכים א, יח | החטא בהיעדר המוביל הרוחני בלבד חטא העגל נעשה כאשר בושש משה לרדת מן ההר. עם ישראל הרגיש שאיבד את הקשר עם משה …

לכל התכנים בהפטרת השבוע
חדש בבית המדרש

מדוע שילחו אנשי ירושלים את עבדיהם ומדוע החזירום?

פרק לד | הקדמה נאמר בפרקנו: ח. "הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת ד' אחרי כְּרֹת המלך צדקיהו ברית את כל העם אשר...

ההתפתחויות בכיבוש הארץ בפסל מיכה ופילגש בגבעה

מפתיע לגלות מגמות-על בשתי הפרשיות החותמות של ספר שופטים. נגלה כיצד התפתח כיבוש הארץ בפרשיות אלה, ומאידך את...

"מלחמה לד' בעמלק מִדֹר דֹר"

פרשת בשלח | הקדמה נאמר בסוף פרשתנו (פרק י"ז): טו. "ויבן משה מזבח ויקרא שמו: ד' נסי. טז. ויאמר: כי יד על כס...

לכל השיעורים בבית המדרש

קשר חי

אתר זה הוא חלק מתנועה רחבה של לימוד התנ"ך. אנו מזמינים אותך ליטול חלק בלימוד החי והפועם.
 

 

קטע מתוך: 'דרך לימוד התנ"ך'

כוונת הבורא בפשט התנ"ך שנדרוש ככל האפשר בשבח הצדיקים

הרמח"ל במאמר על ההגדות:

"כלל שבידם, שבמעשה הצדיקים כל מה שיש לדרוש לשבח צריך לדרוש לשבח, וברשעים להפך, שכך היא הקבלה שכוונתו של הבורא ית' במלות שהכתיב היתה לרמוז על כל פרטי הרשע של הרשעים ולבאר כל חלקי גנותם, ולהפך בצדיקים להעלים כל מה שאפשר שיהיה בהם מהגנאי, ולבאר כל מה שבשבחם. ומי שרוצה לדרוש דרש אמיתי, צריך שילך לשיטת הכותב, שאז יסכים לדעתו, וזה פשוט".

דוגמה לפירוש על פי עיקרון זה נמצאת ברמב"ן. הרמב"ן (בראשית פרק י) מפרש את פשט הפסוקים העוסקים במעשי נמרוד בהתאם למסורת חז"ל על רשעתו:

"ורבי אברהם פירש הפך הענין על דרך פשוטו, כי הוא החל להיות גבור על החיות לצוד אותן. ופירש "לפני ה'" שהיה בונה מזבחות ומעלה את החיות לעולה לפני השם. ואין דבריו נראין, והנה הוא מצדיק רשע, כי רבותינו ידעו רשעו בקבלה. והנכון בעיני כי הוא החל להיות מושל בגבורתו על האנשים...".

עבור למדור: דרך לימוד התנ"ך
קטע מתוך: 'מקורות על לימוד תנ"ך'

מה ללמוד: תהלים או משלי?

במסכת עבודה זרה (יט, א) מתואר כיצד שני אמוראים למדו תנ"ך יחד והתווכחו מה ללמוד:

"לוי ור' שמעון ברבי יתבי קמיה דרבי וקא פסקי סידרא, סליק ספרא. לוי אמר: "לייתו לן משלי". ר' שמעון ברבי אמר: "לייתו לן תילים", כפייה ללוי ואייתו תילים.

כי מטו הכא כי אם בתורת ה' חפצו, פריש רבי ואמר: "אין אדם לומד תורה אלא ממקום שלבו חפץ" אמר לוי: "רבי, נתת לנו רשות לעמוד".

עבור לצפייה בכל המקורות
שאלות ותשובות חדשות

חזרת בת שבע לאוריה

הרב יוסי ברינר
לכבוד הרב שלום וברכה, רציתי בבקשה לשאול בהקשר לנאמר בספר שמואל ב' פרק י''א בעניין דוד ואוריה. לאחר שעסקנו בכתה בפרק עלתה אצלי שאלה: לאחר מעשה בת שבע נאמר שדוד קרא לאוריה משדה הקרב ולאחר שיח עם אוריה שולח אותו דוד לביתו. השאלה היא כיצד שלח דוד אוריה חזרה לחיות עם בת שבע שהרי אישה שהתגרשה (בת שבע) והייתה עם איש אחר (דוד ) אסורה לחזור ולחיות עם בעלה הראשון (אוריה). אשמח לתשובתכם בנושא, במידת האפשר אשמח גם להפניה למקור. תודה!

תקופת עבודת הבעל

הרב יואב אוריאל
שלום וברכה! בספר הושע פרק ב', הנביא מוכיח את העם על כך שהם עובדים לבעל, כך בפסוק י' - "וכסף הרביתי לה וזהב עשו לבעל" וכן בפסוק ט"ו "ופקדתי עליה את ימי הבעלים", וכן בפסוק י"ט "והסירותי את שמות הבעלים מפיה". ונשאלת השאלה: הרי הושע ניבא בימי ירבעם בן יואש מלך ישראל (הושע א, א), ועבודת הבעל בטלה ממלכות ישראל כבר 100 שנה קודם לכן, בתחילת מלכות יהוא, כמבואר במלכים ב' פרק י' פסוק כ"ח - "וישמד יהוא את הבעל מישראל", ולא מצינו שעבודת הבעל חזרה לישראל לאחר מכן, וא"כ יוצא שבזמן ירבעם בן יואש עבדו רק לעגלי הזהב של ירבעם ולא לעבודת הבעל (ויש חילוק מהותי ביניהם כמבואר בכוזרי מאמר רביעי). לסיכום: כיצד יתכן שהושע מוכיח את ישראל על עבודת הבעל, בעוד שהיא כבר בטלה מישראל כמאה שנים לפני כן? בתודה מראש.

תפקיד יהושע בפרשת המזבח

הרב יואב אוריאל
שלום וברכה. תודה רבה על המענה לשאלות ועל האתר הנפלא!! שאלה שנשאלתי בכיתה ה - בספר יהושע פרק כב בסוגיית המזבח שבנו בני עבר הירדן המזרחי, לכאורה, חסרה מאוד הנוכחות של יהושע. מדוע יהושע המנהיג לא פותר את ה"כמעט מלחמת אחים" ורק פנחס ואלעזר וראשי המטות עוסקים בזה?
לכל השו”ת
קשר חי