הבית של התנ"ך

הבמה המרכזית ללימוד תנ"ך בדרך מסורת ישראל

 

איך לומדים תנ"ך

שיתוף בשר ודם בתהליך התורה מן השמים

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת נשא |

עבור למאמר
שיעור מומלץ

המטרה של עשר המכות

פרשת וארא | עשר המכות הולידו את האמונה בה'. בשיעור זה מתבאר ההבדל בין האמונה ע"י ניסי יציאת מצרים, לבין האמונה ע"י מעמד הר סיני.

פרשת השבוע

ואציעה שאול הנך

פרשת בהר | פרשתנו עוסקת במצבים של מחסור וחולשה. נתבונן במצבים אלו של עניות כלכלית, ערכית ורוחנית, וננסה להבין מהו היחס הראוי לכך מתוך נקודת מבט...

גאלה תתנו לארץ

פרשת בהר | "כל השביעין חביבין"- השבת, השמיטה, ספירת העומר והיובל, כולם סובבים סביב ספירת השבע. את השבת אנו מציינים כל שבעה ימים, ספירת העומר...

ריבית משכנתאות והכנה לשבועות

פרשת בהר בחוקותי | הנשך והריבית מתואבים בתורה. זה רווח אסור

כ-80 דק'

השביעית ופירותיה ויחוסם לשבת

פרשת בהר | יסודות השמיטה מהפרשה, והרחבה על יסודות השמיטה מלימוד על השבת.

כ-60 דק'

ארץ אחוזה

פרשת בהר | שמיטה ויובל, ודיני גאולה בקרקע ובאדם. מה הקשר בין שתי פרשיות אלה?

כ-60 דק'
לכל התכנים בפרשת השבוע
מאמרים להפטרה

גם כשגולים אין גלות!

הפטרת בהר | ירמיהו לב | הנבואה המפתיעה, רגע לפני החורבן לאורך ספר ירמיהו, התמודד הנביא פעמים רבות מול נביאי השקר. ירמיהו לימד את ישר…

קשר התורה והארץ

הפטרת בהר | ירמיהו לב | היובל – הגבול למלחמת החיים בפרשת בהר אנו לומדים שמצוות יובל משפיעה על כל הסדרים החברתיים. היובל מכריז שלה' ה…

לכל התכנים בהפטרת השבוע
חדש בבית המדרש

האם בני ישראל נלחמו רק שבע שנים?

פרק יד | הקדמה נאמר בפרקנו: ו. "ויגשו בני יהודה אל יהושע בגלגל, ויאמר אליו כלב בן יְפֻנֶה הקנִזי: אתה ידעת...

היכן נערכה חלוקת הארץ וכמה זמן היא נמשכה?

פרק יח | הקדמה נאמר בתחילת פרקנו: א. "ויִקָהֲלו כל עדת בני ישראל שִלֹה, וישכינו שם את אֹהל מועד, והארץ...

מדוע לא נזכר משה בפסוק א' כשם שנזכר יהושע בפסוק ז'?

פרק יב | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ואלה מלכי הארץ אשר הכו בני ישראל וירשו את ארצם, בעבר הירדן מזרְחה השָמש,...

לכל השיעורים בבית המדרש

קשר חי

אתר זה הוא חלק מתנועה רחבה של לימוד התנ"ך. אנו מזמינים אותך ליטול חלק בלימוד החי והפועם.
 

 

קטע מתוך: 'דרך לימוד התנ"ך'

הגפן הסמדר והרימונים

מסכת עירובין (כא, ב):

"'נצא השדה' - בא ואראך תלמידי חכמים שעוסקין בתורה מתוך הדחק...

'נשכימה לכרמים' - אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות.

'נראה אם פרחה הגפן' - אלו בעלי מקרא.

'פתח הסמדר' - אלו בעלי משנה.

'הנצו הרמונים' - אלו בעלי גמרא".

עבור למדור: דרך לימוד התנ"ך
קטע מתוך: 'מקורות על לימוד תנ"ך'

חובת לימוד תנ"ך היא ברורה ופשוטה

שו"ת שבט הלוי חלק ח סימן רז:

"קבלתי מכב' כו"כ מכתבים בענין חיזוק לימוד הנ"ך ודקדוק לשון הק' בדורינו, ולא השבתי ע"ז מאותו טעם שכ' הגר"י שפירא שליט"א כי כבר קבעו לנו גאוני צדיקים קדם דרך סלולה בזה, ופשוט להלכה דאעפ"י שאמר ר"א בברכות כ"ח ע"ב מנעו בניכם מן ההגיון, שלא להרגיל במקרא יותר מדאי משום דמשכא ע"כ בפרש"י היינו יותר מדאי, אבל רוב יסודי המקרא במדת המספיק אנו חייבים, וכבר ידוע שאעפ"י שמרן הח"ס זי"ע בדרוש המפ' פ' בשלח בדרשת הח"ס מחזק מאד דרך הלמוד לעשות עיקר לימוד מש"ס ותורה שבע"פ ורק אח"כ יסודי המקרא, בכל זאת ידוע מאד שמרן זי"ע וגדולי תלמידיו היו בקיאים עצומים בתנ"ך ובפרט גאון ישראל המהר"ם שיק זי"ע כאשר קבלתי נאמנה, ומו"ר הגאון החסיד מרא דכולא תלמודא ר' שמעון הלוי מזיעליחאב זי"ע הי"ד מלובלין הי' יודע כל התנ"ך כצורתו בע"פ באופן מבהיל, ומה אאריך בדבר שמקובל אצל כל גדולי ישראל אלא שמקצתם הסתירו ידיעתם בתנ"ך ודקדוק הנצרך עכ"פ לידיעת התורה מחשש שדבר זה יחזק האפיקורסים והמינים שאחזו לפנים בתנ"ך ודקדוק ועי"ז פקרו עוד יותר, אבל עצם הצורך גם בחלק זה של תוה"ק לא להסכמתינו צריך".

עבור לצפייה בכל המקורות
קשר חי