הבית של התנ"ך

הבמה המרכזית ללימוד תנ"ך בדרך מסורת ישראל

 

איך לומדים תנ"ך

לימוד תנ"ך מול חקר התנ"ך

ההבדל בין לימוד תנ"ך לחקר התנ"ך קיים הבדל מהותי בין לימוד התנ"ך ובין חקר התנ"ך (גם אם הוא נעשה על טהרת הקודש…

שיעור מומלץ

הקדמה לתופעת ארבע המלכויות

מכל התנ"ך, רק בספר דניאל ניתן מקום לתופעה עקבית ומתמשכת של שלטון ארבע המלכויות על העולם. בשיעור זה נבאר כיצד תופעה זו מנוגדת לבריאת העולם, וכיצד בספר דניאל מוגדר ומתוחם היטב גבול השלטון של מלכויות אלו.

46 דק'
פרשת השבוע

ארץ הרים ובקעות

פרשת עקב | | כשהקב"ה מסביר בפרשתנו, כהקדמה לפרשת והיה אם שמוע, למה צריך לקיים את המצוות כדי להשאר בארץ הוא אומר: "כִּי הָא…

כי משמש בארבע לשונות

פרשת עקב | | רש"י מביא במקומות רבים בפירושו לתורה, את דברי ריש לקיש, המובאים בגמ' בכמה מקומות (ראש השנה ג ע"א; תענית ט ע"א…

בין טובה לרעה

פרשת עקב | בספר דברים ישנו יעוד מרכזי אשר מתווה את דרך החיים של ישראל בארץ. משה מלמד את ישראל כי בארץ ישראל תשלוט בחייהם…

"ולעבדו בכל לבבכם" - איזו היא עבודה שבלב? הוי אומר זו תפילה

פרשת עקב | הקדמה בפרשיות ואתחנן ועקב מרובות התפילות. בתחילת פרשת ואתחנן מספר משה רבנו לבני ישראל על תפילותיו ותחנוניו …

מדברה כעדן

המדבר, ארץ ישראל, מצרים וגן עדן - מה הוא סודם של מקומות אלו? ומה הוא עתידה של ארץ ישראל?

לכל התכנים בפרשת השבוע
מאמרים להפטרה

התנערות מעייפות הגלות

הפטרת עקב | ישעיהו מט | החל מפרק מט בישעיהו, נפרס נושא שלם בספר ישעיהו, המעמיד את אמונת ישראל ביכולת ה' לגאול אותם ובכוונתו לעשות זאת…

ודאות הגאולה של ישעיהו

הפטרת עקב | ישעיהו מט | בהפטרת פרשת עקב נוהגים ישראל לקרוא מספר ישעיהו (מט, יד – נא, ג). זוהי למעשה תחילתו של נושא שלם בספר ישעיהו, ה…

לכל התכנים בהפטרת השבוע
חדש בבית המדרש

ארץ הרים ובקעות

פרשת עקב | | כשהקב"ה מסביר בפרשתנו, כהקדמה לפרשת והיה אם שמוע, למה צריך לקיים את המצוות כדי להשאר בארץ הוא...

ארץ ישראל של משה

פרשת ואתחנן | | ספר דברים מתרחש כולו במקום אחד. מראש חודש שבט עד ז' אדר משה עומד ומדבר אל העם במקום חנייתם...

קרבת אלוקים

פרשת ואתחנן | | כשעם ישראל מבקשים ממשה שלא ישמעו עוד את קולו של ה' בעצמם, אלא משה ישמע ויאמר להם, הם אומרים...

לכל השיעורים בבית המדרש

מכלל יופי – מגילת אסתר

הרב יואב אוריאל
  • 70 ₪
  • 60 ₪

מכלל יופי – מגילת קהלת

הרב יואב אוריאל
  • 70 ₪
  • 60 ₪

מכלל יופי - מגילת איכה

הרב יואב אוריאל
  • 70 ₪
  • 60 ₪

מכלל יופי – מגילת רות

הרב יואב אוריאל
  • 50 ₪

מכלל יופי – שיר השירים

הרב יואב אוריאל
  • 70 ₪
  • 60 ₪

קשר חי

אתר זה הוא חלק מתנועה רחבה של לימוד התנ"ך. אנו מזמינים אותך ליטול חלק בלימוד החי והפועם.
 

 

קטע מתוך: 'דרך לימוד התנ"ך'

אין להיבהל מסתירות בתנ"ך

באגרות הראי"ה (כרך ב, תעח) אומר הרב קוק:

"מאז הנני רואה חוב קדוש להשריש בלב כל מעמיקי דעת, שהבסיס של היהדות הוא הראשית והאחרית, וגופי-תורה, שהם ראשית-כל פשטי תורה שבכתב ביחוד, עומדים הם ומשתלמים מלשד הראשית והאחרית גם יחד. הראשית היא העריגה האלהית שכל בעל רוח כביר משתוקק אליה... והאחרית - סדור החיים המעשיים וההסתכלות העולמית הפנימית...

המסורת בכללה מביעה אמת גדולה המיוסדת על חבור הראשית עם האחרית, ומתוך הכלל הפרטים מתבארים. ואם לאותם שהם מדקדקים רק בפרטי-דברים נעשים כמה דברים קשים, מוזרים וסותרים, מה לנו ולהם ? וכי דבר גלוי ופשוט הוא מהלך הנבואה ורוה"ק ? וכי יודעים אנחנו את כל צפונותיהם, או אפילו איזה חלק מהם בברור הראוי לערך השגוב שלהם ? או אם יכולים אנו להגביל את עמקי מטרותיהם ? אנחנו עמלים לישב עד כמה ששכלנו מגיע, אבל מה שנשאר סתום בפנינו - היוכל מקום-מאפל זה, שיסודו בעינינו הכהות, להחשיך את אור השמש בגבורתה הכללית, שמכללותה דוקא אנחנו לוקחים חיים ועז ?

לא יקירי, כלך מדרך זו, אל יבהלוך רעיונות כאלה. ואם אין כל יחיד יכול להציב גבול מדויק בין מה שהוא בדרך משל בתורה ובין מה שהוא ממשי - בא החוש הבהיר של האומה בכללה ומוצא לו את נתיבותיו לא בראיות בודדות כי-אם בטביעות-עין כללית.

ואם נמצא בתורה כמה דברים, שחושבים אחרים שהם לפי המפורסם מאז, שאינו מתאים עם החקירה של עכשו, הלא אין אנו יודעים כלל אם יש אמת מוחלטת בחקירה הזמנית...

במטותא מנך , חביבי, השלך מעליך בבת-אחת את כל העבותות של דמיונות- שוא, שמסבבים החיטוטים והניקורים שבלא רוח-חיים, שנספגו בנו מטיפולם של גויים שטמאו בידי עשו את שמנינו הטהורים...

נאמנת היא לנו האומה בכללה, במסרתה המשומרת עמה, המתאימה עם גודל-רוחה ואומץ-לבבה, לעמוד בפני כל דגלים כולם. ובמה נחשבו כל ההשערות הבאות מעולם חול ומגושם לעומת הצחצחות האלהיות ברום-עוזן?

...אבל את הצביון הפרטי של הנבואה ושל רוה"ק אין אנו מכירים עדיין, ואין אנו יודעים אם הסתירה אי-אפשר להיות בהרצאותיהם, כשם שאינה צריכה להיות בהרצאות הגיוניות משובחות, או שמא ההופעה העליונה מכל מה שבתיאור- שכלנו היא גבוהה ג"כ מתנאי-השלמות שלנו, וכל הסתירות הן מיושרות אצלה, בלא שום צורך בישובים הגיוניים. כי המציאות אינה מפחדת מהסתירות כמו המדע, מפני שהיא גדולה באין ערוך ממנו. זאת היא גאותה של האמונה, הבאה אחרי ההסתכלות היותר חפשית, המבקרת את החופש באור-הדעת העליון. ע"כ, חביבי, איני רואה שום צורך להכנס בפלפולים של ישובי הסתירות"

עבור למדור: דרך לימוד התנ"ך
קטע מתוך: 'מקורות על לימוד תנ"ך'

"אין קץ למתן שכרו"

מנורת המאור (פרק ב - תפילה קריאת שמע):

"כך הקב"ה נתן לישראל תורה נביאים וכתובים, ואמר כל מי שמתייגע בהן אין קץ למתן שכרו...".

עבור לצפייה בכל המקורות
שאלות ותשובות חדשות

מה מטרתנו בלימוד תנ"ך?

הרב אס"ף בנדל
שלום! מה מטרתנו בלימוד תנ"ך? מה הקומה הנפשית שהוא בונה בנו? לצורך העניין - אם לימוד אמונה מלמד אותנו את העומק האלוקי הקיים במציאות, והמוסר הולך ומבנה את השייכות הנפשית שלנו ואת החתירה המתמדת שלנו לחשוף אותו בקרבנו, מה תפקידו של לימוד התנ"ך? האם הוא כלימוד אמונה רגיל, רק שנעשה כמועבר דרך משלים וסיפורים? תודה רבה! שאלה זו מטרידה אותי זה זמן ארוך ואשמח לתשובה מפורטת.

בחירתו החופשית של עשו

הרב יוסף שילר
בס"ד שלום רב, פירושי התורה (פשט התורה ורש"י) מתייחסים לעשו כבעל כמיהה לעבודה זרה עוד בבטן רבקה אמנו. עם זאת נראה שהייתה ממנו תביעה מוסרית גבוהה מיצחק אבינו, כלומר שיש לו ייעוד חיובי מוסרי. יוצא מאלו, שלמרות היותו בן ליצחק ורבקה ובעל פוטנציאל להיות שותף בתיקון העולם, היה בעל שאיפות אליליות רשעיות, והיו לכך סימנים עוד בבטן אמו ובאופן גלוי בהמשך חייו. א. האם הייתה לו בחירה? ב. האם לאבותיו הייתה בחירה שהביאה לכך שהיה רשע מראשיתו? ואם כן היכן יסוד הבחירה החופשית? תודה, עומר

מכת בכורות

הרב איתן שנדורפי
שלום לרבנים למה בכל מכות מצרים אומרים:דם, צפרדע, כינים.... ורק במכת בכורות מדגישים "מכת בכורות"? תודה רבה תחיה שטרן כתה ג מוריה כרמיאל
לכל השו”ת
קשר חי