הבית של התנ"ך

הבמה המרכזית ללימוד תנ"ך בדרך מסורת ישראל

 

איך לומדים תנ"ך

שיתוף בשר ודם בתהליך התורה מן השמים

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת נשא |

עבור למאמר
מאמר מומלץ

בית המקדש כבסיס להבנת עומק מגילת אסתר

הקדמה למגילה | הקדמה מגילת אסתר ידועה לכל, אבל אין בית מדרש בלא חידוש. מאמר זה יעסוק בשש שאלות על שלושת הפרקים הראשונים במג…

עבור למאמר
פרשת השבוע

יחודה של הקטורת

פרשת שמיני | מה ההבדל היסודי בין הקטורת לבין שאר הקרבנות? מדוע היא מופרדת מהם בעקביות?

43 דק'

מבוא לקרבנות

פרשיות ויקרא-צו | בשיעור זה במהות יסודית של הקרבנות - מהו מעמד הנפש של המקריב פר, לעומת המקריב שה? ומאיזו בחינה בנפש מקריבים עוף או מנחה?

43 דק'

ותלבש אסתר מלכות

פרשת ויקרא, פורים | למקרא המגילה, נשאלת השאלה- מדוע אסתר המלכה אינה מתחננת לפני המלך מיד, אלא מזמינה את אחשורוש והמן למשתה מחר? על מנת לעמוד על...

ואני קרבת אלקים לי טוב

פרשת ויקרא | לו היינו יכולים לחזות בבית המקדש עומד על מכונו בתפארתו, קרוב לוודאי שהיינו מופתעים ונדהמים למראה כמות הדם הרבה הממלאת את מקום הקודש,...

כי אתם המעט

פרשת ויקרא | מהו היחס בין המרבה לממעיט בקורבנות ובתפילה? האם ישנה עדיפות של האחד על השני, ומה מקומה של הכוונה במערך העדין הזה? שלוש דרגות בהבנת...

אשרי תבחר ותקרב

פרשת ויקרא | פרשתנו פותחת את תורת כוהנים ואת תורת הקרבנות הקרבים על המזבח- עולה, מנחה, שלמים, חטאת, אשם, מעשר, בכור וקרבן פסח. כל עניינם הפנימי של...

עבר פשוט כעבר מוקדם

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ויקרא |

לכל התכנים בפרשת השבוע
מאמרים להפטרה

האם שאול שיקר לשמואל?!

פרק טו | הקדמה שאלות רבות יש לשאול על פרקנו, והאלשיך הקדוש שאל עליו עשרים ושש שאלות (!), אבל מאמר זה יעסוק רק בשלש שא…

לא תשכח!

הפטרת זכור | שמואל א, טו | האזהרה משכחה בציווי הקב"ה על מחיית עמלק קיים דגש מיוחד וחריף על הצורך לזכור בדביקות את תפקידנו למחות את זכר …

המבחן של מלך ישראל

הפטרת זכור | שמואל א, טו | מאיסת שאול שני שלבים היו בהסרת ה' את שאול מהיות מלך על ישראל: השלב הראשון היה כאשר שאול לא חיכה לשמואל והעל…

לכל התכנים בהפטרת השבוע
חדש בבית המדרש

מגילת אסתר בספר שמות

הקדמה למגילה | הקדמה אמרו חז"ל: "מי איכא מידי דכתיבי בכתובי, דלא רמיזי באורייתא?!" (תענית ט ע"א). כלומר: האם...

לכל השיעורים בבית המדרש

קשר חי

אתר זה הוא חלק מתנועה רחבה של לימוד התנ"ך. אנו מזמינים אותך ליטול חלק בלימוד החי והפועם.
 

 

קטע מתוך: 'דרך לימוד התנ"ך'

אין רשות לפרש כנגד הפשט שנקבע על ידי חז"ל

בספר האמונה והביטחון (פרק ט) מלמד הרמב"ן שה'פשט' איננו מה שאנו מבינים בקריאתנו, אלא מה שחז"ל ידעו לקרוא:

"אבל מה שכתוב בתורה כבר אמרו רז"ל: 'אין מקרא יוצא מידי פשוטו', ובאמרו אין מקרא יוצא, ולא אמר מקרא נדרש כפשוטו, למדנו כי אף על פי שיש לתורה שבעים פנים, אין כל אחד מהם מכחיש הפשט, ואולי הפשט אחד מן השבעים.

ואם כן אין רשות לשום חכם לפרש בו פירוש שיכחיש את הפשט שאמרו רז"ל, הוא פשט המפרשים האומרים מקרא זה חסר ד' או ב' תיבות, או חציו נוסף ללא צורך, אלא מקרא כמות שהוא. ובאמת יש פסוקים הרבה שאנו צריכים להוסיף בהן תיבה אחת או שתים כדי להבין פשוטו, ולא מפני חסרון המקרא, אלא מפני חסרוננו, שאין אנו מבינים לשון הקודש אלא כענין שידמה ללשון שאנו שקועים בו בגלות בעונותינו..."

עבור למדור: דרך לימוד התנ"ך
קטע מתוך: 'מקורות על לימוד תנ"ך'

בישיבה ילמדו תורה שבכתב

במאמרי הראי"ה (א, טללי אורות, קרבת אלוקים) מתווה הרב קוק את הלימוד בישיבה שיש להקים:

"וכתבי הקודש, תורה שבכתב, ילמדו בישיבה בשום שכל עומק הפשט וחכמת הלשון וקדושת הרוח בסיוע של כל הידיעות המביאות לחקר עומקה של תורה וקדושתה ולהבנת הרוח העליון והפנימי של כתבי הקודש כולם, כל ספר וספר לפי ענינו וטיבו וערכו".

עבור לצפייה בכל המקורות
קשר חי