כנס התנ"ך תשעט

ימי העיון בתנ"ך תשע"ט

מאגר השיעורים שנתנו בימי העיון תשע"ט

השפה של ספר דברים

הקדמה חומש דברים הוא משנה התורה. התורה כולה מקבלת בו פנים חדשות, ומתחדשים עקרונות רוחניים יסודיים. עקרונות א…

איך לומדים תנ"ך

הגישה ללימוד תנ"ך

בשיעור זה נברר את הגישה הראויה ללימוד תנ"ך לאור פרשנות חז"ל

כ-70 דק'
שיעור מומלץ

קהלת - בירור שכלי או נבואי?

האם קהלת כותב את ספרו מתוך ניסיונו וחכמתו, או שהספר כולו נאמר ברוח הקודש?

כ-70 דק'
פרשת השבוע

השפה של ספר דברים

הקדמה חומש דברים הוא משנה התורה. התורה כולה מקבלת בו פנים חדשות, ומתחדשים עקרונות רוחניים יסודיים. עקרונות א…

ולמוכיחים ינעם - תוכחת משה ותופעת התוכחה בתנ"ך

מדוע הוכיחו מנהיגי ישראל את העם? מה הדבר מלמד על מדרגתו הרוחנית של העם? ומה יש ללמוד מהדרך שבה התבצעה התוכחה?

לסיחון מלך האמרי

שבת דברים, שבת חזון | מדוע משה קורא לשלום אל האמורי ולא נלחם בו בתחילה? נתבונן ונעמיק בדרכי התבררות הטוב והרע ובדרך תיקון הרע, וננסה להסביר, כיצד...

הפכת מספדי

שבת חזון | השושבינים הם שמלווים את הכלה לחתונתה במחול ובשיר. אך מי הם השושבינים המלווים מטרונה בדברי קינה ותוכחה? נעסוק כאן בשלושה שושבינים מיוחדים...

לכל התכנים בפרשת השבוע
מאמרים להפטרה

"צדק ילין בה"

פרק א | הקדמה נאמר בפרקנו (א, כא): "איכה היתה לזונה קריה נאמנה. מלאתי משפט, צדק ילין בה, ועתה מרצחים". נאמר במדרשים…

שישו אתה משוש

שבת חזון | כיצד ניתן להסביר את מה שנראה כמיעוט אבלות על החורבן בימינו? נתבונן בשאלה זו ונציע ארבע דרכים שונות להבין מדוע אכן יש מיעוט אבלות, כיצד...

אהבת חנם

שבת חזון | נתבונן כאן במימרא של חסידים המבארת מדרגות שונות באהבת ישראל, ונעמיק בהן כפי שהן נשקפות בחייהם ובמעשיהם של גדולי ישראל. נברר: כיצד נוכל...

לסיחון מלך האמרי

שבת דברים, שבת חזון | מדוע משה קורא לשלום אל האמורי ולא נלחם בו בתחילה? נתבונן ונעמיק בדרכי התבררות הטוב והרע ובדרך תיקון הרע, וננסה להסביר, כיצד...

ושביה בצדקה

שבת חזון | הנחמה העולה מתוך תוכחת הפורענות של ישעיהו הנביא תתבאר דרגה על גבי דרגה. "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה" מי היא ציון? מי הם שביה? מהי מעלת...

התוכן של עבודת ה'

ישעיהו פרק א | יש לתמוה על סדר הפרשיות בפרק א של ישעיהו. בפרשה הפותחת את הספר מציג הנביא מציאות קשה של 'גוי חוטא', 'עם כבד ע…

התשובה הודאית של ישראל

הפטרת שבת חזון | ישעיהו א | חזון יהודה וחזון ירושלים בפרק הראשון של ספר ישעיהו מצויים שני חזונות: חזון לאנשי יהודה (פסוקים א-כ) וחזון לי…

לכל התכנים בהפטרת השבוע
חדש בבית המדרש

במה חטאו עלי, חפני ופנחס ומדוע?

פרקים א-ג | בשיעור זה נעקוב אחר הסיבות לנפילת עלי ובניו, ונגלה את רוחם הגדולה שהובילה להתנהלותם

תורתו ושיטתו של בית עלי

פרקים א-ג | מהי נקודת הגדלות בדרכי ההתנהלות של עלי ובניו? במה בדיוק הם חטאו ומדוע?

סקירה: שלוש השיטות בשבט הכהונה

מתברר כי ישנם שלושה 'בתי מדרש' שונים בתוך שבט הכהונה בדבר העיקר שבו ממוקד מעמד הכהנים ותפקידם

לכל השיעורים בבית המדרש

מכלל יופי – מגילת קהלת

הרב יואב אוריאל
  • 60 ₪
  • 50 ₪

מכלל יופי – שיר השירים

הרב יואב אוריאל
  • 50 ₪

קשר חי

אתר זה הוא חלק מתנועה רחבה של לימוד התנ"ך. אנו מזמינים אותך ליטול חלק בלימוד החי והפועם.
 

 

קטע מתוך: 'דרך לימוד התנ"ך'

פשט סיפורי התורה – כאור היוצא מן השמש

פירוש הריקאנטי (בראשית יא, כו):

"מכל אלו הענינים תוכל לדעת כי כל הספורים אשר בתורה עיקרם למעלה [=בעולם הרוחני הפנימי]. ובהיותם למעלה על כל פנים מולידים פרי למטה, דוגמתו דוגמת האור היוצא מן השמש. ועל כן תמצא בתורה ענינים רבים אשר בפשטם נראין ענינים מיותרים, ובהעלותך ענינם אל מול פני המנורה העליונה יאירו, כדכתיב (תהלים קיט, יח): "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך".

עבור למדור: דרך לימוד התנ"ך
קטע מתוך: 'מקורות על לימוד תנ"ך'

התנ"ך מביא לידי ענווה

בת עין (לר' אברהם דוב מאבריטש, תלמיד המגיד ממזריטש, דרושים לשבועות):

"איתא בגמרא כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא שם אתה מוצא ענוותנותו דבר זה כתוב בתורה וכו'. ולכאורה קשה שבתחלה אמר כל מקום הוא כלל בכל התורה ואחר כך פרט רק בשלשה מקומות אלו. ונראה לומר על דבר זה: דהנה הבורא ברוך הוא השרה שכינתו על הר סיני שהוא נמוך שבהרים שאין הבורא ברוך הוא משרה שכינתו שהוא גדולתו רק במקום שיש שם מקודם בחינת ענוה, כמאמר הכתוב: 'אני אשכון ואת דכא'. ועיקר הסיבה המביאה לידי בחינת ענוה הוא לימוד התורה נביאים כתובים שהוא חוט המשולש ולא במהרה ינתק ואדרבה הוא מחזק את האדם לבא לדבקות ה' היינו שבחינת ענוה קובע מקום אצלו ומזה יבא להשראת השכינה שהוא דבקות ה'. וזהו כל מקום שאתה מוצא גדולתו פירוש כשאתה מוצא גדולתו הוא השראת שכינתו ית' שהוא גדולתו של הבורא ברוך הוא מסתמא היה שם בתחלה ענוותנותו היינו בחינת ענוה ושפלות וזהו שם אתה מוצא ענוותנותו. ודבר זה אינו יכול לבא רק על ידי תורה שבכתב ונביאים וכתובים".

עבור לצפייה בכל המקורות
שאלות ותשובות חדשות

מעשיו של יונה

הרב יוסי ברינר
שלום רב לפי הנאמר שיונה הוא איש האמת שלמד מאליהו (בנו הרוחני) מובנת מידת האמת שבו בסירובו לנבא על נינווה, כיצד נוכל להסביר שבספר מלכים אין לו את מידת האמת בבואו לסנגר על עם ישראל בתקופת ירובעם השני?וכן לפי שיטת חזל שהוא הנער ששולח אלישע להמליך את יהוא-היכן מתבטאת שם מידת האמת שלו??? תודה רבה

יונה - חסד או אמת

הרב מנחם שחור
שלום רב לפי הנאמר שיונה הוא איש האמת שלמד מאליהו( בנו הרוחני) מובנת מידת האמת שבו בסירובו לנבא על נינווה, כיצד נוכל להסביר שבספר מלכים אין לו את מידת האמת בבואו לסנגר על עם ישראל בתקופת ירובעם השני?וכן לפי שיטת חזל שהוא הנער ששולח אלישע להמליך את יהוא-היכן מתבטאת שם מידת האמת שלו??? תודה רבה

חלוקת ספר יונה וזמן נבואתו

הרב יוסי ברינר
שלום רב איך מחולק ספר יונה לפי המסורה (מלבד החלוקה הנוצרית ל4 פרקים כפי שבתנך שלנו)?היכן הוא פתוח- סתום? ומה המשמעות של זה? מה היה קודם לפי סדר כרונולגי- נבואת נינווה או הנבואה בספר מלכים בה מוזכר יונה בן אמיתי? לתשובתכם המהירה אודה בברכה
לכל השו”ת
קשר חי