איך לומדים תנ"ך

שלושת עקרונות היסוד בלימוד תנ"ך

שלושת עקרונות היסוד בלימוד תנ"ך בדיון הנוקב ביחס ללימודי התנ"ך, יש לזכור ולהזכיר את שלושת עקרונות היסוד,...

חשיבות לימוד תנ"ך (בהקדמה ליהושע)

כשאנו לומדים תנ"ך אנו צועדים בדרכו של הנצי"ב מוולוזי'ן שהעביר שיעור יומי על התורה

שיעור קומה

במאמר זה, מבאר הגרי"ל בלוך כי לכל אדם בכל דור יש מושג של 'השיעור קומה' שלו. מתוך כך הוא מבאר כיצד יש להתייחס...

הדרך הנכונה ללמד תנ"ך

בשיחה למחנכים פורס הרב קוטלר את הגישה הראויה ללימוד תנ"ך

היחס הנכון ללימוד התנ"ך

מהי סיבת העומק לכך שלא רבים מעם ישראל משקיעים זמן רב בלימוד תנ"ך? הרב חננאל אתרוג מבאר מהי הגישה שאיתה באים...

43 דק'

כתבי הקודש - מעטפה ותוכן

כתבי הקודש נאמרו מפי הקב"ה. הואיל וכן, עיקרי הדברים שאומר ה' אינם תמיד גלויים.

כ - 70 דק'

אמיתות התנ"ך

התנ"ך הוא בעל מעמד מכריע ועצום בכל ההיסטוריה של העולם. עד כמה התקבלות התנ"ך בכל העולם ובכל הדורות משמעותית...

72 דק'

היחס לקטעים בתנ"ך שנראים לנו סתמיים ולא מועילים

כל אדם כפי מדרגתו מוצא לפעמים בתנ"ך פרשיות או פסוקים, שאין הוא מבין את התועלת שבהם, ומה המסר שלהם. כיצד יש...

חשיבות כל מילה בתנ"ך כגון מספרים ומניינים

מהי החשיבות של כל מילה בתנ"ך לגבינו? מדוע טורחת התורה לפרט מספרים מדוייקים ומפורטים בפרשיות שונות?

מה נכלל ב'ביקורת המקרא'

בשיעור זה מבאר הרב מאלו דעות יש להישמר בלימוד התנ"ך.

10 דק'

מושגי התורה בהגדרת החטא

מאמר יסודי המברר מהי הגדרת החטא של גדולי האומה המופיעים בתנ"ך.

הגישות השונות ללימוד תנ"ך

בשיעור זה בוחן הרב את הגישות השונות ללימוד תנ"ך. הבחינה כוללת את המגמות העומדות מאחורי כל גישה

74 דק'

פשוטו של מקרא - הרב עדין שטיינזלץ

"שנים אלה היו בעוכרינו - הטבע והפשט" (ספר אמונת חכמים פרק ב') מקומו של הפשט בדורנו כדי לברר את הנושא כל...

לימוד תנ"ך דורש זהירות

לימוד תנ"ך דורש זהירות בבואנו לעסוק בספרי הנביאים, עלינו להעמיד לנגד עינינו דברי הדרכתם של גדולי ישראל...

הגישה ללימוד תנ"ך

בשיעור זה נברר את הגישה הראויה ללימוד תנ"ך לאור פרשנות חז"ל

כ-70 דק'

מקום הארכיאולוגיה בלימוד תנ"ך

האם ניתן להתבסס על ממצאים ארכיאולוגיים כדי לקבוע הלכה? האם ניתן ורצוי לבסס את אמונתינו על מדע הארכיאולוגיה?...

אם ראשונים כמלאכים

במאמר זה, מבאר הגרי"ל בלוך כיצד מצד אחד ניתן לומר על גדולי התנ"ך שחטאו בחטאים שונים, ומצד שני, מדובר בחטאים...

כל הגדול מחברו

במאמר זה, מבאר הגרי"ל בלוך כי ככל שהאדם גדול, כן כל הכוחות, גם הדקים ביותר, מתעצמים בו. הוא מרגיש וחש הרבה...

הגניבה על ידי אבותינו הקדושים

כיצד ייתכן שאבותינו הקדושים נקטו בדרך שכללה גניבה כחלק מהשגת מטרתם?!..

כ - 70 דק'

הגישה לחטאים של גדולי האומה

האם אין אנו מתייחסים במגמתיות לחטאים של גדולי האומה? האם אין אנו משוחדים מראש לדון בזכותם בכל מחיר?

13 דק'

חטאיהם של גדולי עולם

במאמר זה מלמד הרב דסלר זצ"ל מהו קנה המידה שביחס אליו נמדדים חטאי גדולי התנ"ך.

תנ"ך בגובה ה'אני העליון'

כיצד ניתן ליישב את העליונות הברורה מאליה של גדולי התנ"ך עם האמירה החדה והברורה בפסוקים אשר מורה על חטאיהם?

'כל הגדול מחברו' - היצר הרע של הגדולים

האם נכון הוא שככל שאדם גדול יותר כן הוא עלול יותר לחטוא?

היחס לגדולי העולם בדורות הקדומים

מתוך ספר 'מחמדיה מימי קדם' המביא את דברי הרב שמשון דוד פינקוס

לשון הכתוב ומשמעותה

באמצעות דוגמאות שונות מן התנ"ך נעסוק ביחס בין הלשון בה השתמשו הנביאים, ובין המשמעות העמוקה של הפסוקים על פי...

כ - 70 דק'

היחס לפרשנויות סותרות ומחלוקות

כיצד עלינו להתיחס לסתירות ומחלוקות חריפות בביאור פסוקי התנ"ך.

67 דק'

שיטת הסדר עולם בישוב סתירות כרונולוגיות

בריתת 'סדר עולם' עוסקת במנייני השנים החל מבריאת העולם, לאורך כל ימי התנ"ך. המניין המקובל בידינו מבוסס עליה....

אין מקרא יוצא מדי פשוטו

במאמר זה מתברר מהי הגדרת ה'פשט' של התנ"ך, מה המקור של דרך לימוד הפשט, ומתוך כך מהו מקומו הנכון בתוך כלל...

מדוע התורה שבעל פה לא מובנת מפשיטות מתוך התורה שבכתב?

במאמר זה מציב הרב את השאלה: מדוע עשה הקב"ה שיהיה ריחוק בין המצוות לפרטיהן שהתקבלו בתורה שבעל פה, ובין המובן...

הכתוב בפירוש בתורה - בעל תוקף נצחי

במאמר זה מתברר מהו ההבדל בין מצווה מדאוריתא שנכתבה בפירוש בתורה, לבין מצווה מדאוריתא אשר נלמדה בדרכי יג'...

תהליכי האמירה והכתיבה של חומש דברים

במאמר זה מלבן הרב את יסודות חומש דברים: הכיצד נאמר מצד אחד שמשה אמר את חומש דברים 'מפי עצמו', ומצד שני יש לכל...

תהליכי מתן התורה - מ'חתומה' ל'מגילה'

במאמר זה מתלבנת שיטתו היחודית של הספורנו האומר שבתחילה היתה התורה אמורה להינתן כולה בכתב, בלא שיהיה צורך...

תהליכי מתן התורה - מ'מגילה' ל'חתומה'

מאמר זה מבאר את מהות תהליכי מתן תורה החל ממעמד הר סיני ועד לשנת הארבעים - בתחילה התורה היתה כולה תורה שבעל...

על מדרש ופרשנות

במאמר זה מבואר מדוע המשמעויות המוסריות של פסוקי התנ"ך חשובות לא פחות ואף יותר מן המאורעות שהתרחשו מבחינה...

פירוש הפשט של הרשב"ם - "הפשטות המתחדשות בכל יום"

מאמר זה מבאר כי הרשב"ם עצמו מעיד כי לא עמל לפרש על פי הפשט בניגוד למדרשי חז"ל, אלא ראה אותם כעיקר, ובא להוסיף...

שיתופם של אישים בשר ודם בתהליך "תורה מן השמים"

מאמר זה סוקר את הדמויות אשר זכו שתתווספנה בגללם פרשיות בתורה | מתוך הספר: "פשוטו של מקרא" כרך ב

הניידות של המצווה כיחידה מורכבת

במאמר זה מראה הרב כי יש מצוות המכילות מספר טעמים, ובהתאם לכך, במקומות שונים מציגה אותם התורה בדרכים שונות |...

השורש של תקנות וגזירות חז"ל נמצא בחיי האבות

מאמר זה מבאר כי הרבה ממעשי האבות ודרכיהם הולידו תקנות וגזירות שקיבלו תוקף של מצוה דרבנן | מתוך הספר: "פשוטו...

פשוטו של מקרא על פי שיטת המהר"ל

מאמר זה עוקב אחר דרכו של המהר"ל בספרו גור אריה, בנוגע ליחס בין פשטי הפסוקים לדרשות חז"ל | מתוך הספר: "פשוטו...

שני בתי המדרש בסוגיית היחס בין הפשט והדרש

בפרשנות האחרונים מצינו שתי דרכים לקישור הפשט והדרש. במאמר זה עומד הרב על המשותף והשונה בין שתי הדרכים | מתוך...

נבואה שהוצרכה לדורות ונבואה שנכתבה לדורות

במאמר זה עומד הרב על כך כי לא כל חלק בתורה שהוצרך לדורות נכתב. גם התורה שבעל פה הוצרכה לדורות, אך היא ממהותה...

פשוטו של מקרא - כרך א

על מקומו של פשוטו של מקרא בשלימות התורה ובקדושתה |

פשוטו של מקרא - כרך ב

על מקומו של פשוטו של מקרא בשלימות התורה ובקדושתה |

הכתיבה המאוחרת של נבואות קדומות - שיטת הנצי"ב

במאמר זה מובאת שיטת הנצי"ב הסוקר מקומות שונים בתורה ובנביאים שבהם נבואות שנאמרו לא נכתבו, אלא הועברו במסורת....

שנים מקרא ואחד תרגום במפרשי התורה

האם יוצאים ידי חובת ה'תרגום' במפרשים אחרים מלבד תרגום אונקלוס? ומה בין רש"י לשאר המפרשים בנושא זה? | מחבר:...

היחס לחלוקת הפרקים הנוצרית של התנ"ך

חלוקת הפרקים הרווחת כיום ברוב התנ"ך, מקורה מן הנוצרים. כיצד יש להתייחס לחלוקה זו אשר התקבלה בעם ישראל?

הקרי והכתיב

מהי המשמעות של תופעת הקרי והכתיב? מדוע כתוב בנביאים משהו אחד וקוראים משהו אחר?

4 דק'

אין מוקדם ומאוחר בתורה

נעסוק בכלל החשוב של "אין מוקדם ומאוחר בתורה" מתוך סוגיית מעמד הברכה והקללה שהוזז ממקומו בספר יהושע

כ-70 דק'

סקירת הפרקים הבעייתיים בחלוקת הפרקים הנוצרית

"אוי לנו שנשתכחה התורה מאתנו מאד דאוה לבי על זה  ובודאי היה מצווה גדולה לשנות לעשות ציונים במקומות...

היחס לסתירות בתנ"ך | יישוב ההבדלים בין מלכים לדברי הימים

מאמר זה סוקר הבדלים רבים (לא כולם) בין ספר מלכים לספר דברי הימים, ומציע את דרכי היישוב של ההבדלים הללו.

שאלות - כמפתח לפתיחת הלב

חשיבות הקניית היכולת לשאול שאלות במהלך הלימוד |

כ-83 דק'

פירוש עצמאי של פסוקי התנ"ך

האם מותר לפרש את התנ"ך באופן עצמאי? כשאדם רוצה להבין פסוקים בתנ"ך, הוא בדרך כלל לא צריך לפרש אותם לבדו. יש...

חובת לימוד תנ"ך

מחבר: מלאכי גוטמן | "שליש בתלמוד" או רק בתלמוד? הגמ' במס' קידושין כתוב במס' קידושין (ל.): "אמר רב ספרא...

פשוטו של מקרא ופשוטה של מילה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת נח |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

סגנון ציווי לעומת סגנון סיפור

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת לך לך |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

קבלת חז"ל ופשוטו של מקרא

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת תולדות |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

דרגת האבות בגבהם האמיתי

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ויצא |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

אין מקרא יוצא מדי פשוטו

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת אמור |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - ויקרא

פשט ומדרש מלמדים הלכה יחדיו

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בחוקתי |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - ויקרא

המדרש מלמד הלכה לשעה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת נשא |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - במדבר

דרכיה דרכי נועם

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת קרח |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - במדבר

שני כתובים המכחישים זה את זה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת קרח |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - במדבר

שיטת הנצי"ב: התורה כשירה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת וילך |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - דברים

קנקן חדש מלא ישן

משלי פרק כד, פסוק כז | הָכֵן בַּחוּץ מְלַאכְתֶּךָ וְעַתְּדָהּ בַּשָּׂדֶה לָךְ אַחַר וּבָנִיתָ בֵיתֶךָ (משלי...

מתוך סדרת השיעורים:
ביאור ספר משלי

הגישה הראויה ללימוד תנ"ך

שאלה זו היא המשך לשאלה הקודמת [לחץ כאן למעבר] תודה לרב. שואל שוב. אחד המקורות שלכם למשל הוא דברי אור החיים הק' שאומר שלהלכה א"א לחלוק על חז"ל אך בדרשות אפשר. רואים שלא מחויבים ללכת עם חז"ל. בהקדמת הראב"ע לתורה גם הולך בכיוון זה ואפילו יותר חריף שדרשות חזל לרוב הם לילדים ואפשר לדרוש כל דבר ומצד שני בודאי שיש סודות עליונים אך זה לא קשור לפשט. זכור לי שגם הר"י אברבנאל הולך לפעמים בדרך זו גם באחת מהקדמותיו לנביאים שיש נביאים שלא ידעו קרוא וכתוב או לא ידעו את כל התורה כמדומני. רואים שכל אלו (וישנם עוד) סוברים או שגדולי התנ"ך לא כ"כ רחוקים מאיתנו (פחות מסתבר) או שכשאנו לומדים תנ"ך זה כמובן מתוך ידיעה שזהו דבר השם והם גדולים אך גם הם נפלו שהרי לא כתבו שחטאו דוקא במשהו עליון ודק וזה חשש ששייך רק לגדולי עולם אלא כתבו כפשוטו. שאלתי היא: האם על אף המקורות שהבאתם אנו רואים שיש שיטה נוספת אצל גדולי ישראל לאורך הדורות שבצורה הטובה שלה אפשר לומר שהסברה היא שהתורה באה ללמד אותנו מצוות ומוסר, ולכן ניתן -כאשר התורה עושה זאת-לדבר על חטאי הראשונים כדי ללמוד על עומק הדין (מסל"ש פרק ד) או כמה צריך להזהר מהיצר וכל מיני מוסרים מועילים. ואין בזה שום בעיה אם אדם יאמר שדוד הע"ה חטא ביצרא דעריות וצריך להזהר וגדולה תשובה וכו וכו. ושתי הדרכים נכונות ומיניה ומיניה יתקלס עילאה. ולכן מי שאומר שהאבות חטאו כמו שאנו חוטאים אך תראה שהם המשיכו לעבוד את השם ועשו תשובה כמו אצל משה שאף אחד לא נמנע לדבר על חטאו שכעס או חסרון אמונה או ביטחון אע"פ שאין גדול ממשה והיה כל רגע בדבקות עליונה. זה לא סותר. מה הראיה החזקה לכך שהדרך המוצגת באתר היא הנכונה ולא אחרת? או שכוונתכם לומר רק על דרך האפשר, וכמובן שישנם עוד דרכים. שוב תודה רבה לרב וסליחה על האריכות.

הרב יואב אוריאל

עוד בענין הגישה ללימוד תנ"ך

תודה רבה לרב על התשובה. בשאלה אלף - עשה לי סדר תודה. בשאלה בית - כתבתי שפחות מסתבר שהם אנשים נמוכים. ובכל זאת אם הרב יוכל אשמח להסבר של האברבנאל על חטא דוד ובת שבע שם הוא מפרש שדוד המלך חטא בחטא נורא שלא אני ולא הרב שלי חטאנו בו על כל פרטיו כולל נסיון העלמת החטא ע"י הזמנת אוריה לחזור לביתו ולהיות עם אשתו. האברבאנל שם דוחה את דברי רב שמואל בר נחמני ע"פ הגמ' שהיה מהפך בזכותו כי בא מבית דוד וכן את ראייתו של רשבר"נ מ "ויהי דוד בכל דרכיו משכיל והשם עימו". ואומר לסיכום שדוד המלך עשה תשובה אדירה וה' סלח לו. יוצא מדבריו שגם אם אני או הרב שלי לא היינו עושים חטא כזה אפשר לומר שה' גילה לנו שדוד המלך חזר למדרגתו הראשונה לפני החטא כי היה ענו גדול ובעל תשובה אדיר וממנו ילמדו כולם לדורות על עוצמת התשובה. ואם כן צדקת, כבוד הרב, שלא אלמד ממישהו שיחטא בא"א אף אם יעשה תשובה אך אם הקב"ה יעיד דרך המציאות והבחירה בזרעו שתיקן את חטאו, וכעת הוא בעיני השם לא פחות מלפני החטא- אזי אחזור ללמוד ממנו. עפ"ז אפשר לומר שהכל כפשוטו-כולל הכל : מות הילד, בחירת שלמה כממשיך,בחירת זרע דוד ודוד מלך ישראל חי וקיים. אשמח לשמוע את דעת הרב. שוב סליחה על האריכות ותודה רבה.

הרב יואב אוריאל

ביאור הכלל: 'כל הגדול מחברו - יצרו גדול הימנו'

שלום וברכה ב"ה למדתי בבית מדרש שלומד תנך בגובה הנשמה, שלא מייחס לגדולי ישראל נטיות כשלנו, אלא שראשונים כמלאכים. שמעתי הרבה שכשמדברים על סוגיית דוד ובת שבע, אומרים "היית מתאר לך את הרב שלך, או את אבא שלך חוטאים בחטא כזה, ק"ו על דוד", לכאורה זה באמת מובן, אבל אנו מוצאים בגמרא בקידושין שהקב"ה זימן לר' עקיבא יצר עריות, שר' עקיבא היה חוטא לולי הקב"ה הצילו, ויש שם עוד סיפורים מעין זה בגמרא, איך אפשר להבין שר' עקיבא כמעט וחטא, ולולי שהצילו הקב"ה היה חוטא. האם יכול להיות, שאנו לא יכולים לתאר לעצמינו את כוח היצר הרע שהיה פעם, כך שאין אפשרות להשוות את זה בכלל לנסיוננו, ואולי באמת דוד חטא בזה, והתורה רצתה להראות לנו את התשובה הגדולה שעשה דוד. ואולי אף אם זה מידי מרחיק לכת, כן אפשר לומר שהקב"ה גרם וסייע לו לחטוא, מעין מה שעשה לר' עקיבא, וזה משום שתשובה זה דבר לכתחילה, ויש שלוש חטאים שהיו מוכרחים לקרות כדברי הגמרא, על חטא אדם הראשון, חטא העגל וחטאו של דוד, ולכן הקב"ה גרם ליצר הרע שישלוט בדוד עד כדי כך שחטא. משום שתשובה זה דבר שלכתחילה. ומה כוונת הגמרא בע"ז שלא דוד היה ראוי לאותו חטא אלא למה חטא, כדי לומר לך שאם חטא יחיד אומרים לו כלך אצל יחיד? אשמח לתשובה מורחבת, ואם אפשר גם להתייחס למה כוונת המשפט "כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו

הרב יואב אוריאל
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

הקדמה ללימוד נביאים - 'חסד למשיחו'

הרב יוסף קלנר 5 שיעורים
סדרה

איך לומדים תנ"ך

הרב שלמה אבינר 12 שיעורים
סדרה

ללמוד וללמד תנ"ך

הרב יעקב אריאל 8 שיעורים
סדרה

"כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה

הרב דני סטיסקין 2 שיעורים
סדרה

'הדיבור הישיר' בתורה

הרב יהודה קופרמן זצ"ל 0 שיעורים
סדרה

לפני ואחרי במשנת הספורנו

הרב יהודה קופרמן זצ"ל 0 שיעורים
שיעור

שלושת עקרונות היסוד בלימוד תנ"ך

שלושת עקרונות היסוד בלימוד תנ"ך בדיון הנוקב ביחס...
הרב ערן טמיר
שיעור

הרב זלמן מלמד על לימוד תנ"ך

שיעור

חשיבות לימוד תנ"ך (בהקדמה ליהושע)

כשאנו לומדים תנ"ך אנו צועדים בדרכו של הנצי"ב...
הרב יואל מנוביץ'
שיעור

שיעור קומה

במאמר זה, מבאר הגרי"ל בלוך כי לכל אדם בכל דור יש...
שיעור

הדרך הנכונה ללמד תנ"ך

בשיחה למחנכים פורס הרב קוטלר את הגישה הראויה...
הרב אהרון קוטלר זצ"ל
שיעור

ההבנה האמתית של סיפורי התורה

הרב אהרון קוטלר זצ"ל
שיעור

היחס הנכון ללימוד התנ"ך

מהי סיבת העומק לכך שלא רבים מעם ישראל משקיעים זמן...
הרב חננאל אתרוג 43 דק'
שיעור

היחס לנבואה

הרב דוד חי הכהן כ - 70 דק'
שיעור

כתבי הקודש - מעטפה ותוכן

כתבי הקודש נאמרו מפי הקב"ה. הואיל וכן, עיקרי...
הרב אריק אוריאל כ - 70 דק'
שיעור

אמיתות התנ"ך

התנ"ך הוא בעל מעמד מכריע ועצום בכל ההיסטוריה של...
הרב יוסף קלנר 72 דק'
שיעור

היחס לקטעים בתנ"ך שנראים לנו סתמיים ולא מועילים

כל אדם כפי מדרגתו מוצא לפעמים בתנ"ך פרשיות או...
הרב יוסף קלנר
שיעור

חשיבות כל מילה בתנ"ך כגון מספרים ומניינים

מהי החשיבות של כל מילה בתנ"ך לגבינו? מדוע טורחת...
הרב יוסף קלנר
שיעור

מה נכלל ב'ביקורת המקרא'

בשיעור זה מבאר הרב מאלו דעות יש להישמר בלימוד...
הרב יוסף קלנר 10 דק'
שיעור

מושגי התורה בהגדרת החטא

מאמר יסודי המברר מהי הגדרת החטא של גדולי האומה...
הרב יעקב יצחק הלוי רודרמן זצ"ל
שיעור

הגישות השונות ללימוד תנ"ך

בשיעור זה בוחן הרב את הגישות השונות ללימוד תנ"ך....
הרב אוהד תירוש 74 דק'
שיעור

פשוטו של מקרא - הרב עדין שטיינזלץ

"שנים אלה היו בעוכרינו - הטבע והפשט" (ספר אמונת...
שיעור

מבוא ללימוד תנ"ך

הרב מיכאל טוביאנו 65 דק'
שיעור

איך יש להבין תלונות על הקב"ה בתנ"ך?

הרב אס"ף בנדל
שיעור

לימוד תנ"ך דורש זהירות

לימוד תנ"ך דורש זהירות בבואנו לעסוק בספרי...
הרב שמעון כהן
שיעור

הגישה ללימוד תנ"ך

בשיעור זה נברר את הגישה הראויה ללימוד תנ"ך לאור...
הרב יהושע צוקרמן כ-70 דק'
שיעור

מקום הארכיאולוגיה בלימוד תנ"ך

האם ניתן להתבסס על ממצאים ארכיאולוגיים כדי לקבוע...
הרב יוסי ברינר
שיעור

התנ"ך מחנך ליראת שמים

הרב יהושע צוקרמן כ-47 דק'
שיעור

אם ראשונים כמלאכים

במאמר זה, מבאר הגרי"ל בלוך כיצד מצד אחד ניתן לומר...
שיעור

כל הגדול מחברו

במאמר זה, מבאר הגרי"ל בלוך כי ככל שהאדם גדול, כן...
שיעור

הגניבה על ידי אבותינו הקדושים

כיצד ייתכן שאבותינו הקדושים נקטו בדרך שכללה גניבה...
הרב יהושע שפירא כ - 70 דק'
שיעור

הראשונים כמלאכים

הרב יהושע צוקרמן כ - 70 דק'
שיעור

הגישה לחטאים של גדולי האומה

האם אין אנו מתייחסים במגמתיות לחטאים של גדולי...
הרב יוסף קלנר 13 דק'
שיעור

חטאיהם של גדולי עולם

במאמר זה מלמד הרב דסלר זצ"ל מהו קנה המידה שביחס...
הרב אליהו דסלר זצ"ל
שיעור

תנ"ך בגובה ה'אני העליון'

כיצד ניתן ליישב את העליונות הברורה מאליה של גדולי...
שיעור

היחס הנכון לגדולת אישי התנ"ך

הרה"ג הרב דוד לאו כ - 70 דק'
שיעור

'כל הגדול מחברו' - היצר הרע של הגדולים

האם נכון הוא שככל שאדם גדול יותר כן הוא עלול יותר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

היחס לגדולי העולם בדורות הקדומים

מתוך ספר 'מחמדיה מימי קדם' המביא את דברי הרב שמשון...
שיעור

לשון הכתוב ומשמעותה

באמצעות דוגמאות שונות מן התנ"ך נעסוק ביחס בין...
הרב יצחק בן שחר כ - 70 דק'
שיעור

היחס לפרשנויות סותרות ומחלוקות

כיצד עלינו להתיחס לסתירות ומחלוקות חריפות בביאור...
הרב מישאל רובין 67 דק'
שיעור

שיטת הסדר עולם בישוב סתירות כרונולוגיות

בריתת 'סדר עולם' עוסקת במנייני השנים החל מבריאת...
הרב מנחם שחור
שיעור

אין מקרא יוצא מדי פשוטו

במאמר זה מתברר מהי הגדרת ה'פשט' של התנ"ך, מה המקור...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

מדוע התורה שבעל פה לא מובנת מפשיטות מתוך התורה שבכתב?

במאמר זה מציב הרב את השאלה: מדוע עשה הקב"ה שיהיה...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

הכתוב בפירוש בתורה - בעל תוקף נצחי

במאמר זה מתברר מהו ההבדל בין מצווה מדאוריתא שנכתבה...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

תהליכי האמירה והכתיבה של חומש דברים

במאמר זה מלבן הרב את יסודות חומש דברים: הכיצד נאמר...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

תהליכי מתן התורה - מ'חתומה' ל'מגילה'

במאמר זה מתלבנת שיטתו היחודית של הספורנו האומר...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

תהליכי מתן התורה - מ'מגילה' ל'חתומה'

מאמר זה מבאר את מהות תהליכי מתן תורה החל ממעמד הר...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

על מדרש ופרשנות

במאמר זה מבואר מדוע המשמעויות המוסריות של פסוקי...
שיעור

מבוא לפירוש ה'משך חכמה' על התורה

הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

פירוש הפשט של הרשב"ם - "הפשטות המתחדשות בכל יום"

מאמר זה מבאר כי הרשב"ם עצמו מעיד כי לא עמל לפרש על...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

שיתופם של אישים בשר ודם בתהליך "תורה מן השמים"

מאמר זה סוקר את הדמויות אשר זכו שתתווספנה בגללם...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

הניידות של המצווה כיחידה מורכבת

במאמר זה מראה הרב כי יש מצוות המכילות מספר טעמים,...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

השורש של תקנות וגזירות חז"ל נמצא בחיי האבות

מאמר זה מבאר כי הרבה ממעשי האבות ודרכיהם הולידו...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

פשוטו של מקרא על פי שיטת המהר"ל

מאמר זה עוקב אחר דרכו של המהר"ל בספרו גור אריה,...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

שני בתי המדרש בסוגיית היחס בין הפשט והדרש

בפרשנות האחרונים מצינו שתי דרכים לקישור הפשט...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

נבואה שהוצרכה לדורות ונבואה שנכתבה לדורות

במאמר זה עומד הרב על כך כי לא כל חלק בתורה שהוצרך...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

פשוטו של מקרא - כרך א

על מקומו של פשוטו של מקרא בשלימות התורה ובקדושתה |...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

פשוטו של מקרא - כרך ב

על מקומו של פשוטו של מקרא בשלימות התורה ובקדושתה |...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

הכתיבה המאוחרת של נבואות קדומות - שיטת הנצי"ב

במאמר זה מובאת שיטת הנצי"ב הסוקר מקומות שונים...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

שנים מקרא ואחד תרגום במפרשי התורה

האם יוצאים ידי חובת ה'תרגום' במפרשים אחרים מלבד...
שיעור

כבוד אבות וכבוד שמים בתרגום אונקלוס

הרב יהונתן פוזן כ - 70 דק'
שיעור

היחס לחלוקת הפרקים הנוצרית של התנ"ך

חלוקת הפרקים הרווחת כיום ברוב התנ"ך, מקורה מן...
הרב יוסף קלנר
שיעור

הקרי והכתיב

מהי המשמעות של תופעת הקרי והכתיב? מדוע כתוב...
הרב יוסף קלנר 4 דק'
שיעור

אין מוקדם ומאוחר בתורה

נעסוק בכלל החשוב של "אין מוקדם ומאוחר בתורה" מתוך...
הרב דודי מתוקי כ-70 דק'
שיעור

סקירת הפרקים הבעייתיים בחלוקת הפרקים הנוצרית

"אוי לנו שנשתכחה התורה מאתנו מאד דאוה לבי על...
הרב מנחם שחור
שיעור

היחס לסתירות בתנ"ך | יישוב ההבדלים בין מלכים לדברי הימים

מאמר זה סוקר הבדלים רבים (לא כולם) בין ספר מלכים...
הרב מנחם שחור
שיעור

שאלות - כמפתח לפתיחת הלב

חשיבות הקניית היכולת לשאול שאלות במהלך הלימוד |
הרב עמירם אלבה כ-83 דק'
שיעור

פירוש עצמאי של פסוקי התנ"ך

האם מותר לפרש את התנ"ך באופן עצמאי? כשאדם רוצה...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

חובת לימוד תנ"ך

מחבר: מלאכי גוטמן | "שליש בתלמוד" או רק...
שיעור

על חובת לימוד תנ"ך

הרב שמואל אליהו
שיעור

פשוטו של מקרא ופשוטה של מילה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת נח |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

מה בין פירוש חז"ל, מדרש חז"ל וקבלת חז"ל

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת נח |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

סגנון דו-משמעי או רב-משמעי מכוון בתורה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת לך לך |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

סגנון ציווי לעומת סגנון סיפור

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת לך לך |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

קבלת חז"ל ופשוטו של מקרא

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת תולדות |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

דרגת האבות בגבהם האמיתי

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ויצא |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

אין מקרא יוצא מדי פשוטו

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת אמור |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

"ואני לא באתי אלא לפרש פשוטו של מקרא"

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בהר |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

פשט ומדרש מלמדים הלכה יחדיו

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בחוקתי |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

המדרש מלמד הלכה לשעה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת נשא |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

שיתוף בשר ודם בתהליך התורה מן השמים

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת נשא |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

דרכיה דרכי נועם

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת קרח |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

שני כתובים המכחישים זה את זה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת קרח |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

המדרש בפסוק אחד בנוי על הפשט בפסוק אחר

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בלק |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

חידושי חז"ל בדאוריתא אחרי מתן תורה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת מסעי |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

פשוטו של מקרא אצל רש"י - מטרה או אמצעי

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת דברים |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

שיטת הנצי"ב: התורה כשירה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת וילך |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

קנקן חדש מלא ישן

משלי פרק כד, פסוק כז | הָכֵן בַּחוּץ מְלַאכְתֶּךָ...
הרב עמנואל בן ארצי
שו"ת

איך לומדים תנ"ך

שלום לרבנים! ביחס לגישה ללימוד תנ"ך. אם אני ניגש...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

הגישה הראויה ללימוד תנ"ך

שאלה זו היא המשך לשאלה הקודמת [לחץ כאן...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

עוד בענין הגישה ללימוד תנ"ך

תודה רבה לרב על התשובה. בשאלה אלף - עשה לי סדר...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

התנ"ך אינו ספר היסטוריה

מדוע אברהם אבינו מוזכר בתורה מגיל 75 שנה
הרב נועם וידר
שו"ת

תנ"ך וארכאולוגיה

ב"ה איך יש להתייחס לפשט העובדות המסופרות בתנ"ך מול...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

המטרה בלימוד תנ"ך

שלום! מה מטרתנו בלימוד תנ"ך? מה הקומה הנפשית...
הרב יוסי ברינר
שו"ת

מה מטרתנו בלימוד תנ"ך?

שלום! מה מטרתנו בלימוד תנ"ך? מה הקומה הנפשית שהוא...
הרב אס"ף בנדל
שו"ת

ביאור הכלל: 'כל הגדול מחברו - יצרו גדול הימנו'

שלום וברכה ב"ה למדתי בבית מדרש שלומד תנך בגובה...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

אין מוקדם ומאוחר בנביאים

שלום לרבנים האם נכון לומר שבנ"ך אין מוקדם ומאוחר...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

חלוקת הפרקים וספרי התנ"ך

למה מלכים נחלק לא' וב'?
הרב יוסי ברינר
שו"ת

סיומות השמות בתנ"ך

א) מדוע בנביאים יש פעמים שמוסיפים את האות ה' או ו'...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

הביטויים 'עם ישראל' 'בני ישראל' ו'עדת ישראל'

מדוע כתוב בתורה לפעמים עדת ישראל לפעמים בני ישראל...
הרב יוסף שילר