פרשת בא | י-יג

הערב רב ביציאת מצרים

מדוע צירף משה את הערב רב לעלות עם ישראל ממצרים? ומדוע אמר משה לפרעה שישראל יצאו לשלושת ימים בלבד?

11.30 דק'

"דרך שלושת ימים"

מדוע נדרש משה להודיע לפרעה על יציאה לשלושה ימים ולא על יציאה לחירות? מה בני ישראל יודעים? האם יש כאן רק מהלך...

כ - 70 דק'

טבלת שנות השיעבוד במצרים

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר - 0584006132.

מעלת הבית הישראלי

פרשת בא | בפרשת וארא הוכו המצרים 7 מכות, והאפיון שלהם שהם מכות של יסורים. בפרשת בא המצרים מוכים שלוש מכות,...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'

עבודת ההשתייכות לכלל ישראל

פרשת בא | "שלח את עמי ויעבדוני"- אנחנו לא סתם יוצאים ממצרים אלא כדי לעבוד את ה' ולהקריב לו קורבנות.

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'

מיהו הפרשן האולטימטיבי לאירועי הסביבה?

פרשת בא | ישנם כמה מצוות שנצטוו ישראל על מנת שנזכור את יציאת מצרים, והמצוה העיקרית היא "והגדת לבנך".

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'

הסדר של עשר המכות

פרשות וארא - בא | הקב"ה היכה את מצרים במכות יחודיות שבאו מכיוונים שונים. דוקא מחמת הגיוון של המכות, יש לשים...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

ה' חוזר לדבר אל ישראל

פרשת בא | בתחילת פרשת וארא נאמר שבני ישראל הפסיקו לשמוע אל משה מרוב צרת השיעבוד (ו, ט): "וְלֹא שָׁמְעוּ אֶל...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

שלוש המכות שהכריעו את פרעה

פרשת בא | פרשת בא נפתחת במבט מחדש אשר מעביר ה' למשה - "וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה בֹּא אֶל פַּרְעֹה כִּי אֲנִי...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

עולם חדש של זמנים

פרשת בא | כאשר הקב"ה מצווה על התיארוך של התורה הוא אומר (יב, א-ב): "וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה וְאֶל אַהֲרֹן...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

סוגי ההכאה השונים בעשרת המכות

פרשות וארא-בא | ברור כי אין המכות בעשרת המכות דומות זו לזו. כל אחת מהן מבטאת עיקרון מסוים של שלטון ה'. בשיעור...

מתוך סדרת השיעורים:
מבט מגבוה על חומש שמות

16 דק'

בין מכות 'וארא' למכות 'בא'

פרשות שמות-וארא | לא לחינם נוהגים ישראל לסיים את פרשת וארא ולהתחיל את פרשת בא לפני המכה השמינית - מכת הארבה....

מתוך סדרת השיעורים:
מבט מגבוה על חומש שמות

25 דק'

סדר הזמנים של עשרת המכות

פרשות שמות-וארא | אנו יודעים כי עשרת המכות הסתיימו בחצות של ליל טו בניסן. אך מתי החלו עשרת המכות? ומתי במהלך...

מתוך סדרת השיעורים:
מבט מגבוה על חומש שמות

21 דק'

יציאת מצרים בהקשר של היציאה מגן עדן

פרשות שמות-בשלח | בשיעור זה נעסוק בהפתעה הגדולה בכך שישראל לא נשארו במצרים, המקום השופע והמבורך, אלא יצאו משם...

מתוך סדרת השיעורים:
מבט מגבוה על חומש שמות

51 דק'

"הטרם תדע כי אבדה מצרים?"

פרשת בא | איך אפשר להבין את עקשנותו של פרעה שלא לשחרר את ישראל אל מול המכות הקשות? כיצד ומדוע נטל הקב"ה מפרעה...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

כ-79 דק'

עושר כבוד וגבורה בבניין ישראל

פרשת בא | מדוע כה חשוב הציווי לקחת ממצרים את כלי הכסף וכלי הזהב, עד שהתורה חוזרת על כך ארבע פעמים מאז ימי...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

הקשיית לב פרעה

פרשת בא | כיצד ניתן להבין להבין מבחינה מוסרית ואמונית שהקב"ה הקשה את לב פרעה ולאחר מכן העניש אותו על כך? דרך...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

בני בכורי ישראל

פרשת בא | מדוע מכת בכורות נחשבת למכה המרכזית מבין כולן? מכה זו מבררת את המעמד והתפקיד המיוחד של עם ישראל...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

עבודת הנפש

פרשת בא | מצוות המצה מתארת את העבודה הנפשית הייחודית לימי הפסח, שעל היהודי לעשות

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

חירות תורנית

פרשת בא | חירות תורנית תמיהה גדולה עולה ממבט כולל על פרשת בא. תוך כדי דרמה אנושית של יציאה לחירות, יש...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש שמות

גאולת ישראל ממצרים

פרשת בא | כיצד מבטאת מצוות המצה את החרות האמתית אשר לה זכינו ביציאת מצרים?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - שמות

מי היו הרשעים שמתו בשלושת ימי החושך?

פרשת בא | א. מי מת במכת חשך? כתב רש"י בפרקנו (י, כב): "ולמה הביא עליהם חשך? שהיו בישראל באותו הדור רשעים,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

מדוע היתה דרושה מצווה כדי להינצל ממכת בכורות?

פרשת בא | מדוע הוצרכו ישראל לקיים מצוה כדי להינצל ממכת בכורות? והרי בשאר המכות לא הוצרכו לקיים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

מדוע נצטוינו לתת דווקא דם, מדוע באגודת אזוב, ומדוע בשלושה מקומות?

פרשת בא | הקדמה בפרשת "משכו וקחו", ציוה משה את בני ישראל: "ולקחתם אֲגֻדַת אזוב, וטבלתם בדם אשר בסף, והגעתם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

שתי המזוזות מול המשקוף

פרשת בא | מדוע הקדים ד' את שתי המזוזות למשקוף ומדוע הקדים משה את המשקוף לשתי המזוזות? הקדמה בפרשת "החדש"...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

"כחצֹת הלילה אני יוצא בתוך מצרים"

פרשת בא | הקדמה נאמר בפרק י"א פסוק ד': "ויאמר משה: כה אמר ד': כחצֹת הלילה אני יוצא בתוך מצרים"....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

דם הפסח ודם המילה

פרשת בא | הקדמה על הפסוקים "דברו אל כל עדת ישראל לאמר: בעשֹר לחֹדש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבֹת, שה לבית....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

כיצד יתכן שבני ישראל נימולו בלילה?

פרק יב | | הקדמה: דברי רש"י על ברית המילה במצרים          בפרשת בא נאמר: "ויאמר ד' אל משה ואל אהרן בארץ...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

ארבע מאות ושלושים שנה במצרים?

פרשת בא | "ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה" הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק י"ב): מ....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

קרבן פסח

פרשת בא | מה ההבחנה בין קורבן הפסח לחג הפסח, ובין חג המצות והמצות? למה לחג הזה שתי שמות? מה ההבדל בין חג הפסח...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש שמות

כ-50 דק'

קדש לי כל בכור

פרשת בא | מרכז הפרשה היא יציאת מצרים ומרכז היציאה ממצרים זה מכת בכורות.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש שמות

כ-50 דק'

הנותר בקרבן הפסח

פרשת בא | מקורבן הפסח אסור להותיר, מה שנותר צריך לשרוף.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש שמות

כ-50 דק'

ביאור פרשות קודש והיה כי יביאך

פרשת בא | התורה קבעה שתי פרשיות בתפילין, פרשיות שצריכות להיות קבועות אצל האדם.

מתוך סדרת השיעורים:
פרשיות שמות

כ-80 דק'

מכות מצרים

פרשת בא |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

מכת הארבה

פרשת בא |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

מכת חושך

פרשת בא |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

טעם אכילת מצה

פרשת בא |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

מעמדן המיוחד של המצוות בפרשת בא

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בא |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

'מאמר מוסגר' ו - 'מקרא מסורס'

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בא |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

מתי נכרתה ברית בין הבתרים

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בא |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

היום אתם יוצאים

פרשת בא | מהו התוכן העמוק שיהודי נושא יום-יום בתפילין המונחות על ידו ובין עיניו? נעמיק בפרשיות התפילין...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

אוצרות חשך

פרשת בא | שלושת ימי חושך ואפלה שררו במצרים ערב גאולתם של ישראל. מדוע? נתבונן: מהו עומק החושך שהוכו בו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

והיה לעת ערב יהיה אור

פרשת בא | מזכירין יציאת מצרים בלילות, ומספרים ביציאת מצרים כל אותו לילה המיוחד ומשומר בשנה. מה בין יציאת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

"ויצאו ברכוש גדול"

פרשת בא | מה פשר הויכוח בין משה ופרעה בעניין השארת הבהמות והטף במצרים? מדוע כל כל חשוב שיצאו ישראל ברכוש גדול...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפרשה - חומש שמות

אל משה, כי, למען

פרשת בא | | אל משה - תרגם אונקלוס: למשה מילת השימוש "אל" תורגמה באות השימוש ל-. אבל אחר כך "אל פרעה" מתורגם...

מתוך סדרת השיעורים:
הארות באונקלוס

בקשה שאי אפשר לסרב לה

פרשת בא | בפרשה נאמר שהקב"ה מצווה את משה, ומשה את בני ישראל, שישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב, וכך הם עושים....

מתוך סדרת השיעורים:
פשט בפרשה

לבחור את הבכור

פרשת בא | | המכה העשירית, החותמת את עשרת המכות היא מכת בכורות. מדוע דווקא היא האחרונה? ההסבר הפשוט הוא בגלל...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

אתם קרויים אדם

פרשת בא | לאחר ההודעה על מכת בכורות מגיע סיכום של עשרת המכות: "וּמֹשֶׁה וְאַהֲרֹן עָשׂוּ אֶת כָּל הַמֹּפְתִים...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

העם – יחיד ורבים

פרשת בא | | בפרשת 'בא' מסופר על הולדת עם ישראל ביציאת מצרים.   כשירדו בני ישראל למצרים, היה מניינם שבעים...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

ליל שימורים

פרשת בא | הנושא המרכזי בפרשתנו, הוא יציאת ישראל ממצרים, שהחלה בליל ט"ו בניסן.  לילה זה הוגדר בפרשתנו בתואר...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

כל העם צבא

פרשת בא | הכינוי הנפוץ לעם ישראל, בתורה בכלל ובתחילת ספר שמות בפרט, הוא 'בני ישראל', ועם זאת, הקב"ה אומר למשה...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

על החינוך היהודי

פרשת בא | בתחילת פרשתנו, במהלך ההתראה על מכת ארבה, מתנהל שיח תמוה ומשונה בין פרעה למשה. בעקבות הלחץ שמפעילים...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

השיחה האחרונה שלפני הגאולה

פרשת בא | בפרשתנו, פרשת בא אנו קוראים אודות סופה של הגלות הראשונה, גלות מצרים. בעיצומה של מכת חושך, (ויש דעות...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

סדר בפרשת המועדים

בתורה ישנם ימים מיוחדים הנישאים משאר ימות החול, ובעלי מצוות יחודיות. ימים אלו הם השבת, המועדים והימים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית ועד יציאת מצרים

שיעור ראשון בסדרה | סקירת-על המתחילה מבריאת העולם וממשיכה עד הגעת ישראל לארץ ישראל. בשיעור זה אנו עוקבים אחר...

מתוך סדרת השיעורים:
תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית לאורך חומשי התורה

60 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

הערב רב ביציאת מצרים

מדוע צירף משה את הערב רב לעלות עם ישראל ממצרים?...
הרב יוסף קלנר 11.30 דק'
שיעור

"דרך שלושת ימים"

מדוע נדרש משה להודיע לפרעה על יציאה לשלושה ימים...
הרב אופיר כהן כ - 70 דק'
שיעור

מתי השאילו בני ישראל את כלי המצרים?

הרב שמואל ישמח
שיעור

טבלת שנות השיעבוד במצרים

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר -...
הרב יאיר הס
שיעור

מעלת הבית הישראלי

פרשת בא | בפרשת וארא הוכו המצרים 7 מכות, והאפיון...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

עבודת ההשתייכות לכלל ישראל

פרשת בא | "שלח את עמי ויעבדוני"- אנחנו לא סתם...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

מיהו הפרשן האולטימטיבי לאירועי הסביבה?

פרשת בא | ישנם כמה מצוות שנצטוו ישראל על מנת...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

הסדר של עשר המכות

פרשות וארא - בא | הקב"ה היכה את מצרים במכות...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ה' חוזר לדבר אל ישראל

פרשת בא | בתחילת פרשת וארא נאמר שבני ישראל הפסיקו...
הרב יואב אוריאל
שיעור

שלוש המכות שהכריעו את פרעה

פרשת בא | פרשת בא נפתחת במבט מחדש אשר מעביר ה'...
הרב יואב אוריאל
שיעור

עולם חדש של זמנים

פרשת בא | כאשר הקב"ה מצווה על התיארוך של התורה הוא...
הרב יואב אוריאל
שיעור

סוגי ההכאה השונים בעשרת המכות

פרשות וארא-בא | ברור כי אין המכות בעשרת המכות...
הרב יואב אוריאל 16 דק'
שיעור

בין מכות 'וארא' למכות 'בא'

פרשות שמות-וארא | לא לחינם נוהגים ישראל לסיים את...
הרב יואב אוריאל 25 דק'
שיעור

סדר הזמנים של עשרת המכות

פרשות שמות-וארא | אנו יודעים כי עשרת המכות הסתיימו...
הרב יואב אוריאל 21 דק'
שיעור

יציאת מצרים בהקשר של היציאה מגן עדן

פרשות שמות-בשלח | בשיעור זה נעסוק בהפתעה הגדולה...
הרב יואב אוריאל 51 דק'
שיעור

"הטרם תדע כי אבדה מצרים?"

פרשת בא | איך אפשר להבין את עקשנותו של פרעה שלא...
הרב שלמה אבינר כ-79 דק'
שיעור

עושר כבוד וגבורה בבניין ישראל

פרשת בא | מדוע כה חשוב הציווי לקחת ממצרים את כלי...
הרב שלמה אבינר
שיעור

הקשיית לב פרעה

פרשת בא | כיצד ניתן להבין להבין מבחינה מוסרית...
הרב שלמה אבינר
שיעור

בני בכורי ישראל

פרשת בא | מדוע מכת בכורות נחשבת למכה המרכזית מבין...
הרב שלמה אבינר
שיעור

עבודת הנפש

פרשת בא | מצוות המצה מתארת את העבודה הנפשית...
הרב שלמה אבינר
שיעור

חירות תורנית

פרשת בא | חירות תורנית תמיהה גדולה עולה...
הרב אלי אדלר
שיעור

גאולת ישראל ממצרים

פרשת בא | כיצד מבטאת מצוות המצה את החרות האמתית...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

מי היו הרשעים שמתו בשלושת ימי החושך?

פרשת בא | א. מי מת במכת חשך? כתב רש"י בפרקנו (י,...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע היתה דרושה מצווה כדי להינצל ממכת בכורות?

פרשת בא | מדוע הוצרכו ישראל לקיים מצוה כדי להינצל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע נצטוינו לתת דווקא דם, מדוע באגודת אזוב, ומדוע בשלושה מקומות?

פרשת בא | הקדמה בפרשת "משכו וקחו", ציוה משה את...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

שתי המזוזות מול המשקוף

פרשת בא | מדוע הקדים ד' את שתי המזוזות למשקוף...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"כחצֹת הלילה אני יוצא בתוך מצרים"

פרשת בא | הקדמה נאמר בפרק י"א פסוק ד': "ויאמר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

דם הפסח ודם המילה

פרשת בא | הקדמה על הפסוקים "דברו אל כל עדת ישראל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כיצד יתכן שבני ישראל נימולו בלילה?

פרק יב | | הקדמה: דברי רש"י על ברית המילה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ארבע מאות ושלושים שנה במצרים?

פרשת בא | "ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים שלשים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

קרבן פסח

פרשת בא | מה ההבחנה בין קורבן הפסח לחג הפסח, ובין...
הרב אוהד תירוש כ-50 דק'
שיעור

קדש לי כל בכור

פרשת בא | מרכז הפרשה היא יציאת מצרים ומרכז היציאה...
הרב אוהד תירוש כ-50 דק'
שיעור

הנותר בקרבן הפסח

פרשת בא | מקורבן הפסח אסור להותיר, מה שנותר צריך...
הרב אוהד תירוש כ-50 דק'
שיעור

ביאור פרשות קודש והיה כי יביאך

פרשת בא | התורה קבעה שתי פרשיות בתפילין, פרשיות...
הרב נתן רוטמן כ-80 דק'
שיעור

מכות מצרים

פרשת בא |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

מכת הארבה

פרשת בא |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

מכת חושך

פרשת בא |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

טעם אכילת מצה

פרשת בא |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

משמעות מילה לפי מקום כתיבתה בתורה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בא |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

מעמדן המיוחד של המצוות בפרשת בא

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בא |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

חלקו של אהרון בקבלת המצוות מפי הקב"ה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בא |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

'מאמר מוסגר' ו - 'מקרא מסורס'

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בא |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

מתי נכרתה ברית בין הבתרים

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בא |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

היום אתם יוצאים

פרשת בא | מהו התוכן העמוק שיהודי נושא יום-יום...
הרב יהושע שפירא
שיעור

אוצרות חשך

פרשת בא | שלושת ימי חושך ואפלה שררו במצרים ערב...
הרב יהושע שפירא
שיעור

והיה לעת ערב יהיה אור

פרשת בא | מזכירין יציאת מצרים בלילות, ומספרים...
הרב יהושע שפירא
שיעור

שמות מוקלט - פרק י | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שמות מוקלט - פרק יא | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שמות מוקלט - פרק יב | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שמות מוקלט - פרק יג | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

"ויצאו ברכוש גדול"

פרשת בא | מה פשר הויכוח בין משה ופרעה בעניין השארת...
הרב נועם ונגרובר
שיעור

אל משה, כי, למען

פרשת בא | | אל משה - תרגם אונקלוס: למשה מילת...
הרב יהונתן עידן
שיעור

בקשה שאי אפשר לסרב לה

פרשת בא | בפרשה נאמר שהקב"ה מצווה את משה, ומשה את...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

לבחור את הבכור

פרשת בא | | המכה העשירית, החותמת את עשרת המכות היא...
הרב יוסף שילר
שיעור

אתם קרויים אדם

פרשת בא | לאחר ההודעה על מכת בכורות מגיע סיכום של...
הרב יוסף שילר
שיעור

העם – יחיד ורבים

פרשת בא | | בפרשת 'בא' מסופר על הולדת עם ישראל...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

ליל שימורים

פרשת בא | הנושא המרכזי בפרשתנו, הוא יציאת ישראל...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

כל העם צבא

פרשת בא | הכינוי הנפוץ לעם ישראל, בתורה בכלל...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

פרשת בא - קריאה בטעמים אשכנזי

הרב יונדב זר
שיעור

פרשת בא - קריאה עם ביאור פשוט

הרב יונדב זר
שיעור

על החינוך היהודי

פרשת בא | בתחילת פרשתנו, במהלך ההתראה על מכת ארבה,...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

השיחה האחרונה שלפני הגאולה

פרשת בא | בפרשתנו, פרשת בא אנו קוראים אודות סופה...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

סדר בפרשת המועדים

בתורה ישנם ימים מיוחדים הנישאים משאר ימות החול,...
הרב יואב אוריאל
שיעור

תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית ועד יציאת מצרים

שיעור ראשון בסדרה | סקירת-על המתחילה מבריאת העולם...
הרב יואב אוריאל 60 דק'
שו"ת

מכת בכורות

שלום לרבנים למה בכל מכות מצרים אומרים:דם, צפרדע,...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

הציווי על מצות לפני יציאת מצרים

שלום לרבנים! למדנו חומש שמות וראינו שבקרבן פסח...
הרב יוסי ברינר