מאמרים - ספר יהושע

מה ניתן ללמוד מהפסוק הראשון בספר?

פרק א' | הקדמה נאמר בתחילת הספר: "ויהי אחרי מות משה עבד ד', ויאמר ד' אל יהושע בן נון, משרת משה,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

מדוע אמר ד' ליהושע: "משה עבדי מת"?

פרק א' | הקדמה נאמר בתחילת ספרנו: א. "ויהי אחרי מות משה עבד ד', ויאמר ד' אל יהושע בן נון משרת משה לאמר: ב....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

כיצד יתכן להרוג את מי שאינו מבצע את פקודת המלך?

פרק א' | הקדמה          בסוף הפרק נאמר: יב. "ולראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה אמר יהושע לאמר: יג. זכור את...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

"חזק ואמץ"

פרק א | הקדמה בפרק א' נאמר ליהושע ארבע פעמים הביטוי "חזק ואמץ". שלש פעמים הוא נאמר על ידי ד' (ו,ז,ט), ובפעם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

גבולות הארץ הקצר

פרק א | הקדמה נאמר בפרקנו: ג. "כל מקום אשר תדרך כף רגלכם בו לכם נתתיו, כאשר דברתי אל משה. ד. מהמדבר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

מדוע שלח יהושע מרגלים?

פרק ב | | הקדמה נאמר בתחילת הפרק: א. "וישלח יהושע בן נון מן השטים, שְׁנַיִם אנשים מרגלים חֶרֶשׁ לאמר: לכו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

מדוע המרגלים הגיעו דווקא לבית רחב?

פרק ב | א. האם המרגלים ששלח יהושע הלכו דווקא לבית רחב? יש לשאול: האם המרגלים ששלח יהושע הלכו דווקא לבית רחב,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

אישיותה המיוחדת של רחב

פרק ב | הקדמה פרק ב' עוסק במרגלים ששלח יהושע לרגל את הארץ, אולם עיקר הפרק אינו עוסק במרגלים, אלא באשה שאליה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

מדוע דווקא בפרקנו נאמר הכינוי "אדון כל הארץ"?

פרק ג | הקדמה לפני מעבר הירדן אמר יהושע לבני ישראל: "בזאת תדעון כי א-ל חי בקרבכם, והורש יוריש מפניכם את...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

מה משמעות הכינוי "א-ל חי", ומדוע הוא נאמר בפרקנו?

פרק ג | הקדמה לפני מעבר הירדן אמר יהושע לבני ישראל: "בזאת תדעון כי א-ל חי בקרבכם, והורש יוריש מפניכם את...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

מדוע לא בקע יהושע את הירדן במטהו, כמו שבקע משה את ים סוף?

פרק ג | הקדמה: כיצד התגדל יהושע בעיני העם? בדבריו הראשונים של ד' אל יהושע אחרי מות משה, אמר לו ד': "לא יתיצב...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

מה משמעות ההתקדשות לפני מעבר הירדן?

פרק ג | הקדמה נאמר בפרקנו: "ויאמר יהושע אל העם: התקדשו, כי מחר יעשה ד' בקרבכם נפלאות" (ג, ה). יש לשאול: מה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

מה היתה המטרה של נס בקיעת הירדן?

פרק ד | הקדמה בפרקים ג'-ד' מתואר נס מעבר הירדן. יש לשאול: מה היתה המטרה של נס בקיעת הירדן? לכאורה התשובה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

הקמת האבנים בגלגל כחלק ממערכת שימור הנסים

פרק ד | הקדמה בפרק ד' פסוקים ה'-ז' נאמר: "ויאמר להם יהושע: עִברו לפני ארון ד' אלקיכם אל תוך הירדן, והרימו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

הארון נושא את נושאיו

פרק ד | הקדמה חז"ל ורבותינו הראשונים דנו בשאלה על מי מוטלת המצוה לשאת את ארון הברית: האם על הלויים, או על...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

השוואות בין ההכנות לכניסה לארץ לבין ההכנות למתן תורה

פרק ד | הקדמה כאשר מתבוננים בפרשיות הכניסה לארץ (פרקים ג-ד-ה) מוצאים כמה נקודות השוואה בין ההכנות לכניסה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

המילה בגלגל

פרק ה | הפסוקים נאמר בפרקנו (יהושע פרק ה): א. "ויהי כִשְמֹע כל מלכי האמֹרי אשר בעבר הירדן ימה וכל מלכי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

מהי "חרפת מצרים"?

פרק ה | הקדמה נאמר בפרקנו (יהושע פרק ה): א. "ויהי כשמע כל מלכי האמֹרי אשר בעבר הירדן ימה וכל מלכי הכנעני...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

פסח גלגל ושאר הפסחים הנזכרים בתנ"ך

פרק ה | הקדמה לאחר שבני ישראל עברו את הירדן (יהושע פרקים ג-ד) ומלו את עצמם (ה, ב-ט), נאמר: "ויחנו בני ישראל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

התגלות המלאך ליהושע לפי הסבר הגמרא

פרק ה | הקדמה נאמר ביהושע סוף פרק ה': יג. "ויהי בהיות יהושע ביריחו, וישא עיניו וַיַרְא, והנה איש עֹמֵד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

מדוע נכתב מעמד הר גרזים והר עיבל שלא במקומו?

פרק ח | הקדמה בסוף פרק ח' נאמר: ל. "אז יבנה יהושע מזבח לד' אלקי ישראל בהר עיבל. לא. כאשר צוה משה עבד ד' את...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

מדוע האריך הנביא בסיפור האנשים שמתו במדבר?

פרק ה | הקדמה 1. הפסוקים          נאמר בפרקנו: א. "ויהי כִשְמֹע כל מלכי האמֹרי אשר בעבר הירדן ימה, וכל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

מדוע החרים יהושע את יריחו?

פרק ו | הקדמה ביום השביעי להקפת יריחו - לפני נפילת חומתה ציווה יהושע את העם: "והיתה העיר חרם, היא וכל אשר בה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

האם המרגלים צדקו בהערכתם?

פרק ז | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "וימעלו בני ישראל מעל בחרם, ויקח עכן בן כרמי בן זבדי בן זרח למטה יהודה מן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

מדוע קרע יהושע את שמלֹתיו?

פרק ז | הקדמה נאמר בפרקנו: ד. "ויעלו מן העם שמה כשלֹשת אלפים איש, וינֻסו לפני אנשי העי. ה. ויכו מהם אנשי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

האם כשלון ישראל במלחמה הראשונה בעי היה בגלל יהושע?!

פרק ז | א. הסבר רש"י בעקבות חז"ל נאמר בפרקנו: "ויאמר ד' אל יהושע: קם לך, למה זה אתה נפל על פניך?" (ז, י)....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

מדוע נענשו כל ישראל על חטאו של עכן?

פרק ז' | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "וימעלו בני ישראל מעל בחרם, ויקח עכן בן כרמי בן זבדי בן זרח למטה יהודה מן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

חטא עכן ותשובתו המיוחדת

פרק ז' | הקדמה יש לשאול שאלות רבות על הפרשה, וכבר עסקנו בחלקן במספר מאמרים. מאמר זה יעסוק רק במספר קטן של...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

מדוע אמר ד' ליהושע שישראל חטאו בששה חטאים בחטא עכן?

פרק ז' | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "וימעלו בני ישראל מעל בחרם, ויקח עכן בן כרמי בן זבדי בן זרח למטה יהודה מן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

ההכנות למלחמת העי השניה מול מלחמת העי הראשונה

פרק ח | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויאמר ד' אל יהושע: אל תירא ואל תחת, קח עמך את כל עם המלחמה, וקום עלה העי....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

מלחמת העי השניה

פרק ח | הקדמה נאמר בפרקנו: יט. "והאורב קם מהרה ממקומו, וירוצו כנטות ידו, ויבֹאו העיר וילכדוה, וימהרו ויציתו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

"ויעשו גם המה בערמה" - מי עוד עשה בערמה?

פרק ט | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויהי כִשְמֹעַ כל המלכים אשר בעבר הירדן, בהר ובשפלה ובכל חוף הים הגדול אל מול...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

"ירושלים" - מקור השם ומשמעותו

פרק י | הקדמה השם "ירושלים", שמופיע בתנ"ך למעלה משש מאות וחמישים פעם (עיין במתאימון, הוא הקונקורדנציה, או...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

כיצד יתכן שיהושע התעכב בכיבוש הארץ?

פרק י"א | הקדמה נאמר בפרקנו: טז. "ויקח יהושע את כל הארץ הזאת, ההר ואת כל הנגב, ואת כל ארץ הגשן, ואת השפלה,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

מדוע שרף יהושע את חצור?

פרק יא | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויהי כִשְמֹעַ יבין מלך חצור, וישלח אל יובב מלך מדון, ואל מלך שִמרון ואל מלך...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

מדוע לא נזכר משה בפסוק א' כשם שנזכר יהושע בפסוק ז'?

פרק יב | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ואלה מלכי הארץ אשר הכו בני ישראל וירשו את ארצם, בעבר הירדן מזרְחה השָמש,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

לקיחת הנחלה של ראובן וגד בעבר הירדן המזרחי

פרק י"ג | הקדמה בפרקנו מספר ענינים: בתחילת הפרק מפרט ד' את המקומות שעדיין צריך לכבוש, ומצוה את יהושע לחלק...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

האם בני ישראל נלחמו רק שבע שנים?

פרק יד | הקדמה נאמר בפרקנו: ו. "ויגשו בני יהודה אל יהושע בגלגל, ויאמר אליו כלב בן יְפֻנֶה הקנִזי: אתה ידעת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

מדוע לא כבשו בני יהודה את ירושלים?

פרק טו | הקדמה נאמר בסוף הפרק: "ואת היבוסי יושבי ירושלם לא יוכלו [קרי: יכלו] בני יהודה להורישם, וישב היבוסי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

כיבוש קרית ספר ופרשת עכסה

פרק טו | הקדמה פרקנו מתאר בחלקו הראשון את גבולות נחלת שבט יהודה, ובחלקו השני את הערים שקיבל שבט יהודה. בין...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

היכן נערכה חלוקת הארץ וכמה זמן היא נמשכה?

פרק יח | הקדמה נאמר בתחילת פרקנו: א. "ויִקָהֲלו כל עדת בני ישראל שִלֹה, וישכינו שם את אֹהל מועד, והארץ...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

מדוע נבחרה דווקא שילה?

פרק יח | הקדמה בספר יהושע בתחילת פרק י"ח נאמר: "וַיִקָהֲלוּ כל עדת בני ישראל שִלֹה, וישכינו שם את אהל מועד,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

הפרשת ערי המקלט

פרק כ' | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "וידבר ד' אל יהושע לאמר: ב. דבר אל בני ישראל לאמר: תנו לכם את ערי המקלט אשר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

האם הספידו את יהושע?

פרק כד | הקדמה לקראת סוף ספר יהושע (פרק כד) נאמר: כט. "ויהי אחרי הדברים האלה [- האספה בשכם], וימת יהושע בן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

"בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם" - חסד ד' על עם ישראל

פרק כד | | הקדמה בפרקנו מסופר שיהושע אסף את העם לשכם, וסקר בפניהם את תולדות עם ישראל, מתרח ועד הכניסה לארץ...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

מה ניתן ללמוד מהפסוק הראשון בספר?

פרק א' | הקדמה נאמר בתחילת הספר: "ויהי אחרי מות...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע אמר ד' ליהושע: "משה עבדי מת"?

פרק א' | הקדמה נאמר בתחילת ספרנו: א. "ויהי אחרי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כיצד יתכן להרוג את מי שאינו מבצע את פקודת המלך?

פרק א' | הקדמה          בסוף הפרק נאמר: יב....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"חזק ואמץ"

פרק א | הקדמה בפרק א' נאמר ליהושע ארבע פעמים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

גבולות הארץ הקצר

פרק א | הקדמה נאמר בפרקנו: ג. "כל מקום אשר תדרך...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע שלח יהושע מרגלים?

פרק ב | | הקדמה נאמר בתחילת הפרק: א. "וישלח...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע המרגלים הגיעו דווקא לבית רחב?

פרק ב | א. האם המרגלים ששלח יהושע הלכו דווקא לבית...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

אישיותה המיוחדת של רחב

פרק ב | הקדמה פרק ב' עוסק במרגלים ששלח יהושע לרגל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע דווקא בפרקנו נאמר הכינוי "אדון כל הארץ"?

פרק ג | הקדמה לפני מעבר הירדן אמר יהושע לבני...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מה משמעות הכינוי "א-ל חי", ומדוע הוא נאמר בפרקנו?

פרק ג | הקדמה לפני מעבר הירדן אמר יהושע לבני...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע לא בקע יהושע את הירדן במטהו, כמו שבקע משה את ים סוף?

פרק ג | הקדמה: כיצד התגדל יהושע בעיני העם? בדבריו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מה משמעות ההתקדשות לפני מעבר הירדן?

פרק ג | הקדמה נאמר בפרקנו: "ויאמר יהושע אל העם:...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מה היתה המטרה של נס בקיעת הירדן?

פרק ד | הקדמה בפרקים ג'-ד' מתואר נס מעבר הירדן....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הקמת האבנים בגלגל כחלק ממערכת שימור הנסים

פרק ד | הקדמה בפרק ד' פסוקים ה'-ז' נאמר: "ויאמר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הארון נושא את נושאיו

פרק ד | הקדמה חז"ל ורבותינו הראשונים דנו בשאלה על...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

השוואות בין ההכנות לכניסה לארץ לבין ההכנות למתן תורה

פרק ד | הקדמה כאשר מתבוננים בפרשיות הכניסה לארץ...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

המילה בגלגל

פרק ה | הפסוקים נאמר בפרקנו (יהושע פרק ה): א....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מהי "חרפת מצרים"?

פרק ה | הקדמה נאמר בפרקנו (יהושע פרק ה): א....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

פסח גלגל ושאר הפסחים הנזכרים בתנ"ך

פרק ה | הקדמה לאחר שבני ישראל עברו את הירדן...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

התגלות המלאך ליהושע לפי הסבר הגמרא

פרק ה | הקדמה נאמר ביהושע סוף פרק ה': יג. "ויהי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע נכתב מעמד הר גרזים והר עיבל שלא במקומו?

פרק ח | הקדמה בסוף פרק ח' נאמר: ל. "אז יבנה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע האריך הנביא בסיפור האנשים שמתו במדבר?

פרק ה | הקדמה 1. הפסוקים          נאמר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע החרים יהושע את יריחו?

פרק ו | הקדמה ביום השביעי להקפת יריחו - לפני...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם המרגלים צדקו בהערכתם?

פרק ז | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "וימעלו בני ישראל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע קרע יהושע את שמלֹתיו?

פרק ז | הקדמה נאמר בפרקנו: ד. "ויעלו מן העם שמה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם כשלון ישראל במלחמה הראשונה בעי היה בגלל יהושע?!

פרק ז | א. הסבר רש"י בעקבות חז"ל נאמר בפרקנו:...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע נענשו כל ישראל על חטאו של עכן?

פרק ז' | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "וימעלו בני ישראל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

חטא עכן ותשובתו המיוחדת

פרק ז' | הקדמה יש לשאול שאלות רבות על הפרשה, וכבר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע אמר ד' ליהושע שישראל חטאו בששה חטאים בחטא עכן?

פרק ז' | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "וימעלו בני ישראל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ההכנות למלחמת העי השניה מול מלחמת העי הראשונה

פרק ח | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויאמר ד' אל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מלחמת העי השניה

פרק ח | הקדמה נאמר בפרקנו: יט. "והאורב קם מהרה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ויעשו גם המה בערמה" - מי עוד עשה בערמה?

פרק ט | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויהי כִשְמֹעַ כל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ירושלים" - מקור השם ומשמעותו

פרק י | הקדמה השם "ירושלים", שמופיע בתנ"ך למעלה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כיצד יתכן שיהושע התעכב בכיבוש הארץ?

פרק י"א | הקדמה נאמר בפרקנו: טז. "ויקח יהושע את...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע שרף יהושע את חצור?

פרק יא | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויהי כִשְמֹעַ...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע לא נזכר משה בפסוק א' כשם שנזכר יהושע בפסוק ז'?

פרק יב | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ואלה מלכי הארץ...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

לקיחת הנחלה של ראובן וגד בעבר הירדן המזרחי

פרק י"ג | הקדמה בפרקנו מספר ענינים: בתחילת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם בני ישראל נלחמו רק שבע שנים?

פרק יד | הקדמה נאמר בפרקנו: ו. "ויגשו בני יהודה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע לא כבשו בני יהודה את ירושלים?

פרק טו | הקדמה נאמר בסוף הפרק: "ואת היבוסי יושבי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כיבוש קרית ספר ופרשת עכסה

פרק טו | הקדמה פרקנו מתאר בחלקו הראשון את גבולות...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

היכן נערכה חלוקת הארץ וכמה זמן היא נמשכה?

פרק יח | הקדמה נאמר בתחילת פרקנו: א. "ויִקָהֲלו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע נבחרה דווקא שילה?

פרק יח | הקדמה בספר יהושע בתחילת פרק י"ח נאמר:...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הפרשת ערי המקלט

פרק כ' | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "וידבר ד' אל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם הספידו את יהושע?

פרק כד | הקדמה לקראת סוף ספר יהושע (פרק כד)...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם" - חסד ד' על עם ישראל

פרק כד | | הקדמה בפרקנו מסופר שיהושע אסף את העם...
הרב איתן שנדורפי