פסח

מהפכות הפסח בתנ"ך

בכמה מקומות בתנ"ך מתרחשת מהפיכה הקשורה לקרבן הפסח. הרב עוסק במהפיכות השונות ובקו החורז אותן.

הפסחים בתנ"ך

בשיעור זה נברר בדרכו של ה'משך חכמה' מהו הנושא המשותף לכל הפעמים שבהם מתוארת בתנ"ך עשיית קרבן הפסח.

52 דק'

יסודות ה'מגיד' בתנ"ך

הפרשיות העומדות במרכז ההגדה סיפור יציאת מצרים שבהגדה מיוסד על שתי פרשיות בתנ"ך: נאום יהושע לישראל...

מדוע תקנו חז"ל שסיפור יציאת מצרים יהיה בנוי על פרשת "ארמי אובד אבי"?

הקדמה כתב הרמב"ם בהלכות חמץ ומצה פ"ז ה"ד: "וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. כיצד? מתחיל ומספר שבתחילה היו...

"חג המצות", "חג הפסח", ו"זמן חרותנו"?

מדוע חג הפסח מופיע בשמות שונים, בפסוקי התורה ובחז"ל, ומה המשמעות לכך?

הולדת משה ומשמעותה

בתקופת לידת משה דרוש היה אומץ לב רק בשביל להוליד ילד. מה התחדש בעם ישראל עם לידת משה? כיצד נפתחו פתחי הגאולה?...

כ - 70 דק'

דצ"ך עד"ש באח"ב

סקירה על מכות מצרים, מהותן והסדר שלהן. |

כ - 70 דק'

הערב רב ביציאת מצרים

מדוע צירף משה את הערב רב לעלות עם ישראל ממצרים? ומדוע אמר משה לפרעה שישראל יצאו לשלושת ימים בלבד?

11.30 דק'

נפלאות שנאת המצרים כלפי העבריים

פרשת שמות | שנאת המצרים את העברים כשעוסקים בשיעבוד בני ישראל במצרים, התבנית הפשוטה העולה על הדעת היא של עם...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

המטה של משה

פרשיות שמות-וארא | המטה הוא גורם מרכזי ביותר לכל אורך תהליכי יציאת מצרים, וקשה להבין מהי חשיבותו: מדוע יש...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

הסדר של עשר המכות

פרשות וארא - בא | הקב"ה היכה את מצרים במכות יחודיות שבאו מכיוונים שונים. דוקא מחמת הגיוון של המכות, יש לשים...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

מה מכת דם מספרת?

פרשת וארא | מכת דם המכה הראשונה שהנחית הקב"ה על המצרים פגעה במקור הקיום שלהם – ביאור. היאור הוא עורק החיים...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

שלוש המכות שהכריעו את פרעה

פרשת בא | פרשת בא נפתחת במבט מחדש אשר מעביר ה' למשה - "וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה בֹּא אֶל פַּרְעֹה כִּי אֲנִי...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

מעמדו של משה ביחס לישראל בפרשיות שמות - וארא

פרשות שמות-וארא | בשיעור זה מתבאר מדוע מפסיקה לפתע התורה בתיאור ההתרחשויות בפרשת וארא, ועוברת לפירוט השושלת...

מתוך סדרת השיעורים:
מבט מגבוה על חומש שמות

28 דק'

סוגי ההכאה השונים בעשרת המכות

פרשות וארא-בא | ברור כי אין המכות בעשרת המכות דומות זו לזו. כל אחת מהן מבטאת עיקרון מסוים של שלטון ה'. בשיעור...

מתוך סדרת השיעורים:
מבט מגבוה על חומש שמות

16 דק'

בין מכות 'וארא' למכות 'בא'

פרשות שמות-וארא | לא לחינם נוהגים ישראל לסיים את פרשת וארא ולהתחיל את פרשת בא לפני המכה השמינית - מכת הארבה....

מתוך סדרת השיעורים:
מבט מגבוה על חומש שמות

25 דק'

סדר הזמנים של עשרת המכות

פרשות שמות-וארא | אנו יודעים כי עשרת המכות הסתיימו בחצות של ליל טו בניסן. אך מתי החלו עשרת המכות? ומתי במהלך...

מתוך סדרת השיעורים:
מבט מגבוה על חומש שמות

21 דק'

יציאת מצרים בהקשר של היציאה מגן עדן

פרשות שמות-בשלח | בשיעור זה נעסוק בהפתעה הגדולה בכך שישראל לא נשארו במצרים, המקום השופע והמבורך, אלא יצאו משם...

מתוך סדרת השיעורים:
מבט מגבוה על חומש שמות

51 דק'

האש והענן - שתי תופעות ניסיות המלוות את השראת השכינה

פרשת בשלח | בתהליכי יציאת ישראל ממצרים מופיעים לראשונה האש והענן כביטוי מוחשי להשראת השכינה. מדוע דוקא ביציאת...

מתוך סדרת השיעורים:
מבט מגבוה על חומש שמות

18 דק'

מה בין עשרת המכות לקריעת ים סוף?

פרשת בשלח | האם קריעת ים סוף היא בעצם המכה האחת עשרה? מה עוד היה חסר לאחר עשרת המכות אשר התמלא בטביעת המצרים...

מתוך סדרת השיעורים:
מבט מגבוה על חומש שמות

20 דק'

גלות מצרים

פרשת שמות | מטרת הייסורים בכלל, ומטרת גלות מצרים בפרט

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

כ-40 דק'

"למה הרעות לעם הזה"

פרשת שמות | מדוע משה מופתע כשפרעה מסרב לשמוע לדבריו ולשחרר את ישראל? הרי הקב"ה הודיע לו מראש שפרעה לא ישמע...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

כ-66 דק'

המטרה של עשר המכות

פרשת וארא | עשר המכות הולידו את האמונה בה'. בשיעור זה מתבאר ההבדל בין האמונה ע"י ניסי יציאת מצרים, לבין...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

כ-32 דק'

"למען הרבות מופתי"

פרשת וארא | במהלך יציאת מצרים עשה ה' מופתים רבים. אך איך זה שלמרות כל הנסים שהיו ביציאת מצרים העם חטא במדבר?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

כ-89 דק'

"הטרם תדע כי אבדה מצרים?"

פרשת בא | איך אפשר להבין את עקשנותו של פרעה שלא לשחרר את ישראל אל מול המכות הקשות? כיצד ומדוע נטל הקב"ה מפרעה...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

כ-79 דק'

נס וטבע בקריעת ים סוף

פרשת בשלח | בקריעת ים סוף התחוללו ניסים כבירים. יש להבין: כיצד משתלבים הנסים עם הנהגת ד' הקבועה של העולם על...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

כ-80 דק'

להיות איש גדול

פרשת שמות | להיות איש 'גדול'! גדלותו-התגדלותו הכפולה של משה, כנאמר בפרשתנו (שמות, ב י-יא) "ויגדל הילד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות - הרב ערן טמיר

סוד הצעקה

פרשת שמות | סוד ה'צעקה' צרתם וכאבם של עם ישראל בשעבוד מצרים וזעקתם אל ה' שיצילם ממצוקתם כנאמר (שמות ב כג):...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות - הרב ערן טמיר

הסיפור לדורות

פרשת וארא | סיפור המטרה העיקרית אשר למענה הכביד ה' את לב פרעה והפלה את מכותיו בו, הייתה הסיפור לדורות על...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות - הרב ערן טמיר

ביד רמה!

פרשת בשלח | ביד רמה! "ובני ישראל יוצאים ביד רמה" (שמות יד יח) - "שעשו להם דגל ונס להתנוסס ויוצאים בשמחה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות - הרב ערן טמיר

ישראל מאמינים בני מאמינים

פרשת שמות | ישראל מאמינים בני מאמינים במסכת שבת מופיעה ביקורת חסרת תקדים על משה רבנו, ביחס להערכתו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש שמות

אנחנו מאמינים בני מאמינים

פרשת וארא | אנחנו מאמינים בני מאמינים פרשת שמות מסתיימת בפסימיות. הקב"ה הבטיח גאולה, והמצב מחמיר: 'לָמָה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש שמות

נס הניסים

פרשת וארא | פרשת וארא - נס הנסים בפרשתנו מתחילים אנו להיפגש עם התהליך הממשי המניע את יציאת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש שמות

חירות תורנית

פרשת בא | חירות תורנית תמיהה גדולה עולה ממבט כולל על פרשת בא. תוך כדי דרמה אנושית של יציאה לחירות, יש...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש שמות

שעבוד בני ישראל במצרים

פרשת שמות | כך הוא הסדר האלוקי: עם ישראל נבנה דווקא מתוך הקושי והשעבוד.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - שמות

ארבע לשונות של גאולה

פרשת וארא | מדוע מזכיר הקב"ה את התגלותו לאבות לפני ארבע לשונות הגאולה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - שמות

גאולת ישראל ממצרים

פרשת בא | כיצד מבטאת מצוות המצה את החרות האמתית אשר לה זכינו ביציאת מצרים?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - שמות

הגאולה בחומש שמות

סקירת הנושאים בחומש שמות והקשר שלהם לגאולה | א. מבנה הספר חומש שמות עוסק בשלושה נושאים עיקריים: חלקו הראשון...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

שם ה' ושם אלוקים בתחילת חומש שמות

פרשת שמות | היכן נזכר שם ד' או שם אלקים בפרקים א-ב ומדוע? א. היכן נזכר שם ד' או שם אלקים בפרק א'? בפרק א'...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

בזכות מה נגאלו בני ישראל ממצרים?

פרשת שמות | הקדמה במספר מקומות דנו חז"ל בשאלה: בזכות מה נגאלו ישראל ממצרים. חלק מהמדרשים מפורסמים  מאד, כמו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

העדר ברית אבות במעמד הסנה

פרשת שמות | מדוע לא אמר ד' למשה בסנה שהוא זוכר את הברית עם האבות? א. מה נאמר ביחס לאלקים בסוף פרק ב'? בסוף...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

מדוע סירב משה ללכת בשליחות ד'?

פרשת שמות | א. השאלה כאשר התגלה ד' אל משה בסנה ושלח אותו לגאול את ישראל, משה סירב שוב ושוב. הדבר תמוה ביותר,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

גאולת מצרים והגאולה העתידה

פרשת שמות | הקדמה נאמר בפרשתנו: "ויען משה ויאמר: והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקלי, כי יאמרו: לא נראה אליך ד'....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

הכבדת העבודה על ישראל והגאולה העתידה

פרשת שמות | הקדמה לקראת סוף פרשת שמות, אחרי שפרעה הרשע הכביד את עולו על עם ישראל ולא נתן להם תבן, אמר משה אל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

"ארץ כנען... ארץ מְגֻרֵיהם אשר גרו בה" - מה סיבת הכפילות?

פרשת וארא | הקדמה נאמר בתחילת פרשת וארא (פרק ו): ב. "וידבר אלקים אל משה, ויאמר אליו: אני ד'. ג. וארא אל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

"וגם הֲקִמֹתִי את בריתי אִתָּם לתת להם את ארץ כנען"

פרשת וארא | הקדמה בתחילת פרשת וארא (שמות ו, ב-ד) נאמר: ב. "וידבר אלקים אל משה, ויאמר אליו: אני ד'. ג. וארא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

ארבע לשונות של גאולה - מה משמעותן ומתי הן התקיימו?

פרק ו | | הקדמה מפורסמות הן ארבע הלשונות של גאולה המופיעות בתחילת פרשת וארא (ו, ו-ז), וכך נאמר שם: "והוצאתי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

מסירות הנפש של ישראל בזביחת הפסח

פרשת וארא | הקדמה נאמר בפרשתנו: "ויקרא פרעה אל משה ולאהרן, ויאמר: לכו זבחו לאלקיכם בארץ. ויאמר משה: לא נכון...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

לימוד עיקרי האמונה מעשר המכות

פרשת וארא | הקדמה פסוקים רבים כתבה התורה בתיאור עשר המכות. רוב פרשת וארא וחלק גדול מפרשת בא עוסקים בתיאור...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

סדר המכות והחידוש בכל אחת מהן

פרשת וארא | הקדמה המפרשים האריכו בהסבר עשר המכות, וכאן נעסוק רק בשתי שאלות: מדוע באו המכות דווקא בסדר הזה,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

מי היו הרשעים שמתו בשלושת ימי החושך?

פרשת בא | א. מי מת במכת חשך? כתב רש"י בפרקנו (י, כב): "ולמה הביא עליהם חשך? שהיו בישראל באותו הדור רשעים,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

מדוע היתה דרושה מצווה כדי להינצל ממכת בכורות?

פרשת בא | מדוע הוצרכו ישראל לקיים מצוה כדי להינצל ממכת בכורות? והרי בשאר המכות לא הוצרכו לקיים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

מדוע נצטוינו לתת דווקא דם, מדוע באגודת אזוב, ומדוע בשלושה מקומות?

פרשת בא | הקדמה בפרשת "משכו וקחו", ציוה משה את בני ישראל: "ולקחתם אֲגֻדַת אזוב, וטבלתם בדם אשר בסף, והגעתם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

שתי המזוזות מול המשקוף

פרשת בא | מדוע הקדים ד' את שתי המזוזות למשקוף ומדוע הקדים משה את המשקוף לשתי המזוזות? הקדמה בפרשת "החדש"...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

"כחצֹת הלילה אני יוצא בתוך מצרים"

פרשת בא | הקדמה נאמר בפרק י"א פסוק ד': "ויאמר משה: כה אמר ד': כחצֹת הלילה אני יוצא בתוך מצרים"....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

דם הפסח ודם המילה

פרשת בא | הקדמה על הפסוקים "דברו אל כל עדת ישראל לאמר: בעשֹר לחֹדש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבֹת, שה לבית....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

כיצד יתכן שבני ישראל נימולו בלילה?

פרק יב | | הקדמה: דברי רש"י על ברית המילה במצרים          בפרשת בא נאמר: "ויאמר ד' אל משה ואל אהרן בארץ...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

ארבע מאות ושלושים שנה במצרים?

פרשת בא | "ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה" הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק י"ב): מ....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

"ויקח משה את עצמות יוסף עמו"

פרשת בשלח | הקדמה במכילתא דרבי ישמעאל נאמרו על פסוק זה דברים נפלאים: א. במדה שהאדם מודד בה מודדים לו תחילה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

עשר המכות ושם ה'

פרשת וארא | מה משמעות העימות של משה ופרעה סביב שם ה' וידיעתו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש שמות

כ-50 דק'

קרבן פסח

פרשת בא | מה ההבחנה בין קורבן הפסח לחג הפסח, ובין חג המצות והמצות? למה לחג הזה שתי שמות? מה ההבדל בין חג הפסח...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש שמות

כ-50 דק'

קדש לי כל בכור

פרשת בא | מרכז הפרשה היא יציאת מצרים ומרכז היציאה ממצרים זה מכת בכורות.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש שמות

כ-50 דק'

הנותר בקרבן הפסח

פרשת בא | מקורבן הפסח אסור להותיר, מה שנותר צריך לשרוף.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש שמות

כ-50 דק'

מעלת משה רבנו מנהיג האומה

פרשת שמות | ההבנה מיהו משה רבינו זה לא רק ההבנת האישיות, אלא זה הבנה על הסתכלות על החיים בכלל.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים על ספר שמות

כ-14 דק'

הממון והרכוש בחיי האדם

פרשת בא | אנחנו נפגשים עם בקשה לא שיגרתית מפי הקב"ה לעמ"י, לשאול כלי כסף וכלי זהב. למה זה כזה עקרוני שכשעמ"י...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים על ספר שמות

כ-14 דק'

המעלה שעם ישראל בנו בקריעת ים סוף

פרשת בשלח | לכאורה אחרי עשרת המכות היה אפשר להפסיק את הניסים כי המסר הועבר, אז מה קריעת ים סוף מוסיפה לנו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים על ספר שמות

כ-14 דק'

ביאור שם הויה

פרשת שמות | "וידעתם כי אני ה'"-מפה לומדים את מצוות האמונה.

מתוך סדרת השיעורים:
פרשיות שמות

כ-80 דק'

ביאור פרשות קודש והיה כי יביאך

פרשת בא | התורה קבעה שתי פרשיות בתפילין, פרשיות שצריכות להיות קבועות אצל האדם.

מתוך סדרת השיעורים:
פרשיות שמות

כ-80 דק'

יציאת מצרים ראשונה ושניה

פרשת בשלח | שתי יציאות מצרים היו: יציאת מצרים בט"ו ניסן ויציאת מצרים בים סוף.

מתוך סדרת השיעורים:
פרשיות שמות

כ-80 דק'

ממשפחה לעם

פרשת שמות | בפרק א התורה מספרת לנו על שיעבוד עם ישראל במצרים, אז מדוע הפרק פותח במות יוסף ואחיו, מה פרט זה...

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

הולדת משה

פרשת שמות | "כל הבן הילוד.." בן יהודי או שלאו דווקא?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

האמונה בגאולה

פרשת וארא | מה ההבדל בין השם "אהיה" לשם "ה-ו-י-ה"?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

שלח את עמי

פרשת וארא | משיח בן יוסף- הכלל הוא שלא מכירים אותו. מדוע?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

הסבלנות בדרך לגאולה

פרשת וארא |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

מכות מצרים

פרשת בא |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

מכת הארבה

פרשת בא |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

מכת חושך

פרשת בא |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

טעם אכילת מצה

פרשת בא |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

יציאת עם ישראל מתרבות מצרים

פרשת בשלח |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

קריעת ים סוף

פרשת בשלח |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

אלה הם מועדי

פרשת אמור | במבט ראשון נדמה ששבת ויום טוב הם שני זמנים השונים זה מזה באופן מהותי, אולם בפרשת המועדות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

חג המצות או חג הפסח

חג פסח | השבת, פרשת שמיני מכונה גם שבת החודש, משום שהיא סמוכה לראש חודש ניסן. בשבת זו מוציאים 2 ספרי תורה...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

מדוע קבעה התורה שיש "פסח שני"?

פרשת בהעלותך | | הקדמה נאמר בפרשת בהעלתך (במדבר פרק ט'): ו. "ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, ולא יכלו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

מעלת ההשתוקקות לקיום המצוות

פרשת בהעלותך | מדוע דווקא בחג הפסח התגלתה האפשרות להזדמנות שנייה לקיום המצוה, ומדוע הדבר התגלה דווקא דרך אותם...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות במדבר

המילה בגלגל

פרק ה | הפסוקים נאמר בפרקנו (יהושע פרק ה): א. "ויהי כִשְמֹע כל מלכי האמֹרי אשר בעבר הירדן ימה וכל מלכי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

מהי "חרפת מצרים"?

פרק ה | הקדמה נאמר בפרקנו (יהושע פרק ה): א. "ויהי כשמע כל מלכי האמֹרי אשר בעבר הירדן ימה וכל מלכי הכנעני...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

פסח גלגל ושאר הפסחים הנזכרים בתנ"ך

פרק ה | הקדמה לאחר שבני ישראל עברו את הירדן (יהושע פרקים ג-ד) ומלו את עצמם (ה, ב-ט), נאמר: "ויחנו בני ישראל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

התגלות המלאך ליהושע לפי הסבר הגמרא

פרק ה | הקדמה נאמר ביהושע סוף פרק ה': יג. "ויהי בהיות יהושע ביריחו, וישא עיניו וַיַרְא, והנה איש עֹמֵד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

"בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם" - חסד ד' על עם ישראל

פרק כד | | הקדמה בפרקנו מסופר שיהושע אסף את העם לשכם, וסקר בפניהם את תולדות עם ישראל, מתרח ועד הכניסה לארץ...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

פסח יאשיהו - "כי לא נעשה כפסח הזה מימי השפטים"

פרק כג | הקדמה בספר מלכים ב פרק כ"ג נאמר: כא. "ויצו המלך את כל העם לאמר: עשו פסח לד' אלקיכם, ככתוב על ספר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים ב

פסח עזרא ושאר הפסחים הנזכרים בתנ"ך

פרק ו | הקדמה נאמר בפרקנו: יט. "ויעשו בני הגולה את הפסח בארבעה עשר לחדש הראשון. כ. כי הטהרו הכהנים והלוים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר עזרא

פרק ו דק'

טהרת ישראל בארץ ישראל

הפטרת פרה | יחזקאל לו | פריחת הארץ תחילה בפרק לו של ספר יחזקאל מותווה קו ברור לסדר הגאולה העתידה: פריחת הארץ...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

טהרה מן השמים

הפטרת פרה | יחזקאל לו | טהרת פרה אדומה השבת קוראים אנו את פרשת פרה אדומה. במצווה זו מופיעה טהרה עליונה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

הנשיא בבית המקדש העתידי

הפטרת החודש | יחזקאל מה | בראש חודש ניסן, מתחילים ימי הקרבת קרבנות הנשיאים בחנוכת המשכן. בהפטרתנו מופיעה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

ההתכוננות ליום ה'

הפטרת שבת הגדול | מלאכי ג | השבת הקרובה היא 'שבת הגדול', בה קוראים אנו בהפטרה את הסיום של נבואת מלאכי (פרק ג)...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

מנחת ירושלים מתקבלת

הפטרת שבת הגדול | מלאכי ג | מלאכי הוא אחרון הנביאים, והוא משיב את העם בחזונו, אל ימיהם הגדולים. השם 'מלאכי'...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

המילה בכניסה לארץ ישראל

הפטרת ראשון של פסח | יהושע ה | בהפטרתנו קוראים אנו על מעמד המילה ועשיית הפסח של בני ישראל, עם כניסתם לארץ...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

תופעת שנאת דוד

הפטרת שביעי של פסח | שמואל ב, כב | שירת דוד על ההצלה מאויביו בהפטרת חג שביעי של פסח בו קוראים ישראל את שירת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

מהפכות הפסח בתנ"ך

בכמה מקומות בתנ"ך מתרחשת מהפיכה הקשורה לקרבן הפסח....
הרב נחום נריה
שיעור

הפסחים בתנ"ך

בשיעור זה נברר בדרכו של ה'משך חכמה' מהו הנושא...
הרב ברוך סליי 52 דק'
שיעור

יסודות ה'מגיד' בתנ"ך

הפרשיות העומדות במרכז ההגדה סיפור יציאת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מדוע תקנו חז"ל שסיפור יציאת מצרים יהיה בנוי על פרשת "ארמי אובד אבי"?

הקדמה כתב הרמב"ם בהלכות חמץ ומצה פ"ז ה"ד: "וצריך...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"חג המצות", "חג הפסח", ו"זמן חרותנו"?

מדוע חג הפסח מופיע בשמות שונים, בפסוקי התורה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

סיפור השיעבוד במצרים

הרב יהושע שפירא כ - 70 דק'
שיעור

הולדת משה ומשמעותה

בתקופת לידת משה דרוש היה אומץ לב רק בשביל להוליד...
הרבנית בת שבע אליהו (לנשים) כ - 70 דק'
שיעור

דצ"ך עד"ש באח"ב

סקירה על מכות מצרים, מהותן והסדר שלהן. |
הרב חיים דרוקמן כ - 70 דק'
שיעור

הערב רב ביציאת מצרים

מדוע צירף משה את הערב רב לעלות עם ישראל ממצרים?...
הרב יוסף קלנר 11.30 דק'
שיעור

מתי השאילו בני ישראל את כלי המצרים?

הרב שמואל ישמח
שיעור

שירת הים והתיקון לליל שביעי של פסח

הרב שמואל ישמח
שיעור

נפלאות שנאת המצרים כלפי העבריים

פרשת שמות | שנאת המצרים את העברים כשעוסקים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

המטה של משה

פרשיות שמות-וארא | המטה הוא גורם מרכזי ביותר לכל...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הסדר של עשר המכות

פרשות וארא - בא | הקב"ה היכה את מצרים במכות...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מה מכת דם מספרת?

פרשת וארא | מכת דם המכה הראשונה שהנחית הקב"ה על...
הרב יואב אוריאל
שיעור

שלוש המכות שהכריעו את פרעה

פרשת בא | פרשת בא נפתחת במבט מחדש אשר מעביר ה'...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מעמדו של משה ביחס לישראל בפרשיות שמות - וארא

פרשות שמות-וארא | בשיעור זה מתבאר מדוע מפסיקה לפתע...
הרב יואב אוריאל 28 דק'
שיעור

סוגי ההכאה השונים בעשרת המכות

פרשות וארא-בא | ברור כי אין המכות בעשרת המכות...
הרב יואב אוריאל 16 דק'
שיעור

בין מכות 'וארא' למכות 'בא'

פרשות שמות-וארא | לא לחינם נוהגים ישראל לסיים את...
הרב יואב אוריאל 25 דק'
שיעור

סדר הזמנים של עשרת המכות

פרשות שמות-וארא | אנו יודעים כי עשרת המכות הסתיימו...
הרב יואב אוריאל 21 דק'
שיעור

יציאת מצרים בהקשר של היציאה מגן עדן

פרשות שמות-בשלח | בשיעור זה נעסוק בהפתעה הגדולה...
הרב יואב אוריאל 51 דק'
שיעור

האש והענן - שתי תופעות ניסיות המלוות את השראת השכינה

פרשת בשלח | בתהליכי יציאת ישראל ממצרים מופיעים...
הרב יואב אוריאל 18 דק'
שיעור

מה בין עשרת המכות לקריעת ים סוף?

פרשת בשלח | האם קריעת ים סוף היא בעצם המכה האחת...
הרב יואב אוריאל 20 דק'
שיעור

גלות מצרים

פרשת שמות | מטרת הייסורים בכלל, ומטרת גלות מצרים...
הרב שלמה אבינר כ-40 דק'
שיעור

"למה הרעות לעם הזה"

פרשת שמות | מדוע משה מופתע כשפרעה מסרב לשמוע...
הרב שלמה אבינר כ-66 דק'
שיעור

המטרה של עשר המכות

פרשת וארא | עשר המכות הולידו את האמונה בה'. בשיעור...
הרב שלמה אבינר כ-32 דק'
שיעור

"למען הרבות מופתי"

פרשת וארא | במהלך יציאת מצרים עשה ה' מופתים רבים....
הרב שלמה אבינר כ-89 דק'
שיעור

"הטרם תדע כי אבדה מצרים?"

פרשת בא | איך אפשר להבין את עקשנותו של פרעה שלא...
הרב שלמה אבינר כ-79 דק'
שיעור

נס וטבע בקריעת ים סוף

פרשת בשלח | בקריעת ים סוף התחוללו ניסים כבירים. יש...
הרב שלמה אבינר כ-80 דק'
שיעור

להיות איש גדול

פרשת שמות | להיות איש 'גדול'! גדלותו-התגדלותו...
הרב ערן טמיר
שיעור

סוד הצעקה

פרשת שמות | סוד ה'צעקה' צרתם וכאבם של עם ישראל...
הרב ערן טמיר
שיעור

הסיפור לדורות

פרשת וארא | סיפור המטרה העיקרית אשר למענה הכביד...
הרב ערן טמיר
שיעור

ביד רמה!

פרשת בשלח | ביד רמה! "ובני ישראל יוצאים ביד רמה"...
הרב ערן טמיר
שיעור

ישראל מאמינים בני מאמינים

פרשת שמות | ישראל מאמינים בני מאמינים במסכת...
הרב אלי אדלר
שיעור

אנחנו מאמינים בני מאמינים

פרשת וארא | אנחנו מאמינים בני מאמינים פרשת שמות...
הרב אלי אדלר
שיעור

נס הניסים

פרשת וארא | פרשת וארא - נס הנסים בפרשתנו...
הרב אלי אדלר
שיעור

חירות תורנית

פרשת בא | חירות תורנית תמיהה גדולה עולה...
הרב אלי אדלר
שיעור

שעבוד בני ישראל במצרים

פרשת שמות | כך הוא הסדר האלוקי: עם ישראל נבנה...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

ארבע לשונות של גאולה

פרשת וארא | מדוע מזכיר הקב"ה את התגלותו לאבות...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

גאולת ישראל ממצרים

פרשת בא | כיצד מבטאת מצוות המצה את החרות האמתית...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

הגאולה בחומש שמות

סקירת הנושאים בחומש שמות והקשר שלהם לגאולה | א....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

שם ה' ושם אלוקים בתחילת חומש שמות

פרשת שמות | היכן נזכר שם ד' או שם אלקים בפרקים א-ב...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

בזכות מה נגאלו בני ישראל ממצרים?

פרשת שמות | הקדמה במספר מקומות דנו חז"ל בשאלה:...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

העדר ברית אבות במעמד הסנה

פרשת שמות | מדוע לא אמר ד' למשה בסנה שהוא זוכר את...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע סירב משה ללכת בשליחות ד'?

פרשת שמות | א. השאלה כאשר התגלה ד' אל משה בסנה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

גאולת מצרים והגאולה העתידה

פרשת שמות | הקדמה נאמר בפרשתנו: "ויען משה ויאמר:...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הכבדת העבודה על ישראל והגאולה העתידה

פרשת שמות | הקדמה לקראת סוף פרשת שמות, אחרי שפרעה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ארץ כנען... ארץ מְגֻרֵיהם אשר גרו בה" - מה סיבת הכפילות?

פרשת וארא | הקדמה נאמר בתחילת פרשת וארא (פרק...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"וגם הֲקִמֹתִי את בריתי אִתָּם לתת להם את ארץ כנען"

פרשת וארא | הקדמה בתחילת פרשת וארא (שמות ו, ב-ד)...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ארבע לשונות של גאולה - מה משמעותן ומתי הן התקיימו?

פרק ו | | הקדמה מפורסמות הן ארבע הלשונות של גאולה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מסירות הנפש של ישראל בזביחת הפסח

פרשת וארא | הקדמה נאמר בפרשתנו: "ויקרא פרעה אל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

לימוד עיקרי האמונה מעשר המכות

פרשת וארא | הקדמה פסוקים רבים כתבה התורה בתיאור...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

סדר המכות והחידוש בכל אחת מהן

פרשת וארא | הקדמה המפרשים האריכו בהסבר עשר המכות,...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מי היו הרשעים שמתו בשלושת ימי החושך?

פרשת בא | א. מי מת במכת חשך? כתב רש"י בפרקנו (י,...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע היתה דרושה מצווה כדי להינצל ממכת בכורות?

פרשת בא | מדוע הוצרכו ישראל לקיים מצוה כדי להינצל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע נצטוינו לתת דווקא דם, מדוע באגודת אזוב, ומדוע בשלושה מקומות?

פרשת בא | הקדמה בפרשת "משכו וקחו", ציוה משה את...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

שתי המזוזות מול המשקוף

פרשת בא | מדוע הקדים ד' את שתי המזוזות למשקוף...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"כחצֹת הלילה אני יוצא בתוך מצרים"

פרשת בא | הקדמה נאמר בפרק י"א פסוק ד': "ויאמר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

דם הפסח ודם המילה

פרשת בא | הקדמה על הפסוקים "דברו אל כל עדת ישראל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כיצד יתכן שבני ישראל נימולו בלילה?

פרק יב | | הקדמה: דברי רש"י על ברית המילה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ארבע מאות ושלושים שנה במצרים?

פרשת בא | "ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים שלשים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ויקח משה את עצמות יוסף עמו"

פרשת בשלח | הקדמה במכילתא דרבי ישמעאל נאמרו על...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

עשר המכות ושם ה'

פרשת וארא | מה משמעות העימות של משה ופרעה סביב שם...
הרב אוהד תירוש כ-50 דק'
שיעור

קרבן פסח

פרשת בא | מה ההבחנה בין קורבן הפסח לחג הפסח, ובין...
הרב אוהד תירוש כ-50 דק'
שיעור

קדש לי כל בכור

פרשת בא | מרכז הפרשה היא יציאת מצרים ומרכז היציאה...
הרב אוהד תירוש כ-50 דק'
שיעור

הנותר בקרבן הפסח

פרשת בא | מקורבן הפסח אסור להותיר, מה שנותר צריך...
הרב אוהד תירוש כ-50 דק'
שיעור

מעלת משה רבנו מנהיג האומה

פרשת שמות | ההבנה מיהו משה רבינו זה לא רק ההבנת...
הרב איתן קופמן כ-14 דק'
שיעור

הממון והרכוש בחיי האדם

פרשת בא | אנחנו נפגשים עם בקשה לא שיגרתית מפי...
הרב איתן קופמן כ-14 דק'
שיעור

המעלה שעם ישראל בנו בקריעת ים סוף

פרשת בשלח | לכאורה אחרי עשרת המכות היה אפשר להפסיק...
הרב איתן קופמן כ-14 דק'
שיעור

ביאור שם הויה

פרשת שמות | "וידעתם כי אני ה'"-מפה לומדים את מצוות...
הרב נתן רוטמן כ-80 דק'
שיעור

ביאור פרשות קודש והיה כי יביאך

פרשת בא | התורה קבעה שתי פרשיות בתפילין, פרשיות...
הרב נתן רוטמן כ-80 דק'
שיעור

יציאת מצרים ראשונה ושניה

פרשת בשלח | שתי יציאות מצרים היו: יציאת מצרים בט"ו...
הרב נתן רוטמן כ-80 דק'
שיעור

ממשפחה לעם

פרשת שמות | בפרק א התורה מספרת לנו על שיעבוד עם...
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

הולדת משה

פרשת שמות | "כל הבן הילוד.." בן יהודי או שלאו...
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

האמונה בגאולה

פרשת וארא | מה ההבדל בין השם "אהיה" לשם...
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

שלח את עמי

פרשת וארא | משיח בן יוסף- הכלל הוא שלא מכירים...
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

הסבלנות בדרך לגאולה

פרשת וארא |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

מכות מצרים

פרשת בא |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

מכת הארבה

פרשת בא |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

מכת חושך

פרשת בא |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

טעם אכילת מצה

פרשת בא |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

יציאת עם ישראל מתרבות מצרים

פרשת בשלח |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

קריעת ים סוף

פרשת בשלח |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

אלה הם מועדי

פרשת אמור | במבט ראשון נדמה ששבת ויום טוב הם שני...
הרב יהושע שפירא
שיעור

חג המצות או חג הפסח

חג פסח | השבת, פרשת שמיני מכונה גם שבת החודש, משום...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

מדוע קבעה התורה שיש "פסח שני"?

פרשת בהעלותך | | הקדמה נאמר בפרשת בהעלתך (במדבר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מעלת ההשתוקקות לקיום המצוות

פרשת בהעלותך | מדוע דווקא בחג הפסח התגלתה האפשרות...
הרב שלמה אבינר
שיעור

המילה בגלגל

פרק ה | הפסוקים נאמר בפרקנו (יהושע פרק ה): א....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מהי "חרפת מצרים"?

פרק ה | הקדמה נאמר בפרקנו (יהושע פרק ה): א....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

פסח גלגל ושאר הפסחים הנזכרים בתנ"ך

פרק ה | הקדמה לאחר שבני ישראל עברו את הירדן...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

התגלות המלאך ליהושע לפי הסבר הגמרא

פרק ה | הקדמה נאמר ביהושע סוף פרק ה': יג. "ויהי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם" - חסד ד' על עם ישראל

פרק כד | | הקדמה בפרקנו מסופר שיהושע אסף את העם...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

פסח יאשיהו - "כי לא נעשה כפסח הזה מימי השפטים"

פרק כג | הקדמה בספר מלכים ב פרק כ"ג נאמר: כא....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

פסח עזרא ושאר הפסחים הנזכרים בתנ"ך

פרק ו | הקדמה נאמר בפרקנו: יט. "ויעשו בני הגולה...
הרב איתן שנדורפי פרק ו דק'
שיעור

טהרת ישראל בארץ ישראל

הפטרת פרה | יחזקאל לו | פריחת הארץ תחילה בפרק לו...
הרב יואב אוריאל
שיעור

טהרה מן השמים

הפטרת פרה | יחזקאל לו | טהרת פרה אדומה השבת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הנשיא בבית המקדש העתידי

הפטרת החודש | יחזקאל מה | בראש חודש ניסן, מתחילים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ההתכוננות ליום ה'

הפטרת שבת הגדול | מלאכי ג | השבת הקרובה היא 'שבת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מנחת ירושלים מתקבלת

הפטרת שבת הגדול | מלאכי ג | מלאכי הוא אחרון...
הרב יואב אוריאל
שיעור

המילה בכניסה לארץ ישראל

הפטרת ראשון של פסח | יהושע ה | בהפטרתנו קוראים אנו...
הרב יואב אוריאל
שיעור

תופעת שנאת דוד

הפטרת שביעי של פסח | שמואל ב, כב | שירת דוד על...
הרב יואב אוריאל