דרכי הפרשנות והמדרש בתנ"ך

לשון הכתוב ומשמעותה

באמצעות דוגמאות שונות מן התנ"ך נעסוק ביחס בין הלשון בה השתמשו הנביאים, ובין המשמעות העמוקה של הפסוקים על פי...

כ - 70 דק'

היחס לפרשנויות סותרות ומחלוקות

כיצד עלינו להתיחס לסתירות ומחלוקות חריפות בביאור פסוקי התנ"ך.

67 דק'

שיטת הסדר עולם בישוב סתירות כרונולוגיות

בריתת 'סדר עולם' עוסקת במנייני השנים החל מבריאת העולם, לאורך כל ימי התנ"ך. המניין המקובל בידינו מבוסס עליה....

אין מקרא יוצא מדי פשוטו

במאמר זה מתברר מהי הגדרת ה'פשט' של התנ"ך, מה המקור של דרך לימוד הפשט, ומתוך כך מהו מקומו הנכון בתוך כלל...

מדוע התורה שבעל פה לא מובנת מפשיטות מתוך התורה שבכתב?

במאמר זה מציב הרב את השאלה: מדוע עשה הקב"ה שיהיה ריחוק בין המצוות לפרטיהן שהתקבלו בתורה שבעל פה, ובין המובן...

הכתוב בפירוש בתורה - בעל תוקף נצחי

במאמר זה מתברר מהו ההבדל בין מצווה מדאוריתא שנכתבה בפירוש בתורה, לבין מצווה מדאוריתא אשר נלמדה בדרכי יג'...

תהליכי האמירה והכתיבה של חומש דברים

במאמר זה מלבן הרב את יסודות חומש דברים: הכיצד נאמר מצד אחד שמשה אמר את חומש דברים 'מפי עצמו', ומצד שני יש לכל...

תהליכי מתן התורה - מ'חתומה' ל'מגילה'

במאמר זה מתלבנת שיטתו היחודית של הספורנו האומר שבתחילה היתה התורה אמורה להינתן כולה בכתב, בלא שיהיה צורך...

תהליכי מתן התורה - מ'מגילה' ל'חתומה'

מאמר זה מבאר את מהות תהליכי מתן תורה החל ממעמד הר סיני ועד לשנת הארבעים - בתחילה התורה היתה כולה תורה שבעל...

על מדרש ופרשנות

במאמר זה מבואר מדוע המשמעויות המוסריות של פסוקי התנ"ך חשובות לא פחות ואף יותר מן המאורעות שהתרחשו מבחינה...

פירוש הפשט של הרשב"ם - "הפשטות המתחדשות בכל יום"

מאמר זה מבאר כי הרשב"ם עצמו מעיד כי לא עמל לפרש על פי הפשט בניגוד למדרשי חז"ל, אלא ראה אותם כעיקר, ובא להוסיף...

שיתופם של אישים בשר ודם בתהליך "תורה מן השמים"

מאמר זה סוקר את הדמויות אשר זכו שתתווספנה בגללם פרשיות בתורה | מתוך הספר: "פשוטו של מקרא" כרך ב

הניידות של המצווה כיחידה מורכבת

במאמר זה מראה הרב כי יש מצוות המכילות מספר טעמים, ובהתאם לכך, במקומות שונים מציגה אותם התורה בדרכים שונות |...

השורש של תקנות וגזירות חז"ל נמצא בחיי האבות

מאמר זה מבאר כי הרבה ממעשי האבות ודרכיהם הולידו תקנות וגזירות שקיבלו תוקף של מצוה דרבנן | מתוך הספר: "פשוטו...

פשוטו של מקרא על פי שיטת המהר"ל

מאמר זה עוקב אחר דרכו של המהר"ל בספרו גור אריה, בנוגע ליחס בין פשטי הפסוקים לדרשות חז"ל | מתוך הספר: "פשוטו...

שני בתי המדרש בסוגיית היחס בין הפשט והדרש

בפרשנות האחרונים מצינו שתי דרכים לקישור הפשט והדרש. במאמר זה עומד הרב על המשותף והשונה בין שתי הדרכים | מתוך...

נבואה שהוצרכה לדורות ונבואה שנכתבה לדורות

במאמר זה עומד הרב על כך כי לא כל חלק בתורה שהוצרך לדורות נכתב. גם התורה שבעל פה הוצרכה לדורות, אך היא ממהותה...

פשוטו של מקרא - כרך א

על מקומו של פשוטו של מקרא בשלימות התורה ובקדושתה |

פשוטו של מקרא - כרך ב

על מקומו של פשוטו של מקרא בשלימות התורה ובקדושתה |

הכתיבה המאוחרת של נבואות קדומות - שיטת הנצי"ב

במאמר זה מובאת שיטת הנצי"ב הסוקר מקומות שונים בתורה ובנביאים שבהם נבואות שנאמרו לא נכתבו, אלא הועברו במסורת....

שנים מקרא ואחד תרגום במפרשי התורה

האם יוצאים ידי חובת ה'תרגום' במפרשים אחרים מלבד תרגום אונקלוס? ומה בין רש"י לשאר המפרשים בנושא זה? | מחבר:...

היחס לחלוקת הפרקים הנוצרית של התנ"ך

חלוקת הפרקים הרווחת כיום ברוב התנ"ך, מקורה מן הנוצרים. כיצד יש להתייחס לחלוקה זו אשר התקבלה בעם ישראל?

הקרי והכתיב

מהי המשמעות של תופעת הקרי והכתיב? מדוע כתוב בנביאים משהו אחד וקוראים משהו אחר?

4 דק'

אין מוקדם ומאוחר בתורה

נעסוק בכלל החשוב של "אין מוקדם ומאוחר בתורה" מתוך סוגיית מעמד הברכה והקללה שהוזז ממקומו בספר יהושע

כ-70 דק'

סקירת הפרקים הבעייתיים בחלוקת הפרקים הנוצרית

"אוי לנו שנשתכחה התורה מאתנו מאד דאוה לבי על זה  ובודאי היה מצווה גדולה לשנות לעשות ציונים במקומות...

היחס לסתירות בתנ"ך | יישוב ההבדלים בין מלכים לדברי הימים

מאמר זה סוקר הבדלים רבים (לא כולם) בין ספר מלכים לספר דברי הימים, ומציע את דרכי היישוב של ההבדלים הללו.

שאלות - כמפתח לפתיחת הלב

חשיבות הקניית היכולת לשאול שאלות במהלך הלימוד |

כ-83 דק'

פירוש עצמאי של פסוקי התנ"ך

האם מותר לפרש את התנ"ך באופן עצמאי? כשאדם רוצה להבין פסוקים בתנ"ך, הוא בדרך כלל לא צריך לפרש אותם לבדו. יש...

"אין מוקדם ומאוחר בתורה" - מדוע?

פרשות בראשית-נח | הקדמה 1. מתי נאמר: "והיו ימיו מאה ועשרים שנה"? לקראת סוף פרשת בראשית (ה, לב) נאמר: "ויהי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

פשוטו של מקרא ופשוטה של מילה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת נח |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

סגנון ציווי לעומת סגנון סיפור

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת לך לך |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

קבלת חז"ל ופשוטו של מקרא

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת תולדות |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

אין מקרא יוצא מדי פשוטו

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת אמור |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - ויקרא

פשט ומדרש מלמדים הלכה יחדיו

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בחוקתי |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - ויקרא

המדרש מלמד הלכה לשעה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת נשא |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - במדבר

דרכיה דרכי נועם

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת קרח |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - במדבר

שני כתובים המכחישים זה את זה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת קרח |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - במדבר

השפה של ספר דברים

הקדמה חומש דברים הוא משנה התורה. התורה כולה מקבלת בו פנים חדשות, ומתחדשים עקרונות רוחניים יסודיים. עקרונות...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - חומש דברים

התחדשות המושג 'תורה' בחומש דברים

המילה 'תורה' במובנה הפשוט מורה על מקבץ של מצוות. מצוה בודדת נקראת מצוה או חוק, ומצבור של מצוות בנושא מסויים...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - חומש דברים

שיטת הנצי"ב: התורה כשירה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת וילך |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - דברים

מעשה דוד ובת שבע על פי הפשט

האם דוד חטא באשת איש ובגרימת הריגה?   כשהגמרא דנה בנושא הזה היא אומרת בצורה ברורה שדוד לא חטא, לא באשת איש...

מה פירוש המושג "אף כי"?

פרק טו | הקדמה נאמר בפרקנו : א. "ויהי דבר ד' אלי לאמר: ב. בן אדם מה יהיה עץ הגפן מכל עץ הזמורה אשר היה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יחזקאל

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

'הדיבור הישיר' בתורה

הרב יהודה קופרמן זצ"ל 0 שיעורים
סדרה

לפני ואחרי במשנת הספורנו

הרב יהודה קופרמן זצ"ל 0 שיעורים
שיעור

לשון הכתוב ומשמעותה

באמצעות דוגמאות שונות מן התנ"ך נעסוק ביחס בין...
הרב יצחק בן שחר כ - 70 דק'
שיעור

היחס לפרשנויות סותרות ומחלוקות

כיצד עלינו להתיחס לסתירות ומחלוקות חריפות בביאור...
הרב מישאל רובין 67 דק'
שיעור

שיטת הסדר עולם בישוב סתירות כרונולוגיות

בריתת 'סדר עולם' עוסקת במנייני השנים החל מבריאת...
הרב מנחם שחור
שיעור

אין מקרא יוצא מדי פשוטו

במאמר זה מתברר מהי הגדרת ה'פשט' של התנ"ך, מה המקור...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

מדוע התורה שבעל פה לא מובנת מפשיטות מתוך התורה שבכתב?

במאמר זה מציב הרב את השאלה: מדוע עשה הקב"ה שיהיה...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

הכתוב בפירוש בתורה - בעל תוקף נצחי

במאמר זה מתברר מהו ההבדל בין מצווה מדאוריתא שנכתבה...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

תהליכי האמירה והכתיבה של חומש דברים

במאמר זה מלבן הרב את יסודות חומש דברים: הכיצד נאמר...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

תהליכי מתן התורה - מ'חתומה' ל'מגילה'

במאמר זה מתלבנת שיטתו היחודית של הספורנו האומר...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

תהליכי מתן התורה - מ'מגילה' ל'חתומה'

מאמר זה מבאר את מהות תהליכי מתן תורה החל ממעמד הר...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

על מדרש ופרשנות

במאמר זה מבואר מדוע המשמעויות המוסריות של פסוקי...
שיעור

מבוא לפירוש ה'משך חכמה' על התורה

הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

פירוש הפשט של הרשב"ם - "הפשטות המתחדשות בכל יום"

מאמר זה מבאר כי הרשב"ם עצמו מעיד כי לא עמל לפרש על...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

שיתופם של אישים בשר ודם בתהליך "תורה מן השמים"

מאמר זה סוקר את הדמויות אשר זכו שתתווספנה בגללם...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

הניידות של המצווה כיחידה מורכבת

במאמר זה מראה הרב כי יש מצוות המכילות מספר טעמים,...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

השורש של תקנות וגזירות חז"ל נמצא בחיי האבות

מאמר זה מבאר כי הרבה ממעשי האבות ודרכיהם הולידו...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

פשוטו של מקרא על פי שיטת המהר"ל

מאמר זה עוקב אחר דרכו של המהר"ל בספרו גור אריה,...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

שני בתי המדרש בסוגיית היחס בין הפשט והדרש

בפרשנות האחרונים מצינו שתי דרכים לקישור הפשט...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

נבואה שהוצרכה לדורות ונבואה שנכתבה לדורות

במאמר זה עומד הרב על כך כי לא כל חלק בתורה שהוצרך...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

פשוטו של מקרא - כרך א

על מקומו של פשוטו של מקרא בשלימות התורה ובקדושתה |...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

פשוטו של מקרא - כרך ב

על מקומו של פשוטו של מקרא בשלימות התורה ובקדושתה |...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

הכתיבה המאוחרת של נבואות קדומות - שיטת הנצי"ב

במאמר זה מובאת שיטת הנצי"ב הסוקר מקומות שונים...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

שנים מקרא ואחד תרגום במפרשי התורה

האם יוצאים ידי חובת ה'תרגום' במפרשים אחרים מלבד...
שיעור

כבוד אבות וכבוד שמים בתרגום אונקלוס

הרב יהונתן פוזן כ - 70 דק'
שיעור

היחס לחלוקת הפרקים הנוצרית של התנ"ך

חלוקת הפרקים הרווחת כיום ברוב התנ"ך, מקורה מן...
הרב יוסף קלנר
שיעור

הקרי והכתיב

מהי המשמעות של תופעת הקרי והכתיב? מדוע כתוב...
הרב יוסף קלנר 4 דק'
שיעור

אין מוקדם ומאוחר בתורה

נעסוק בכלל החשוב של "אין מוקדם ומאוחר בתורה" מתוך...
הרב דודי מתוקי כ-70 דק'
שיעור

סקירת הפרקים הבעייתיים בחלוקת הפרקים הנוצרית

"אוי לנו שנשתכחה התורה מאתנו מאד דאוה לבי על...
הרב מנחם שחור
שיעור

היחס לסתירות בתנ"ך | יישוב ההבדלים בין מלכים לדברי הימים

מאמר זה סוקר הבדלים רבים (לא כולם) בין ספר מלכים...
הרב מנחם שחור
שיעור

שאלות - כמפתח לפתיחת הלב

חשיבות הקניית היכולת לשאול שאלות במהלך הלימוד |
הרב עמירם אלבה כ-83 דק'
שיעור

פירוש עצמאי של פסוקי התנ"ך

האם מותר לפרש את התנ"ך באופן עצמאי? כשאדם רוצה...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

"אין מוקדם ומאוחר בתורה" - מדוע?

פרשות בראשית-נח | הקדמה 1. מתי נאמר: "והיו ימיו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

פשוטו של מקרא ופשוטה של מילה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת נח |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

מה בין פירוש חז"ל, מדרש חז"ל וקבלת חז"ל

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת נח |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

סגנון דו-משמעי או רב-משמעי מכוון בתורה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת לך לך |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

סגנון ציווי לעומת סגנון סיפור

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת לך לך |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

קבלת חז"ל ופשוטו של מקרא

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת תולדות |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

אין מקרא יוצא מדי פשוטו

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת אמור |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

"ואני לא באתי אלא לפרש פשוטו של מקרא"

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בהר |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

פשט ומדרש מלמדים הלכה יחדיו

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בחוקתי |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

המדרש מלמד הלכה לשעה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת נשא |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

שיתוף בשר ודם בתהליך התורה מן השמים

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת נשא |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

דרכיה דרכי נועם

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת קרח |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

שני כתובים המכחישים זה את זה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת קרח |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

המדרש בפסוק אחד בנוי על הפשט בפסוק אחר

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בלק |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

חידושי חז"ל בדאוריתא אחרי מתן תורה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת מסעי |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

השפה של ספר דברים

הקדמה חומש דברים הוא משנה התורה. התורה כולה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

התחדשות המושג 'תורה' בחומש דברים

המילה 'תורה' במובנה הפשוט מורה על מקבץ של מצוות....
הרב יואב אוריאל
שיעור

פשוטו של מקרא אצל רש"י - מטרה או אמצעי

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת דברים |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

שיטת הנצי"ב: התורה כשירה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת וילך |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

מעשה דוד ובת שבע על פי הפשט

האם דוד חטא באשת איש ובגרימת הריגה?   כשהגמרא...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

מה פירוש המושג "אף כי"?

פרק טו | הקדמה נאמר בפרקנו : א. "ויהי דבר ד' אלי...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

אין מוקדם ומאוחר בנביאים

שלום לרבנים האם נכון לומר שבנ"ך אין מוקדם ומאוחר...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

חלוקת הפרקים וספרי התנ"ך

למה מלכים נחלק לא' וב'?
הרב יוסי ברינר
שו"ת

סיומות השמות בתנ"ך

א) מדוע בנביאים יש פעמים שמוסיפים את האות ה' או ו'...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

הביטויים 'עם ישראל' 'בני ישראל' ו'עדת ישראל'

מדוע כתוב בתורה לפעמים עדת ישראל לפעמים בני ישראל...
הרב יוסף שילר