פרשת וארא | ו-ט

דצ"ך עד"ש באח"ב

סקירה על מכות מצרים, מהותן והסדר שלהן. |

כ - 70 דק'

טבלת שנות השיעבוד במצרים

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר - 0584006132.

הבנת שליחותו של עם ישראל היוצאת מעשרת המכות

פרשת וארא | משה פונה לקב"ה ואומר לו שמאז שהגעתי, נהיה לעמ"י יותר קשה. והתשובה של הקב"ה למשה היא תשובה שלקוחה...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'

המכות - תודעת האחדות לעומת תודעת החלקיות

פרשת וארא | בסוף הפרשה מופיעה מכת הברד ולפניה יישנם כמה פסוקי הקדמה. בהקדמה נאמר שמכת ברד היא כל המגפות, ולפי...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'

השמות בחומש 'שמות'

מאמר סקירה | לחמשת חומשי התורה ישנם שמות מקובלים בעם ישראל: בראשית, שמות, ויקרא, במדבר ודברים. בהתבוננות על...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

המטה של משה

פרשיות שמות-וארא | המטה הוא גורם מרכזי ביותר לכל אורך תהליכי יציאת מצרים, וקשה להבין מהי חשיבותו: מדוע יש...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

הסדר של עשר המכות

פרשות וארא - בא | הקב"ה היכה את מצרים במכות יחודיות שבאו מכיוונים שונים. דוקא מחמת הגיוון של המכות, יש לשים...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

מה מכת דם מספרת?

פרשת וארא | מכת דם המכה הראשונה שהנחית הקב"ה על המצרים פגעה במקור הקיום שלהם – ביאור. היאור הוא עורק החיים...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

היחוס של משה מתגלה

פרשת וארא | "אלה ראשי בית אבותם" סדר הפסוקים בתחילת פרשת וארא בתחילת פרשת וארא בני ישראל נתונים במצב קשה....

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

מעמדו של משה ביחס לישראל בפרשיות שמות - וארא

פרשות שמות-וארא | בשיעור זה מתבאר מדוע מפסיקה לפתע התורה בתיאור ההתרחשויות בפרשת וארא, ועוברת לפירוט השושלת...

מתוך סדרת השיעורים:
מבט מגבוה על חומש שמות

28 דק'

סוגי ההכאה השונים בעשרת המכות

פרשות וארא-בא | ברור כי אין המכות בעשרת המכות דומות זו לזו. כל אחת מהן מבטאת עיקרון מסוים של שלטון ה'. בשיעור...

מתוך סדרת השיעורים:
מבט מגבוה על חומש שמות

16 דק'

בין מכות 'וארא' למכות 'בא'

פרשות שמות-וארא | לא לחינם נוהגים ישראל לסיים את פרשת וארא ולהתחיל את פרשת בא לפני המכה השמינית - מכת הארבה....

מתוך סדרת השיעורים:
מבט מגבוה על חומש שמות

25 דק'

סדר הזמנים של עשרת המכות

פרשות שמות-וארא | אנו יודעים כי עשרת המכות הסתיימו בחצות של ליל טו בניסן. אך מתי החלו עשרת המכות? ומתי במהלך...

מתוך סדרת השיעורים:
מבט מגבוה על חומש שמות

21 דק'

יציאת מצרים בהקשר של היציאה מגן עדן

פרשות שמות-בשלח | בשיעור זה נעסוק בהפתעה הגדולה בכך שישראל לא נשארו במצרים, המקום השופע והמבורך, אלא יצאו משם...

מתוך סדרת השיעורים:
מבט מגבוה על חומש שמות

51 דק'

ושמי ה' לא נודעתי להם

פרשת וארא | מדוע לא נגלה הקב"ה לאבות בשם המפורש? בפרשה זו מתבארת המעלה הגדולה של עם ישראל כעם, בניגוד למציאות...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

כ-70 דק'

כל מאי דעביד רחמנא לטב עביד

פרשת וארא | מדוע מדבר הקב"ה עם משה קשות בתחילת הפרשה? הרי משה רק התפלל! מכאן נלמד שכל דבר שקורה בעולם הוא...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

כ-74 דק'

המטרה של עשר המכות

פרשת וארא | עשר המכות הולידו את האמונה בה'. בשיעור זה מתבאר ההבדל בין האמונה ע"י ניסי יציאת מצרים, לבין...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

כ-32 דק'

"למען הרבות מופתי"

פרשת וארא | במהלך יציאת מצרים עשה ה' מופתים רבים. אך איך זה שלמרות כל הנסים שהיו ביציאת מצרים העם חטא במדבר?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

כ-89 דק'

הנה עם בני ישראל

פרשת וארא | בפסוקים הראשונים בפרשה מראה הקב"ה למשה את ההבדל בין מעלת האבות למעלה שעתידה להתגלות בעם ישראל....

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

הסיפור לדורות

פרשת וארא | סיפור המטרה העיקרית אשר למענה הכביד ה' את לב פרעה והפלה את מכותיו בו, הייתה הסיפור לדורות על...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות - הרב ערן טמיר

אנחנו מאמינים בני מאמינים

פרשת וארא | אנחנו מאמינים בני מאמינים פרשת שמות מסתיימת בפסימיות. הקב"ה הבטיח גאולה, והמצב מחמיר: 'לָמָה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש שמות

נס הניסים

פרשת וארא | פרשת וארא - נס הנסים בפרשתנו מתחילים אנו להיפגש עם התהליך הממשי המניע את יציאת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש שמות

ארבע לשונות של גאולה

פרשת וארא | מדוע מזכיר הקב"ה את התגלותו לאבות לפני ארבע לשונות הגאולה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - שמות

"ארץ כנען... ארץ מְגֻרֵיהם אשר גרו בה" - מה סיבת הכפילות?

פרשת וארא | הקדמה נאמר בתחילת פרשת וארא (פרק ו): ב. "וידבר אלקים אל משה, ויאמר אליו: אני ד'. ג. וארא אל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

"וגם הֲקִמֹתִי את בריתי אִתָּם לתת להם את ארץ כנען"

פרשת וארא | הקדמה בתחילת פרשת וארא (שמות ו, ב-ד) נאמר: ב. "וידבר אלקים אל משה, ויאמר אליו: אני ד'. ג. וארא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

ארבע לשונות של גאולה - מה משמעותן ומתי הן התקיימו?

פרק ו | | הקדמה מפורסמות הן ארבע הלשונות של גאולה המופיעות בתחילת פרשת וארא (ו, ו-ז), וכך נאמר שם: "והוצאתי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

מסירות הנפש של ישראל בזביחת הפסח

פרשת וארא | הקדמה נאמר בפרשתנו: "ויקרא פרעה אל משה ולאהרן, ויאמר: לכו זבחו לאלקיכם בארץ. ויאמר משה: לא נכון...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

לימוד עיקרי האמונה מעשר המכות

פרשת וארא | הקדמה פסוקים רבים כתבה התורה בתיאור עשר המכות. רוב פרשת וארא וחלק גדול מפרשת בא עוסקים בתיאור...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

סדר המכות והחידוש בכל אחת מהן

פרשת וארא | הקדמה המפרשים האריכו בהסבר עשר המכות, וכאן נעסוק רק בשתי שאלות: מדוע באו המכות דווקא בסדר הזה,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

עשר המכות ושם ה'

פרשת וארא | מה משמעות העימות של משה ופרעה סביב שם ה' וידיעתו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש שמות

כ-50 דק'

האמונה בגאולה

פרשת וארא | מה ההבדל בין השם "אהיה" לשם "ה-ו-י-ה"?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

שלח את עמי

פרשת וארא | משיח בן יוסף- הכלל הוא שלא מכירים אותו. מדוע?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

הסבלנות בדרך לגאולה

פרשת וארא |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

כבודם של יעקב ושל עמרם

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת וארא |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

ותעל הצפרדע

פרשת וארא | כיצד צפרדע אחת שיצאה מן היאור הפכה לצפרדעים רבים מספור בכל ארץ מצרים? נתבונן במחלוקת רבותינו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

אין גאולה אלא בדעת

פרשת וארא | מה פשר הזכרת האבות ומניית התולדות המופיעות בפרשתנו? מדוע בשורת הגאולה מופיעה דווקא דרך ייחוסם של...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

כשושנה בין החוחים

פרשת וארא | כשנשלח משה לבשר את בשורת הגאולה גם לפרעה, הוא טוען: "הן בני ישראל לא שמעו אליי ואיך ישמעני...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

כי כל בשמים ובארץ

פרשת וארא | רבותינו ייחסו למכת שחין מעמד מיוחד מבין המכות, מפני שבעשייתה ישנה שותפות בין אהרון, משה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

נתתיך אלהים לפרעה

פרשת וארא | מה פשר הכינוי שמכנה הקב"ה את משה- 'אלוהים', ומדוע הוא נאמר דווקא ביחס לפרעה? נעמיק להתבונן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

הדרך אל הגאולה

פרשת וארא | התבוננות בשלבים השונים של גאולת מצרים מלמדת על מהלך קבוע החורז את ההיסטוריה מתחילתה ועד סופה

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפרשה - חומש שמות

תרגום המילה א-להים

פרשת וארא | | א-להים - תרגם אונקלוס: יי וכן בסוף הפסוק "אני ה'" - בתרגום כתוב: "אנא יי". תחילה נעיר שהכתיב...

מתוך סדרת השיעורים:
הארות באונקלוס

עד שיאמר רוצה אני

פרשת וארא | בפרשתנו נאמר "וַאֲנִי אַקְשֶׁה אֶת לֵב פַּרְעֹה וְהִרְבֵּיתִי אֶת אֹתֹתַי וְאֶת מוֹפְתַי בְּאֶרֶץ...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט בפרשה

ההנהגה הנסתרת של לוי

פרשת וארא | | אם עוקבים אחרי רצף ההנהגה של עם ישראל בתנ"ך אפשר להבחין בשלוש תקופות שבהם הרצף 'נשבר', ובפסוקים...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

האור הגנוז

פרשת וארא | ספר שמות מתחיל מחדש את תהליך הבריאה. בריאת עם ישראל אינה תהליך לאומי - פרטי אלא תהליך עולמי,...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

אותות ומופתים

פרשת וארא | | אות ומופת הם 'צמד חמד', מצוי בתנ"ך. בפרשתנו, לדוגמה, אומר ד' למשה רבנו: "וְהִרְבֵּיתִי אֶת...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

הצפרדע – אחת בשביל כולם

פרשת וארא | כאשר ד' אומר למשה להתרות בפרעה שאם ימאן לשלח את ישראל יבואו צפרדעים על ארצו (ז, כז-כט), הוא אומר...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

הכרת הטוב

פרשת וארא | בפרשתנו אנו קוראים אודות שבע מתוך עשר המכות שהוא מצרים. המשותף לשלוש המכות הראשונות, שהוא על ידי...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית ועד יציאת מצרים

שיעור ראשון בסדרה | סקירת-על המתחילה מבריאת העולם וממשיכה עד הגעת ישראל לארץ ישראל. בשיעור זה אנו עוקבים אחר...

מתוך סדרת השיעורים:
תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית לאורך חומשי התורה

60 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית לאורך חומשי התורה

הרב יואב אוריאל 4 שיעורים
שיעור

דצ"ך עד"ש באח"ב

סקירה על מכות מצרים, מהותן והסדר שלהן. |
הרב חיים דרוקמן כ - 70 דק'
שיעור

טבלת שנות השיעבוד במצרים

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר -...
הרב יאיר הס
שיעור

הבנת שליחותו של עם ישראל היוצאת מעשרת המכות

פרשת וארא | משה פונה לקב"ה ואומר לו שמאז שהגעתי,...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

המכות - תודעת האחדות לעומת תודעת החלקיות

פרשת וארא | בסוף הפרשה מופיעה מכת הברד ולפניה...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

השמות בחומש 'שמות'

מאמר סקירה | לחמשת חומשי התורה ישנם שמות מקובלים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

המטה של משה

פרשיות שמות-וארא | המטה הוא גורם מרכזי ביותר לכל...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הסדר של עשר המכות

פרשות וארא - בא | הקב"ה היכה את מצרים במכות...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מה מכת דם מספרת?

פרשת וארא | מכת דם המכה הראשונה שהנחית הקב"ה על...
הרב יואב אוריאל
שיעור

היחוס של משה מתגלה

פרשת וארא | "אלה ראשי בית אבותם" סדר הפסוקים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מעמדו של משה ביחס לישראל בפרשיות שמות - וארא

פרשות שמות-וארא | בשיעור זה מתבאר מדוע מפסיקה לפתע...
הרב יואב אוריאל 28 דק'
שיעור

סוגי ההכאה השונים בעשרת המכות

פרשות וארא-בא | ברור כי אין המכות בעשרת המכות...
הרב יואב אוריאל 16 דק'
שיעור

בין מכות 'וארא' למכות 'בא'

פרשות שמות-וארא | לא לחינם נוהגים ישראל לסיים את...
הרב יואב אוריאל 25 דק'
שיעור

סדר הזמנים של עשרת המכות

פרשות שמות-וארא | אנו יודעים כי עשרת המכות הסתיימו...
הרב יואב אוריאל 21 דק'
שיעור

יציאת מצרים בהקשר של היציאה מגן עדן

פרשות שמות-בשלח | בשיעור זה נעסוק בהפתעה הגדולה...
הרב יואב אוריאל 51 דק'
שיעור

ושמי ה' לא נודעתי להם

פרשת וארא | מדוע לא נגלה הקב"ה לאבות בשם המפורש?...
הרב שלמה אבינר כ-70 דק'
שיעור

כל מאי דעביד רחמנא לטב עביד

פרשת וארא | מדוע מדבר הקב"ה עם משה קשות בתחילת...
הרב שלמה אבינר כ-74 דק'
שיעור

המטרה של עשר המכות

פרשת וארא | עשר המכות הולידו את האמונה בה'. בשיעור...
הרב שלמה אבינר כ-32 דק'
שיעור

"למען הרבות מופתי"

פרשת וארא | במהלך יציאת מצרים עשה ה' מופתים רבים....
הרב שלמה אבינר כ-89 דק'
שיעור

הנה עם בני ישראל

פרשת וארא | בפסוקים הראשונים בפרשה מראה הקב"ה למשה...
הרב שלמה אבינר
שיעור

הסיפור לדורות

פרשת וארא | סיפור המטרה העיקרית אשר למענה הכביד...
הרב ערן טמיר
שיעור

אנחנו מאמינים בני מאמינים

פרשת וארא | אנחנו מאמינים בני מאמינים פרשת שמות...
הרב אלי אדלר
שיעור

נס הניסים

פרשת וארא | פרשת וארא - נס הנסים בפרשתנו...
הרב אלי אדלר
שיעור

ארבע לשונות של גאולה

פרשת וארא | מדוע מזכיר הקב"ה את התגלותו לאבות...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

"ארץ כנען... ארץ מְגֻרֵיהם אשר גרו בה" - מה סיבת הכפילות?

פרשת וארא | הקדמה נאמר בתחילת פרשת וארא (פרק...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"וגם הֲקִמֹתִי את בריתי אִתָּם לתת להם את ארץ כנען"

פרשת וארא | הקדמה בתחילת פרשת וארא (שמות ו, ב-ד)...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ארבע לשונות של גאולה - מה משמעותן ומתי הן התקיימו?

פרק ו | | הקדמה מפורסמות הן ארבע הלשונות של גאולה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מסירות הנפש של ישראל בזביחת הפסח

פרשת וארא | הקדמה נאמר בפרשתנו: "ויקרא פרעה אל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

לימוד עיקרי האמונה מעשר המכות

פרשת וארא | הקדמה פסוקים רבים כתבה התורה בתיאור...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

סדר המכות והחידוש בכל אחת מהן

פרשת וארא | הקדמה המפרשים האריכו בהסבר עשר המכות,...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

עשר המכות ושם ה'

פרשת וארא | מה משמעות העימות של משה ופרעה סביב שם...
הרב אוהד תירוש כ-50 דק'
שיעור

האמונה בגאולה

פרשת וארא | מה ההבדל בין השם "אהיה" לשם...
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

שלח את עמי

פרשת וארא | משיח בן יוסף- הכלל הוא שלא מכירים...
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

הסבלנות בדרך לגאולה

פרשת וארא |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

כבודם של יעקב ושל עמרם

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת וארא |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

ותעל הצפרדע

פרשת וארא | כיצד צפרדע אחת שיצאה מן היאור הפכה...
הרב יהושע שפירא
שיעור

אין גאולה אלא בדעת

פרשת וארא | מה פשר הזכרת האבות ומניית התולדות...
הרב יהושע שפירא
שיעור

כשושנה בין החוחים

פרשת וארא | כשנשלח משה לבשר את בשורת הגאולה גם...
הרב יהושע שפירא
שיעור

כי כל בשמים ובארץ

פרשת וארא | רבותינו ייחסו למכת שחין מעמד מיוחד...
הרב יהושע שפירא
שיעור

נתתיך אלהים לפרעה

פרשת וארא | מה פשר הכינוי שמכנה הקב"ה את משה-...
הרב יהושע שפירא
שיעור

שמות מוקלט - פרק ו | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שמות מוקלט - פרק ז | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שמות מוקלט - פרק ח | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שמות מוקלט - פרק ט | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

הדרך אל הגאולה

פרשת וארא | התבוננות בשלבים השונים של גאולת מצרים...
הרב נועם ונגרובר
שיעור

תרגום המילה א-להים

פרשת וארא | | א-להים - תרגם אונקלוס: יי וכן בסוף...
הרב יהונתן עידן
שיעור

עד שיאמר רוצה אני

פרשת וארא | בפרשתנו נאמר "וַאֲנִי אַקְשֶׁה אֶת לֵב...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

ההנהגה הנסתרת של לוי

פרשת וארא | | אם עוקבים אחרי רצף ההנהגה של עם...
הרב יוסף שילר
שיעור

האור הגנוז

פרשת וארא | ספר שמות מתחיל מחדש את תהליך הבריאה....
הרב יוסף שילר
שיעור

אותות ומופתים

פרשת וארא | | אות ומופת הם 'צמד חמד', מצוי בתנ"ך....
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

הצפרדע – אחת בשביל כולם

פרשת וארא | כאשר ד' אומר למשה להתרות בפרעה שאם...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

פרשת וארא- קריאה בטעמים אשכנזי

הרב יונדב זר
שיעור

פרשת וארא- קריאה עם ביאור פשוט

הרב יונדב זר
שיעור

הכרת הטוב

פרשת וארא | בפרשתנו אנו קוראים אודות שבע מתוך עשר...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית ועד יציאת מצרים

שיעור ראשון בסדרה | סקירת-על המתחילה מבריאת העולם...
הרב יואב אוריאל 60 דק'