פרשת לך לך | יב-יז

(מצגת) כיבושי ארבעת המלכים - נדידת עמים ביחס לישראל ולעמים

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת למחשבך

מהותה וייעודה של סדום

לאיזור סדום ועמורה יש ייעוד נשגב. אך בצד ייעוד זה עלול איזור זה להידרדר לרשעה נוראה.

ברית בין הבתרים - המשמעות הסמלית

מתוך הספר 'אהבת איתן' מאת ר' שלמה מונדשיין | לתגובות ורכישת הספר: shlomo6963@gmail.com

"וְדוֹר רְבִיעִי יָשׁוּבוּ הֵנָּה" – רביעי למה?

מתוך הספר 'אהבת איתן' מאת ר' שלמה מונדשיין | לתגובות ורכישת הספר: shlomo6963@gmail.com

(מצגת) כיבושי ארבעת המלכים - נדידת עמים ביחס לישראל ולעמים

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת למחשבך

"האדם הגדול בענקים"

פרשת לך לך | "ואעשך לגוי גדול" - מעלתו של אברהם אבינו בתור אבי האומה. אברהם אבינו לא היה צדיק פרטי, אלא ענק...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות בראשית

ירידת אברהם למצרים

פרשת לך לך | מדוע אברהם אבינו סיכן את שרה כאשר ירדו למצרים? מתוך שאלה זו מתבאר תפקידה של שרה במפעל הגדול של...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות בראשית

מגן אברהם

פרשת לך לך | אחת ממידות ה'יסוד' של הקב"ה היא מידת החסד והנתינה, והיא המידה שהטביע הקב"ה כתכונה וכאופי באברהם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית - הרב ערן טמיר

החזון הגדול והדרך הארוכה

פרשת לך לך | החזון הגדול והדרך הארוכה ראשית פרשת לך לך מבטאת מצד אחד את האידאל הגדול, ומאידך, יש ביטוי חד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש בראשית

מדוע התורה לא כתבה על צדקותו של אברהם אבינו ומה ניתן ללמוד על כך לדורות?

פרשת לך לך | הקדמה בתחילת פרשתנו (פרק י"ב) נאמר: א. "ויאמר ד' אל אברם: לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, אל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

המזבחות שבנה אברהם אבינו

פרשת לך לך | הקדמה בפרשתנו מסופר על שלושה מזבחות שבנה אברהם אבינו. בפרק י"ב נאמר: ו. "ויעבר אברם בארץ עד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מדוע ירושלים נקראת "צדק" ו"שלם"?

פרשת לך לך | הקדמה אחרי שאברהם אבינו חזר ממלחמתו במלכים נאמר: "ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין, והוא כהן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

על מה נכרתה ברית בין הבתרים ומה משמעותה לדורות?

פרשת לך לך | א. מהי ברית בין הבתרים? בהגדה של פסח נאמר: "ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא. שהקב"ה חישב את...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מה משמעות ביתור הבהמה והמעבר בין בתריה?

פרשת לך לך | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק ט"ו): ז. "ויאמר אליו: אני ד' אשר הוצאתיך מאור כשדים, לתת לך את הארץ...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

"ותענה שרי" - היאך יתכן שאשה צדקת כשרה אמנו עשתה כך?

פרשת לך לך | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק ט"ז): א. "ושרי אשת אברם לא ילדה לו, ולה שפחה מצרית ושמה הגר. ב. ותאמר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

ברית המילה - ברית של אהבה וברית הארץ

פרשת לך לך | הקדמה מצות המילה כתבו מפרשים רבים שענינה של המילה הוא להחליש את כוח התאוה. הסבר זה, עם כל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

הקשר בין המילה לבין ארץ ישראל

פרשת לך לך | הקדמה הקשר שבין המילה לבין ארץ ישראל שהוסבר במאמר הקודם, איננו רק ענין רעיוני גרידא, אלא הוא בא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

הראיה של אברהם

פרשת לך לך | מה הקשר בין הירידה למיצרים לבין העימות בין רועי אברהם לרועי לוט.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-חומש בראשית

כ-55 דק'

ברית המילה

פרשת לך לך | האירועים האחרונים הם- עקרותה של שרה, לקיחת הגר, ולידת ישמעאל. אחרי 13 שנה נולד יצחק. כנראה...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-חומש בראשית

כ-55 דק'

הנהגת ה' באל שדי

פרשת לך לך | מעשה אבות סימן לבנים. אצל האבות אפשר למצוא רמזים למה שיקרה בעתיד לבניהם, לעמ"י. וכך אצל אברהם...

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת השבוע עפ"י הרמב"ן

אופי קדושת חיי האבות

מאמר סקירה | מפנה באופי סיפורי התורה עם הופעת אברם בתורה, חל שינוי ניכר באופי סיפורי התורה. עד לשלב זה,...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

שלושה אבות - שלוש בריתות

מאמר סקירה | כל אחד משלושת האבות כרת ברית אחת עם אחד מחשובי הגויים שאיתו בא במגע. אברהם ויצחק כרתו שניהם ברית...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

סדר השנים והמאורעות בפרשת לך לך

פרשת לך לך | במדרש סדר עולם רבה (פרק א) נפרס סדר המאורעות המתוארים בפרשת לך לך: "אברהם אבינו היה בשעה שנדבר...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

'הנפש אשר עשו בחרן'

פרשת לך לך | אברהם החל כבר באור כשדים ובחרן את המגמה של קירוב בני האדם לעבודת ה'. במשך שנים הוא עסק בהנחלת...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

נפלאות הרעב

פרשת לך לך | נפלאות הרעב הרעב שנפל על ארץ ישראל מיד עם הגעת אברהם אליה, היה נקודת מפנה מהותית ביחס להתבססות...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

ישמעאל, מדין ושאר בני קטורה

פרשת חיי שרה | קרבת אברהם אל ישמעאל ובני קטורה מדין הוא אחד הבנים שנולדו לאברהם מקטורה אותה נשא בשלב מאוחר,...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

לאן אברהם הולך?

פרשת לך לך | שאלה: לכאורה אם הקב"ה רוצה להגיד לאברהם ללכת, הוא לא צריך להגיד לו מאיפה לצאת אלא לאן ללכת. מדוע...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים על ספר בראשית

כ-12 דק'

אחד היה אברהם

פרשת לך לך | התורה מספרת שאברהם אבינו מל את עצמו בגיל תשעים ותשע ואת ישמעאל בגיל שלוש עשרה, ושניהם נימולו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

לזרעך אתן את הארץ הזאת

פרשת לך לך | הבטחת הארץ מופיעה בפרשתנו פעמים רבות, בד בבד עם הבטחת הזרע. מהו היחס שבין העם לארץ? נתבונן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

אשר הוצאתיך מאור כשדים

פרשת לך לך | ארבע פרידות נפרד אברהם בפרשתנו, והן שמביאות לגילוי האלוקי השלם בארץ. נתבונן וננסה להבין מהו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

והיה ברכה

פרשת לך לך | כיצד האבות בעצמם נעשים ברכה? נעמיק כאן בברכת אבות ובסדר האלוקי המופלא המקפל את הצופן של...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

לך לך

פרשת לך לך | "לך לך" היא קריאה גדולה המהדהדת בכל יהודי ויהודי מאברהם אבינו ועד ימינו. מהו תוכנה העמוק? מה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

התהלך לפני והיה תמים

פרשת לך לך | אברהם אבינו הוא ההולך הגדול, ההולך הָלוֹךְ וְנָסוֹעַ. ראשית הליכתו מאור כשדים דרך חרן אל ארץ...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

ברכת הזרע

פרשת לך לך | מה עניינם של מלמחות ישראל על פי אברהם אבינו?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-בראשית

50 דק'

ותהי שרי עקרה

פרשת לך לך | מדוע יצחק לא היה יכול להגיע ישירות מאברהם ושרה? מדוע הם היו צריכים לעבור את כל היסורים שבדרך?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-בראשית

כ50 דק'

ההליכה לארץ כנען

פרשת לך לך | "לך לך מארצך" אברהם כבר הלך מארצו, אז מדוע ציווי ה' מופיע כך?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-בראשית

כ50 דק'

ארבעת המלכים

פרשת לך לך | אברהם החזיר מהשבי גם את הנשים, מדוע הנשים יצאו למלחמה?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-בראשית

כ50 דק'

התואר 'אלוקי' ביחס לבשר ודם

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת לך לך |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

אמונה וביטחון במשנת הרמב"ן

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת לך לך |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

סגנון ציווי לעומת סגנון סיפור

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת לך לך |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

"אי מזה באת" - שאלה או תמיהה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת לך לך |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

המלחמה על הארץ

פרשת לך לך | מי הבעלים המקוריים של ארץ ישראל? מה היא המשמעות ההיסטורית של המלחמה הראשונה בהיסטוריה וכיצד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפרשה - חומש בראשית

יחסי האדם והאדמה בפרשיות בראשית-לך לך

סקירת יחסי האדם והאדמה בפרשיות בראשית-נח-לך לך. נח הוא 'איש האדמה'. תפקידו לתקן את קללת האדמה שהחלה באדם...

מתוך סדרת השיעורים:
מבט מגבוה על חומש בראשית

כ - 45 דק'

האם הכנענים נלחמו באברהם?

פרשת לך לך | מן הסתם הכנענים ילחמו בכל הכח באברהם החודר לארץ בכדי להסיג את גבולם. אך האם זה מה שקורה בפועל?

מתוך סדרת השיעורים:
מבט מגבוה על חומש בראשית

כ - 45 דק'

סדום - בין גן עדן לארץ מצרים

פרשת וירא | בשיעור זה יפתח מבט חדש על סדום ומהותה, ותפקידה החיובי בתוך ארץ ישראל.

מתוך סדרת השיעורים:
מבט מגבוה על חומש בראשית

כ - 45 דק'

ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך

פרשת לך לך | | ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך - תרגם אונקלוס: ואעבדינך לעם סגי ואברכינך וארבי שמך השורש...

מתוך סדרת השיעורים:
הארות באונקלוס

מלך העולם

פרשת לך לך | בפרשה שלנו קורה מאורע שיכל לשנות את ההסטוריה לחלוטין, ולקצר אותה באלפי שנים. עם ישראל עובד אלפי...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט בפרשה

הליכה והתהלכות

פרשת לך לך | | פרשתנו פותחת בציווי ד' לאברהם אבינו – "לֶךְ לְךָ מֵאַרְצְךָ... אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

בעבור – למען או בגלל?

פרשת לך לך | ישנן מילות קישור שונות, שיוצרות קשר סיבתי בין שני חלקי המשפט, וצריך להבין את המשמעות המיוחדת של...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

מהי מלחמה?

פרשת לך לך | בפרשת לך לך נזכרת המלחמה לראשונה בתורה, מלחמת ארבעת המלכים מול חמשת המלכים. בהתחלה נאמר: "עָשׂוּ...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

לוט

פרשת לך לך | | בתקופת האבות הגזע הישראלי עוד לא התברר ונפרד לגמרי ולכן לכל אחד משלושת האבות יש 'בן זוג'...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

"וְאֶת כָּל רְכוּשָׁם - אֲשֶׁר רָכָשׁוּ!"

פרשת לך לך | | בתיאור יציאת אברהם מחרן לארץ כנען, נאמר: "וַיִּקַּח אַבְרָם אֶת שָׂרַי אִשְׁתּוֹ וְאֶת לוֹט...

מתוך סדרת השיעורים:
גילויים בפרשה

מתי נכרתה ברית בין הבתרים

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בא |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית ועד יציאת מצרים

שיעור ראשון בסדרה | סקירת-על המתחילה מבריאת העולם וממשיכה עד הגעת ישראל לארץ ישראל. בשיעור זה אנו עוקבים אחר...

מתוך סדרת השיעורים:
תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית לאורך חומשי התורה

60 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

(מצגת) כיבושי ארבעת המלכים - נדידת עמים ביחס לישראל ולעמים

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת...
הרב מנחם שחור
שיעור

מהותה וייעודה של סדום

לאיזור סדום ועמורה יש ייעוד נשגב. אך בצד ייעוד זה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ברית בין הבתרים - המשמעות הסמלית

מתוך הספר 'אהבת איתן' מאת ר' שלמה מונדשיין |...
שיעור

"וְדוֹר רְבִיעִי יָשׁוּבוּ הֵנָּה" – רביעי למה?

מתוך הספר 'אהבת איתן' מאת ר' שלמה מונדשיין |...
שיעור

(מצגת) כיבושי ארבעת המלכים - נדידת עמים ביחס לישראל ולעמים

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת...
הרב מנחם שחור
שיעור

"האדם הגדול בענקים"

פרשת לך לך | "ואעשך לגוי גדול" - מעלתו של אברהם...
הרב שלמה אבינר
שיעור

ירידת אברהם למצרים

פרשת לך לך | מדוע אברהם אבינו סיכן את שרה כאשר...
הרב שלמה אבינר
שיעור

מגן אברהם

פרשת לך לך | אחת ממידות ה'יסוד' של הקב"ה היא מידת...
הרב ערן טמיר
שיעור

החזון הגדול והדרך הארוכה

פרשת לך לך | החזון הגדול והדרך הארוכה ראשית פרשת...
הרב אלי אדלר
שיעור

מדוע התורה לא כתבה על צדקותו של אברהם אבינו ומה ניתן ללמוד על כך לדורות?

פרשת לך לך | הקדמה בתחילת פרשתנו (פרק י"ב)...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

המזבחות שבנה אברהם אבינו

פרשת לך לך | הקדמה בפרשתנו מסופר על שלושה מזבחות...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע ירושלים נקראת "צדק" ו"שלם"?

פרשת לך לך | הקדמה אחרי שאברהם אבינו חזר ממלחמתו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

על מה נכרתה ברית בין הבתרים ומה משמעותה לדורות?

פרשת לך לך | א. מהי ברית בין הבתרים? בהגדה של פסח...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מה משמעות ביתור הבהמה והמעבר בין בתריה?

פרשת לך לך | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק ט"ו): ז....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ותענה שרי" - היאך יתכן שאשה צדקת כשרה אמנו עשתה כך?

פרשת לך לך | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק ט"ז): א....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ברית המילה - ברית של אהבה וברית הארץ

פרשת לך לך | הקדמה מצות המילה כתבו מפרשים רבים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הקשר בין המילה לבין ארץ ישראל

פרשת לך לך | הקדמה הקשר שבין המילה לבין ארץ ישראל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הראיה של אברהם

פרשת לך לך | מה הקשר בין הירידה למיצרים לבין...
הרב אוהד תירוש כ-55 דק'
שיעור

ברית המילה

פרשת לך לך | האירועים האחרונים הם- עקרותה של שרה,...
הרב אוהד תירוש כ-55 דק'
שיעור

הנהגת ה' באל שדי

פרשת לך לך | מעשה אבות סימן לבנים. אצל האבות אפשר...
הרב אליעזר קשתיאל
שיעור

אופי קדושת חיי האבות

מאמר סקירה | מפנה באופי סיפורי התורה עם הופעת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

שלושה אבות - שלוש בריתות

מאמר סקירה | כל אחד משלושת האבות כרת ברית אחת עם...
הרב יואב אוריאל
שיעור

סדר השנים והמאורעות בפרשת לך לך

פרשת לך לך | במדרש סדר עולם רבה (פרק א) נפרס סדר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

'הנפש אשר עשו בחרן'

פרשת לך לך | אברהם החל כבר באור כשדים ובחרן את...
הרב יואב אוריאל
שיעור

נפלאות הרעב

פרשת לך לך | נפלאות הרעב הרעב שנפל על ארץ ישראל...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ישמעאל, מדין ושאר בני קטורה

פרשת חיי שרה | קרבת אברהם אל ישמעאל ובני...
הרב יואב אוריאל
שיעור

לאן אברהם הולך?

פרשת לך לך | שאלה: לכאורה אם הקב"ה רוצה להגיד...
הרב איתן קופמן כ-12 דק'
שיעור

אחד היה אברהם

פרשת לך לך | התורה מספרת שאברהם אבינו מל את עצמו...
הרב יהושע שפירא
שיעור

לזרעך אתן את הארץ הזאת

פרשת לך לך | הבטחת הארץ מופיעה בפרשתנו פעמים רבות,...
הרב יהושע שפירא
שיעור

אשר הוצאתיך מאור כשדים

פרשת לך לך | ארבע פרידות נפרד אברהם בפרשתנו, והן...
הרב יהושע שפירא
שיעור

והיה ברכה

פרשת לך לך | כיצד האבות בעצמם נעשים ברכה? נעמיק...
הרב יהושע שפירא
שיעור

לך לך

פרשת לך לך | "לך לך" היא קריאה גדולה המהדהדת בכל...
הרב יהושע שפירא
שיעור

התהלך לפני והיה תמים

פרשת לך לך | אברהם אבינו הוא ההולך הגדול, ההולך...
הרב יהושע שפירא
שיעור

ברכת הזרע

פרשת לך לך | מה עניינם של מלמחות ישראל על פי אברהם...
הרב דוד ג'יאמי 50 דק'
שיעור

ותהי שרי עקרה

פרשת לך לך | מדוע יצחק לא היה יכול להגיע ישירות...
הרב דוד ג'יאמי כ50 דק'
שיעור

ההליכה לארץ כנען

פרשת לך לך | "לך לך מארצך" אברהם כבר הלך מארצו, אז...
הרב דוד ג'יאמי כ50 דק'
שיעור

ארבעת המלכים

פרשת לך לך | אברהם החזיר מהשבי גם את הנשים, מדוע...
הרב דוד ג'יאמי כ50 דק'
שיעור

התואר 'אלוקי' ביחס לבשר ודם

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת לך לך |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

אמונה וביטחון במשנת הרמב"ן

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת לך לך |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

סגנון דו-משמעי או רב-משמעי מכוון בתורה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת לך לך |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

סגנון ציווי לעומת סגנון סיפור

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת לך לך |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

"אי מזה באת" - שאלה או תמיהה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת לך לך |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

בראשית מוקלט - פרק יב | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק יג | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק יד | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק טו | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק טז | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק יז | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

המלחמה על הארץ

פרשת לך לך | מי הבעלים המקוריים של ארץ ישראל? מה...
הרב נועם ונגרובר
שיעור

יחסי האדם והאדמה בפרשיות בראשית-לך לך

סקירת יחסי האדם והאדמה בפרשיות בראשית-נח-לך לך. נח...
הרב יואב אוריאל כ - 45 דק'
שיעור

האם הכנענים נלחמו באברהם?

פרשת לך לך | מן הסתם הכנענים ילחמו בכל הכח באברהם...
הרב יואב אוריאל כ - 45 דק'
שיעור

סדום - בין גן עדן לארץ מצרים

פרשת וירא | בשיעור זה יפתח מבט חדש על סדום ומהותה,...
הרב יואב אוריאל כ - 45 דק'
שיעור

פרשת לך לך- קריאה עם ביאור פשוט

הרב יונדב זר
שיעור

פרשת לך לך - קריאה בטעמים אשכנזי

הרב יונדב זר
שיעור

ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך

פרשת לך לך | | ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך -...
הרב יהונתן עידן
שיעור

מלך העולם

פרשת לך לך | בפרשה שלנו קורה מאורע שיכל לשנות את...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

הליכה והתהלכות

פרשת לך לך | | פרשתנו פותחת בציווי ד' לאברהם אבינו...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

בעבור – למען או בגלל?

פרשת לך לך | ישנן מילות קישור שונות, שיוצרות קשר...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

מהי מלחמה?

פרשת לך לך | בפרשת לך לך נזכרת המלחמה לראשונה...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

לוט

פרשת לך לך | | בתקופת האבות הגזע הישראלי עוד לא...
הרב יוסף שילר
שיעור

"וְאֶת כָּל רְכוּשָׁם - אֲשֶׁר רָכָשׁוּ!"

פרשת לך לך | | בתיאור יציאת אברהם מחרן לארץ כנען,...
הרב שלמה מונדשיין
שיעור

מתי נכרתה ברית בין הבתרים

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בא |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית ועד יציאת מצרים

שיעור ראשון בסדרה | סקירת-על המתחילה מבריאת העולם...
הרב יואב אוריאל 60 דק'
שו"ת

תאריך לבריאת העולם של הציווי 'לך לך'

באיזה שנה לפי הלוח העברי מקבל אברהם את הציווי לך...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

מדוע יש תולדות יצחק ותולדות יעקב אך לא תולדות אברהם?

שאלה חשובה - לכל אורך ספר בראשית נפוצה המילה...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

גניבת נשי האבות ונסיונות חטיפה נוספים

כיצד יש להבין את ירידת אברהם למצרים תוך בקשתו משרה...
הרב יואב אוריאל