פרשת נשא | ד-ז

עבודת הבכורות בבית המקדש

פדיון הבכורות החלפת הבכורות בלויים: לאחר מניין בני ישראל ומניין הלויים, מוצאים אנו ציווי של ה' לפדות את...

נזירות שמשון ושמואל

נזירות שמשון ושמואל מהפסוקים שבהם כתובים דיני הנזיר, עולה שהנזיר מחויב בשלשה דינים עיקריים: התנזרות מוחלטת...

יברכך ה' וישמרך

פרשת נשא | "יברכך ה' וישמרך" הפסוק הראשון שבברכת כהנים שהיא יסוד כל הברכות כולן, מעורר תהייה. ברכה היא כידוע...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר - הרב ערן טמיר

הנהגת הנזיר

פרשת נשא | התורה מתווה דרך יחודית של הנזיר. האם זוהי הדרכה של יחידים, אוא שהיא שייכת באמת לאומה כולה?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות במדבר

נשא והנשיאים

פרשת נשא | הלויים שמה של פרשת נשא רומז על התנשאות ורוממות מיוחדת המצויה בה. פרשה זו פותחת במפקד הלויים....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

הנזיר: אדם פשוט בעל כתר

פרשת נשא | בתורה קיימות שלוש מעלות של התנשאות ורוממות ביחס לשאר העם, ששלושתן קשורות לנזר על הראש: הכהן הגדול...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

אל תסתכל בקנקן

פרשת נשא | אל תסתכל בקנקן בפרשת נשא, מופיעה פרשת הנשיאים בה מתואר מה הקריב נשיא כל שבט בימי חנוכת המשכן....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש במדבר

קרבנות הנשיאים

פרשת נשא | לאחר שמחנה ישראל מסודר סביב המשכן, עם ישראל מבין הרבה יותר מהי המשמעות של "ושכנתי בתוכם".

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - במדבר

מצות הוידוי או מצות התשובה?

פרשת נשא | נאמר בפרשתנו: "איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם למעל מעל בד', ואשמה הנפש ההיא. והתודו את חטאתם אשר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

קשר הפרשיות בפרשת נשא

פרשת נשא | מדוע נכתבו הפרשות האמצעיות של פרשת נשא דווקא שם? הקדמה בפרקים ה-ו מופיעות חמש פרשות: שילוח...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

השכר של מסירות הנפש

פרשת נשא | בפרק ז פסוק ב אומרת התורה: "ויקריבו נשיאי ישראל, ראשי בית אבֹתם, הם נשיאי המטות, הם העֹמדים על...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

תפקידה של הגירות בעם ישראל

פרשת נשא | למעול מעל בה'- אדם שגזל ונשבע בשם ה' שהוא לא גזל.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

שיער הנזירות כהפרשה לתפקיד הקדושה

פרשת נשא | נזיר הוא אדם שמחליט להיות נזיר, לא להתנזר מדברים, אלא להיות נזיר והתורה קבעה מה זה להיות נזיר.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

מחנה ישראל וירושלים

פרשת נשא | לפי מה מחלקים את המחנות? ומה המשמעות של כל מחנה?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשיות במדבר

כ-80 דק'

עניין סוטה

פרשת נשא | סדרי החיים קשורים לקדושת המחנה. לוקחים מעפר המשכן, עפר מהמקום המקודש וכך משפיעים על סדרי החיים

מתוך סדרת השיעורים:
פרשיות במדבר

כ-80 דק'

הלווים

פרשת נשא |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

המדרש מלמד הלכה לשעה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת נשא |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - במדבר

"ולא שבט לוי בלבד"

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת נשא |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - במדבר

ונשא ברכה מאת ה'

פרשת נשא | כאשר הכוהנים נושאים את ידיהם ומברכים את ישראל בברכה המשולשת, מציץ הקב"ה מבין כפות ידיהם ונותן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר

הברו נשאי כלי ה'

פרשת נשא | משא המשכן המבואר בתחילת פרשתנו, מחלק ומארגן את מקום השראת השכינה בישראל. נתבונן בחלוקה זו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר

ברכת כוהנים

פרשת נשא | מברכת הכוהנים נלמד עד כמה מידת אהבת ישראל הינה יסודית בקיומו של עם ישראל ובאמונתו

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות במדבר

במה אשם הצופה בסוטה?

פרשת נשא | מדוע מי שראה סוטה יזיר עצמו מן היין? יסוד זה מלמדנו את השפעת היצר הרע ודרכי ההתמודדות עמו

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות במדבר

תרומת הנשיאים

פרשת נשא | מדוע האריכה התורה בצורה כל-כך מפורטת בתיאור קורבנות הנשיאים?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות במדבר

קדושה רגשית

פרשת נשא | | למה ברכת כהנים נמצאת אחרי דיני הנזיר? המקום ההגיוני של ברכת כהנים הוא בכלל בספר ויקרא, עם כל שאר...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט בפרשה

נדר נזיר

פרשת נשא | | אחת מן הפרשיות שבפרשת 'נשא' היא פרשיית הנזיר, הפותחת בפסוק הבא (במדבר ו, ב): "דַּבֵּר אֶל...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

אָמוֹר או אֱמֹר – מה זה משנה?

פרשת נשא | בציווי על ברכת כהנים שבאמצע פרשת נשא, אומר ד' למשה (ו, כג): "דַּבֵּר אֶל אַהֲרֹן וְאֶל בָּנָיו...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

מי בראש?

פרשת נשא | | פרשת נשא היא הפרשה היחידה שמתחילה לכאורה במקום הלא נכון- לגמרי באמצע עניין. החלוקה ה'הגיונית'...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזירים

מנזירות קצובה הנאמרת בתורה לנזירות עולם המתגלה בשמשון. וכן - הלימוד של חז"ל משמשון שגם שמואל היה נזיר עולם.

כ - 70 דק'

ציר זמן שנה וחצי ראשונות במדבר

קשור לרוב ספר שמות וספר במדבר וחלק מספר דברים |

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

עבודת הבכורות בבית המקדש

פדיון הבכורות החלפת הבכורות בלויים: לאחר מניין...
ושננתם
שיעור

נזירות שמשון ושמואל

נזירות שמשון ושמואל מהפסוקים שבהם כתובים דיני...
ושננתם
שיעור

יברכך ה' וישמרך

פרשת נשא | "יברכך ה' וישמרך" הפסוק הראשון שבברכת...
הרב ערן טמיר
שיעור

הנהגת הנזיר

פרשת נשא | התורה מתווה דרך יחודית של הנזיר. האם...
הרב שלמה אבינר
שיעור

נשא והנשיאים

פרשת נשא | הלויים שמה של פרשת נשא רומז על התנשאות...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הנזיר: אדם פשוט בעל כתר

פרשת נשא | בתורה קיימות שלוש מעלות של התנשאות...
הרב יואב אוריאל
שיעור

אל תסתכל בקנקן

פרשת נשא | אל תסתכל בקנקן בפרשת נשא, מופיעה פרשת...
הרב אלי אדלר
שיעור

קרבנות הנשיאים

פרשת נשא | לאחר שמחנה ישראל מסודר סביב המשכן, עם...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

מצות הוידוי או מצות התשובה?

פרשת נשא | נאמר בפרשתנו: "איש או אשה כי יעשו מכל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

קשר הפרשיות בפרשת נשא

פרשת נשא | מדוע נכתבו הפרשות האמצעיות של פרשת נשא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

השכר של מסירות הנפש

פרשת נשא | בפרק ז פסוק ב אומרת התורה: "ויקריבו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

תפקידה של הגירות בעם ישראל

פרשת נשא | למעול מעל בה'- אדם שגזל ונשבע בשם ה'...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

שיער הנזירות כהפרשה לתפקיד הקדושה

פרשת נשא | נזיר הוא אדם שמחליט להיות נזיר, לא...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

מחנה ישראל וירושלים

פרשת נשא | לפי מה מחלקים את המחנות? ומה המשמעות של...
הרב נתן רוטמן כ-80 דק'
שיעור

עניין סוטה

פרשת נשא | סדרי החיים קשורים לקדושת המחנה. לוקחים...
הרב נתן רוטמן כ-80 דק'
שיעור

הלווים

פרשת נשא |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

המדרש מלמד הלכה לשעה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת נשא |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

"ולא שבט לוי בלבד"

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת נשא |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

שיתוף בשר ודם בתהליך התורה מן השמים

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת נשא |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

ונשא ברכה מאת ה'

פרשת נשא | כאשר הכוהנים נושאים את ידיהם ומברכים את...
הרב יהושע שפירא
שיעור

הברו נשאי כלי ה'

פרשת נשא | משא המשכן המבואר בתחילת פרשתנו, מחלק...
הרב יהושע שפירא
שיעור

במדבר מוקלט - פרק ד | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

במדבר מוקלט - פרק ה | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

במדבר מוקלט - פרק ו | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

במדבר מוקלט - פרק ז | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

ברכת כוהנים

פרשת נשא | מברכת הכוהנים נלמד עד כמה מידת אהבת...
הרב שלמה אבינר
שיעור

במה אשם הצופה בסוטה?

פרשת נשא | מדוע מי שראה סוטה יזיר עצמו מן היין?...
הרב שלמה אבינר
שיעור

תרומת הנשיאים

פרשת נשא | מדוע האריכה התורה בצורה כל-כך מפורטת...
הרב שלמה אבינר
שיעור

קדושה רגשית

פרשת נשא | | למה ברכת כהנים נמצאת אחרי דיני הנזיר?...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

נדר נזיר

פרשת נשא | | אחת מן הפרשיות שבפרשת 'נשא' היא...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

אָמוֹר או אֱמֹר – מה זה משנה?

פרשת נשא | בציווי על ברכת כהנים שבאמצע פרשת נשא,...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

מי בראש?

פרשת נשא | | פרשת נשא היא הפרשה היחידה שמתחילה...
הרב יוסף שילר
שיעור

פרשת נשא - קריאה בטעמים אשכנזי

הרב יונדב זר
שיעור

פרשת נשא - קריאה עם ביאור פשוט

הרב יונדב זר
שיעור

מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזירים

מנזירות קצובה הנאמרת בתורה לנזירות עולם המתגלה...
הרב יוסף אטון כ - 70 דק'
שיעור

ציר זמן שנה וחצי ראשונות במדבר

קשור לרוב ספר שמות וספר במדבר וחלק מספר דברים |
הרב עמנואל בן ארצי