מאמרים - חומש שמות

הגאולה בחומש שמות

סקירת הנושאים בחומש שמות והקשר שלהם לגאולה | א. מבנה הספר חומש שמות עוסק בשלושה נושאים עיקריים: חלקו הראשון...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

שם ה' ושם אלוקים בתחילת חומש שמות

פרשת שמות | היכן נזכר שם ד' או שם אלקים בפרקים א-ב ומדוע? א. היכן נזכר שם ד' או שם אלקים בפרק א'? בפרק א'...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

בזכות מה נגאלו בני ישראל ממצרים?

פרשת שמות | הקדמה במספר מקומות דנו חז"ל בשאלה: בזכות מה נגאלו ישראל ממצרים. חלק מהמדרשים מפורסמים  מאד, כמו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

העדר ברית אבות במעמד הסנה

פרשת שמות | מדוע לא אמר ד' למשה בסנה שהוא זוכר את הברית עם האבות? א. מה נאמר ביחס לאלקים בסוף פרק ב'? בסוף...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

מדוע סירב משה ללכת בשליחות ד'?

פרשת שמות | א. השאלה כאשר התגלה ד' אל משה בסנה ושלח אותו לגאול את ישראל, משה סירב שוב ושוב. הדבר תמוה ביותר,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

גאולת מצרים והגאולה העתידה

פרשת שמות | הקדמה נאמר בפרשתנו: "ויען משה ויאמר: והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקלי, כי יאמרו: לא נראה אליך ד'....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

הכבדת העבודה על ישראל והגאולה העתידה

פרשת שמות | הקדמה לקראת סוף פרשת שמות, אחרי שפרעה הרשע הכביד את עולו על עם ישראל ולא נתן להם תבן, אמר משה אל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

"ארץ כנען... ארץ מְגֻרֵיהם אשר גרו בה" - מה סיבת הכפילות?

פרשת וארא | הקדמה נאמר בתחילת פרשת וארא (פרק ו): ב. "וידבר אלקים אל משה, ויאמר אליו: אני ד'. ג. וארא אל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

"וגם הֲקִמֹתִי את בריתי אִתָּם לתת להם את ארץ כנען"

פרשת וארא | הקדמה בתחילת פרשת וארא (שמות ו, ב-ד) נאמר: ב. "וידבר אלקים אל משה, ויאמר אליו: אני ד'. ג. וארא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

ארבע לשונות של גאולה - מה משמעותן ומתי הן התקיימו?

פרק ו | | הקדמה מפורסמות הן ארבע הלשונות של גאולה המופיעות בתחילת פרשת וארא (ו, ו-ז), וכך נאמר שם: "והוצאתי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

מסירות הנפש של ישראל בזביחת הפסח

פרשת וארא | הקדמה נאמר בפרשתנו: "ויקרא פרעה אל משה ולאהרן, ויאמר: לכו זבחו לאלקיכם בארץ. ויאמר משה: לא נכון...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

לימוד עיקרי האמונה מעשר המכות

פרשת וארא | הקדמה פסוקים רבים כתבה התורה בתיאור עשר המכות. רוב פרשת וארא וחלק גדול מפרשת בא עוסקים בתיאור...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

סדר המכות והחידוש בכל אחת מהן

פרשת וארא | הקדמה המפרשים האריכו בהסבר עשר המכות, וכאן נעסוק רק בשתי שאלות: מדוע באו המכות דווקא בסדר הזה,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

מי היו הרשעים שמתו בשלושת ימי החושך?

פרשת בא | א. מי מת במכת חשך? כתב רש"י בפרקנו (י, כב): "ולמה הביא עליהם חשך? שהיו בישראל באותו הדור רשעים,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

מדוע היתה דרושה מצווה כדי להינצל ממכת בכורות?

פרשת בא | מדוע הוצרכו ישראל לקיים מצוה כדי להינצל ממכת בכורות? והרי בשאר המכות לא הוצרכו לקיים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

מדוע נצטוינו לתת דווקא דם, מדוע באגודת אזוב, ומדוע בשלושה מקומות?

פרשת בא | הקדמה בפרשת "משכו וקחו", ציוה משה את בני ישראל: "ולקחתם אֲגֻדַת אזוב, וטבלתם בדם אשר בסף, והגעתם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

שתי המזוזות מול המשקוף

פרשת בא | מדוע הקדים ד' את שתי המזוזות למשקוף ומדוע הקדים משה את המשקוף לשתי המזוזות? הקדמה בפרשת "החדש"...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

"כחצֹת הלילה אני יוצא בתוך מצרים"

פרשת בא | הקדמה נאמר בפרק י"א פסוק ד': "ויאמר משה: כה אמר ד': כחצֹת הלילה אני יוצא בתוך מצרים"....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

דם הפסח ודם המילה

פרשת בא | הקדמה על הפסוקים "דברו אל כל עדת ישראל לאמר: בעשֹר לחֹדש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבֹת, שה לבית....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

כיצד יתכן שבני ישראל נימולו בלילה?

פרק יב | | הקדמה: דברי רש"י על ברית המילה במצרים          בפרשת בא נאמר: "ויאמר ד' אל משה ואל אהרן בארץ...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

ארבע מאות ושלושים שנה במצרים?

פרשת בא | "ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה" הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק י"ב): מ....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

"ויקח משה את עצמות יוסף עמו"

פרשת בשלח | הקדמה במכילתא דרבי ישמעאל נאמרו על פסוק זה דברים נפלאים: א. במדה שהאדם מודד בה מודדים לו תחילה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

שמחת ישראל במצוות ושמחת הגויים בעבירות

פרשת בשלח | הקדמה על הפסוק "ויאסֹר את רכבו ואת עמו לקח עמו" (יד, ו) אמרה המכילתא: "ויאסור את רכבו - הוא בידו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

עם ישראל - נציג הקב"ה בעולם

פרשת בשלח | עם ישראל מייצג את ד' בעולם ולכן הגויים יענשו על שהצרו לישראל הקדמה על הפסוק "וברֹב גאונך תהרֹס...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

דין ישראל בשמים בקריעת הים

פרשת בשלח | מדוע היו ישראל נתונים בדין אם להאבד עם מצרים, והרי הם חזרו בתשובה? על הפסוק "ויסע מלאך האלקים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

בני אפרים שֶׁמָנוּ לקץ וטעו, ומתו בדרך ממצרים לארץ ישראל

פרשת בשלח | הקדמה: הפסוק הראשון ופירוש רש"י עליו נאמר בפרשת בשלח: "ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלקים דרך...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

נס קריעת ים סוף

פרשת בשלח | הקדמה במכות מצרים התורה הדגישה מספר פעמים שהן לא היו בארץ גשן (שמות ח, יח; כו; יא, ז), כדי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

בזכות מה נקרע הים?

פרשת בשלח | הקדמה על הפסוק "ויאמר ד' למשה: מה תצעק אלי, דַבֵּר אל בני ישראל ויסעו" (יד, טו) נאמרו במכילתא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

"עם זו קנית"

פרשת בשלח | הקדמה נאמר בשירת הים: "תִפֹּל עליהם אימתה ופחד, בגדֹל זרועך ידמו כאבן, עד יעבֹר עמך ד', עד יעבֹר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

"מרים הנביאה אחות אהרן"

פרשת בשלח | הקדמה נאמר בפרשתנו: "ותקח מרים הנביאה אחות אהרֹן את התֹף בידה, ותצאן כל הנשים אחריה בתֻפּים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

מדוע ציוה ד' על השבת עוד לפני מתן תורה, ומדוע לא ציוה ד' עליה כבר ביציאת מצרים?

פרשת בשלח | הקדמה בפרשת בשלח מופיעה פרשת המן (שמות פרק ט"ז), שבה נצטווינו לראשונה על שמירת השבת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

הנחת צנצנת המן - זכרון הנס לדורות

פרשת בשלח | הקדמה: צנצנת המן ומטה אהרן נאמר בסוף פרשת המן (טז, לב-לד): "ויאמר משה: זה הדבר אשר צוה ד': מלא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

"מלחמה לד' בעמלק מִדֹר דֹר"

פרשת בשלח | הקדמה נאמר בסוף פרשתנו (פרק י"ז): טו. "ויבן משה מזבח ויקרא שמו: ד' נסי. טז. ויאמר: כי יד על כס...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

מתי בא יתרו להר סיני?

פרשת יתרו | הקדמה נחלקו חז"ל במכילתא (כאן) ובגמרא (זבחים קטז ע"א), ובעקבותיהם רבותינו הראשונים (ראב"ע, רמב"ן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

מה קרה בכל יום בתחילת החודש השלישי?

פרשת יתרו | הקדמה בפרק י"ט מתארת התורה את עליותיו של משה רבנו להר סיני. אבל היא לא כתבה באיזה יום בדיוק היתה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

מה משמעות ההתקדשות לפני מעמד הר סיני?

פרק יט | הקדמה לפני מעמד הר סיני נאמר: "ויאמר ד' אל משה: לך אל העם, וְקִדַּשְתָּם היום ומחר, וכבסו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

שלושת עיקרי ההכנה לקבלת התורה

פרשת יתרו | הקדמה התורה מאריכה בפרק י"ט בהקדמה למתן תורה. גם בחג השבועות, שבו קוראים בתורה על מעמד הר סיני,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

"אשר הוצאתיך מארץ מצרים"

פרשת יתרו | מדוע לא אמר ד' רק: "אנכי ד' אלקיך", אלא גם: "אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים"? הקדמה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

מדוע המצוה הראשונה שנאמרה בפרשת משפטים היא שילוח עבדים?

פרשת משפטים | | מדוע המצוה הראשונה שנאמרה בפרשת משפטים היא שילוח עבדים? הקדמה בפרשת משפטים מצוות רבות מאד,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

מדוע מצות כיבוד אב ואם כתובה בלוח הראשון?

פרק כ | הקדמה מפורסמים דברי המכילתא (בחדש פרשה ח): "כיצד נתנו עשרת הדברות? חמישה על לוח זה וחמישה על לוח...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

לפי מה סודרו המצוות בפרק כא?

פרשת משפטים | הקדמה בפרשת משפטים דינים רבים ומצוות רבות. יש לשאול: האם ניתן למצוא סדר בדרך כתיבתם? במאמר קצר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

"נעשה ונשמע" בפרשת משפטים

פרשת משפטים | מדוע רק בפרשתנו נאמר שבני ישראל אמרו "נעשה ונשמע", ולא בפרשת יתרו? הקדמה בפרשת יתרו (יט, ח)...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

קדושת האכילה

פרשת משפטים | "ואנשי קדש תהיון לי, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו" הקדמה בפרק כ"ב מצוות רבות: דיני גנב, דיני...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

פרשת שלושת הרגלים

פרשת משפטים | הקדמה בפרשתנו (כג, יד-יז) מופיעים שלושת הרגלים בפעם הראשונה: "שלש רגלים תחג לי בשנה. את חג...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

מה משמעות הכינוי "אדון" כלפי ד'?

פרשת משפטים | הקדמה נאמר בפרשתנו: "שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני האדֹן ד'" (כג, יז). יש לשאול: מדוע...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

"ספר הברית" ו"דם הברית"

פרשת משפטים | הקדמה נאמר בפרשתנו (כד, ה-ח): "וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עלת ויזבחו זבחים שלמים לד'...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

משמעות כלי המשכן

פרשת תרומה | הקדמה התורה האריכה מאד בתיאור כלי המשכן לפרטי פרטיהם. נשאלת השאלה: האם ניתן למצוא משמעות כללית...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

איסור הסרת הבדים מן הארון

פרשת תרומה | "בטבעֹת הארֹן יהיו הבדים, לא יסֻרו ממנו" הקדמה          בפרשת תרומה מצוה ד' את משה על עשיית...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

היחס בין הארון למנורה

פרשת תרומה | הקדמה בתחילת פרשת תרומה מצוה התורה על כלי המשכן, ובהם ארון הברית והמנורה (כה, י-כב; שם,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

השולחן והמנורה

פרשת תרומה | הקדמה אחרי שציוה ד' את משה על עשיית שלושת הכלים הנמצאים בתוך המשכן: הארון (כה, י-כב), השולחן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

האם קני המנורה היו עגולים או ישרים?

נסכם את השיטות העיקריות בעניין כפי שמצויות בראשונים ובאחרונים

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

מדוע התמנה אהרן לכהן תחת הבכורות?

פרשת תצוה | הקדמה בפרשת תצוה ציוה ד' את משה על כהונת אהרן. לפי רש"י (שמות לא, יח) מעשה העגל קדם לציווי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

בגדי הכהונה

פרשת תצוה | הקדמה בפרקנו מפורטים בגדי הכהונה, בשני ציוויים: הראשון קצר והשני ארוך. בציווי הראשון נאמר:...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

רמזי המעיל

פרשת תצוה | הקדמה הגמרא במסכת זבחים (פח ע"ב) ובמסכת ערכין (טז ע"א) אומרת: "מעיל מכפר על לשון הרע, אמר הקדוש...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

מהי תכלית המשכן?

פרשת תצוה | א. פשט הפסוקים והסבר הראב"ע נאמר בסוף פרק כ"ט: "ושכנתי בתוך בני ישראל, והייתי להם לאלקים. וידעו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

מיקומו של מזבח הקטורת

פרשת תצוה | מדוע נכתבה פרשת מזבח הקטורת בנפרד משאר הכלים? הקדמה          בפרשת תרומה מצווה התורה על עשיית...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

מעלתה של הקטורת

פרשת תצוה | א. מדוע סיימה התורה את הציוויים על המשכן במזבח הקטורת? כתב בספר "צרור המור" (שמות ל, ט): "כבר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

"ויתן אל משה ככלתו..."

פרשת כי תשא | "ויתן אל משה כְּכַלֹּתוֹ לדבר אתו בהר סיני שני לֻחֹת העדֻת" הקדמה          על הפסוק "ויתן אל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

השבועות לאבות

פרשת כי תשא | א. הסברי רש"י בפרשתנו נאמר בפרשה: "זְכֹר לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך, אשר נשבעת להם בך, ותדבר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

קשר של תפילין - אהבת ד' לעם ישראל

פרשת כי תשא | הקדמה נאמר בפרשה: "וַהֲסִרֹתי את כפי וראית את אחֹרי, ופני לא יֵרָאוּ" (לג, כג). פירש רש"י:...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

השבת - "אות גדולה היא בינינו שבחרתי בכם"

פרשת כי תשא | | השבת - "אות גדולה היא בינינו שבחרתי בכם" הקדמה          בשתים עשרה פרשות ובחמישה עשר מקומות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

מדוע נכתבה פרשת הרגלים בפרשת כי תשא?

פרשת כי תשא | הקדמה הרגלים מופיעים בתורה בחמש פרשות: משפטים (פרק כ"ג), כי תשא (פרק ל"ד), אמֹר (פרק כ"ג),...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

מטרת הקהלת כל ישראל

פרשת ויקהל | לשם מה הקהיל משה את כל עדת בני ישראל? הקדמה: הפסוקים וחלוקתם לקבוצות בתחילת פרשתנו נאמר: א....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

המשכן והכלים - מי קודם בעשיה?

פרשת ויקהל | מדוע הוקדמה עשיית המשכן לעשיית הכלים בפרשתנו? א. סדר הדברים בפרשת תרומה, ובפרשת ויקהל פרשתנו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

כפילות פרשיות המשכן

פרשת ויקהל | מדוע כפלה התורה את פרשיות מלאכת המשכן? א. הסבר הרמב"ן כתב הרמב"ן (לו, ח): "הנה החזיר בתורה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

האם הבדים בלטו בפרוכת שבמשכן?

פרשת ויקהל | הקדמה נאמר בפרק ל"ז: ד. "ויעש בדי עצי שִטים ויצף אֹתם זהב. ה. ויבֵא את הבדים בטבעֹת על צלעֹת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

"משכן העדות"

פרשת פקודי | מה פירוש המושג "משכן העדֻת"? הקדמה בתחילת פרשת פקודי (לח, כא) נאמר: "אלה פקודי המשכן, משכן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

"כאשר צוה ד' את משה"

פרשת פקודי | הקדמה הדבר הבולט ביותר בפרשתנו הוא הביטוי החוזר ונשנה: "כאשר צוה ד' את משה".          ארבע...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

מהי ה"עדות"?

פרשת פקודי | הקדמה נאמר בפרק מ': "ויקח ויתן את העדת אל הארן, וישם את הבדים על הארן, ויתן את הכפרת על הארן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

סיום לפרשיות המשכן ולספר שמות

א. דברי הרמב"ן בהקדמתו לספר שמות כתב הרמב"ן על השראת השכינה במשכן כחלק מגאולת עם ישראל ממצרים: "והנה הגלות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

המשכן ובית המקדש והיחס בין החיצוניות והפנימיות

פרשת פקודי | | א. מדוע האריכה התורה בתחילת פרשת פקודי? בתחילת פרשת פקודי (לח, כא-כב) נאמר: "אלה פקודי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

הגאולה בחומש שמות

סקירת הנושאים בחומש שמות והקשר שלהם לגאולה | א....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

שם ה' ושם אלוקים בתחילת חומש שמות

פרשת שמות | היכן נזכר שם ד' או שם אלקים בפרקים א-ב...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

בזכות מה נגאלו בני ישראל ממצרים?

פרשת שמות | הקדמה במספר מקומות דנו חז"ל בשאלה:...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

העדר ברית אבות במעמד הסנה

פרשת שמות | מדוע לא אמר ד' למשה בסנה שהוא זוכר את...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע סירב משה ללכת בשליחות ד'?

פרשת שמות | א. השאלה כאשר התגלה ד' אל משה בסנה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

גאולת מצרים והגאולה העתידה

פרשת שמות | הקדמה נאמר בפרשתנו: "ויען משה ויאמר:...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הכבדת העבודה על ישראל והגאולה העתידה

פרשת שמות | הקדמה לקראת סוף פרשת שמות, אחרי שפרעה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ארץ כנען... ארץ מְגֻרֵיהם אשר גרו בה" - מה סיבת הכפילות?

פרשת וארא | הקדמה נאמר בתחילת פרשת וארא (פרק...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"וגם הֲקִמֹתִי את בריתי אִתָּם לתת להם את ארץ כנען"

פרשת וארא | הקדמה בתחילת פרשת וארא (שמות ו, ב-ד)...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ארבע לשונות של גאולה - מה משמעותן ומתי הן התקיימו?

פרק ו | | הקדמה מפורסמות הן ארבע הלשונות של גאולה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מסירות הנפש של ישראל בזביחת הפסח

פרשת וארא | הקדמה נאמר בפרשתנו: "ויקרא פרעה אל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

לימוד עיקרי האמונה מעשר המכות

פרשת וארא | הקדמה פסוקים רבים כתבה התורה בתיאור...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

סדר המכות והחידוש בכל אחת מהן

פרשת וארא | הקדמה המפרשים האריכו בהסבר עשר המכות,...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מי היו הרשעים שמתו בשלושת ימי החושך?

פרשת בא | א. מי מת במכת חשך? כתב רש"י בפרקנו (י,...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע היתה דרושה מצווה כדי להינצל ממכת בכורות?

פרשת בא | מדוע הוצרכו ישראל לקיים מצוה כדי להינצל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע נצטוינו לתת דווקא דם, מדוע באגודת אזוב, ומדוע בשלושה מקומות?

פרשת בא | הקדמה בפרשת "משכו וקחו", ציוה משה את...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

שתי המזוזות מול המשקוף

פרשת בא | מדוע הקדים ד' את שתי המזוזות למשקוף...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"כחצֹת הלילה אני יוצא בתוך מצרים"

פרשת בא | הקדמה נאמר בפרק י"א פסוק ד': "ויאמר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

דם הפסח ודם המילה

פרשת בא | הקדמה על הפסוקים "דברו אל כל עדת ישראל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כיצד יתכן שבני ישראל נימולו בלילה?

פרק יב | | הקדמה: דברי רש"י על ברית המילה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ארבע מאות ושלושים שנה במצרים?

פרשת בא | "ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים שלשים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ויקח משה את עצמות יוסף עמו"

פרשת בשלח | הקדמה במכילתא דרבי ישמעאל נאמרו על...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

שמחת ישראל במצוות ושמחת הגויים בעבירות

פרשת בשלח | הקדמה על הפסוק "ויאסֹר את רכבו ואת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

עם ישראל - נציג הקב"ה בעולם

פרשת בשלח | עם ישראל מייצג את ד' בעולם ולכן הגויים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

דין ישראל בשמים בקריעת הים

פרשת בשלח | מדוע היו ישראל נתונים בדין אם להאבד עם...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

בני אפרים שֶׁמָנוּ לקץ וטעו, ומתו בדרך ממצרים לארץ ישראל

פרשת בשלח | הקדמה: הפסוק הראשון ופירוש רש"י...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

נס קריעת ים סוף

פרשת בשלח | הקדמה במכות מצרים התורה הדגישה מספר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

בזכות מה נקרע הים?

פרשת בשלח | הקדמה על הפסוק "ויאמר ד' למשה: מה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"עם זו קנית"

פרשת בשלח | הקדמה נאמר בשירת הים: "תִפֹּל עליהם...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"מרים הנביאה אחות אהרן"

פרשת בשלח | הקדמה נאמר בפרשתנו: "ותקח מרים הנביאה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע ציוה ד' על השבת עוד לפני מתן תורה, ומדוע לא ציוה ד' עליה כבר ביציאת מצרים?

פרשת בשלח | הקדמה בפרשת בשלח מופיעה פרשת המן...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הנחת צנצנת המן - זכרון הנס לדורות

פרשת בשלח | הקדמה: צנצנת המן ומטה אהרן נאמר בסוף...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"מלחמה לד' בעמלק מִדֹר דֹר"

פרשת בשלח | הקדמה נאמר בסוף פרשתנו (פרק...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מתי בא יתרו להר סיני?

פרשת יתרו | הקדמה נחלקו חז"ל במכילתא (כאן) ובגמרא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מה קרה בכל יום בתחילת החודש השלישי?

פרשת יתרו | הקדמה בפרק י"ט מתארת התורה את עליותיו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מה משמעות ההתקדשות לפני מעמד הר סיני?

פרק יט | הקדמה לפני מעמד הר סיני נאמר: "ויאמר ד'...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

שלושת עיקרי ההכנה לקבלת התורה

פרשת יתרו | הקדמה התורה מאריכה בפרק י"ט בהקדמה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"אשר הוצאתיך מארץ מצרים"

פרשת יתרו | מדוע לא אמר ד' רק: "אנכי ד' אלקיך",...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע המצוה הראשונה שנאמרה בפרשת משפטים היא שילוח עבדים?

פרשת משפטים | | מדוע המצוה הראשונה שנאמרה בפרשת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע מצות כיבוד אב ואם כתובה בלוח הראשון?

פרק כ | הקדמה מפורסמים דברי המכילתא (בחדש פרשה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

לפי מה סודרו המצוות בפרק כא?

פרשת משפטים | הקדמה בפרשת משפטים דינים רבים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"נעשה ונשמע" בפרשת משפטים

פרשת משפטים | מדוע רק בפרשתנו נאמר שבני ישראל אמרו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

קדושת האכילה

פרשת משפטים | "ואנשי קדש תהיון לי, ובשר בשדה טרפה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

פרשת שלושת הרגלים

פרשת משפטים | הקדמה בפרשתנו (כג, יד-יז) מופיעים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מה משמעות הכינוי "אדון" כלפי ד'?

פרשת משפטים | הקדמה נאמר בפרשתנו: "שלש פעמים בשנה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ספר הברית" ו"דם הברית"

פרשת משפטים | הקדמה נאמר בפרשתנו (כד,...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

משמעות כלי המשכן

פרשת תרומה | הקדמה התורה האריכה מאד בתיאור כלי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

איסור הסרת הבדים מן הארון

פרשת תרומה | "בטבעֹת הארֹן יהיו הבדים, לא יסֻרו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

היחס בין הארון למנורה

פרשת תרומה | הקדמה בתחילת פרשת תרומה מצוה התורה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

השולחן והמנורה

פרשת תרומה | הקדמה אחרי שציוה ד' את משה על עשיית...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם קני המנורה היו עגולים או ישרים?

נסכם את השיטות העיקריות בעניין כפי שמצויות...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע התמנה אהרן לכהן תחת הבכורות?

פרשת תצוה | הקדמה בפרשת תצוה ציוה ד' את משה על...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

בגדי הכהונה

פרשת תצוה | הקדמה בפרקנו מפורטים בגדי הכהונה,...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

רמזי המעיל

פרשת תצוה | הקדמה הגמרא במסכת זבחים (פח ע"ב)...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מהי תכלית המשכן?

פרשת תצוה | א. פשט הפסוקים והסבר הראב"ע נאמר בסוף...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מיקומו של מזבח הקטורת

פרשת תצוה | מדוע נכתבה פרשת מזבח הקטורת בנפרד משאר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מעלתה של הקטורת

פרשת תצוה | א. מדוע סיימה התורה את הציוויים על...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ויתן אל משה ככלתו..."

פרשת כי תשא | "ויתן אל משה כְּכַלֹּתוֹ לדבר אתו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

השבועות לאבות

פרשת כי תשא | א. הסברי רש"י בפרשתנו נאמר בפרשה:...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

קשר של תפילין - אהבת ד' לעם ישראל

פרשת כי תשא | הקדמה נאמר בפרשה: "וַהֲסִרֹתי את...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

השבת - "אות גדולה היא בינינו שבחרתי בכם"

פרשת כי תשא | | השבת - "אות גדולה היא בינינו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע נכתבה פרשת הרגלים בפרשת כי תשא?

פרשת כי תשא | הקדמה הרגלים מופיעים בתורה בחמש...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מטרת הקהלת כל ישראל

פרשת ויקהל | לשם מה הקהיל משה את כל עדת בני...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

המשכן והכלים - מי קודם בעשיה?

פרשת ויקהל | מדוע הוקדמה עשיית המשכן לעשיית הכלים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כפילות פרשיות המשכן

פרשת ויקהל | מדוע כפלה התורה את פרשיות מלאכת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם הבדים בלטו בפרוכת שבמשכן?

פרשת ויקהל | הקדמה נאמר בפרק ל"ז: ד. "ויעש בדי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"משכן העדות"

פרשת פקודי | מה פירוש המושג "משכן...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"כאשר צוה ד' את משה"

פרשת פקודי | הקדמה הדבר הבולט ביותר בפרשתנו הוא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מהי ה"עדות"?

פרשת פקודי | הקדמה נאמר בפרק מ': "ויקח ויתן את...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

סיום לפרשיות המשכן ולספר שמות

א. דברי הרמב"ן בהקדמתו לספר שמות כתב הרמב"ן על...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

המשכן ובית המקדש והיחס בין החיצוניות והפנימיות

פרשת פקודי | | א. מדוע האריכה התורה בתחילת פרשת...
הרב איתן שנדורפי