פרשת יתרו | יח-כ

מתן תורה

כיצד מתגלה הנשמה הישראלית מן השמים ומן הארץ כאחד? נשמת התורה: גילוי שכינה בעולם.

כ - 70 דק'

הכפיה והרצון במתן תורה

מתן תורה- כפיה דתית או התעוררות הרצון והטבע היהודי? הכרת התורה בעולם, ההבדל בין תורה בחו"ל לתורה בארץ ישראל

כ - 70 דק'

מעמד הר סיני בנביאים ובכתובים

מעקב אחרי האזכורים השונים של מעמד הר סיני בנביאים והכתובים.

כ - 70 דק'

"'מן השמים היא''- התורה היא המעצבת את ערכי המציאות

פרשת יתרו | פרשה שבה קוראים על מתן תורה נקראת על שמו של יתרו. יתרו הוא אדם מופלא, מדוע?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'

קרבת ה' לישראל בתחילת בריאתם

פרשת יתרו | הנהגה ישירה של הקב"ה מעמד מתן תורה הוא הפסגה של תהליך בריאת עם ישראל בתור עם ה'. יש מקום להביט...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

עמלק ויתרו - יחסי ישראל והגויים

פרשת יתרו | הופעת יתרו לאחר מלחמת עמלק בין יציאת ישראל (שהסתיימה בקריעת הים) לבין מעמד הר סיני מופיעים בתורה...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

מחיי האבות אל חיי התורה

פרשת יתרו | ההפתעה של מעמד הר סיני לפני פרשת יתרו, עם ישראל כלל לא ציפה שיהיה מעמד כדוגמת הר סיני. ייעוד זה...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

'אנכי ה' אלוקיך': המטרה של יציאת מצרים

פרשת יתרו | החומש השני נקרא בישראל חומש 'שמות'. בטור על פרשת שמות עמדנו על כך ששם זה ניתן לחומש משום שבמרכזו...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

משפחת משה לא נשלטה בידי מצרים

פרשת יתרו | בתחילת פרשת יתרו הפסוקים מתמקדים באופן מפתיע ביתרו חותן משה. עשויים היינו לחשוב כי ליתרו היה...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

ההגבלה והפרישה לקראת מעמד הר סיני

פרשת יתרו | מדוע מופיעה לראשונה בתנ"ך חובת הפרישה וההישמרות מקרבה יתירה אל הקודש(שלא לעלות בהר) בהר סיני?

מתוך סדרת השיעורים:
מבט מגבוה על חומש שמות

16.40 דק'

עשרת הדיברות - דרכי גילוי של שם ה'

פרשת יתרו | כבר בפרשת וארא ייעד ה' שבמעמד הר סיני יתגלה שם חדש של הבורא. עשרת הדברות מהוות גילויים שונים של...

מתוך סדרת השיעורים:
מבט מגבוה על חומש שמות

21.27 דק'

הקרבנות שהופיעו ביצאת מצרים ומתן תורה

פרשיות יתרו-משפטים | בשיעור זה נעקוב אחר הקרבנות השונים שליוו את ישראל לאורך יצירתם - ביציאת מצרים, במדבר...

מתוך סדרת השיעורים:
מבט מגבוה על חומש שמות

21.24 דק'

הדיבר הראשון של עשרת הדברות

פרשת יתרו | העמקה בדיבר הראשון "אנוכי ד' אלוקיך"- ביאור ההבדל בין מציאות ד' לבין מציאות הנבראים.

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

כ-52 דק'

יתרו חותן משה ומתן תורה

פרשת יתרו | מדוע הפרשה שבה ד' נותן תורה לעם ישראל נקראת על שם יתרו? האם לא היה מתאים יותר לקרוא אותה על שם...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

כ-70 דק'

אנוכי ה' אלוקיך

פרשת יתרו | כיצד נקיים הלכה למעשה את מצוות האמונה במציאות ה'?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

עשרת הדיברות

פרשת יתרו | תימצות התורה לעשרת הדיברות מחייב אותנו למבט מקיף ואחדותי על כל מצוות התורה, כנובעות מתוך שורש...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

תן דעתך שלא תקלקל

פרשת יתרו | ישנו יסוד אחד החורז את כל עשרת הדיברות - החובה לשמר את ההוייה לכל רבדיה ולא לפגוע באף אחד...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

גבולות!

פרשת יתרו | גבולות! מדרכו של עולם הוא שכאשר נפגש אדם עם אדיאל גדול רב משמעות, אידיאל שהדרך להשגתו ארוכה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות - הרב ערן טמיר

בין 'אחר' ל'מתאחר'

פרשת יתרו | בין 'אחר' ל'מתאחר' הציווי בעשרת הדברות "לא יהיה לך אלהים אחרים על פני" המופיע בפרשתנו (כ, ג)...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות - הרב ערן טמיר

עצת יתרו ומתן תורה

פרשת יתרו | אם בני ישראל אמרו 'נעשה ונשמע', מדוע היה צורך לכפות עליהם ההר כגיגית?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - שמות

מתי בא יתרו להר סיני?

פרשת יתרו | הקדמה נחלקו חז"ל במכילתא (כאן) ובגמרא (זבחים קטז ע"א), ובעקבותיהם רבותינו הראשונים (ראב"ע, רמב"ן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

מה קרה בכל יום בתחילת החודש השלישי?

פרשת יתרו | הקדמה בפרק י"ט מתארת התורה את עליותיו של משה רבנו להר סיני. אבל היא לא כתבה באיזה יום בדיוק היתה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

מה משמעות ההתקדשות לפני מעמד הר סיני?

פרק יט | הקדמה לפני מעמד הר סיני נאמר: "ויאמר ד' אל משה: לך אל העם, וְקִדַּשְתָּם היום ומחר, וכבסו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

שלושת עיקרי ההכנה לקבלת התורה

פרשת יתרו | הקדמה התורה מאריכה בפרק י"ט בהקדמה למתן תורה. גם בחג השבועות, שבו קוראים בתורה על מעמד הר סיני,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

"אשר הוצאתיך מארץ מצרים"

פרשת יתרו | מדוע לא אמר ד' רק: "אנכי ד' אלקיך", אלא גם: "אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים"? הקדמה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

מדוע מצות כיבוד אב ואם כתובה בלוח הראשון?

פרק כ | הקדמה מפורסמים דברי המכילתא (בחדש פרשה ח): "כיצד נתנו עשרת הדברות? חמישה על לוח זה וחמישה על לוח...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

אנכי- ד' אלוקיך

פרשת יתרו | "אנכי ד' אלוקיך"- זה המקור למצוה-האמונה במציאות ה'-האמנת ה'.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש שמות

כ-50 דק'

נעשה אל מול נעשה ונשמע

פרשת יתרו | נעשה ונשמע בפרשת יתרו ובפרשת משפטים. |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש שמות

כ-50 דק'

מה הצורך ברבנים?

פרשת יתרו | האם היום יש לנו צורך בהרבה רבנים וישיבות?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים על ספר שמות

כ-14 דק'

שבת יחוד מנוחה וקדושה

פרשת יתרו | שבת קודש מלבד זה שהיא מצוה חמורה בתורה, היא אות ברית ביני ובניכם

מתוך סדרת השיעורים:
פרשיות שמות

כ-80 דק'

יתרו ומתן תורה

פרשת יתרו |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

הכנה למתן תורה

פרשת יתרו |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

אשת משה ובניו

פרשת יתרו |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

הוסיף יום אחד מדעתו

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת יתרו |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

אחד הוא הרמב"ם

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת יתרו |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

כחתן היוצא לקראת כלה

פרשת יתרו | כאשר מגיע יום מתן תורה, מקדים הקב"ה, ממתין ומצפה לתת את התורה לישראל. דווקא אז, לאחר שלושה ימי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

ישראל קדמו לתורה

פרשת יתרו | מה פירוש הדבר שישראל קדמו לתורה, ומה פירוש הדבר שהתורה היא בשביל ישראל? נתבונן במעלת הקדימות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

שפתותיו שושנים

פרשת יתרו | במושגי העולם הזה, אנו יודעים לעיתים מתי האיכות עדיפה על הכמות, ומתי הכמות עדיפה על האיכות. אך...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

כהן מדין

פרשת יתרו | | כהן מדין - תרגם אונקלוס: רבא דמדין וכן תרגם בשאר המקומות שנזכר "כהן מדין" (שמות ב טז ושם ג א),...

מתוך סדרת השיעורים:
הארות באונקלוס

מערכת המשפט

פרשת יתרו | בפרשה אומר יתרו למשה שלא ישפוט לבדו את כל העם, אלא ימנה תחתיו שרי אלפים, מאות, חמישים ועשרות...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט בפרשה

בני משה

פרשת יתרו | | שלושה אחים הנהיגו את ישראל במדבר- משה אהרון ומרים. מביניהם ברור שמעמדו האישי של משה גבוה ומרכזי...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

מוקדם ומאוחר בתורה

פרשת יתרו | "בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁלִישִׁי לְצֵאת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם בַּיּוֹם הַזֶּה בָּאוּ...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

וַיִּחַדְּ יתרו

פרשת יתרו | | לאחר ששומע יתרו ממשה על הנהגת ד' שהתגלתה ביציאת בני ישראל ממצרים, הן כלפי המצרים והן כלפי עם...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

אני ואנכי

פרשת יתרו | הדיבר (דִּבֵּר) הראשון בעשרת הדיברות שבמרכז פרשתנו, נפתח במילה 'אנכי': "אָנֹכִי ד' אֱלֹקֶיךָ...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

כוחה של שמיעה והטמעה

פרשת יתרו | פרשת השבוע פותחת במילים "וַיִּשְׁמַע יִתְרוֹ כֹהֵן מִדְיָן חֹתֵן מֹשֶׁה אֵת כָּל אֲשֶׁר עָשָׂה...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

תולדות קרבת ה' לאדם - ביציאת מצרים ובמתן תורה

שיעור שני בסדרה | סקירת-על המתחילה מבריאת העולם וממשיכה עד הגעת ישראל לארץ ישראל. בשיעור זה אנו עוקבים אחר...

מתוך סדרת השיעורים:
תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית לאורך חומשי התורה

53 דק'

המהות של חומש בראשית מתגלה במעמד הר סיני

שיעור שלישי בסדרה | סקירת-על המתחילה מבריאת העולם וממשיכה עד הגעת ישראל לארץ ישראל. בשיעור זה מתברר כיצד כל...

מתוך סדרת השיעורים:
תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית לאורך חומשי התורה

51 דק'

התחלת הופעת התאריכים בתנ"ך החל מיציאת מצרים

שיעור רביעי בסדרה | בשיעור זה נוסיף להבהיר את המהפך שמחולל חומש שמות לחומש בראשית.

מתוך סדרת השיעורים:
תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית לאורך חומשי התורה

51 דק'

מה שמועה שמעו הגרים?

תופעה מפליאה במקרא היא תופעת שמיעת הגרים את גדולת עם ישראל. אצל יתרו, רחב, רות ועובדיה מופיעה אותה התופעה -...

כ - 70 דק'

ציר זמן שנה וחצי ראשונות במדבר

קשור לרוב ספר שמות וספר במדבר וחלק מספר דברים |

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

מתן תורה

כיצד מתגלה הנשמה הישראלית מן השמים ומן הארץ כאחד?...
הרב דוד חי הכהן כ - 70 דק'
שיעור

הכפיה והרצון במתן תורה

מתן תורה- כפיה דתית או התעוררות הרצון והטבע...
הרב מיכה הלוי כ - 70 דק'
שיעור

מעמד הר סיני בנביאים ובכתובים

מעקב אחרי האזכורים השונים של מעמד הר סיני בנביאים...
הרב ראובן ששון כ - 70 דק'
שיעור

"'מן השמים היא''- התורה היא המעצבת את ערכי המציאות

פרשת יתרו | פרשה שבה קוראים על מתן תורה נקראת על...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

קרבת ה' לישראל בתחילת בריאתם

פרשת יתרו | הנהגה ישירה של הקב"ה מעמד מתן תורה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

עמלק ויתרו - יחסי ישראל והגויים

פרשת יתרו | הופעת יתרו לאחר מלחמת עמלק בין יציאת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מחיי האבות אל חיי התורה

פרשת יתרו | ההפתעה של מעמד הר סיני לפני פרשת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

'אנכי ה' אלוקיך': המטרה של יציאת מצרים

פרשת יתרו | החומש השני נקרא בישראל חומש 'שמות'....
הרב יואב אוריאל
שיעור

משפחת משה לא נשלטה בידי מצרים

פרשת יתרו | בתחילת פרשת יתרו הפסוקים מתמקדים באופן...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ההגבלה והפרישה לקראת מעמד הר סיני

פרשת יתרו | מדוע מופיעה לראשונה בתנ"ך חובת הפרישה...
הרב יואב אוריאל 16.40 דק'
שיעור

עשרת הדיברות - דרכי גילוי של שם ה'

פרשת יתרו | כבר בפרשת וארא ייעד ה' שבמעמד הר סיני...
הרב יואב אוריאל 21.27 דק'
שיעור

הקרבנות שהופיעו ביצאת מצרים ומתן תורה

פרשיות יתרו-משפטים | בשיעור זה נעקוב אחר הקרבנות...
הרב יואב אוריאל 21.24 דק'
שיעור

הדיבר הראשון של עשרת הדברות

פרשת יתרו | העמקה בדיבר הראשון "אנוכי ד' אלוקיך"-...
הרב שלמה אבינר כ-52 דק'
שיעור

יתרו חותן משה ומתן תורה

פרשת יתרו | מדוע הפרשה שבה ד' נותן תורה לעם ישראל...
הרב שלמה אבינר כ-70 דק'
שיעור

אנוכי ה' אלוקיך

פרשת יתרו | כיצד נקיים הלכה למעשה את מצוות האמונה...
הרב שלמה אבינר
שיעור

עשרת הדיברות

פרשת יתרו | תימצות התורה לעשרת הדיברות מחייב אותנו...
הרב שלמה אבינר
שיעור

תן דעתך שלא תקלקל

פרשת יתרו | ישנו יסוד אחד החורז את כל עשרת הדיברות...
הרב שלמה אבינר
שיעור

גבולות!

פרשת יתרו | גבולות! מדרכו של עולם הוא שכאשר נפגש...
הרב ערן טמיר
שיעור

בין 'אחר' ל'מתאחר'

פרשת יתרו | בין 'אחר' ל'מתאחר' הציווי בעשרת...
הרב ערן טמיר
שיעור

עצת יתרו ומתן תורה

פרשת יתרו | אם בני ישראל אמרו 'נעשה ונשמע', מדוע...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

מתי בא יתרו להר סיני?

פרשת יתרו | הקדמה נחלקו חז"ל במכילתא (כאן) ובגמרא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מה קרה בכל יום בתחילת החודש השלישי?

פרשת יתרו | הקדמה בפרק י"ט מתארת התורה את עליותיו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מה משמעות ההתקדשות לפני מעמד הר סיני?

פרק יט | הקדמה לפני מעמד הר סיני נאמר: "ויאמר ד'...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

שלושת עיקרי ההכנה לקבלת התורה

פרשת יתרו | הקדמה התורה מאריכה בפרק י"ט בהקדמה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"אשר הוצאתיך מארץ מצרים"

פרשת יתרו | מדוע לא אמר ד' רק: "אנכי ד' אלקיך",...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע מצות כיבוד אב ואם כתובה בלוח הראשון?

פרק כ | הקדמה מפורסמים דברי המכילתא (בחדש פרשה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

אנכי- ד' אלוקיך

פרשת יתרו | "אנכי ד' אלוקיך"- זה המקור...
הרב אוהד תירוש כ-50 דק'
שיעור

נעשה אל מול נעשה ונשמע

פרשת יתרו | נעשה ונשמע בפרשת יתרו ובפרשת משפטים. |...
הרב אוהד תירוש כ-50 דק'
שיעור

מה הצורך ברבנים?

פרשת יתרו | האם היום יש לנו צורך בהרבה רבנים...
הרב איתן קופמן כ-14 דק'
שיעור

שבת יחוד מנוחה וקדושה

פרשת יתרו | שבת קודש מלבד זה שהיא מצוה חמורה...
הרב נתן רוטמן כ-80 דק'
שיעור

יתרו ומתן תורה

פרשת יתרו |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

הכנה למתן תורה

פרשת יתרו |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

אשת משה ובניו

פרשת יתרו |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

הוסיף יום אחד מדעתו

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת יתרו |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

אחד הוא הרמב"ם

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת יתרו |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

כחתן היוצא לקראת כלה

פרשת יתרו | כאשר מגיע יום מתן תורה, מקדים הקב"ה,...
הרב יהושע שפירא
שיעור

ישראל קדמו לתורה

פרשת יתרו | מה פירוש הדבר שישראל קדמו לתורה, ומה...
הרב יהושע שפירא
שיעור

שפתותיו שושנים

פרשת יתרו | במושגי העולם הזה, אנו יודעים לעיתים...
הרב יהושע שפירא
שיעור

שמות מוקלט - פרק יח | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שמות מוקלט - פרק יט | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שמות מוקלט - פרק כ | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

כהן מדין

פרשת יתרו | | כהן מדין - תרגם אונקלוס: רבא...
הרב יהונתן עידן
שיעור

מערכת המשפט

פרשת יתרו | בפרשה אומר יתרו למשה שלא ישפוט לבדו את...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

בני משה

פרשת יתרו | | שלושה אחים הנהיגו את ישראל במדבר-...
הרב יוסף שילר
שיעור

מוקדם ומאוחר בתורה

פרשת יתרו | "בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁלִישִׁי לְצֵאת בְּנֵי...
הרב יוסף שילר
שיעור

וַיִּחַדְּ יתרו

פרשת יתרו | | לאחר ששומע יתרו ממשה על הנהגת ד'...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

אני ואנכי

פרשת יתרו | הדיבר (דִּבֵּר) הראשון בעשרת הדיברות...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

פרשת יתרו - קריאה בטעמים אשכנזי

הרב יונדב זר
שיעור

פרשת יתרו - קריאה עם ביאור פשוט

הרב יונדב זר
שיעור

כוחה של שמיעה והטמעה

פרשת יתרו | פרשת השבוע פותחת במילים "וַיִּשְׁמַע...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

תולדות קרבת ה' לאדם - ביציאת מצרים ובמתן תורה

שיעור שני בסדרה | סקירת-על המתחילה מבריאת העולם...
הרב יואב אוריאל 53 דק'
שיעור

המהות של חומש בראשית מתגלה במעמד הר סיני

שיעור שלישי בסדרה | סקירת-על המתחילה מבריאת העולם...
הרב יואב אוריאל 51 דק'
שיעור

התחלת הופעת התאריכים בתנ"ך החל מיציאת מצרים

שיעור רביעי בסדרה | בשיעור זה נוסיף להבהיר את...
הרב יואב אוריאל 51 דק'
שיעור

מה שמועה שמעו הגרים?

תופעה מפליאה במקרא היא תופעת שמיעת הגרים את גדולת...
הרב יוסף אטון כ - 70 דק'
שיעור

ציר זמן שנה וחצי ראשונות במדבר

קשור לרוב ספר שמות וספר במדבר וחלק מספר דברים |
הרב עמנואל בן ארצי
שו"ת

מועד אמירת התורה ומצוותיה למשה

קשה לי להבין - מתי בעצם נאמרו כל המצוות למשה...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

הזכרת מעמד הר סיני בתנ"ך

שלום לכם מדוע לא מוזכר מעמד הר סיני בנביאים...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

פוקד עוון אבות על בנים

השאלה היא בעיקר תיאולוגית מוסרית - במקרים רבים אנו...
הרב יוסף שילר