מאמרים - חומש דברים

גבולות הארץ בתורה

פרשת דברים | בחמישה מקומות בתורה צויינו גבולות הארץ: באחד מהם צויינה רק נקודת גבול אחת, באחד צויינו שתי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

טובה הארץ

פרשת דברים | הקדמה בפרקנו מספר משה רבנו לבני ישראל על מה שעשו המרגלים: "וַיקחו בידם מפרי הארץ וַירדו אלינו,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

"מקראות שראויין לשרוף"

פרשת דברים | הקדמה בפרשת דברים כתובים פסוקים רבים שבמבט ראשון לא מובן מדוע נכתבו. בפרק ב' פסוק ט' נאמר:...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

"אל תירא אֹתו"

פרשת דברים | א. הפסוקים והסבר רש"י בפרשת דברים נאמר: "ונפן ונעל דרך הבשן, ויצא עוג מלך הבשן לקראתנו הוא וכל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

מדוע האריך משה בשבחים של ד' בתחילת תפילתו?

פרשת ואתחנן | הקדמה בתחילת פרשתנו נאמר: כג. "ואתחנן אל ד' בעת ההִוא לאמֹר: כד. ד' אלקים, אתה החִלות להראות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

"בצר לך ומצאוך... ושבת עד ד' אלקיך"

פרשת ואתחנן | הקדמה קבעו לנו חז"ל במסכת מגילה (לא ע"ב) שבצום תשעה באב קוראים בתורה בפרשת ואתחנן, את פרשת "כי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

כיצד נגאלים?

פרשת ואתחנן | הקדמה בפרקנו נאמר: "בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת עד ד' אלקיך ושמעת בקולו,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

מדוע נאמרו עשרת הדברות בסדר זה?

פרשת ואתחנן | הקדמה בפרקנו כתובים  עשרת הדברות. יש לשאול: מדוע נאמרו עשרת הדברות דווקא בסדר זה? התשובה לחלק...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

כיצד נגיע לאהבת ד'?

פרשת ואתחנן | הקדמה בפרשת ואתחנן מופיעה פרשה ראשונה של קריאת שמע, שאותה אנו אומרים כל בקר וכל ערב. אחת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

כיצד נגיע לאהבת ה'?

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

כ-52 דק'

"ושמר ד' אלקיך לך את הברית ואת החסד"

פרשת עקב | הקדמה בתחילת הפרשה נאמר: יב. "והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אֹתם, ושמר ד' אלקיך...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

מצות הענוה

פרשת עקב | א. הסבר הסמ"ג על הפסוק "השמר לך פן תשכח את ד' אלקיך, לבלתי שמֹר מצותיו ומשפטיו וחֻקֹתיו אשר אנֹכי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

"ולעבדו בכל לבבכם" - איזו היא עבודה שבלב? הוי אומר זו תפילה

פרשת עקב | הקדמה בפרשיות ואתחנן ועקב מרובות התפילות. בתחילת פרשת ואתחנן מספר משה רבנו לבני ישראל על...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

מדוע נקבע יום הכפורים ליום סליחה ומחילה?

פרשת עקב | הקדמה בפרק ט ישנם עשרים ותשעה פסוקים. עשרים ושלושה מתוכם עוסקים במאה ועשרים הימים שבין עליית משה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

"ארון הברית" - אחד או שנים?

פרשת עקב | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק י'): א. "בעת ההִוא אמר ד' אלי: פסל לך שני לוחֹת אבנים כראשֹנים, ועלה אלי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

גבולות הארץ

פרשת עקב | הקדמה נאמר בפרקנו (דברים יא, כד): "כל המקום אשר תדרך כף רגלכם בו לכם יהיה, מן המדבר והלבנון, מן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

גבולות הארץ ב

פרשת עקב | הקדמה גבולות הארץ מופיעים בתורה בארבעה מתוך חמשת החומשים [שאלה לקורא: היכן?]! בחלק מהחומשים יותר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

השמחה בתורה בכלל ובפרשת ראה בפרט

פרשת ראה | הקדמה כמה פעמים מופיעה לשון שמחה בחמשת חומשי התורה? התשובה מפתיעה ביותר: בארבעת החומשים הראשונים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

"המקום אשר יבחר ד'"

פרשת ראה | הקדמה בפרשת ראה [וכן בפרשיות שופטים, כי-תבוא ווילך] מצווה התורה מצוות רבות המתייחסות אל "המקום...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

"לא תעשון כן לד' אלקיכם"

פרשת ראה | הקדמה: הצגת הבעיה נאמר בפרקנו (יב, ב-ה): ב. "אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגוים אשר אתם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

מדוע הבמות היו אסורות בזמנים מסוימים ומותרות בזמנים אחרים?

פרשת ראה | הקדמה          בפרשתנו נאמר שאסור להקריב בבמות, ונרמז שהיו זמנים שבהם היו הבמות מותרות. כך נאמר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

מדוע מופיעה פתיחת הברכה והקללה בפרשת ראה?

פרשת ראה | הקדמה בתחילת פרשתנו נאמר (פרק י"א): כו. "ראה, אנכי נֹתֵן לפניכם היום ברכה וקללה. כז. את הברכה -...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

פרשת נביא השקר

פרשת ראה | בפרק יג שלש פרשיות: פרשת נביא השקר, פרשת המסית לעבודה זרה, ופרשת עיר הנדחת. פרשת נביא השקר פותחת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

"בנים אתם לד' אלקיכם"

פרשת ראה | הקדמה נאמר בפרק יד: א. "בנים אתם לד' אלקיכם, לא תתגודדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת. ב. כי עם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

המבנה של פרק טו בספר דברים

פרשת ראה | הקדמה: הפרשיות בפרק ט"ו בפרקנו ארבעה נושאים: שמיטת כספים (א-ו), מצות הצדקה ואיסור הימנעות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

המבנה של פרק יז בספר דברים

פרשת שופטים | הקדמה: הנושאים בפרק יז בפרקנו ארבעה נושאים, בארבע פרשות: איסור לזבוח בהמה בעלת מום...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

בחינת הנביא

פרשת שופטים | הקדמה בפרק י"ח חמש פרשות, ובהן שלושה נושאים עיקריים: דיני הכהנים, איסורי כישוף ודיני...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

"כי ד' אלקיכם ההֹלך עמכם להלחם לכם"

פרשת שופטים | בתחילת פרק כ' נאמר: א. "כי תצא למלחמה על אֹיבך, וראית סוס ורכב, עם רב ממך, לא תירא מהם, כי ד'...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

מקומה של פרשת עגלה ערופה

פרשת שופטים | מדוע מופיעה פרשת עגלה ערופה בתוך פרשות המלחמות? הקדמה פרשת שופטים כולה עוסקת בדינים הנוגעים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

הרחבת גבולות הארץ והלימוד האמוני העולה מכך

פרשת שופטים | הקדמה נאמר בפרשתנו, במצות הפרשת ערי המקלט (דברים  פרק י"ט): א. "כי יכרית ד' אלקיך את הגוים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

"השב תשיבם לאחיך"

פרשת כי תצא | הקדמה: אבידת הגוי מותרת! נאמר בפרק כב: א. "לא תראה את שור אחיך או את שיו נדחים והתעלמת מהם,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

"לנכרי תשיך"

פרשת כי תצא | הקדמה נאמר בפרק כג: כ. "לא תשיך לאחיך נשך כסף נשך אכל נשך כל דבר אשר ישך. כא. לנכרי תשיך,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

"השמר בנגע הצרעת"

פרשת כי תצא | הקדמה נאמר בפרק כד:   "השמר בנגע הצרעת, לשמֹר מאד ולעשות, ככל אשר יורו אתכם הכהנים הלוים,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

מדוע נצטוינו לזכור את מעשה עמלק?

פרשת כי תצא | פורים | הקדמה בפרק כה נצטוינו לזכור את אשר עשה לנו עמלק. נשאלת השאלה: מדוע כל כך חשוב לזכור...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

כיצד יתכן שתורתנו הקדושה, שדרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום, ציוותה אותנו למחות את זכר עמלק?

פרשת כי תצא | שבת זכור | הקדמה          ציותה אותנו התורה בסוף פרשת כי תצא (דברים פרק כ"ה): יז. "זכור את...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

ד' אלקיך

פרשת כי תבא | הצגת הבעיה בתחילת פרק כ"ו נאמר: א. "והיה כי תבוא אל הארץ אשר ד' אלקיך נֹתֵן לך נחלה, וירשתה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

הברכה והקללה בהר גריזים והר עיבל

פרשת כי תבא | מדוע הברכה ניתנה על הר גרזים והקללה על הר עיבל? בפרק כז מצוה התורה בהרחבה על מעמד הברכה והקללה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

שמחה של מצוה

פרשת כי תבא | א. החיוב לשמוח במצוה השרש ש.מ.ח. מופיע בתנ"ך כמאתים וחמישים פעם, ומהם כמה פסוקים מפורסמים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

"לעברך בברית ד' אלקיך ובאלתו"

פרשת ניצבים | א. הפסוקים בתחילת פרשת נצבים בתחילת פרשת נצבים (פרק כט) נאמר:   ט. "אתם נצבים היום כֻּלְכֶם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

"כי המצוה הזאת... לא נפלאת היא ממך"

פרשת ניצבים | הקדמה בפרק ל עשרים פסוקים המחולקים לשלש פרשות: הפרשה הראשונה היא פרשת התשובה והגאולה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

התורה והתשובה

פרשת ניצבים | הקדמה: דברי הרמב"ן במאמר הקודם הובאו דברי הרמב"ן על הפסוק "כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

על מי מוטלת המצוה לשאת את ארון הברית?

פרשת וילך | הצגת הבעיה בפרשת במדבר נאמר: "ובא אהרן ובניו בנסע המחנה והורדו את פרכת המסך וכסו בה את ארן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

"יַצֵב גבֻלֹת עמים למספר בני ישראל"

פרשת האזינו | הקדמה נאמר בפרק לב: "שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך: בהנחל עליון גוים, בהפרידו בני אדם, יַצֵב...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

שנים עשר השבטים בברכת משה

פרשת וזאת הברכה | הקדמה בפרק לג, בברכת משה מופיעים השבטים בסדר מיוחד:   ראובן (ו) יהודה (ז) לוי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

ארץ ישראל בפרשת וזאת הברכה

פרשת וזאת הברכה | הקדמה בתחילת פרק לד נאמר: א. ויעל משה מערבֹת מואב אל הר נבו, ראש הפסגה אשר על פני ירֵחו,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

גבולות הארץ בתורה

פרשת דברים | בחמישה מקומות בתורה צויינו גבולות...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

טובה הארץ

פרשת דברים | הקדמה בפרקנו מספר משה רבנו לבני...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"מקראות שראויין לשרוף"

פרשת דברים | הקדמה בפרשת דברים כתובים פסוקים רבים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"אל תירא אֹתו"

פרשת דברים | א. הפסוקים והסבר רש"י בפרשת דברים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע האריך משה בשבחים של ד' בתחילת תפילתו?

פרשת ואתחנן | הקדמה בתחילת פרשתנו נאמר: כג....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"בצר לך ומצאוך... ושבת עד ד' אלקיך"

פרשת ואתחנן | הקדמה קבעו לנו חז"ל במסכת מגילה (לא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כיצד נגאלים?

פרשת ואתחנן | הקדמה בפרקנו נאמר: "בצר לך ומצאוך...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע נאמרו עשרת הדברות בסדר זה?

פרשת ואתחנן | הקדמה בפרקנו כתובים  עשרת הדברות....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כיצד נגיע לאהבת ד'?

פרשת ואתחנן | הקדמה בפרשת ואתחנן מופיעה פרשה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כיצד נגיע לאהבת ה'?

הרב איתן שנדורפי כ-52 דק'
שיעור

"ושמר ד' אלקיך לך את הברית ואת החסד"

פרשת עקב | הקדמה בתחילת הפרשה נאמר: יב. "והיה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מצות הענוה

פרשת עקב | א. הסבר הסמ"ג על הפסוק "השמר לך פן...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ולעבדו בכל לבבכם" - איזו היא עבודה שבלב? הוי אומר זו תפילה

פרשת עקב | הקדמה בפרשיות ואתחנן ועקב מרובות...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע נקבע יום הכפורים ליום סליחה ומחילה?

פרשת עקב | הקדמה בפרק ט ישנם עשרים ותשעה פסוקים....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ארון הברית" - אחד או שנים?

פרשת עקב | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק י'): א. "בעת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

גבולות הארץ

פרשת עקב | הקדמה נאמר בפרקנו (דברים יא, כד): "כל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

גבולות הארץ ב

פרשת עקב | הקדמה גבולות הארץ מופיעים בתורה בארבעה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

השמחה בתורה בכלל ובפרשת ראה בפרט

פרשת ראה | הקדמה כמה פעמים מופיעה לשון שמחה בחמשת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"המקום אשר יבחר ד'"

פרשת ראה | הקדמה בפרשת ראה [וכן בפרשיות שופטים,...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"לא תעשון כן לד' אלקיכם"

פרשת ראה | הקדמה: הצגת הבעיה נאמר בפרקנו (יב,...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע הבמות היו אסורות בזמנים מסוימים ומותרות בזמנים אחרים?

פרשת ראה | הקדמה          בפרשתנו נאמר שאסור...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע מופיעה פתיחת הברכה והקללה בפרשת ראה?

פרשת ראה | הקדמה בתחילת פרשתנו נאמר (פרק...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

פרשת נביא השקר

פרשת ראה | בפרק יג שלש פרשיות: פרשת נביא השקר,...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"בנים אתם לד' אלקיכם"

פרשת ראה | הקדמה נאמר בפרק יד: א. "בנים אתם לד'...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

המבנה של פרק טו בספר דברים

פרשת ראה | הקדמה: הפרשיות בפרק ט"ו בפרקנו ארבעה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

המבנה של פרק יז בספר דברים

פרשת שופטים | הקדמה: הנושאים בפרק יז בפרקנו ארבעה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

בחינת הנביא

פרשת שופטים | הקדמה בפרק י"ח חמש פרשות, ובהן...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"כי ד' אלקיכם ההֹלך עמכם להלחם לכם"

פרשת שופטים | בתחילת פרק כ' נאמר: א. "כי תצא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מקומה של פרשת עגלה ערופה

פרשת שופטים | מדוע מופיעה פרשת עגלה ערופה בתוך...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הרחבת גבולות הארץ והלימוד האמוני העולה מכך

פרשת שופטים | הקדמה נאמר בפרשתנו, במצות הפרשת ערי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"השב תשיבם לאחיך"

פרשת כי תצא | הקדמה: אבידת הגוי מותרת! נאמר בפרק...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"לנכרי תשיך"

פרשת כי תצא | הקדמה נאמר בפרק כג: כ. "לא תשיך...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"השמר בנגע הצרעת"

פרשת כי תצא | הקדמה נאמר בפרק כד:   "השמר בנגע...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע נצטוינו לזכור את מעשה עמלק?

פרשת כי תצא | פורים | הקדמה בפרק כה נצטוינו לזכור...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כיצד יתכן שתורתנו הקדושה, שדרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום, ציוותה אותנו למחות את זכר עמלק?

פרשת כי תצא | שבת זכור | הקדמה          ציותה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ד' אלקיך

פרשת כי תבא | הצגת הבעיה בתחילת פרק כ"ו נאמר: א....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הברכה והקללה בהר גריזים והר עיבל

פרשת כי תבא | מדוע הברכה ניתנה על הר גרזים והקללה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

שמחה של מצוה

פרשת כי תבא | א. החיוב לשמוח במצוה השרש ש.מ.ח....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"לעברך בברית ד' אלקיך ובאלתו"

פרשת ניצבים | א. הפסוקים בתחילת פרשת נצבים בתחילת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"כי המצוה הזאת... לא נפלאת היא ממך"

פרשת ניצבים | הקדמה בפרק ל עשרים פסוקים המחולקים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

התורה והתשובה

פרשת ניצבים | הקדמה: דברי הרמב"ן במאמר הקודם...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

על מי מוטלת המצוה לשאת את ארון הברית?

פרשת וילך | הצגת הבעיה בפרשת במדבר נאמר: "ובא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"יַצֵב גבֻלֹת עמים למספר בני ישראל"

פרשת האזינו | הקדמה נאמר בפרק לב: "שאל אביך...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

שנים עשר השבטים בברכת משה

פרשת וזאת הברכה | הקדמה בפרק לג, בברכת משה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ארץ ישראל בפרשת וזאת הברכה

פרשת וזאת הברכה | הקדמה בתחילת פרק לד נאמר: א....
הרב איתן שנדורפי
קשר חי