פרשת חוקת | יט-כב

טבלת מאורעות שנת הארבעים

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר - 0584006132.

מאבקים באופנים שונים

פרשת חוקת | מאבקים באופנים שונים הנושא המרכזי האחרון בפרשתנו, הוא המפגש עם אויבינו בדרך לארץ ישראל - אדום,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר - הרב ערן טמיר

טומאת מת וטהרתה

פרשת חוקת | סיבת מיקומה של פרשת פרה אדומה, לקראת הכניסה לארץ ישראל.

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות במדבר

ההתמודדות עם המוות בפרשת חוקת

פרשת חוקת | ההתמודדות עם המוות בפרשת חוקת פרשת חוקת נפתחת עם פרשת פרה אדומה בה הקב"ה מלמד את ישראל כיצד ניתן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

המשמעות של מעבר נחל זרד

פרשת חוקת | מה התחדש כאשר ישראל עברו את נחל זרד בעבר הירדן המזרחי? בפרשת חוקת מתואר המעבר של נחל זרד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

המשמעות של מעבר נחל ארנון

פרשת חוקת | הפגישה הראשונית עם ארץ ישראל בפרשת חוקת מתוארים המסעות האחרונים של ישראל במדבר, בדרך אל ערבות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

דור המדבר מתמודד מחדש עם החטאים ההיסטוריים הגדולים

פרשת חוקת | בפרשת חוקת עם ישראל מתקרב אל ארץ ישראל, הארץ המובטחת. בכך הוא מתקרב אל הגשמת היעודים הגדולים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

פרה אדומה

פרשת חוקת | המפגש עם המוות הוא מפגש עם החטא - ריחוק מאלוקים חיים. התורה נותנת מתכון מיוחד להיטהר מריחוק זה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - במדבר

מקומה של פרשת פרה אדומה

פרשת חוקת | מדוע נכתבה פרשת פרה אדומה בתחילת פרשת חוקת? שאל האברבנאל בתחילת פרשתנו (פרק יט השאלה הראשונה):...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

סדר הפרשיות בפרשת חוקת

פרשת חוקת | היחס בין פרק יט לפרק כ ומבנה הספר בכללו הקדמה בפרק כ' פסוקים א-ב נאמר: "ויבֹאו בני ישראל כל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

חובת הדיוק בתפילה ומקורה בפרשת חקת

פרשת חוקת | א. דברי ה"משנה ברורה" כתב ה"משנה ברורה" בהלכות תפילה (סימן קיט ס"ק ב): "עיין ב'פרי חדש' דמייתי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

פרה אדומה

פרשת חוקת | דוחסים לפרשה הזאת המון תתי נושאים שהם מגלים את הגלוי שבפרה אדומה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

חקת הפרה, חקת הפסח וחקת יוה''כ

פרשת חוקת | פרה אדומה- סקירה סביב הפסוקים העוסקים בסוגיית "פרה אדומה"

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

פרה אדומה- טומאת מת

פרשת חוקת | האם הנושא של טומאת מת התחדש רק בפרשה הזאת?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

הנחשים - חתימת תקופת המדבר

פרשת חוקת | סוף תקופת המדבר ותחילת הכניסה לארץ. |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

דרישת טעמי מצות

פרשת חקת | מצוות פרה היא תיקון לחטא העגל, וכן היא מצווה שטעמה אינו ידוע.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים בספר במדבר

כ-15 דק'

חוקת פרה מזה טהור וטומאת מת

פרשת חוקת | מדוע קוראים את פרשת פרה לפני ראש חודש ניסן? ומה עניין טהרת הפרה?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשיות במדבר

כ-80 דק'

באר מרים

פרשת חוקת |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

אדום וסיחון

פרשת חקת |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

פרה אדומה

פרשת חוקת |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

וצמאון למבועי מים

פרשת חוקת | שאלת המים היא שאלה קיומית לכל חי, המחריפה עשרת מונים במדבר. כאשר הקב"ה מוליך את בני ישראל במדבר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר

זאת חקת התורה

פרשת חוקת | מה פשר החוקיות של פרה אדומה, המטהרת את הטמאים ומטמאת את הטהורים? נתבונן בכפילות הטומאה והטהרה,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר

חטא מי מריבה - סדר בדעות המפרשים

אז במה באמת חטא משה? שלל דעות בין פרשני התורה בנוגע לחטא מי מריבה – האם ניתן לעשות סדר בדברים?

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפרשה - חומש במדבר

תמידיות חשבון הנפש

פרשת חוקת | מדוע למדו חז"ל מכיבושיו של סיחון את יסוד חשבון הנפש? נלמד מכאן יסוד גדול בעבודת הנפש

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות במדבר

השמדת המוות מהעולם

פרשת חוקת | מדוע נאמרה מצוות פרה אדומה דווקא בכניסה לארץ? נלמד מכאן על הקשר בין ישוב הארץ לבין העברת המוות...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות במדבר

עץ ארז ואזוב ושני תולעת

פרשת חוקת | | כשהכהן שורף את הפרה האדומה, הוא משליך אל תוך האש גם "עֵץ אֶרֶז וְאֵזוֹב וּשְׁנִי תוֹלָעַת",...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט בפרשה

לשון נופל על לשון

פרשת חוקת | | במקומות רבים מאוד בתנ"ך, אנו מוצאים מילים סמוכות הדומות בצליליהן אך שונות במשמעויותיהן. תופעה...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

קהל ועדה

פרשת חוקת | עם ישראל מכונים פעמים רבות בתורה בכינויים 'עדה' ו'קהל'. בפרשת חקת, בפרשיית 'מי מריבה', הכינוי...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

נדר בהמשכים

פרשת חוקת | | משה רבינו סיים את כתיבת התורה במותו בערבות מואב בעבר הירדן המזרחי לפני הכניסה לארץ. בגמרא נחלקו...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

עדת ישראל

פרשת חוקת | בשנת הארבעים לנדודיהם במדבר, חוו עם ישראל רצף של כמה אירועים. אחד מהם הוא מות מרים, ובעקבותיו...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

טבלת מאורעות שנת הארבעים

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר -...
הרב יאיר הס
שיעור

מאבקים באופנים שונים

פרשת חוקת | מאבקים באופנים שונים הנושא המרכזי...
הרב ערן טמיר
שיעור

טומאת מת וטהרתה

פרשת חוקת | סיבת מיקומה של פרשת פרה אדומה, לקראת...
הרב שלמה אבינר
שיעור

ההתמודדות עם המוות בפרשת חוקת

פרשת חוקת | ההתמודדות עם המוות בפרשת חוקת פרשת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

המשמעות של מעבר נחל זרד

פרשת חוקת | מה התחדש כאשר ישראל עברו את נחל זרד...
הרב יואב אוריאל
שיעור

המשמעות של מעבר נחל ארנון

פרשת חוקת | הפגישה הראשונית עם ארץ ישראל בפרשת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

דור המדבר מתמודד מחדש עם החטאים ההיסטוריים הגדולים

פרשת חוקת | בפרשת חוקת עם ישראל מתקרב אל ארץ...
הרב יואב אוריאל
שיעור

פרה אדומה

פרשת חוקת | המפגש עם המוות הוא מפגש עם החטא -...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

מקומה של פרשת פרה אדומה

פרשת חוקת | מדוע נכתבה פרשת פרה אדומה בתחילת פרשת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

סדר הפרשיות בפרשת חוקת

פרשת חוקת | היחס בין פרק יט לפרק כ ומבנה הספר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

חובת הדיוק בתפילה ומקורה בפרשת חקת

פרשת חוקת | א. דברי ה"משנה ברורה" כתב ה"משנה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

פרה אדומה

פרשת חוקת | דוחסים לפרשה הזאת המון תתי נושאים שהם...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

חקת הפרה, חקת הפסח וחקת יוה''כ

פרשת חוקת | פרה אדומה- סקירה סביב הפסוקים העוסקים...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

פרה אדומה- טומאת מת

פרשת חוקת | האם הנושא של טומאת מת התחדש רק בפרשה...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

הנחשים - חתימת תקופת המדבר

פרשת חוקת | סוף תקופת המדבר ותחילת הכניסה לארץ. |...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

דרישת טעמי מצות

פרשת חקת | מצוות פרה היא תיקון לחטא העגל, וכן היא...
הרב איתן קופמן כ-15 דק'
שיעור

חוקת פרה מזה טהור וטומאת מת

פרשת חוקת | מדוע קוראים את פרשת פרה לפני ראש חודש...
הרב נתן רוטמן כ-80 דק'
שיעור

באר מרים

פרשת חוקת |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

אדום וסיחון

פרשת חקת |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

פרה אדומה

פרשת חוקת |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

וצמאון למבועי מים

פרשת חוקת | שאלת המים היא שאלה קיומית לכל חי,...
הרב יהושע שפירא
שיעור

זאת חקת התורה

פרשת חוקת | מה פשר החוקיות של פרה אדומה, המטהרת...
הרב יהושע שפירא
שיעור

חטא מי מריבה - סדר בדעות המפרשים

אז במה באמת חטא משה? שלל דעות בין פרשני התורה...
הרב נועם ונגרובר
שיעור

במדבר מוקלט - פרק יט | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

במדבר מוקלט - פרק כ | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

במדבר מוקלט - פרק כא | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

במדבר מוקלט - פרק כב | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

תמידיות חשבון הנפש

פרשת חוקת | מדוע למדו חז"ל מכיבושיו של סיחון את...
הרב שלמה אבינר
שיעור

השמדת המוות מהעולם

פרשת חוקת | מדוע נאמרה מצוות פרה אדומה דווקא...
הרב שלמה אבינר
שיעור

עץ ארז ואזוב ושני תולעת

פרשת חוקת | | כשהכהן שורף את הפרה האדומה, הוא...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

לשון נופל על לשון

פרשת חוקת | | במקומות רבים מאוד בתנ"ך, אנו מוצאים...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

קהל ועדה

פרשת חוקת | עם ישראל מכונים פעמים רבות בתורה...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

נדר בהמשכים

פרשת חוקת | | משה רבינו סיים את כתיבת התורה במותו...
הרב יוסף שילר
שיעור

פרשת חוקת - קריאה בטעמים אשכנזי

הרב יונדב זר
שיעור

פרשת חוקת - קריאה עם ביאור פשוט

הרב יונדב זר
שיעור

עדת ישראל

פרשת חוקת | בשנת הארבעים לנדודיהם במדבר, חוו עם...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

הפרה האדומה - נקודת מפנה היסטורית

פרשת חוקת |
שיעור

מסעות השנה הארבעים במדבר

הרב עמנואל בן ארצי
שו"ת

אויב גלוי ואויב נסתר

מדוע על מה שאירע לפי חז"ל בנחלי ארנון, עשה הקב"ה...
הרב נועם וידר
שו"ת

תולדות הכניסה לארץ: מדרום או ממזרח

שלום. לגבי כניסת בנ"י ישראל לארץ בשנת הארבעים....
הרב יואב אוריאל