מאמרים - חומש במדבר

הקדמת רש"י לחומש במדבר

רבים מפרשני התורה כתבו הקדמות לפירושיהם. יש שכתבו רק הקדמה כוללת, ויש שכתבו גם הקדמה לכל חומש. רש"י לא כתב...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

מנין בני ישראל

פרשת במדבר | בספר במדבר פרקים א-ב עוסקת התורה במנין בני ישראל במדבר. יש לשאול שאלות רבות על...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

מקומו של מעמד החלפת הלוויים

פרשת במדבר | מדוע כתובה החלפת הלויים בפרקנו ולא בספר שמות לאחר חטא העגל? נאמר בפרק ג: "ואני הנה לקחתי את...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

כיסוי כלי המשכן

פרשת במדבר | הקדמה בפרק ד עוסקת התורה בכיסוי כלי המשכן, ומפרטת מאד באלו כיסויים כוסה כל אחד מהכלים. יש...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

מצות הוידוי או מצות התשובה?

פרשת נשא | נאמר בפרשתנו: "איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם למעל מעל בד', ואשמה הנפש ההיא. והתודו את חטאתם אשר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

קשר הפרשיות בפרשת נשא

פרשת נשא | מדוע נכתבו הפרשות האמצעיות של פרשת נשא דווקא שם? הקדמה בפרקים ה-ו מופיעות חמש פרשות: שילוח...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

השכר של מסירות הנפש

פרשת נשא | בפרק ז פסוק ב אומרת התורה: "ויקריבו נשיאי ישראל, ראשי בית אבֹתם, הם נשיאי המטות, הם העֹמדים על...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

חיבתם של ישראל

פרשת בהעלותך | חיבתם של בני ישראל שנכפלו בפסוק אחד חמש פעמים נאמר בפרקנו (בפסוק י"ט): "וָאתנה את הלוים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

הסתרת גנותם של ישראל

פרשת בהעלותך | נאמר בפרקנו (ט, א-ב): "וידבר ד' אל משה במדבר סיני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים בחדש הראשון...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

כיצד נזכרים לטובה על ידי החצוצרות?

פרשת בהעלותך | הקדמה נאמר בפרקנו: "וכי תבֹאו מלחמה בארצכם על הצר הצֹרר אתכם והרעֹתם בחצֹצרת, ונזכרתם לפני ד'...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

מדוע קבעה התורה שיש "פסח שני"?

פרשת בהעלותך | | הקדמה נאמר בפרשת בהעלתך (במדבר פרק ט'): ו. "ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, ולא יכלו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

מה היה חטא המתאוננים ומה ניתן ללמוד ממנו לדורות?

פרשת בהעלותך | | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויהי העם כמתאֹננים רע באזני ד', וישמע ד' ויחר אפו, ותבער בם אש ד',...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

דיבור מרים ואהרון על משה

פרשת בהעלותך | "ותדבר מרים ואהרן במשה על אֹדות האשה הכשית אשר לקח" הקדמה בפרקנו שלושה חלקים: חלק ראשון:...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

תיקון חטא המרגלים

פרשת שלח | כיצד נתקן את חטא המרגלים? הקדמה בפרקנו מסופר על חטא המרגלים, החטא הנורא שבגללו נענש כל הדור ההוא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

מות המרגלים

פרשת שלח | האם יש לשמוח במות המרגלים או להצטער? נאמר בפרקנו (יד, לז): "וימֻתו האנשים מוצִאי דִבַּת הארץ רעה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

סדר הפרשיות בסוף פרשת שלח

פרשת שלח | מדוע נכתבו המצוות שבסוף פרשת שלח דווקא שם? הקדמה בפרק ט"ו, אחרי חטא המרגלים ולפני פרשת קרח,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

פרשת ציצית - חסד ד' עלינו ואהבת ד' אותנו

פרשת שלח | | הקדמה: הפסוקים וחשיבות אמירתם בכל יום נאמר בפרשתנו בפרק ט"ו: לז. "ויאמר ד' אל משה לאמר: לח....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

העונש של עדת קרח

פרשת קרח | מדוע רצה ד' לכלות את כל בני ישראל בגלל קרח ומדוע רצה משה שעדת קרח תיענש בצורה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

"אתם המִתם את עם ד'"

פרשת קרח | הקדמה אחרי מות קרח ועדתו התלוננו בני ישראל כלפי משה ואהרן: "אתם המִתם את עם ד'" (יז, ו). הדבר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

דיני שמירת המקדש ומתנות כהונה

פרשת קרח | מדוע נאמרו בפרקנו דיני שמירת המקדש ודיני מתנות כהונה ולויה? בתחילת פרק י"ח מצווה ד' את משה על...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

מקומה של פרשת פרה אדומה

פרשת חוקת | מדוע נכתבה פרשת פרה אדומה בתחילת פרשת חוקת? שאל האברבנאל בתחילת פרשתנו (פרק יט השאלה הראשונה):...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

סדר הפרשיות בפרשת חוקת

פרשת חוקת | היחס בין פרק יט לפרק כ ומבנה הספר בכללו הקדמה בפרק כ' פסוקים א-ב נאמר: "ויבֹאו בני ישראל כל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

חובת הדיוק בתפילה ומקורה בפרשת חקת

פרשת חוקת | א. דברי ה"משנה ברורה" כתב ה"משנה ברורה" בהלכות תפילה (סימן קיט ס"ק ב): "עיין ב'פרי חדש' דמייתי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

ארבעה אסרו בשמחה

פרשת בלק | נאמר בפרקנו: "ויקם בלעם בבקר, ויחבש את אתֹנו, וילך עם שרי מואב" (כב, כא). כתב על כך רש"י: "ויחבש...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

"עם כלביא יקום"

פרשת בלק | "הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא" הקדמה בנבואות בלעם מופיעים דברי שבח נפלאים על עם ישראל, עד כדי כך...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

הקו החורז את ברכות בלעם

פרשת בלק | האם יש רעיון אחד החורז את כל ברכות בלעם? הקדמה התורה מאריכה מאד בתאור בקשות אנשי מואב מבלעם לבוא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

כהונת פנחס

פרשת פנחס | "והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהֻנת עולם" בתחילת הפרשה נאמר: י. וַיְדַבֵּר ד' אֶל מֹשֶׁה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

ההפרשים בין שני המניינים

פרשת פנחס | מהי הסיבה להפרשים הגדולים בין המניינים אצל חלק מהשבטים? הקדמה: סיכום ההפרשים בין המנינים אצל כל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

אהבת הארץ של בנות ישראל

פרשת פנחס | א. הפסוקים והסבר רש"י בסוף המנין השני אומרת התורה: סג. "אלה פקודי משה ואלעזר הכהן, אשר פקדו את...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

צלפחד - צדיק או רשע?

פרשת פנחס | הקדמה בפרשתנו מסופר על בנות צלפחד שבאו לבקש נחלה. בתוך דבריהן הן אומרות: "אבינו מת במדבר, והוא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

המוספים ויחודו של מוסף שבת

פרשת פנחס | הקדמה פרקים כח-כט עוסקים בקרבן התמיד ובקרבנות המוספים. כאשר מתבוננים בקרבנות המוספים רואים שיש...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

מה ענינו של שמיני עצרת?

פרשת פנחס | הקדמה שמיני עצרת מופיע בתורה בשני מקומות: בפרשת אמֹר (כג, לו; כג, לט) ובפרשת פינחס (כט, לה-לח)....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

האם טוב לנדור?

פרשת מטות | פרקנו מתחיל במלים: "וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמר: זה הדבר אשר צוה ד': איש כי ידֹר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

סוגי הנדרים

פרשת מטות | פרשת מטות פותחת במלים: "וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמר: זה הדבר אשר צוה ד': איש כי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

מדוע ציוה ד' להכות את מדין ולא את מואב?

פרשת מטות | הקדמה בתחילת פרקנו נאמר: א. "וידבר ד' אל משה לאמר: ב. נקֹם נקמת בני ישראל מאת המדינים, אחר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

בני גד ובני ראובן

פרשת מטות | הקדמה בתחילת פרק ל"ב נאמר: א. "ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד, עצום מאד, ויראו את ארץ יעזר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

חצי שבט מנשה

פרשת מטות | מדוע בכל הפרשה לא נזכר חצי שבט מנשה ורק בסופה הוא נזכר? הקדמה בתחילת פרק ל"ב נאמר: א. "ומקנה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

"והורשתם את הארץ וישבתם בה" - שיטת הרמב"ן

פרשת מסעי | הקדמה: הקושי בפסוק נ"ג בפרשת השבוע (פרק לג) נאמר: נ. וידבר ד' אל משה בערבת מואב על ירדן ירחו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

"והורשתם את הארץ וישבתם בה" - שיטת רש"י

פרשת מסעי | הקדמה: הקושי בפסוק נ"ג בפרשת השבוע (פרק לג) נאמר: נ. וידבר ד' אל משה בערבת מואב על ירדן ירחו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

מה ניתן ללמוד מרשימת הנשיאים?

פרשת מסעי | בפרקנו מופיעה רשימת הנשיאים שינחילו את הארץ (יט-כט). יש לשאול מספר שאלות על רשימה זו: לפי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

נחל מצרים ונהר מצרים

פרשת מסעי | הקדמה בפרשתנו נאמר: "ונסב הגבול מעצמון נחלה מצרים, והיו תוצאתיו הימה" (לד, ה). ידועה המחלוקת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

"ולא תחניפו את הארץ"

פרשת מסעי | פרק ל"ה עוסק בשני נושאים עיקריים: א. ציווי ד' למשה לומר לבני ישראל לתת ללויים ארבעים ושמונה ערים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

"ולא תסב נחלה ממטה למטה אחר"

פרשת מסעי | בעקבות טענת בני יוסף למשה על חשש העברת נחלת בנות צלפחד לבעלים משבט אחר נאמר בפרקנו (פרק ל"ו): ה....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

הקדמת רש"י לחומש במדבר

רבים מפרשני התורה כתבו הקדמות לפירושיהם. יש שכתבו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מנין בני ישראל

פרשת במדבר | בספר במדבר פרקים א-ב עוסקת התורה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מקומו של מעמד החלפת הלוויים

פרשת במדבר | מדוע כתובה החלפת הלויים בפרקנו ולא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כיסוי כלי המשכן

פרשת במדבר | הקדמה בפרק ד עוסקת התורה בכיסוי כלי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מצות הוידוי או מצות התשובה?

פרשת נשא | נאמר בפרשתנו: "איש או אשה כי יעשו מכל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

קשר הפרשיות בפרשת נשא

פרשת נשא | מדוע נכתבו הפרשות האמצעיות של פרשת נשא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

השכר של מסירות הנפש

פרשת נשא | בפרק ז פסוק ב אומרת התורה: "ויקריבו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

חיבתם של ישראל

פרשת בהעלותך | חיבתם של בני ישראל שנכפלו בפסוק אחד...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הסתרת גנותם של ישראל

פרשת בהעלותך | נאמר בפרקנו (ט, א-ב): "וידבר ד' אל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כיצד נזכרים לטובה על ידי החצוצרות?

פרשת בהעלותך | הקדמה נאמר בפרקנו: "וכי תבֹאו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע קבעה התורה שיש "פסח שני"?

פרשת בהעלותך | | הקדמה נאמר בפרשת בהעלתך (במדבר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מה היה חטא המתאוננים ומה ניתן ללמוד ממנו לדורות?

פרשת בהעלותך | | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויהי העם...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

דיבור מרים ואהרון על משה

פרשת בהעלותך | "ותדבר מרים ואהרן במשה על אֹדות...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

תיקון חטא המרגלים

פרשת שלח | כיצד נתקן את חטא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מות המרגלים

פרשת שלח | האם יש לשמוח במות המרגלים או...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

סדר הפרשיות בסוף פרשת שלח

פרשת שלח | מדוע נכתבו המצוות שבסוף פרשת שלח דווקא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

פרשת ציצית - חסד ד' עלינו ואהבת ד' אותנו

פרשת שלח | | הקדמה: הפסוקים וחשיבות אמירתם בכל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

העונש של עדת קרח

פרשת קרח | מדוע רצה ד' לכלות את כל בני ישראל בגלל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"אתם המִתם את עם ד'"

פרשת קרח | הקדמה אחרי מות קרח ועדתו התלוננו בני...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

דיני שמירת המקדש ומתנות כהונה

פרשת קרח | מדוע נאמרו בפרקנו דיני שמירת המקדש...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מקומה של פרשת פרה אדומה

פרשת חוקת | מדוע נכתבה פרשת פרה אדומה בתחילת פרשת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

סדר הפרשיות בפרשת חוקת

פרשת חוקת | היחס בין פרק יט לפרק כ ומבנה הספר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

חובת הדיוק בתפילה ומקורה בפרשת חקת

פרשת חוקת | א. דברי ה"משנה ברורה" כתב ה"משנה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ארבעה אסרו בשמחה

פרשת בלק | נאמר בפרקנו: "ויקם בלעם בבקר, ויחבש את...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"עם כלביא יקום"

פרשת בלק | "הן עם כלביא יקום וכארי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הקו החורז את ברכות בלעם

פרשת בלק | האם יש רעיון אחד החורז את כל ברכות...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כהונת פנחס

פרשת פנחס | "והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהֻנת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ההפרשים בין שני המניינים

פרשת פנחס | מהי הסיבה להפרשים הגדולים בין המניינים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

אהבת הארץ של בנות ישראל

פרשת פנחס | א. הפסוקים והסבר רש"י בסוף המנין השני...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

צלפחד - צדיק או רשע?

פרשת פנחס | הקדמה בפרשתנו מסופר על בנות צלפחד...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

המוספים ויחודו של מוסף שבת

פרשת פנחס | הקדמה פרקים כח-כט עוסקים בקרבן התמיד...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מה ענינו של שמיני עצרת?

פרשת פנחס | הקדמה שמיני עצרת מופיע בתורה בשני...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם טוב לנדור?

פרשת מטות | פרקנו מתחיל במלים: "וידבר משה אל ראשי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

סוגי הנדרים

פרשת מטות | פרשת מטות פותחת במלים: "וידבר משה אל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע ציוה ד' להכות את מדין ולא את מואב?

פרשת מטות | הקדמה בתחילת פרקנו נאמר: א. "וידבר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

בני גד ובני ראובן

פרשת מטות | הקדמה בתחילת פרק ל"ב נאמר: א. "ומקנה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

חצי שבט מנשה

פרשת מטות | מדוע בכל הפרשה לא נזכר חצי שבט מנשה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"והורשתם את הארץ וישבתם בה" - שיטת הרמב"ן

פרשת מסעי | הקדמה: הקושי בפסוק נ"ג בפרשת השבוע...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"והורשתם את הארץ וישבתם בה" - שיטת רש"י

פרשת מסעי | הקדמה: הקושי בפסוק נ"ג בפרשת השבוע...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מה ניתן ללמוד מרשימת הנשיאים?

פרשת מסעי | בפרקנו מופיעה רשימת הנשיאים שינחילו את...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

נחל מצרים ונהר מצרים

פרשת מסעי | הקדמה בפרשתנו נאמר: "ונסב הגבול...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ולא תחניפו את הארץ"

פרשת מסעי | פרק ל"ה עוסק בשני נושאים עיקריים: א....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ולא תסב נחלה ממטה למטה אחר"

פרשת מסעי | בעקבות טענת בני יוסף למשה על חשש העברת...
הרב איתן שנדורפי