כהונה

מי תקן את משמרות הכהונה?

תקנת המשמרות מצאנו שהכהנים התחלקו לעשרים וארבע משמרות בעת עבודתם במקדש. כל משמרת הייתה עובדת במשך שבוע,...

מלוכה וכהונה בספר דברי הימים

מדוע נכתב ספר דברי הימים? אלו שינויים הוא בא לחדש?

כ-46 דק'

שלוש דרכי הכהונה של בני אהרון

אצל בני אהרון התגלו שלוש שיטות שונות לגבי הדרך שבה צריכה להנהיג הכהונה את עם ישראל. בשיעור זה נסקור את שלושת...

בחירת אהרון ובניו לכהני ה'

פרשת תצוה | המשכן והעובדים בו בפרשתנו נמשך תהליך הציווי על בניית המשכן. לאחר שבפרשה הקודמת התורה פירטה את...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

מדוע התמנה אהרן לכהן תחת הבכורות?

פרשת תצוה | הקדמה בפרשת תצוה ציוה ד' את משה על כהונת אהרן. לפי רש"י (שמות לא, יח) מעשה העגל קדם לציווי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

בגדי הכהונה

פרשת תצוה | הקדמה בפרקנו מפורטים בגדי הכהונה, בשני ציוויים: הראשון קצר והשני ארוך. בציווי הראשון נאמר:...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

רמזי המעיל

פרשת תצוה | הקדמה הגמרא במסכת זבחים (פח ע"ב) ובמסכת ערכין (טז ע"א) אומרת: "מעיל מכפר על לשון הרע, אמר הקדוש...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

קדושת החיים

פרשת אמור | הרחקת הכוהנים מטומאה ומצער מלמדת על תפקידם, לקדש את החיים ולא את המוות

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר שיחות על פרשיות ויקרא

"והזרתם את בני ישראל"

פרשת מצורע | המפנה המפתיע בחומש ויקרא בחומש ויקרא חל מפנה מפתיע ברצף הדברים. לאחר תיאור היום השמיני מימי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

הכהנים קדושים בגופם

פרשת אמור | מעמד הכהנים  בפרשת אמור מופיעים מספר דינים המיועדים לכהנים. מכלל הדינים הללו עולה חידוש גדול...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

הקפדת התורה על כבוד אהרן ובניו

פרשת אמור | הקדמה נאמר בפרשתנו, בפרשת כהנים בעלי מומים (בפרק כ"א): טז. "וידבר ד' אל משה לאמר: יז. דבר אל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

עבודת הבכורות בבית המקדש

פדיון הבכורות החלפת הבכורות בלויים: לאחר מניין בני ישראל ומניין הלויים, מוצאים אנו ציווי של ה' לפדות את...

ברכת כוהנים

פרשת נשא | מברכת הכוהנים נלמד עד כמה מידת אהבת ישראל הינה יסודית בקיומו של עם ישראל ובאמונתו

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות במדבר

ארבע רשויות ההנהגה בעם ישראל

בפרשת שופטים התורה מונה את ארבע רשויות ההנהגה - שופטים, מלך, נביא וכהונה. בשיעור זה נגלה כיצד כל מערכת ההנהגה...

מתוך סדרת השיעורים:
חומש דברים - כלל ופרט

ארבעת יסודות האומה

פרשת שופטים | הפרשה סוקרת כל אחד מהכוחות המנהיגים את האומה, המלך, הסנהדרין והכהן, וכך נלמד להבחין בייחודיות...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר שיחות על פרשיות דברים

הריגת נוב עיר הכהנים

פרק כב | דוד עובר הרבה דברים שהופכים אותו למלך. דברים שמעצבים את אישיותו כמלך. לאט לאט דוד רוחש עוד נתונים...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-שמואל א

כ-35 דק'

סקירה: שלוש השיטות בשבט הכהונה

מתברר כי ישנם שלושה 'בתי מדרש' שונים בתוך שבט הכהונה בדבר העיקר שבו ממוקד מעמד הכהנים ותפקידם

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א - כלל ופרט

כ-60 דק'

תורתו ושיטתו של בית עלי

פרקים א-ג | מהי נקודת הגדלות בדרכי ההתנהלות של עלי ובניו? במה בדיוק הם חטאו ומדוע?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א - כלל ופרט

כ-60 דק'

במה חטאו עלי, חפני ופנחס ומדוע?

פרקים א-ג | בשיעור זה נעקוב אחר הסיבות לנפילת עלי ובניו, ונגלה את רוחם הגדולה שהובילה להתנהלותם

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א - כלל ופרט

כ-60 דק'

מנהיגותו של אלקנה

פרקים א-ג | מעמדו של אלקנה בספר שמואל אינו רק בתור אבא של שמואל אלא בתור מנהיג דגול בפני עצמו

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א - כלל ופרט

כ-60 דק'

שתי השיטות: אלקנה ועלי לבין חנה ושמואל

פרקים א-ג | בשיעור זה ננסה לעשות סדר בפרקים הראשונים של ספר שמואל - ישנם כמה מחלוקות בין הדמויות השונות,...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א - כלל ופרט

כ-60 דק'

רוח הנבואה של חנה

פרקים א-ג | בשיעור זה נעמוד על החידושים המהפכניים בעבודת ה' ובהשגחת ה' שהתחדשו על ידי חנה.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א - כלל ופרט

כ-60 דק'

התחדשות אור הנבואה על ידי שמואל

פרק ג | במבט כללי על הנבואה בישראל, נגלה כי נבואתו של שמואל היא שלב חשוב ומרכזי בתולדות הנבואה בכללה.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א - כלל ופרט

כ-60 דק'

חילופי דורות בנבואה - מעלי לשמואל

פרק ג | בפרק ג מתרחש מעבר של דור חדש בנבואה. זהו מעבר עליון, אך הוא גם קשה וכואב.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א - כלל ופרט

כ-60 דק'

חורבן שילה בעקבות נבואת שמואל

פרק ד | מה תפקידו של שמואל בפרשת ההפסד לפלשתים וחורבן שילה?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א - כלל ופרט

כ-60 דק'

מבט רחב על חורבן שילה

פרק ד | חורבן שילה הוא אירוע מכונן בתולדות ישראל. בפרק זה נבחן את השלכותיו ואת השפעותיו במבט רחב.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א - כלל ופרט

כ-60 דק'

קידוש ה' בגלות הארון בפלשתים

פרקים ד-ה | בתוך המאורעות הכואבים של שבי הארון בפלשתים, התחולל מהלך מפליא של קידוש שם ה'.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א - כלל ופרט

כ-60 דק'

המערכה מול פלשתים באבן העזר

פרקים ד-ה | בשיעור זה נעמוד על מאפייני הקרב באבן העזר, וננסה להבין מה גרם להפסד ישראל במערכה

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א - כלל ופרט

כ-60 דק'

התנשאות הכהנים

הפטרת אמור | יחזקאל מד | מעמד הכהנים הכהנים הובדלו מישראל להיות מוכנים ומוכשרים לעבודת המקדש. האם מטרת הבדלה...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - ויקרא

חמש הבחירות של כהני ה'

הפטרת אמור | יחזקאל מד | הכהנים בני צדוק בפרשת אמור מצווה התורה על חוקי התקדשות הכהנים. מוטלות עליהם מצוות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות ויקרא

התעלות כהני בית המקדש העתידי

הפטרת אמור | יחזקאל מד | בהפטרת פרשת אמור קוראים אנו מתוך פרקי הנבואה של יחזקאל על בית המקדש העתידי. במהלך...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות ויקרא

חזון בית המקדש השלישי

הפטרת אמור | יחזקאל מד | בפרק מד בספר יחזקאל מספר הנביא על הכהנים שישרתו בבית המקדש העתידי ומפרט חלק מדיני...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות ויקרא

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

בין עלי לשמואל

הרב מנחם שחור 3 שיעורים
שיעור

מי תקן את משמרות הכהונה?

תקנת המשמרות מצאנו שהכהנים התחלקו לעשרים וארבע...
ושננתם
שיעור

מלוכה וכהונה בספר דברי הימים

מדוע נכתב ספר דברי הימים? אלו שינויים הוא בא...
הרבנית תהילה הרץ (לנשים) כ-46 דק'
שיעור

שלוש דרכי הכהונה של בני אהרון

אצל בני אהרון התגלו שלוש שיטות שונות לגבי הדרך שבה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

בחירת אהרון ובניו לכהני ה'

פרשת תצוה | המשכן והעובדים בו בפרשתנו נמשך תהליך...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מדוע התמנה אהרן לכהן תחת הבכורות?

פרשת תצוה | הקדמה בפרשת תצוה ציוה ד' את משה על...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

בגדי הכהונה

פרשת תצוה | הקדמה בפרקנו מפורטים בגדי הכהונה,...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

רמזי המעיל

פרשת תצוה | הקדמה הגמרא במסכת זבחים (פח ע"ב)...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

קדושת החיים

פרשת אמור | הרחקת הכוהנים מטומאה ומצער מלמדת על...
הרב שלמה אבינר
שיעור

"והזרתם את בני ישראל"

פרשת מצורע | המפנה המפתיע בחומש ויקרא בחומש ויקרא...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הכהנים קדושים בגופם

פרשת אמור | מעמד הכהנים  בפרשת אמור מופיעים מספר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הקפדת התורה על כבוד אהרן ובניו

פרשת אמור | הקדמה נאמר בפרשתנו, בפרשת כהנים בעלי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

עבודת הבכורות בבית המקדש

פדיון הבכורות החלפת הבכורות בלויים: לאחר מניין...
ושננתם
שיעור

ברכת כוהנים

פרשת נשא | מברכת הכוהנים נלמד עד כמה מידת אהבת...
הרב שלמה אבינר
שיעור

ארבע רשויות ההנהגה בעם ישראל

בפרשת שופטים התורה מונה את ארבע רשויות ההנהגה -...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ארבעת יסודות האומה

פרשת שופטים | הפרשה סוקרת כל אחד מהכוחות המנהיגים...
הרב שלמה אבינר
שיעור

הריגת נוב עיר הכהנים

פרק כב | דוד עובר הרבה דברים שהופכים אותו למלך....
הרב אליעזר קשתיאל כ-35 דק'
שיעור

סקירה: שלוש השיטות בשבט הכהונה

מתברר כי ישנם שלושה 'בתי מדרש' שונים בתוך שבט...
הרב יואב אוריאל כ-60 דק'
שיעור

תורתו ושיטתו של בית עלי

פרקים א-ג | מהי נקודת הגדלות בדרכי ההתנהלות של עלי...
הרב יואב אוריאל כ-60 דק'
שיעור

במה חטאו עלי, חפני ופנחס ומדוע?

פרקים א-ג | בשיעור זה נעקוב אחר הסיבות לנפילת עלי...
הרב יואב אוריאל כ-60 דק'
שיעור

מנהיגותו של אלקנה

פרקים א-ג | מעמדו של אלקנה בספר שמואל אינו רק בתור...
הרב יואב אוריאל כ-60 דק'
שיעור

שתי השיטות: אלקנה ועלי לבין חנה ושמואל

פרקים א-ג | בשיעור זה ננסה לעשות סדר בפרקים...
הרב יואב אוריאל כ-60 דק'
שיעור

רוח הנבואה של חנה

פרקים א-ג | בשיעור זה נעמוד על החידושים המהפכניים...
הרב יואב אוריאל כ-60 דק'
שיעור

התחדשות אור הנבואה על ידי שמואל

פרק ג | במבט כללי על הנבואה בישראל, נגלה כי נבואתו...
הרב יואב אוריאל כ-60 דק'
שיעור

חילופי דורות בנבואה - מעלי לשמואל

פרק ג | בפרק ג מתרחש מעבר של דור חדש בנבואה. זהו...
הרב יואב אוריאל כ-60 דק'
שיעור

חורבן שילה בעקבות נבואת שמואל

פרק ד | מה תפקידו של שמואל בפרשת ההפסד לפלשתים...
הרב יואב אוריאל כ-60 דק'
שיעור

מבט רחב על חורבן שילה

פרק ד | חורבן שילה הוא אירוע מכונן בתולדות ישראל....
הרב יואב אוריאל כ-60 דק'
שיעור

קידוש ה' בגלות הארון בפלשתים

פרקים ד-ה | בתוך המאורעות הכואבים של שבי הארון...
הרב יואב אוריאל כ-60 דק'
שיעור

המערכה מול פלשתים באבן העזר

פרקים ד-ה | בשיעור זה נעמוד על מאפייני הקרב באבן...
הרב יואב אוריאל כ-60 דק'
שיעור

התנשאות הכהנים

הפטרת אמור | יחזקאל מד | מעמד הכהנים הכהנים...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

חמש הבחירות של כהני ה'

הפטרת אמור | יחזקאל מד | הכהנים בני צדוק בפרשת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

התעלות כהני בית המקדש העתידי

הפטרת אמור | יחזקאל מד | בהפטרת פרשת אמור קוראים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

חזון בית המקדש השלישי

הפטרת אמור | יחזקאל מד | בפרק מד בספר יחזקאל מספר...
הרב יואב אוריאל