ארץ ישראל

כי תבואו אל הארץ

בשיעור זה נעסוק במעקב אחרי הופעת הביטוי 'כי תבוא/ וכי תבואו אל הארץ' בחומשים השונים, והבנת תפיסת האדמה...

כ-70 דק'

דרכי שייכות נחלה לשבט

בשיעור זה נעקוב באמצעות מקורות שונים, אחר גילויים שונים של השייכות החזקה בין כל שבט לנחלה שהוא קיבל בארץ...

כ - 70 דק'

הסבר פשוט על מבנה ארץ ישראל

סקירה עם מצגת על מבנה ארץ ישראל. מה הם האזורים הפוריים של ארץ ישראל? מה מיוחד במבנה הארץ מבחינת ההרים...

17 דק'

על מה נכרתה ברית בין הבתרים ומה משמעותה לדורות?

פרשת לך לך | א. מהי ברית בין הבתרים? בהגדה של פסח נאמר: "ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא. שהקב"ה חישב את...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

ברית המילה - ברית של אהבה וברית הארץ

פרשת לך לך | הקדמה מצות המילה כתבו מפרשים רבים שענינה של המילה הוא להחליש את כוח התאוה. הסבר זה, עם כל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מתי נשבע ה' לתת ליעקב את הארץ?

פרשת וישלח | הקדמה נאמר בפרשתנו (בפרק ל"ה): ט. "ויֵרָא אלקים אל יעקב עוד בבֹאו מפדן ארם, ויברך אֹתו. י....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

ארץ ישראל בספר בראשית - הצהרת עקרונות

הקדמה לסיום ספר בראשית כדאי לחזור ולסכם בעשר נקודות את היחס בין ארץ ישראל לעם ישראל בספר בראשית: א. היחס...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

"מעט מעט אגרשנו מפניך"

פרשת משפטים | בדרך אל ארץ ישראל בסוף פרשת משפטים משיב הקב"ה את המבט אל מהלך היצירה של עם ישראל. מעמד הר סיני...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

סודה של ארץ ישראל

פרשת אחרי מות | א. הפסוקים בסוף פרק יח בסוף פרשת אחרי מות (ויקרא פרק יח) נאמר: "אל תטמאו בכל אלה, כי בכל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

"ואני אתננה לכם לרשת אותה"

פרשת קדושים | א. דברי רש"י בפרשת לך לך על הפסוק "ויעבר אברם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה, והכנעני אז בארץ"...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

"וזכרתי את בריתי יעקוב... והארץ אזכֹּר" - מה הפירוש?

פרשת בחוקותי | הקדמה נאמר בפרשת בחקתי (ויקרא כו, מב): "וזכרתי את בריתי יעקוב, ואף את בריתי יצחק, ואף את...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

"וימאסו בארץ חמדה"

עיון בפרשיות התנ"ך המתארות את יחסם המיוחד של בני שבט יוסף לארץ ישראל - אל מול סוגיית חטא המרגלים. נעסוק...

כ-70 דק'

כשל כפול (חטא המרגלים)

פרשת שלח | כשל כפול ! פרשת חטא המרגלים מהדהדת באוזנינו ומופיעה בחיינו לאורך כל ההיסטוריה.חטא זה טומן בחובו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר - הרב ערן טמיר

חטא המרגלים

פרשת שלח | שורש חטא המרגלים בזמן המדבר, והמשך חטא זה בדורנו ביחס לארץ ישראל.

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות במדבר

"וימאסו בארץ חמדה"

פרשת שלח | כיצד מגבירים בקרב עם ישראל את הקשר לארץ ישראל?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות במדבר

הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל

פרשת פנחס | מי זכאי לנחלה - יוצאי מצרים או באי הארץ? בפרשת פנחס לאחר המפקד של עם ישראל, מצוה הקב"ה על אופן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

"והורשתם את הארץ וישבתם בה" - שיטת הרמב"ן

פרשת מסעי | הקדמה: הקושי בפסוק נ"ג בפרשת השבוע (פרק לג) נאמר: נ. וידבר ד' אל משה בערבת מואב על ירדן ירחו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

"והורשתם את הארץ וישבתם בה" - שיטת רש"י

פרשת מסעי | הקדמה: הקושי בפסוק נ"ג בפרשת השבוע (פרק לג) נאמר: נ. וידבר ד' אל משה בערבת מואב על ירדן ירחו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

נחל מצרים ונהר מצרים

פרשת מסעי | הקדמה בפרשתנו נאמר: "ונסב הגבול מעצמון נחלה מצרים, והיו תוצאתיו הימה" (לד, ה). ידועה המחלוקת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

"ולא תחניפו את הארץ"

פרשת מסעי | פרק ל"ה עוסק בשני נושאים עיקריים: א. ציווי ד' למשה לומר לבני ישראל לתת ללויים ארבעים ושמונה ערים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

"ולא תסב נחלה ממטה למטה אחר"

פרשת מסעי | בעקבות טענת בני יוסף למשה על חשש העברת נחלת בנות צלפחד לבעלים משבט אחר נאמר בפרקנו (פרק ל"ו): ה....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

חטאם של המרגלים

פרשת שלח | קושיותיו של ה"מגיד מישרים" על חטא המרגלים נותנות הארה גדולה ביחס לאהבת הארץ ואופי הגאולה העתידה

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות במדבר

'והורשתם את הארץ'

פרשת מסעי | בשיעור זה יתבארו גדרי מצוות הורשת הגויים מן הארץ

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות במדבר

גבולות הארץ בתורה

פרשת דברים | בחמישה מקומות בתורה צויינו גבולות הארץ: באחד מהם צויינה רק נקודת גבול אחת, באחד צויינו שתי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

גבולות הארץ

פרשת עקב | הקדמה נאמר בפרקנו (דברים יא, כד): "כל המקום אשר תדרך כף רגלכם בו לכם יהיה, מן המדבר והלבנון, מן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

גבולות הארץ ב

פרשת עקב | הקדמה גבולות הארץ מופיעים בתורה בארבעה מתוך חמשת החומשים [שאלה לקורא: היכן?]! בחלק מהחומשים יותר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

הרחבת גבולות הארץ והלימוד האמוני העולה מכך

פרשת שופטים | הקדמה נאמר בפרשתנו, במצות הפרשת ערי המקלט (דברים  פרק י"ט): א. "כי יכרית ד' אלקיך את הגוים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

ארץ ישראל בפרשת וזאת הברכה

פרשת וזאת הברכה | הקדמה בתחילת פרק לד נאמר: א. ויעל משה מערבֹת מואב אל הר נבו, ראש הפסגה אשר על פני ירֵחו,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

ישוב הארץ

פרשת ראה | מדעו יש למסור את הנפש דווקא על מצוות ישוב הארץ?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר שיחות על פרשיות דברים

משמעות הכניסה לארץ ישראל

פרק א | רק בארץ ישראל ניתן ליישם את התורה באופן שלם

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע על פי ה'לב אהרון'

גבולות הארץ הקצר

פרק א | הקדמה נאמר בפרקנו: ג. "כל מקום אשר תדרך כף רגלכם בו לכם נתתיו, כאשר דברתי אל משה. ד. מהמדבר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

השוואות בין ההכנות לכניסה לארץ לבין ההכנות למתן תורה

פרק ד | הקדמה כאשר מתבוננים בפרשיות הכניסה לארץ (פרקים ג-ד-ה) מוצאים כמה נקודות השוואה בין ההכנות לכניסה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

החיות של ארץ ישראל

הפטרת שלח | יהושע ב | התפקיד שיועד למרגלים התרים את הארץ ראו בה עם עז, ערים גדולות ובצורות בשמים ובני ענקים....

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - במדבר

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

כי תבואו אל הארץ

בשיעור זה נעסוק במעקב אחרי הופעת הביטוי 'כי תבוא/...
הרב אוהד תירוש כ-70 דק'
שיעור

דרכי שייכות נחלה לשבט

בשיעור זה נעקוב באמצעות מקורות שונים, אחר גילויים...
הרב אריק אוריאל כ - 70 דק'
שיעור

הסבר פשוט על מבנה ארץ ישראל

סקירה עם מצגת על מבנה ארץ ישראל. מה הם האזורים...
הרב עמנואל בן ארצי 17 דק'
שיעור

נחלת ארץ ישראל

הרב יוסף מילר
שיעור

על מה נכרתה ברית בין הבתרים ומה משמעותה לדורות?

פרשת לך לך | א. מהי ברית בין הבתרים? בהגדה של פסח...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ברית המילה - ברית של אהבה וברית הארץ

פרשת לך לך | הקדמה מצות המילה כתבו מפרשים רבים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מתי נשבע ה' לתת ליעקב את הארץ?

פרשת וישלח | הקדמה נאמר בפרשתנו (בפרק ל"ה): ט....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ארץ ישראל בספר בראשית - הצהרת עקרונות

הקדמה לסיום ספר בראשית כדאי לחזור ולסכם בעשר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"מעט מעט אגרשנו מפניך"

פרשת משפטים | בדרך אל ארץ ישראל בסוף פרשת משפטים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

סודה של ארץ ישראל

פרשת אחרי מות | א. הפסוקים בסוף פרק יח בסוף פרשת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ואני אתננה לכם לרשת אותה"

פרשת קדושים | א. דברי רש"י בפרשת לך לך על הפסוק...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"וזכרתי את בריתי יעקוב... והארץ אזכֹּר" - מה הפירוש?

פרשת בחוקותי | הקדמה נאמר בפרשת בחקתי (ויקרא כו,...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"וימאסו בארץ חמדה"

עיון בפרשיות התנ"ך המתארות את יחסם המיוחד של בני...
הרב דוד אמיתי כ-70 דק'
שיעור

כשל כפול (חטא המרגלים)

פרשת שלח | כשל כפול ! פרשת חטא המרגלים מהדהדת...
הרב ערן טמיר
שיעור

חטא המרגלים

פרשת שלח | שורש חטא המרגלים בזמן המדבר, והמשך חטא...
הרב שלמה אבינר
שיעור

"וימאסו בארץ חמדה"

פרשת שלח | כיצד מגבירים בקרב עם ישראל את הקשר לארץ...
הרב שלמה אבינר
שיעור

הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל

פרשת פנחס | מי זכאי לנחלה - יוצאי מצרים או באי...
הרב יואב אוריאל
שיעור

"והורשתם את הארץ וישבתם בה" - שיטת הרמב"ן

פרשת מסעי | הקדמה: הקושי בפסוק נ"ג בפרשת השבוע...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"והורשתם את הארץ וישבתם בה" - שיטת רש"י

פרשת מסעי | הקדמה: הקושי בפסוק נ"ג בפרשת השבוע...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

נחל מצרים ונהר מצרים

פרשת מסעי | הקדמה בפרשתנו נאמר: "ונסב הגבול...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ולא תחניפו את הארץ"

פרשת מסעי | פרק ל"ה עוסק בשני נושאים עיקריים: א....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ולא תסב נחלה ממטה למטה אחר"

פרשת מסעי | בעקבות טענת בני יוסף למשה על חשש העברת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

חטאם של המרגלים

פרשת שלח | קושיותיו של ה"מגיד מישרים" על חטא...
הרב שלמה אבינר
שיעור

'והורשתם את הארץ'

פרשת מסעי | בשיעור זה יתבארו גדרי מצוות הורשת...
הרב שלמה אבינר
שיעור

גבולות הארץ בתורה

פרשת דברים | בחמישה מקומות בתורה צויינו גבולות...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

גבולות הארץ

פרשת עקב | הקדמה נאמר בפרקנו (דברים יא, כד): "כל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

גבולות הארץ ב

פרשת עקב | הקדמה גבולות הארץ מופיעים בתורה בארבעה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הרחבת גבולות הארץ והלימוד האמוני העולה מכך

פרשת שופטים | הקדמה נאמר בפרשתנו, במצות הפרשת ערי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ארץ ישראל בפרשת וזאת הברכה

פרשת וזאת הברכה | הקדמה בתחילת פרק לד נאמר: א....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ישוב הארץ

פרשת ראה | מדעו יש למסור את הנפש דווקא על מצוות...
הרב שלמה אבינר
שיעור

משמעות הכניסה לארץ ישראל

פרק א | רק בארץ ישראל ניתן ליישם את התורה באופן...
הרב אריק אוריאל
שיעור

גבולות הארץ הקצר

פרק א | הקדמה נאמר בפרקנו: ג. "כל מקום אשר תדרך...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

השוואות בין ההכנות לכניסה לארץ לבין ההכנות למתן תורה

פרק ד | הקדמה כאשר מתבוננים בפרשיות הכניסה לארץ...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

החיות של ארץ ישראל

הפטרת שלח | יהושע ב | התפקיד שיועד למרגלים התרים...
הרב יוסף הורוביץ
שו"ת

גבולות הארץ 2 שלבים

האם ברור ומוסכם שהגבולות בפרשת מסעי מצומצמים יותר...
הרב נועם וידר