מועדים

תשובת אלול בבית המקדש השני

ההתעוררות לבניית ביהמ"ק השני בחודש אלול בספר חגי מתואר תהליך מיוחד של קרבת ה' אל ישראל, ושל תשובת ישראל אל...

סדר בסליחות

על פי המנהג הרווח, נפתחות הסליחות [של עדות אשכנז] במקבץ פסוקי שבח לקב"ה הלקוחים ברובם מספר תהלים. כהקדמה...

אורי וישעי

שבת שובה | נתבונן כאן בפרק "לדוד ה' אורי וישעי" שאנו אומרים יום-יום בימים הנוראים, וננסה לעמוד על עומק עבודת...

השיבנו ה' אליך ונשובה

שבת שובה | שבת תשובה היא היום הקדוש ביותר בעשרת ימי תשובה – אפילו יותר מיום הכיפורים. מה היא עבודת התשובה של...

ראש השנה על פי ספר נחמיה

בנחמיה פרק ח מדריך עזרא הסופר את כל העם מהו היחס הנכון בין היראה הגדולה בראש השנה, לבין שמחה ואכילת משמנים.

50 דק'

החייאת בן השונמית בראש השנה

אלישע גילה את הכח העליון של ראש השנה, כאשר ביום זה החיה את בנה של השונמית. ביאור כוחו של היום.

60 דק'

"ארפא משובתם אוהבם נדבה"

בראש השנה מתגלה דרך ייחודית של תשובה - התשובה אל מלכות ה'. ביום זה מתגלה הנהגת ה' המבוארת בספר הושע: "אוהבם...

45 דק'

"וד' אלקים בשופר יתקע"

הקדמה: פסוקי השופרות המובאים מהנביאים בכל אחת מברכות "מלכויות", "זכרונות" ו"שופרות", הנאמרות בתפילת מוסף של...

סודו של ראש השנה

ראש השנה לאחר שלושת הרגלים, אשר עניינם מבואר בפסוקים בפרשת אמור ובמקומות נוספים, מופיע יום עלום ונסתר. כל...

ניסוך המים על ידי דוד המלך

הקדמה יש מחז"ל ומהמפרשים שהסבירו את אחת הפרשות בתנ"ך כמתארת את מצות ניסוך המים בחג הסוכות, ויש שאף למדו משם...

השמחה בחג הסוכות

מדוע ציותה התורה על השמחה בחג הסוכות? הקדמה שלש פעמים ציותה התורה לשמוח בחג הסוכות: "ולקחתם לכם ביום...

סוכות – החג של ארץ ישראל

סוכות | האם אין חג על הכניסה לארץ בימי יהושע? כבר במבט ראשון על שלושת הרגלים ברור כי שלושתם יוסדו על בסיס...

שלוש החנוכות של חודש כסליו

חנוכת בית המקדש אשר התרחשה בימי החשמונאים בכ"ה בכסלו – ידועה היא ומפורסמת. ידועה גם החנוכה הראשונה שאף זמנה...

נס השמן הדולק - מבניית המשכן ועד חנוכה

דליקת השמן באורח נס לא החלה בנס פח השמן. היא החלה בנס הקבוע של הנר המערבי במנורת המשכן והמקדש. בשיעור זה...

התשועות של חנוכה והשוואתם לשאר החגים

הקדמה חנוכה נראה כחג הכי פחות חשוב: הוא אינו נזכר בתנ"ך, אין לו מסכת במשנה, אפילו לא פרק במשנה, ואפילו לא...

חנוכה: התגלות אהבת ד' אלינו והתגלות אהבתנו את ד'

הקדמה חנוכה אינו מופיע בתנ"ך, ואין עליו מקורות רבים בדברי חז"ל. אבל כאשר משוים את המקורות המפורסמים שעוסקים...

חנוכת המזבח - תכלית המלחמות

הקדמה חנוכה אינו מופיע בתנ"ך, ואין עליו מקורות רבים בדברי חז"ל. אבל כאשר משוים את המקורות המפורסמים שעוסקים...

מדוע בחנוכה ופורים אומרים "על הניסים", ולא אומרים "יעלה ויבוא"?

הקדמה ידוע שבכל החגים שציוותה התורה, וכן בראש חדש אומרים "יעלה ויבא", ואילו בחנוכה ובפורים, שהם מדרבנן,...

בית חשמונאי ובית דוד

החשמונאים – מלכות שלא מבית דוד הרמב"ן בפירושו לפסוק: "לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו" מפרש שזהו ציווי...

פרי הארץ

ט"ו בשבט | בחמישה מיני פרות נשתבחה ארץ ישראל. באמצעות הקבלתם לחמש מדרגות שבנפש האדם ננסה לעמוד על ייחודו של...

משמעות נחלת ארץ ישראל וסדר הנחלות בארץ

שיעור לטו בשבט | לעיתים נראה כי לאחר כיבוש הארץ, חלוקת הנחלות היא שלב קל של חלוקת שלל בלבד. אך אין זה כך -...

זכר עמלק

פרשת תצוה, פרשת זכור | התורה מתארת את פגיעתו של עמלק במילים "אשר קרך בדרך". מה באמת קרה לנו במפגש עם...

מהפכות הפסח בתנ"ך

בכמה מקומות בתנ"ך מתרחשת מהפיכה הקשורה לקרבן הפסח. הרב עוסק במהפיכות השונות ובקו החורז אותן.

הפסחים בתנ"ך

בשיעור זה נברר בדרכו של ה'משך חכמה' מהו הנושא המשותף לכל הפעמים שבהם מתוארת בתנ"ך עשיית קרבן הפסח.

52 דק'

יסודות ה'מגיד' בתנ"ך

הפרשיות העומדות במרכז ההגדה סיפור יציאת מצרים שבהגדה מיוסד על שתי פרשיות בתנ"ך: נאום יהושע לישראל...

מדוע תקנו חז"ל שסיפור יציאת מצרים יהיה בנוי על פרשת "ארמי אובד אבי"?

הקדמה כתב הרמב"ם בהלכות חמץ ומצה פ"ז ה"ד: "וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. כיצד? מתחיל ומספר שבתחילה היו...

"חג המצות", "חג הפסח", ו"זמן חרותנו"?

מדוע חג הפסח מופיע בשמות שונים, בפסוקי התורה ובחז"ל, ומה המשמעות לכך?

מן החורבן לתשובת הגאולה בתנ"ך

קווים לתהליכי תשובת הגאולה וזיקתם לייסורי החורבן - בתורה ובנביאים.

ושביה בצדקה

שבת חזון | הנחמה העולה מתוך תוכחת הפורענות של ישעיהו הנביא תתבאר דרגה על גבי דרגה. "ציון במשפט תפדה ושביה...

שישו אתה משוש

שבת חזון | כיצד ניתן להסביר את מה שנראה כמיעוט אבלות על החורבן בימינו? נתבונן בשאלה זו ונציע ארבע דרכים...

אהבת חנם

שבת חזון | נתבונן כאן במימרא של חסידים המבארת מדרגות שונות באהבת ישראל, ונעמיק בהן כפי שהן נשקפות בחייהם...

כעיר שחברה לה יחדו

תשעה באב | מהו השבר העמוק בליבה של ירושלים ומהו החיבור שיביא לרפואתה השלמה? נתבונן בעיר חצויה המבקשת להיות...

הולך ואור

חנוכה | סדר "מוסיף והולך" של נרות חנוכה מוליך אותנו בדרכו של האור הגנוז פנימה בכל יהודי, בתורה ובמקדש. נלך...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

וזה מעשה המנרה

חנוכה | מהו אורה העליון של מנורת המקדש שאפילו משה רבנו התקשה בעשייתה? נתבונן ביחס שבין האור והחום ובין החכמה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

על נסיך ועל נפלאותיך ועל ישועתך

חנוכה | מהו עיקר מהותו של חג החנוכה? נתבונן כאן בייחודם של החשמונאים הכוהנים, גיבורי נס חנוכה, ובסוד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

קומי אורי כי בא אורך

חנוכה | מפורסמת וידועה הקושיה על המנורה במשכן- "וכי לאורה הוא צריך"? מדוע עלינו להאיר לפני אורו של...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

קבעו שיר ורננים

חנוכה | מה המשותף לגזירות שגזרה מלכות יון הרשעה על האומה היהודית? נתבונן בסדר הפנימי שבהן, ומתוכו ניטיב...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

גילוי יוסף לאחיו וחנוכה

פרשת ויגש | מדוע יוסף בוכה כשהוא מתוודע לאחיו? מה כתוב זה מלמד אותנו?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-בראשית

כ50 דק'

פרשת שלושת הרגלים

פרשת משפטים | הקדמה בפרשתנו (כג, יד-יז) מופיעים שלושת הרגלים בפעם הראשונה: "שלש רגלים תחג לי בשנה. את חג...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

מדוע נכתבה פרשת הרגלים בפרשת כי תשא?

פרשת כי תשא | הקדמה הרגלים מופיעים בתורה בחמש פרשות: משפטים (פרק כ"ג), כי תשא (פרק ל"ד), אמֹר (פרק כ"ג),...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

ספירת העומר ומזמור קז ליום העצמאות

פרשת אמור |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- ויקרא

כ-50 דק'

תורת הסוד והברכות והקללות

פרשת בחוקותי ול"ג בעומר |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- ויקרא

כ-50 דק'

אשרי תבחר ותקרב

פרשת ויקרא | פרשתנו פותחת את תורת כוהנים ואת תורת הקרבנות הקרבים על המזבח- עולה, מנחה, שלמים, חטאת, אשם,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

והיה היום הזה לכם לזכרון

פסח | מה יש בה ביציאת מצרים שהתרחשה לפני יותר משלושת אלפים שנה, שעדיין רלוונטית לימינו? מדוע חייב אדם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

מה נשתנה?

פסח | מדוע ולמה אנו אוכלים כרפס בתחילת הסדר ולאחריו שואלים ארבע קושיות? מדוע ולמה אנו מציבים קושיות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

רשפיה רשפי אש

שבת הגדול | במעמד הסנה התגלה ה' למשה בלבת אש, משה ירא מהביט והסתיר פניו. בהר סיני התגלה ה' באש, משה ביקש...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

וממתנה נחליאל

שבועות | לקראת חג השבועות, יום מתן תורתנו, נעמיק להתבונן במעלת תורתנו הקדושה. מה המשמעות שהתורה ניתנה לנו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר

לכתך אחרי במדבר

פרשת במדבר, שבועות | באמצעות ארבעה משלים שונים ננסה לעמוד על טיבו של המדבר. מה יש בו במדבר, או שמא מה אין...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר

אין זה כי אם בית אלקים

יום ירושלים | למעלה משבעים שמות יש למקום המקדש וירושלים, המבטאים את רב גוניותו של המקום אשר רב בו הנסתר על...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר

סודו של ראש השנה

ראש השנה לאחר שלושת הרגלים, אשר עניינם מבואר בפסוקים בפרשת אמור ובמקומות נוספים, מופיע יום עלום ונסתר. כל...

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

השראת השכינה, הקטורת ויום הכיפורים

הרב יואב אוריאל 2 שיעורים
סדרה

המסע אל ירושלים

מערכת בני ציון 17 שיעורים
סדרה

לב הפרק - מועדים

הרב עמנואל בן ארצי 1 שיעורים
שיעור

תשובת אלול בבית המקדש השני

ההתעוררות לבניית ביהמ"ק השני בחודש אלול בספר חגי...
הרב יואב אוריאל
שיעור

סדר בסליחות

על פי המנהג הרווח, נפתחות הסליחות [של עדות אשכנז]...
הרב יואב אוריאל
שיעור

אורי וישעי

שבת שובה | נתבונן כאן בפרק "לדוד ה' אורי וישעי"...
הרב יהושע שפירא
שיעור

השיבנו ה' אליך ונשובה

שבת שובה | שבת תשובה היא היום הקדוש ביותר בעשרת...
הרב יהושע שפירא
שיעור

ראש השנה על פי ספר נחמיה

בנחמיה פרק ח מדריך עזרא הסופר את כל העם מהו היחס...
הרב חננאל אתרוג 50 דק'
שיעור

החייאת בן השונמית בראש השנה

אלישע גילה את הכח העליון של ראש השנה, כאשר ביום זה...
הרב אוהד תירוש 60 דק'
שיעור

"ארפא משובתם אוהבם נדבה"

בראש השנה מתגלה דרך ייחודית של תשובה - התשובה אל...
הרב אליעזר קשתיאל 45 דק'
שיעור

פעולת תקיעת השופר בראש השנה

הרב אליעזר קשתיאל 46 דק'
שיעור

"וד' אלקים בשופר יתקע"

הקדמה: פסוקי השופרות המובאים מהנביאים בכל אחת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

סודו של ראש השנה

ראש השנה לאחר שלושת הרגלים, אשר עניינם מבואר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ניסוך המים על ידי דוד המלך

הקדמה יש מחז"ל ומהמפרשים שהסבירו את אחת הפרשות...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

השמחה בחג הסוכות

מדוע ציותה התורה על השמחה בחג הסוכות? הקדמה שלש...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

סודו של חג הסוכות

הרב יואב אוריאל
שיעור

סוכות – החג של ארץ ישראל

סוכות | האם אין חג על הכניסה לארץ בימי יהושע? כבר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

שלוש החנוכות של חודש כסליו

חנוכת בית המקדש אשר התרחשה בימי החשמונאים בכ"ה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

נס השמן הדולק - מבניית המשכן ועד חנוכה

דליקת השמן באורח נס לא החלה בנס פח השמן. היא החלה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

התשועות של חנוכה והשוואתם לשאר החגים

הקדמה חנוכה נראה כחג הכי פחות חשוב: הוא אינו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

חנוכה: התגלות אהבת ד' אלינו והתגלות אהבתנו את ד'

הקדמה חנוכה אינו מופיע בתנ"ך, ואין עליו מקורות...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

חנוכת המזבח - תכלית המלחמות

הקדמה חנוכה אינו מופיע בתנ"ך, ואין עליו מקורות...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע בחנוכה ופורים אומרים "על הניסים", ולא אומרים "יעלה ויבוא"?

הקדמה ידוע שבכל החגים שציוותה התורה, וכן בראש...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

בית חשמונאי ובית דוד

החשמונאים – מלכות שלא מבית דוד הרמב"ן בפירושו...
הרב יוסף שילר
שיעור

פרי הארץ

ט"ו בשבט | בחמישה מיני פרות נשתבחה ארץ...
הרב יהושע שפירא
שיעור

משמעות נחלת ארץ ישראל וסדר הנחלות בארץ

שיעור לטו בשבט | לעיתים נראה כי לאחר כיבוש הארץ,...
הרב יואב אוריאל
שיעור

זכר עמלק

פרשת תצוה, פרשת זכור | התורה מתארת את פגיעתו של...
הרב יהושע שפירא
שיעור

על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור - למה הפור כל כך משמעותי?

שיעור לפורים - הקלטה ודף מקורות |
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

מהפכות הפסח בתנ"ך

בכמה מקומות בתנ"ך מתרחשת מהפיכה הקשורה לקרבן הפסח....
הרב נחום נריה
שיעור

הפסחים בתנ"ך

בשיעור זה נברר בדרכו של ה'משך חכמה' מהו הנושא...
הרב ברוך סליי 52 דק'
שיעור

יסודות ה'מגיד' בתנ"ך

הפרשיות העומדות במרכז ההגדה סיפור יציאת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מדוע תקנו חז"ל שסיפור יציאת מצרים יהיה בנוי על פרשת "ארמי אובד אבי"?

הקדמה כתב הרמב"ם בהלכות חמץ ומצה פ"ז ה"ד: "וצריך...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"חג המצות", "חג הפסח", ו"זמן חרותנו"?

מדוע חג הפסח מופיע בשמות שונים, בפסוקי התורה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מן החורבן לתשובת הגאולה בתנ"ך

קווים לתהליכי תשובת הגאולה וזיקתם לייסורי החורבן -...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

ושביה בצדקה

שבת חזון | הנחמה העולה מתוך תוכחת הפורענות של...
הרב יהושע שפירא
שיעור

שישו אתה משוש

שבת חזון | כיצד ניתן להסביר את מה שנראה כמיעוט...
הרב יהושע שפירא
שיעור

אהבת חנם

שבת חזון | נתבונן כאן במימרא של חסידים המבארת...
הרב יהושע שפירא
שיעור

כעיר שחברה לה יחדו

תשעה באב | מהו השבר העמוק בליבה של ירושלים ומהו...
הרב יהושע שפירא
שיעור

הולך ואור

חנוכה | סדר "מוסיף והולך" של נרות חנוכה מוליך...
הרב יהושע שפירא
שיעור

וזה מעשה המנרה

חנוכה | מהו אורה העליון של מנורת המקדש שאפילו משה...
הרב יהושע שפירא
שיעור

על נסיך ועל נפלאותיך ועל ישועתך

חנוכה | מהו עיקר מהותו של חג החנוכה? נתבונן כאן...
הרב יהושע שפירא
שיעור

קומי אורי כי בא אורך

חנוכה | מפורסמת וידועה הקושיה על המנורה במשכן-...
הרב יהושע שפירא
שיעור

קבעו שיר ורננים

חנוכה | מה המשותף לגזירות שגזרה מלכות יון הרשעה על...
הרב יהושע שפירא
שיעור

גילוי יוסף לאחיו וחנוכה

פרשת ויגש | מדוע יוסף בוכה כשהוא מתוודע לאחיו? מה...
הרב דוד ג'יאמי כ50 דק'
שיעור

פרשת שלושת הרגלים

פרשת משפטים | הקדמה בפרשתנו (כג, יד-יז) מופיעים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע נכתבה פרשת הרגלים בפרשת כי תשא?

פרשת כי תשא | הקדמה הרגלים מופיעים בתורה בחמש...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ספירת העומר ומזמור קז ליום העצמאות

פרשת אמור |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

תורת הסוד והברכות והקללות

פרשת בחוקותי ול"ג בעומר |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

אשרי תבחר ותקרב

פרשת ויקרא | פרשתנו פותחת את תורת כוהנים ואת תורת...
הרב יהושע שפירא
שיעור

והיה היום הזה לכם לזכרון

פסח | מה יש בה ביציאת מצרים שהתרחשה לפני יותר...
הרב יהושע שפירא
שיעור

מה נשתנה?

פסח | מדוע ולמה אנו אוכלים כרפס בתחילת הסדר...
הרב יהושע שפירא
שיעור

רשפיה רשפי אש

שבת הגדול | במעמד הסנה התגלה ה' למשה בלבת אש, משה...
הרב יהושע שפירא
שיעור

וממתנה נחליאל

שבועות | לקראת חג השבועות, יום מתן תורתנו, נעמיק...
הרב יהושע שפירא
שיעור

לכתך אחרי במדבר

פרשת במדבר, שבועות | באמצעות ארבעה משלים שונים...
הרב יהושע שפירא
שיעור

אין זה כי אם בית אלקים

יום ירושלים | למעלה משבעים שמות יש למקום המקדש...
הרב יהושע שפירא
שיעור

סודו של ראש השנה

ראש השנה לאחר שלושת הרגלים, אשר עניינם מבואר...
הרב יואב אוריאל