פרשת יתרו | יח-כ

מתן תורה

כיצד מתגלה הנשמה הישראלית מן השמים ומן הארץ כאחד? נשמת התורה: גילוי שכינה בעולם.

כ - 70 דק'

הכפיה והרצון במתן תורה

מתן תורה- כפיה דתית או התעוררות הרצון והטבע היהודי? הכרת התורה בעולם, ההבדל בין תורה בחו"ל לתורה בארץ ישראל

כ - 70 דק'

מעמד הר סיני בנביאים ובכתובים

מעקב אחרי האזכורים השונים של מעמד הר סיני בנביאים והכתובים.

כ - 70 דק'

"'מן השמים היא''- התורה היא המעצבת את ערכי המציאות

פרשת יתרו | פרשה שבה קוראים על מתן תורה נקראת על שמו של יתרו. יתרו הוא אדם מופלא, מדוע?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'

קרבת ה' לישראל בתחילת בריאתם

פרשת יתרו | הנהגה ישירה של הקב"ה מעמד מתן תורה הוא הפסגה של תהליך בריאת עם ישראל בתור עם ה'. יש מקום להביט...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - שמות

עמלק ויתרו - יחסי ישראל והגויים

פרשת יתרו | הופעת יתרו לאחר מלחמת עמלק בין יציאת ישראל (שהסתיימה בקריעת הים) לבין מעמד הר סיני מופיעים בתורה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - שמות

מחיי האבות אל חיי התורה

פרשת יתרו | ההפתעה של מעמד הר סיני לפני פרשת יתרו, עם ישראל כלל לא ציפה שיהיה מעמד כדוגמת הר סיני. ייעוד זה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - שמות

ההגבלה והפרישה לקראת מעמד הר סיני

פרשת יתרו | מדוע מופיעה לראשונה בתנ"ך חובת הפרישה וההישמרות מקרבה יתירה אל הקודש(שלא לעלות בהר) בהר סיני?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמות - כלל ופרט

16.40 דק'

עשרת הדיברות - דרכי גילוי של שם ה'

פרשת יתרו | כבר בפרשת וארא ייעד ה' שבמעמד הר סיני יתגלה שם חדש של הבורא. עשרת הדברות מהוות גילויים שונים של...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמות - כלל ופרט

21.27 דק'

הקרבנות שהופיעו ביצאת מצרים ומתן תורה

פרשיות יתרו-משפטים | בשיעור זה נעקוב אחר הקרבנות השונים שליוו את ישראל לאורך יצירתם - ביציאת מצרים, במדבר...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמות - כלל ופרט

21.24 דק'

הדיבר הראשון של עשרת הדברות

פרשת יתרו | העמקה בדיבר הראשון "אנוכי ד' אלוקיך"- ביאור ההבדל בין מציאות ד' לבין מציאות הנבראים.

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

כ-52 דק'

יתרו חותן משה ומתן תורה

פרשת יתרו | מדוע הפרשה שבה ד' נותן תורה לעם ישראל נקראת על שם יתרו? האם לא היה מתאים יותר לקרוא אותה על שם...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

כ-70 דק'

אנוכי ה' אלוקיך

פרשת יתרו | כיצד נקיים הלכה למעשה את מצוות האמונה במציאות ה'?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

עשרת הדיברות

פרשת יתרו | תימצות התורה לעשרת הדיברות מחייב אותנו למבט מקיף ואחדותי על כל מצוות התורה, כנובעות מתוך שורש...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

תן דעתך שלא תקלקל

פרשת יתרו | ישנו יסוד אחד החורז את כל עשרת הדיברות - החובה לשמר את ההוייה לכל רבדיה ולא לפגוע באף אחד...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

גבולות!

פרשת יתרו | גבולות! מדרכו של עולם הוא שכאשר נפגש אדם עם אדיאל גדול רב משמעות, אידיאל שהדרך להשגתו ארוכה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות - הרב ערן טמיר

בין 'אחר' ל'מתאחר'

פרשת יתרו | בין 'אחר' ל'מתאחר' הציווי בעשרת הדברות "לא יהיה לך אלהים אחרים על פני" המופיע בפרשתנו (כ, ג)...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות - הרב ערן טמיר

עצת יתרו ומתן תורה

פרשת יתרו | אם בני ישראל אמרו 'נעשה ונשמע', מדוע היה צורך לכפות עליהם ההר כגיגית?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - שמות

מתי בא יתרו להר סיני?

פרשת יתרו | הקדמה נחלקו חז"ל במכילתא (כאן) ובגמרא (זבחים קטז ע"א), ובעקבותיהם רבותינו הראשונים (ראב"ע, רמב"ן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

מה קרה בכל יום בתחילת החודש השלישי?

פרשת יתרו | הקדמה בפרק י"ט מתארת התורה את עליותיו של משה רבנו להר סיני. אבל היא לא כתבה באיזה יום בדיוק היתה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

שלושת עיקרי ההכנה לקבלת התורה

פרשת יתרו | הקדמה התורה מאריכה בפרק י"ט בהקדמה למתן תורה. גם בחג השבועות, שבו קוראים בתורה על מעמד הר סיני,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

"אשר הוצאתיך מארץ מצרים"

פרשת יתרו | מדוע לא אמר ד' רק: "אנכי ד' אלקיך", אלא גם: "אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים"? הקדמה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

אנכי- ד' אלוקיך

פרשת יתרו | "אנכי ד' אלוקיך"- זה המקור למצוה-האמונה במציאות ה'-האמנת ה'.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש שמות

כ-50 דק'

נעשה אל מול נעשה ונשמע

פרשת יתרו | נעשה ונשמע בפרשת יתרו ובפרשת משפטים. |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש שמות

כ-50 דק'

מה הצורך ברבנים?

פרשת יתרו | האם היום יש לנו צורך בהרבה רבנים וישיבות?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים על ספר שמות

כ-14 דק'

שבת יחוד מנוחה וקדושה

פרשת יתרו | שבת קודש מלבד זה שהיא מצוה חמורה בתורה, היא אות ברית ביני ובניכם

מתוך סדרת השיעורים:
פרשיות שמות

כ-80 דק'

יתרו ומתן תורה

פרשת יתרו |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

הכנה למתן תורה

פרשת יתרו |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

אשת משה ובניו

פרשת יתרו |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

הוסיף יום אחד מדעתו

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת יתרו |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

אחד הוא הרמב"ם

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת יתרו |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

כחתן היוצא לקראת כלה

פרשת יתרו | כאשר מגיע יום מתן תורה, מקדים הקב"ה, ממתין ומצפה לתת את התורה לישראל. דווקא אז, לאחר שלושה ימי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

ישראל קדמו לתורה

פרשת יתרו | מה פירוש הדבר שישראל קדמו לתורה, ומה פירוש הדבר שהתורה היא בשביל ישראל? נתבונן במעלת הקדימות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

שפתותיו שושנים

פרשת יתרו | במושגי העולם הזה, אנו יודעים לעיתים מתי האיכות עדיפה על הכמות, ומתי הכמות עדיפה על האיכות. אך...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

תולדות קרבת ה' לאדם - ביציאת מצרים ובמתן תורה

שיעור שני בסדרה | סקירת-על המתחילה מבריאת העולם וממשיכה עד הגעת ישראל לארץ ישראל. בשיעור זה אנו עוקבים אחר...

מתוך סדרת השיעורים:
תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית לאורך חומשי התורה

53 דק'

המהות של חומש בראשית מתגלה במעמד הר סיני

שיעור שלישי בסדרה | סקירת-על המתחילה מבריאת העולם וממשיכה עד הגעת ישראל לארץ ישראל. בשיעור זה מתברר כיצד כל...

מתוך סדרת השיעורים:
תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית לאורך חומשי התורה

51 דק'

התחלת הופעת התאריכים בתנ"ך החל מיציאת מצרים

שיעור רביעי בסדרה | בשיעור זה נוסיף להבהיר את המהפך שמחולל חומש שמות לחומש בראשית.

מתוך סדרת השיעורים:
תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית לאורך חומשי התורה

51 דק'

מה שמועה שמעו הגרים?

תופעה מפליאה במקרא היא תופעת שמיעת הגרים את גדולת עם ישראל. אצל יתרו, רחב, רות ועובדיה מופיעה אותה התופעה -...

כ - 70 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

מתן תורה

כיצד מתגלה הנשמה הישראלית מן השמים ומן הארץ כאחד?...
הרב דוד חי הכהן כ - 70 דק'
שיעור

הכפיה והרצון במתן תורה

מתן תורה- כפיה דתית או התעוררות הרצון והטבע...
הרב מיכה הלוי כ - 70 דק'
שיעור

מעמד הר סיני בנביאים ובכתובים

מעקב אחרי האזכורים השונים של מעמד הר סיני בנביאים...
הרב ראובן ששון כ - 70 דק'
שיעור

"'מן השמים היא''- התורה היא המעצבת את ערכי המציאות

פרשת יתרו | פרשה שבה קוראים על מתן תורה נקראת על...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

קרבת ה' לישראל בתחילת בריאתם

פרשת יתרו | הנהגה ישירה של הקב"ה מעמד מתן תורה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

עמלק ויתרו - יחסי ישראל והגויים

פרשת יתרו | הופעת יתרו לאחר מלחמת עמלק בין יציאת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מחיי האבות אל חיי התורה

פרשת יתרו | ההפתעה של מעמד הר סיני לפני פרשת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ההגבלה והפרישה לקראת מעמד הר סיני

פרשת יתרו | מדוע מופיעה לראשונה בתנ"ך חובת הפרישה...
הרב יואב אוריאל 16.40 דק'
שיעור

עשרת הדיברות - דרכי גילוי של שם ה'

פרשת יתרו | כבר בפרשת וארא ייעד ה' שבמעמד הר סיני...
הרב יואב אוריאל 21.27 דק'
שיעור

הקרבנות שהופיעו ביצאת מצרים ומתן תורה

פרשיות יתרו-משפטים | בשיעור זה נעקוב אחר הקרבנות...
הרב יואב אוריאל 21.24 דק'
שיעור

הדיבר הראשון של עשרת הדברות

פרשת יתרו | העמקה בדיבר הראשון "אנוכי ד' אלוקיך"-...
הרב שלמה אבינר כ-52 דק'
שיעור

יתרו חותן משה ומתן תורה

פרשת יתרו | מדוע הפרשה שבה ד' נותן תורה לעם ישראל...
הרב שלמה אבינר כ-70 דק'
שיעור

אנוכי ה' אלוקיך

פרשת יתרו | כיצד נקיים הלכה למעשה את מצוות האמונה...
הרב שלמה אבינר
שיעור

עשרת הדיברות

פרשת יתרו | תימצות התורה לעשרת הדיברות מחייב אותנו...
הרב שלמה אבינר
שיעור

תן דעתך שלא תקלקל

פרשת יתרו | ישנו יסוד אחד החורז את כל עשרת הדיברות...
הרב שלמה אבינר
שיעור

גבולות!

פרשת יתרו | גבולות! מדרכו של עולם הוא שכאשר נפגש...
הרב ערן טמיר
שיעור

בין 'אחר' ל'מתאחר'

פרשת יתרו | בין 'אחר' ל'מתאחר' הציווי בעשרת...
הרב ערן טמיר
שיעור

עצת יתרו ומתן תורה

פרשת יתרו | אם בני ישראל אמרו 'נעשה ונשמע', מדוע...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

מתי בא יתרו להר סיני?

פרשת יתרו | הקדמה נחלקו חז"ל במכילתא (כאן) ובגמרא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מה קרה בכל יום בתחילת החודש השלישי?

פרשת יתרו | הקדמה בפרק י"ט מתארת התורה את עליותיו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

שלושת עיקרי ההכנה לקבלת התורה

פרשת יתרו | הקדמה התורה מאריכה בפרק י"ט בהקדמה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"אשר הוצאתיך מארץ מצרים"

פרשת יתרו | מדוע לא אמר ד' רק: "אנכי ד' אלקיך",...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

אנכי- ד' אלוקיך

פרשת יתרו | "אנכי ד' אלוקיך"- זה המקור...
הרב אוהד תירוש כ-50 דק'
שיעור

נעשה אל מול נעשה ונשמע

פרשת יתרו | נעשה ונשמע בפרשת יתרו ובפרשת משפטים. |...
הרב אוהד תירוש כ-50 דק'
שיעור

מה הצורך ברבנים?

פרשת יתרו | האם היום יש לנו צורך בהרבה רבנים...
הרב איתן קופמן כ-14 דק'
שיעור

שבת יחוד מנוחה וקדושה

פרשת יתרו | שבת קודש מלבד זה שהיא מצוה חמורה...
הרב נתן רוטמן כ-80 דק'
שיעור

יתרו ומתן תורה

פרשת יתרו |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

הכנה למתן תורה

פרשת יתרו |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

אשת משה ובניו

פרשת יתרו |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

הוסיף יום אחד מדעתו

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת יתרו |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

אחד הוא הרמב"ם

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת יתרו |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

כחתן היוצא לקראת כלה

פרשת יתרו | כאשר מגיע יום מתן תורה, מקדים הקב"ה,...
הרב יהושע שפירא
שיעור

ישראל קדמו לתורה

פרשת יתרו | מה פירוש הדבר שישראל קדמו לתורה, ומה...
הרב יהושע שפירא
שיעור

שפתותיו שושנים

פרשת יתרו | במושגי העולם הזה, אנו יודעים לעיתים...
הרב יהושע שפירא
שיעור

שמות מוקלט - פרק יח | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שמות מוקלט - פרק יט | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שמות מוקלט - פרק כ | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

תולדות קרבת ה' לאדם - ביציאת מצרים ובמתן תורה

שיעור שני בסדרה | סקירת-על המתחילה מבריאת העולם...
הרב יואב אוריאל 53 דק'
שיעור

המהות של חומש בראשית מתגלה במעמד הר סיני

שיעור שלישי בסדרה | סקירת-על המתחילה מבריאת העולם...
הרב יואב אוריאל 51 דק'
שיעור

התחלת הופעת התאריכים בתנ"ך החל מיציאת מצרים

שיעור רביעי בסדרה | בשיעור זה נוסיף להבהיר את...
הרב יואב אוריאל 51 דק'
שיעור

מה שמועה שמעו הגרים?

תופעה מפליאה במקרא היא תופעת שמיעת הגרים את גדולת...
הרב יוסף אטון כ - 70 דק'
שו"ת

מועד אמירת התורה ומצוותיה למשה

קשה לי להבין - מתי בעצם נאמרו כל המצוות למשה...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

הזכרת מעמד הר סיני בתנ"ך

שלום לכם מדוע לא מוזכר מעמד הר סיני בנביאים...
הרב יואב אוריאל
קשר חי