פרשת ויקרא | א-ה

נבואה וענווה

פרשת ויקרא | המילה הראשונה בחומש זה מלמדת על מידת הענווה של משה רבינו שהביאה אותו למעלת הנבואה הנשגבה שלו

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר שיחות על פרשיות ויקרא

בין הכרח לתענוג (האיסור להקריב שאור ודבש)

פרשת ויקרא | בין הכרח לתענוג איסורה של התורה להקריב מנחה מן השאור ולהקטיר קטורת מן הדבש, כנאמר בפרשתנו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא - הרב ערן טמיר

שתי מגמות מקבילות במשכן

פרשת ויקרא | סדר התורה בתחילת חומש ויקרא חומש שמות מסתיים בתיאור ארוך של בניית המשכן על ידי בצלאל, והקמתו על...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

האם ה' חפץ בקרבנות?

פרשת ויקרא | בחומש ויקרא נפרסת מערכת רחבה של קרבנות. במסגרת זאת התורה ממעטת בהסבר ופירוט של התהליכים הנפשיים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

הזנים השונים של הקרבנות

פרשת ויקרא | כאשר התורה מציגה את הקרבנות בתחילת חומש ויקרא, היא ממקדת את המבט במין הבהמה המוקרב –בקר, צאן,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

ה'תורות' של חומש ויקרא

פרשת ויקרא | בחציו הראשון של חומש ויקרא מופיע מושג חדש: 'תורה' במשמעות של מקבץ מצוות העוסקות בנושא מסויים....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

"ויקרא"

פרשת ויקרא | "ויקרא" ב"ה זוכים אנו להתחיל את חומש תורת כוהנים. ספר זה פותח עם מילה מיוחדת: "ויקרא"....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש ויקרא

קריאה והתקרבות

פרשת ויקרא | קריאה והתקרבות מתחילים חומש חדש. צריך לומר את האמת, גם כשאנו באים בעמדה של יראת שמיים, אנחנו לא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש ויקרא

הקדמת רש"י לחומש ויקרא

פרשת ויקרא | ההקדמות של רש"י: שבחן של ישראל רבים מפרשני התורה כתבו הקדמות לפירושיהם. יש שכתבו רק הקדמה כוללת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

מבנה פרשת ויקרא ומדוע היא סודרה כך

פרשת ויקרא | | הקדמה          חומש ויקרא בכלל, ופרשת ויקרא בפרט, נראים לאנשים כדבר הקשה ביותר שיש בתורה....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

המלח במנחות ובקרבנות

פרשת ויקרא | | א. האם מולחים את המנחות? נאמר בפרשתנו: "וכל קרבן מנחתך במלח תמלח, ולא תשבית מלח ברית אלקיך...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

מנחות הנדבה ומנחת העמר

פרשת ויקרא | הקדמה כל החלק הראשון של הפרשה (פרקים א-ג) עוסק בקרבנות נדבה. כך גם כל המנחות הראשונות הנזכרות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

האם שלמים מכפרים?

פרשת ויקרא | הקדמה כל החלק הראשון של הפרשה (פרקים א-ג) עוסק בקרבנות נדבה. כך שאין כלל חובה להביא את קרבנות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

מדוע הוקדם פר כהן משיח לפר העלם דבר של ציבור?

פרשת ויקרא | הקדמה פרק ד' עוסק בקרבנות החטאת: פר כהן משיח, פר העלם דבר של ציבור, שעיר נשיא, וחטאת יחיד, שהיא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

על מה מביאים קרבן עולה ויורד?

פרשת ויקרא | א. על מה מביאים קרבן עולה ויורד? נאמר בפרקנו: א. "ונפש כי תחטא ושמעה קול אלה, והוא עד או ראה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

קרבן עולה ויורד - חטאת ולא אשם!

פרשת ויקרא | התורה אומרת בקרבן עולה ויורד: "והביא את אשמו לד' על חטאתו אשר חטא" (ה, ו), וניתן היה לכאורה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

סדר הקרבנות בפרשות ויקרא ו-צו

פרשות ויקרא - צו | מדוע השתנה סדר הקרבנות בפרשת צו מסדר הקרבנות בפרשת ויקרא? בפרשת ויקרא סדר הקרבנות הוא:...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

סדר הקרבנות בתורה ובמסכת זבחים

פרשות ויקרא - צו | סדר הקרבנות בפרק ה בזבחים סדר הקרבנות במסכת זבחים פרק ה הוא כך: משנה א: פַּר וְשָעִיר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

כמה סוגי קרבנות יש?

פרשות ויקרא - צו | מנין סוגי הקרבנות של הרמב"ם? הרמב"ם בפ"א מהלכות מעשה הקרבנות ה"ב כתב: "כל הקרבנות, בין של...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

השוואת קרבן עולה ויורד של יולדת ושל מצורע לקרבן עולה ויורד שבפרשת ויקרא

פרשת ויקרא | פרשת תזריע | פרשת מצורע | הקדמה          בשלש פרשיות בתורה נזכר קרבן עולה ויורד: בפרשת ויקרא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

התקרבות לה' דרך השאור והדבש ודרך המלח

פרשת ויקרא | ברית מלח, מה היא הברית הזאת? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים על ספר ויקרא

כ-15 דק'

ענין הקורבנות

פרשת ויקרא | מהם חמשת סוגי הזבח? מה משמעות הסדר שהם מסודרות בתורה?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשיות ויקרא

כ-80 דק'

ספר ויקרא המשך של בניין המשכן

פרשת ויקרא |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- ויקרא

כ-50 דק'

על מקום כתיבת מצוה בתורה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ויקרא |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - ויקרא

עבר פשוט כעבר מוקדם

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ויקרא |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - ויקרא

שלימות התורה (הלכה - מחשבה - פרשנות)

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ויקרא |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - ויקרא

אשרי תבחר ותקרב

פרשת ויקרא | פרשתנו פותחת את תורת כוהנים ואת תורת הקרבנות הקרבים על המזבח- עולה, מנחה, שלמים, חטאת, אשם,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

כי אתם המעט

פרשת ויקרא | מהו היחס בין המרבה לממעיט בקורבנות ובתפילה? האם ישנה עדיפות של האחד על השני, ומה מקומה של...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

ואני קרבת אלקים לי טוב

פרשת ויקרא | לו היינו יכולים לחזות בבית המקדש עומד על מכונו בתפארתו, קרוב לוודאי שהיינו מופתעים ונדהמים למראה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

ותלבש אסתר מלכות

פרשת ויקרא, פורים | למקרא המגילה, נשאלת השאלה- מדוע אסתר המלכה אינה מתחננת לפני המלך מיד, אלא מזמינה את...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

מבוא לקרבנות

פרשיות ויקרא-צו | בשיעור זה במהות יסודית של הקרבנות - מהו מעמד הנפש של המקריב פר, לעומת המקריב שה? ומאיזו...

מתוך סדרת השיעורים:
חומש ויקרא - כלל ופרט

43 דק'

יחודה של הקטורת

פרשת שמיני | מה ההבדל היסודי בין הקטורת לבין שאר הקרבנות? מדוע היא מופרדת מהם בעקביות?

מתוך סדרת השיעורים:
חומש ויקרא - כלל ופרט

43 דק'

שמרים, דבש, מלח

פרשת ויקרא | נאמר בפרשתנו: "כָל שְׂאֹר וְכָל דְּבַשׁ לֹא תַקְטִירוּ מִמֶּנּוּ אִשֶּׁה לה': קָרְבַּן רֵאשִׁית...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט בפרשה

קרבן ומנחה

פרשת ויקרא | פרשת ויקרא פותחת בדיני הקרבנות, וממשיכה בדיני המנחות.   שורשה של המילה 'קרבן' (שלא נזכרה עד...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

אוהל מועד

פרשת ויקרא | פרשיות רבות בתורה נפתחות בפסוק "וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר". אך הפרשיה הראשונה בחומש...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

לרצונו לפני ה'

פרשת ויקרא | פרשות ויקרא וצו מפרטות את כל חמשת סוגי הקורבנות: עולה, מנחה, שלמים, חטאת ואשם. הסדר בפרשת צו...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

פתיחות רש"י לחמישה חומשי תורה

הקדמה          רבים מפרשני התורה כתבו הקדמות לפירושיהם. יש שכתבו רק הקדמה כוללת לפירוש, כראב"ע, ויש שכתבו...

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

נבואה וענווה

פרשת ויקרא | המילה הראשונה בחומש זה מלמדת על מידת...
הרב שלמה אבינר
שיעור

בין הכרח לתענוג (האיסור להקריב שאור ודבש)

פרשת ויקרא | בין הכרח לתענוג איסורה של התורה...
הרב ערן טמיר
שיעור

שתי מגמות מקבילות במשכן

פרשת ויקרא | סדר התורה בתחילת חומש ויקרא חומש...
הרב יואב אוריאל
שיעור

האם ה' חפץ בקרבנות?

פרשת ויקרא | בחומש ויקרא נפרסת מערכת רחבה של...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הזנים השונים של הקרבנות

פרשת ויקרא | כאשר התורה מציגה את הקרבנות בתחילת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ה'תורות' של חומש ויקרא

פרשת ויקרא | בחציו הראשון של חומש ויקרא מופיע מושג...
הרב יואב אוריאל
שיעור

"ויקרא"

פרשת ויקרא | "ויקרא" ב"ה זוכים אנו להתחיל...
הרב אלי אדלר
שיעור

קריאה והתקרבות

פרשת ויקרא | קריאה והתקרבות מתחילים חומש חדש....
הרב אלי אדלר
שיעור

הקדמת רש"י לחומש ויקרא

פרשת ויקרא | ההקדמות של רש"י: שבחן של ישראל רבים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מבנה פרשת ויקרא ומדוע היא סודרה כך

פרשת ויקרא | | הקדמה          חומש ויקרא בכלל,...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

המלח במנחות ובקרבנות

פרשת ויקרא | | א. האם מולחים את המנחות? נאמר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מנחות הנדבה ומנחת העמר

פרשת ויקרא | הקדמה כל החלק הראשון של הפרשה (פרקים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם שלמים מכפרים?

פרשת ויקרא | הקדמה כל החלק הראשון של הפרשה (פרקים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע הוקדם פר כהן משיח לפר העלם דבר של ציבור?

פרשת ויקרא | הקדמה פרק ד' עוסק בקרבנות החטאת: פר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

על מה מביאים קרבן עולה ויורד?

פרשת ויקרא | א. על מה מביאים קרבן עולה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

קרבן עולה ויורד - חטאת ולא אשם!

פרשת ויקרא | התורה אומרת בקרבן עולה ויורד: "והביא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

סדר הקרבנות בפרשות ויקרא ו-צו

פרשות ויקרא - צו | מדוע השתנה סדר הקרבנות בפרשת צו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

סדר הקרבנות בתורה ובמסכת זבחים

פרשות ויקרא - צו | סדר הקרבנות בפרק ה בזבחים סדר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כמה סוגי קרבנות יש?

פרשות ויקרא - צו | מנין סוגי הקרבנות של...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

השוואת קרבן עולה ויורד של יולדת ושל מצורע לקרבן עולה ויורד שבפרשת ויקרא

פרשת ויקרא | פרשת תזריע | פרשת מצורע |...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

התקרבות לה' דרך השאור והדבש ודרך המלח

פרשת ויקרא | ברית מלח, מה היא הברית הזאת? |
הרב איתן קופמן כ-15 דק'
שיעור

ענין הקורבנות

פרשת ויקרא | מהם חמשת סוגי הזבח? מה משמעות הסדר...
הרב נתן רוטמן כ-80 דק'
שיעור

ספר ויקרא המשך של בניין המשכן

פרשת ויקרא |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

על מקום כתיבת מצוה בתורה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ויקרא |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

עבר פשוט כעבר מוקדם

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ויקרא |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

שלימות התורה (הלכה - מחשבה - פרשנות)

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ויקרא |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

אשרי תבחר ותקרב

פרשת ויקרא | פרשתנו פותחת את תורת כוהנים ואת תורת...
הרב יהושע שפירא
שיעור

כי אתם המעט

פרשת ויקרא | מהו היחס בין המרבה לממעיט בקורבנות...
הרב יהושע שפירא
שיעור

ואני קרבת אלקים לי טוב

פרשת ויקרא | לו היינו יכולים לחזות בבית המקדש עומד...
הרב יהושע שפירא
שיעור

ותלבש אסתר מלכות

פרשת ויקרא, פורים | למקרא המגילה, נשאלת השאלה-...
הרב יהושע שפירא
שיעור

מבוא לקרבנות

פרשיות ויקרא-צו | בשיעור זה במהות יסודית של...
הרב יואב אוריאל 43 דק'
שיעור

יחודה של הקטורת

פרשת שמיני | מה ההבדל היסודי בין הקטורת לבין שאר...
הרב יואב אוריאל 43 דק'
שיעור

ויקרא מוקלט - פרק א | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

ויקרא מוקלט - פרק ב | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

ויקרא מוקלט - פרק ג | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

ויקרא מוקלט - פרק ד | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

ויקרא מוקלט - פרק ה | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שמרים, דבש, מלח

פרשת ויקרא | נאמר בפרשתנו: "כָל שְׂאֹר וְכָל...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

קרבן ומנחה

פרשת ויקרא | פרשת ויקרא פותחת בדיני הקרבנות,...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

אוהל מועד

פרשת ויקרא | פרשיות רבות בתורה נפתחות בפסוק...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

לרצונו לפני ה'

פרשת ויקרא | פרשות ויקרא וצו מפרטות את כל חמשת...
הרב יוסף שילר
שיעור

פרשת ויקרא - קריאה בטעמים אשכנזי

הרב יונדב זר
שיעור

פרשת ויקרא - קריאה עם ביאור פשוט

הרב יונדב זר
שיעור

פתיחות רש"י לחמישה חומשי תורה

הקדמה          רבים מפרשני התורה כתבו הקדמות...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

איזה קרבנות היו לפני מתן תורה?

איזה סוגי קרבנות הקריבו לפני מתן תורה - האם...
הרב איתן שנדורפי