מאמרים - חומש בראשית

שם ה' ושם אלוקים בפרשת בראשית

פרשת בראשית | מדוע נקרא הבורא בתחילה בשם "אלקים", אחר כך בשם "ד' אלקים", ואחר כך בשם "ד'"? הקדמה כאשר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

"הן האדם היה כאחד ממנו" - הבחירה החופשית

פרשת בראשית | הקדמה נאמר בפרשתנו: "ויאמר ד' אלקים: הן האדם היה כאחד ממנו, לדעת טוב ורע, ועתה פן ישלח ידו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

"הלא אם תיטיב שאת" - פשט הפסוק והיסודות האמוניים הנלמדים ממנו

פרשת בראשית | הקדמה בתחילת פ"ד נאמר: א. "והאדם ידע את חוה אשתו, ותהר ותלד את קין, ותאמר: קניתי איש את...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מדוע פירטה התורה באיזה גיל הוליד כל אחד מהדורות הראשונים?

פרשת בראשית | מדוע פירטה התורה באיזה גיל הוליד כל אחד מהדורות הראשונים? הקדמה בפרשתנו (פרק ה') מפרטת התורה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

לשם מה ברא ד' את העולם?

פרשת בראשית | הקדמה התורה מתארת באריכות את בריאת העולם על ידי ד', אבל לכאורה היא לא כותבת מה תכלית העולם:...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

שלושה עשר העיקרים בפרשת בראשית

פרשת בראשית | הקדמה הרמב"ם בפירוש המשניות למסכת סנהדרין (פ"י מ"א) פירט את כל שלושה עשר העיקרים, וכתב: "וכאשר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

"אין מוקדם ומאוחר בתורה" - מדוע?

פרשות בראשית-נח | הקדמה 1. מתי נאמר: "והיו ימיו מאה ועשרים שנה"? לקראת סוף פרשת בראשית (ה, לב) נאמר: "ויהי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מדוע דרשו את נח לגנאי?

פרשת נח | הקדמה: חשיבות לימוד הזכות על הצדיקים נאמר בסוף הפרשה (פרק יא): פסוק ל"א: "ויקח תרח את אברם בנו,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

"ארובות השמים" בפרשת נח ובספרי הנביאים

פרשת נח | הקדמה נאמר בפרשתנו (ז, יא): "בשנת שש מאות שנה לחיי נח, בחדש השני בשבעה עשר יום לחדש, ביום הזה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

"וַיִּזְכֹּר אלקים את נח"

פרשת נח | הקדמה נאמר בפרשתנו (ח, א): "ויזכר אלקים את נח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר אתו בתבה, ויעבר אלקים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

"ואך את דמכם לנפשתיכם אדרש" - מדוע האריכה התורה?

פרשת נח | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק ט): א. "ויברך אלקים את נח ואת בניו, ויאמר להם: פרו ורבו ומלאו את...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מדוע פירטה התורה את גבול הכנעני?

פרשת נח | הקדמה נאמר בפרשתנו: "וכנען ילד את צידן בכרו ואת חת. ואת היבוסי ואת האמֹרי ואת הגרגשי. ואת החוי ואת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מדוע הלך תרח לארץ כנען?

פרשת נח | הקדמה פרק י"א מתאר בתחילתו את סיפור מגדל בבל, ובהמשכו את תולדות עשרת הדורות משם בן נח ועד אברהם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

סדר הזמנים בתורה - מבט אמוני על פי רש"י

פרשות בראשית - נח | מדוע בפרשת בראשית ובפרשת נח מתארת התורה תקופה ארוכה ואילו בשאר פרשות התורה מתוארת תקופה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מדוע התורה לא כתבה על צדקותו של אברהם אבינו ומה ניתן ללמוד על כך לדורות?

פרשת לך לך | הקדמה בתחילת פרשתנו (פרק י"ב) נאמר: א. "ויאמר ד' אל אברם: לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, אל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

המזבחות שבנה אברהם אבינו

פרשת לך לך | הקדמה בפרשתנו מסופר על שלושה מזבחות שבנה אברהם אבינו. בפרק י"ב נאמר: ו. "ויעבר אברם בארץ עד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מדוע ירושלים נקראת "צדק" ו"שלם"?

פרשת לך לך | הקדמה אחרי שאברהם אבינו חזר ממלחמתו במלכים נאמר: "ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין, והוא כהן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

על מה נכרתה ברית בין הבתרים ומה משמעותה לדורות?

פרשת לך לך | א. מהי ברית בין הבתרים? בהגדה של פסח נאמר: "ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא. שהקב"ה חישב את...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מה משמעות ביתור הבהמה והמעבר בין בתריה?

פרשת לך לך | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק ט"ו): ז. "ויאמר אליו: אני ד' אשר הוצאתיך מאור כשדים, לתת לך את הארץ...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

"ותענה שרי" - היאך יתכן שאשה צדקת כשרה אמנו עשתה כך?

פרשת לך לך | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק ט"ז): א. "ושרי אשת אברם לא ילדה לו, ולה שפחה מצרית ושמה הגר. ב. ותאמר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

ברית המילה - ברית של אהבה וברית הארץ

פרשת לך לך | הקדמה מצות המילה כתבו מפרשים רבים שענינה של המילה הוא להחליש את כוח התאוה. הסבר זה, עם כל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

הקשר בין המילה לבין ארץ ישראל

פרשת לך לך | הקדמה הקשר שבין המילה לבין ארץ ישראל שהוסבר במאמר הקודם, איננו רק ענין רעיוני גרידא, אלא הוא בא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

את מי רצה אברהם אבינו להציל - את סדום או את כל הערים?

פרשת וירא | הקדמה אחרי שד' גילה לאברהם אבינו שהוא עומד להשמיד את סדום ועמורה, ביקש אברהם להציל את המקום...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

בזכות מה ניצל לוט מהפיכת סדום?

פרשת וירא | הקדמה התורה מאריכה לתאר את הכנסת האורחים של לוט, שהפציר מאד במלאכים שיכנסו אליו (יט, ב-ג), ואחר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

סדום לעומת פילגש בגבעה על פי הרמב"ן

פרשת וירא | א. האם היה מעשה פילגש בגבעה זהה למעשה אנשי סדום? במבט ראשון מעשה פילגש בגבעה נראה דומה מאד למעשה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

"רק אין יראת אלקים במקום הזה - והרגוני"

פרשת וירא | הקדמה בתשובה לטענת אבימלך "מה ראית כי עשית את הדבר הזה"? ענה אברהם אבינו: "כי אמרתי: רק אין יראת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

גירוש ישמעאל ובירור מעמדו

פרשת וירא | הקדמה המאבק על ארץ ישראל בין עם ישראל לצאצאי ישמעאל איננו חדש. לפני למעלה משלושת אלפים ושבע מאות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

האם חטא אברהם אבינו בכריתת הברית עם אבימלך?

פרשת וירא | הקדמה בפרשת וירא (פרק כ"א) נאמר: כב. "ויהי בעת ההִוא ויאמר אבימלך ופיכֹל שר צבאו אל אברהם לאמר:...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

גודל הנסיון שבעקדה לשיטת רש"י

פרשת וירא | הקדמה פרשת העקדה פותחת במילים: "ויהי אחר הדברים האלה" (כב, א).          יש להבין: למה בדיוק...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מדוע האריכה התורה בתיאור קניית מערת מכפלה?

פרשת חיי שרה | מבנה הפרשה בפרשתנו (פרק כ"ג) מסופר על מות שרה, קניית מערת המכפלה על ידי אברהם אבינו וקבורת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

האמת של אברהם והשלום של אליעזר

פרשת חיי שרה | א. מדוע דילג אליעזר על מספר דברים שאמר לו אברהם אבינו? כאשר משווים את דברי אברהם לעבדו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

תורה עבודה וגמילות חסדים בפרשת חיי שרה

פרשת חיי שרה | הקדמה בשלושה מקומות בפרשתנו מצאנו רמז לשלושת הדברים שעליהם העולם עומד: התורה, העבודה וגמילות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

היסודות הנלמדים מסוף פרשת חיי שרה

פרשת חיי שרה | הקדמה פרשת חיי שרה מחולקת באופן כללי לשלושה חלקים עיקריים: החלק הראשון (פרק כ"ג) עוסק במות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

"וַיֶעְתַּר יצחק לד' לנֹכח אשתו" - כוחה של תפילה

פרשת תולדות | הקדמה נאמר בפרשתנו: "וַיֶעְתַּר יצחק לד' לנֹכח אשתו, כי עקרה הוא, וַיֵעָתֶר לו ד', ותהר רבקה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

הקמת שבועת אברהם ליצחק

פרשת תולדות | מדוע אמר ד' ליצחק: "וַהֲקִמֹתי את הַשְבֻעָה אשר נשבעתי לאברהם אביך"? הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מדוע אמר יעקב ליצחק: "ד' אלקיך", ולא: "ד' אלקינו"?

פרשת תולדות | הקדמה כאשר בא יעקב אל יצחק, שאל אותו יצחק: "מה זה מהרת למצוא בני"? ענה על כך יעקב: "כי הקרה ד'...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

להיכן הלך יעקב - לחרן או לפדן ארם?

פרשת תולדות | הצגת הבעיה בסוף פרשת תולדות מסופר שבעקבות לקיחת הברכות על ידי יעקב רצה עשו להרגו, ואז ציוותה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

כיצד יתכן שיעקב אבינו נשא שתי אחיות?

פרשת ויצא | הקדמה בפרשתנו מסופר שיעקב אבינו נשא את רחל ואת לאה שהיו אחיות. אמנם הדבר היה לפני מתן תורה,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

האם יעקב שנא את לאה?!

פרשת ויצא | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק כ"ט): ל. "ויבא גם אל רחל, ויאהב גם את רחל מלאה, ויעבד עמו עוד שבע שנים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

"וַיִּזְכֹּר אלקים את רחל"

פרשת ויצא | א. שם "אלקים" ושם "ד'" נאמר בפרשתנו: "ויזכר אלקים את רחל, וישמע אליה אלקים, ויפתח את רחמה" (ל,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מדוע גער יעקב ברחל?

פרשת ויצא | הקדמה נאמר בפרשתנו: "ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב, ותקנא רחל באחותה, ותאמר אל יעקב: הבה לי בנים,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

זהירותו של יעקב בדבורו

פרשת ויצא | א. פורענות שבאה מתוך שגגתו של יעקב נאמר בפרשתנו (פרק ל"א): כו. "ויאמר לבן ליעקב: מה עשית? ותגנב...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מדוע ירא יעקב?

פרשת ויצא | מדוע ירא יעקב? והרי ד' הבטיח לו שהוא ישמור עליו! א. דברי הגמרא במסכת ברכות          נאמר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

הצדיק זוכה לעולם הזה ולעולם הבא

פרשת וישלח | הקדמה נאמר בפרשתנו: "וישא את עיניו וירא את הנשים ואת הילדים, ויאמר: מי אלה לך, ויאמר: הילדים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

פרשת שכם

פרשת וישלח | הקדמה שאלות רבות יש לשאול על תגובות יעקב והאחים בעקבות חטיפת דינה על ידי שכם (פרק ל"ד). מאמר זה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מתי נשבע ה' לתת ליעקב את הארץ?

פרשת וישלח | הקדמה נאמר בפרשתנו (בפרק ל"ה): ט. "ויֵרָא אלקים אל יעקב עוד בבֹאו מפדן ארם, ויברך אֹתו. י....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

משמעות השמות 'בן אוני' ו'בנימין'

פרשת וישלח | הקדמה נאמר בפרשתנו (לה, יח): "ויהי בצאת נפשה כי מתה, ותקרא שמו: 'בן אוני', ואביו קרא לו:...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מדוע עזב עשו את ארץ ישראל?

פרשת וישלח | הקדמה בסוף פרשתנו מדגישה התורה שכל אשר היה לעשו – נשיו, בניו ורכושו – היה מארץ כנען (לו,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

האם חטא יוסף בלשון הרע?

פרשת וישב | הקדמה נאמר בפרשתנו (לז, ב): "יוסף בן שבע עשרה שנה היה רועה את אחיו בצאן, והוא נער את בני בלהה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מכירת יוסף - "איך יתפוס השכל זה הדבר?"

פרשת וישב | הקדמה אחד הסיפורים הקשים ביותר מבחינה מוסרית בספר בראשית הוא סיפור מכירת יוסף. התורה מספרת שאחי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

פרשת יהודה ותמר

פרשת וישב | הקדמה בפרשה זו (פרק ל"ח) קשיים רבים. ניתן לחלק את השאלות העיקריות לשלושה חלקים: א. שאלות על...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

"ויבא הביתה לעשות מלאכתו"

פרשת וישב | הקדמה על הפסוק "ויהי כהיום הזה, ויבא הביתה לעשות מלאכתו, ואין איש מאנשי הבית שם בבית" (בראשית...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

לשם מה נאסר שר האופים?

פרשת וישב | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק מ'): א. "ויהי אחר הדברים האלה חטאו משקה מלך מצרים והאֹפה לאדֹניהם, למלך...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מידת הבטחון ובטחונו של יוסף

פרשת מקץ | הקדמה על הפסוק "ויהי מקץ שנתים ימים, ופרעה חֹלֵם והנה עמד על היאור" (מא, א), דרשו חז"ל (תנחומא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מדוע לא הודיע יוסף לאביו שהוא במצרים?

פרשת מקץ | א. שאלות הרמב"ן שאל הרמב"ן (מב, ט): "יש לתמוה: אחר שעמד יוסף במצרים ימים רבים, פקיד ונגיד בבית שר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מדוע ציוה יוסף לשים את הגביע באמתחת בנימין?

פרשת מקץ | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויצו את אשר על ביתו לאמר: מלא את אמתחת האנשים אכל כאשר יוכלון שאת, ושים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

השמות שנתן בנימין לבניו

פרשת מקץ | מה ניתן ללמוד מהשמות שנתן בנימין לבניו? הקדמה: פשט הפסוקים והסבר רש"י נאמר בפרשתנו (פרק...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

"ויאמר יוסף אל אחיו: אני יוסף. העוד אבי חי?"

פרשת ויגש | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק מה): א. "ולא יכל יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו, ויקרא: הוציאו כל איש...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מה היה בראיית העגלות? חלק ראשון

פרק מה | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק מה): כה. "ויעלו ממצרים, ויבֹאו ארץ כנען, אל יעקב אביהם. כו. ויגִדו לו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מה היה בראיית העגלות - חלק שני

פרק מה | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק מה): כה. "ויעלו ממצרים, ויבֹאו ארץ כנען, אל יעקב אביהם. כו. ויגִדו לו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מפני מה זכה יהודה למלכות?

פרשת ויגש | א. ערבות יהודה על בנימין בפרק מג למדנו שיהודה אמר ליעקב שהוא יהיה ערב על בנימין: "אנכי אערבנו,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

גודל צדקותו של יוסף

פרשת ויגש | כיצד הסביר יעקב לעצמו איך הגיע יוסף למצרים ואיך הגיעה אליו הכותונת הטבולה בדם? הקדמה בפרשיות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

"יעקב" ו - "ישראל"

פרשת ויגש | מתי נקרא יעקב אבינו בשם "יעקב" ומתי בשם "ישראל"? הקדמה בפרשתנו אנו מוצאים מספר פעמים את השם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מי היתה הכנענית, אמו של שאול בן הכנענית?

פרשת ויגש | הקדמה נאמר בפרשתנו: "ובני שמעון ימואל וימין ואהד ויכין וצחר, ושאול בן הכנענית" (מו, י). יש...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

האם יעקב ובניו רצו להישאר במצרים?!

פרשת ויגש | הקדמה נאמר בסוף פרשתנו: "וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גשן ויאחזו בה ויפרו וירבו מאד" (מז, כז). א....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מדוע נשארו יעקב ובניו במצרים?

פרשת ויחי | הקדמה כאשר עלו אחי יוסף אל יעקב ובישרו לו שיוסף חי, אמר יעקב: "רב, עוד יוסף בני חי, אלכה ואראנו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

ארץ ישראל בספר בראשית - הצהרת עקרונות

הקדמה לסיום ספר בראשית כדאי לחזור ולסכם בעשר נקודות את היחס בין ארץ ישראל לעם ישראל בספר בראשית: א. היחס...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

ברכת יעקב לראובן בהשוואה לנאמר בספר דברי הימים

פרשת ויחי | הקדמה בפרשתנו מסופר על ברכות יעקב אבינו לשבטים. כך אמר יעקב אבינו לראובן: "ראובן בכֹרי אתה,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

קבר רחל כבסיס לציונות

פרשת ויחי | הקדמה בתחילת פרשת ויחי מספר יעקב ליוסף: "ואני בבאי מפדן, מתה עלי רחל בארץ כנען, בדרך, בעוד כברת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

שם ה' ושם אלוקים בפרשת בראשית

פרשת בראשית | מדוע נקרא הבורא בתחילה בשם "אלקים",...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"הן האדם היה כאחד ממנו" - הבחירה החופשית

פרשת בראשית | הקדמה נאמר בפרשתנו: "ויאמר ד'...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"הלא אם תיטיב שאת" - פשט הפסוק והיסודות האמוניים הנלמדים ממנו

פרשת בראשית | הקדמה בתחילת פ"ד נאמר: א. "והאדם...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע פירטה התורה באיזה גיל הוליד כל אחד מהדורות הראשונים?

פרשת בראשית | מדוע פירטה התורה באיזה גיל הוליד כל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

לשם מה ברא ד' את העולם?

פרשת בראשית | הקדמה התורה מתארת באריכות את בריאת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

שלושה עשר העיקרים בפרשת בראשית

פרשת בראשית | הקדמה הרמב"ם בפירוש המשניות למסכת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"אין מוקדם ומאוחר בתורה" - מדוע?

פרשות בראשית-נח | הקדמה 1. מתי נאמר: "והיו ימיו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע דרשו את נח לגנאי?

פרשת נח | הקדמה: חשיבות לימוד הזכות על...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ארובות השמים" בפרשת נח ובספרי הנביאים

פרשת נח | הקדמה נאמר בפרשתנו (ז, יא): "בשנת שש...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"וַיִּזְכֹּר אלקים את נח"

פרשת נח | הקדמה נאמר בפרשתנו (ח, א): "ויזכר אלקים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ואך את דמכם לנפשתיכם אדרש" - מדוע האריכה התורה?

פרשת נח | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק ט): א. "ויברך...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע פירטה התורה את גבול הכנעני?

פרשת נח | הקדמה נאמר בפרשתנו: "וכנען ילד את צידן...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע הלך תרח לארץ כנען?

פרשת נח | הקדמה פרק י"א מתאר בתחילתו את סיפור...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

סדר הזמנים בתורה - מבט אמוני על פי רש"י

פרשות בראשית - נח | מדוע בפרשת בראשית ובפרשת נח...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע התורה לא כתבה על צדקותו של אברהם אבינו ומה ניתן ללמוד על כך לדורות?

פרשת לך לך | הקדמה בתחילת פרשתנו (פרק י"ב)...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

המזבחות שבנה אברהם אבינו

פרשת לך לך | הקדמה בפרשתנו מסופר על שלושה מזבחות...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע ירושלים נקראת "צדק" ו"שלם"?

פרשת לך לך | הקדמה אחרי שאברהם אבינו חזר ממלחמתו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

על מה נכרתה ברית בין הבתרים ומה משמעותה לדורות?

פרשת לך לך | א. מהי ברית בין הבתרים? בהגדה של פסח...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מה משמעות ביתור הבהמה והמעבר בין בתריה?

פרשת לך לך | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק ט"ו): ז....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ותענה שרי" - היאך יתכן שאשה צדקת כשרה אמנו עשתה כך?

פרשת לך לך | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק ט"ז): א....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ברית המילה - ברית של אהבה וברית הארץ

פרשת לך לך | הקדמה מצות המילה כתבו מפרשים רבים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הקשר בין המילה לבין ארץ ישראל

פרשת לך לך | הקדמה הקשר שבין המילה לבין ארץ ישראל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

את מי רצה אברהם אבינו להציל - את סדום או את כל הערים?

פרשת וירא | הקדמה אחרי שד' גילה לאברהם אבינו שהוא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

בזכות מה ניצל לוט מהפיכת סדום?

פרשת וירא | הקדמה התורה מאריכה לתאר את הכנסת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

סדום לעומת פילגש בגבעה על פי הרמב"ן

פרשת וירא | א. האם היה מעשה פילגש בגבעה זהה למעשה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"רק אין יראת אלקים במקום הזה - והרגוני"

פרשת וירא | הקדמה בתשובה לטענת אבימלך "מה ראית כי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

גירוש ישמעאל ובירור מעמדו

פרשת וירא | הקדמה המאבק על ארץ ישראל בין עם ישראל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם חטא אברהם אבינו בכריתת הברית עם אבימלך?

פרשת וירא | הקדמה בפרשת וירא (פרק כ"א) נאמר: כב....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

גודל הנסיון שבעקדה לשיטת רש"י

פרשת וירא | הקדמה פרשת העקדה פותחת במילים: "ויהי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע האריכה התורה בתיאור קניית מערת מכפלה?

פרשת חיי שרה | מבנה הפרשה בפרשתנו (פרק כ"ג) מסופר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האמת של אברהם והשלום של אליעזר

פרשת חיי שרה | א. מדוע דילג אליעזר על מספר דברים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

תורה עבודה וגמילות חסדים בפרשת חיי שרה

פרשת חיי שרה | הקדמה בשלושה מקומות בפרשתנו מצאנו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

היסודות הנלמדים מסוף פרשת חיי שרה

פרשת חיי שרה | הקדמה פרשת חיי שרה מחולקת באופן...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"וַיֶעְתַּר יצחק לד' לנֹכח אשתו" - כוחה של תפילה

פרשת תולדות | הקדמה נאמר בפרשתנו: "וַיֶעְתַּר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הקמת שבועת אברהם ליצחק

פרשת תולדות | מדוע אמר ד' ליצחק: "וַהֲקִמֹתי את...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע אמר יעקב ליצחק: "ד' אלקיך", ולא: "ד' אלקינו"?

פרשת תולדות | הקדמה כאשר בא יעקב אל יצחק, שאל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

להיכן הלך יעקב - לחרן או לפדן ארם?

פרשת תולדות | הצגת הבעיה בסוף פרשת תולדות מסופר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כיצד יתכן שיעקב אבינו נשא שתי אחיות?

פרשת ויצא | הקדמה בפרשתנו מסופר שיעקב אבינו נשא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם יעקב שנא את לאה?!

פרשת ויצא | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק כ"ט): ל....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"וַיִּזְכֹּר אלקים את רחל"

פרשת ויצא | א. שם "אלקים" ושם "ד'" נאמר בפרשתנו:...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע גער יעקב ברחל?

פרשת ויצא | הקדמה נאמר בפרשתנו: "ותרא רחל כי לא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

זהירותו של יעקב בדבורו

פרשת ויצא | א. פורענות שבאה מתוך שגגתו של...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע ירא יעקב?

פרשת ויצא | מדוע ירא יעקב? והרי ד' הבטיח לו שהוא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הצדיק זוכה לעולם הזה ולעולם הבא

פרשת וישלח | הקדמה נאמר בפרשתנו: "וישא את עיניו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

פרשת שכם

פרשת וישלח | הקדמה שאלות רבות יש לשאול על תגובות...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מתי נשבע ה' לתת ליעקב את הארץ?

פרשת וישלח | הקדמה נאמר בפרשתנו (בפרק ל"ה): ט....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

משמעות השמות 'בן אוני' ו'בנימין'

פרשת וישלח | הקדמה נאמר בפרשתנו (לה, יח): "ויהי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע עזב עשו את ארץ ישראל?

פרשת וישלח | הקדמה בסוף פרשתנו מדגישה התורה שכל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם חטא יוסף בלשון הרע?

פרשת וישב | הקדמה נאמר בפרשתנו (לז, ב): "יוסף בן...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מכירת יוסף - "איך יתפוס השכל זה הדבר?"

פרשת וישב | הקדמה אחד הסיפורים הקשים ביותר מבחינה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

פרשת יהודה ותמר

פרשת וישב | הקדמה בפרשה זו (פרק ל"ח) קשיים רבים....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ויבא הביתה לעשות מלאכתו"

פרשת וישב | הקדמה על הפסוק "ויהי כהיום הזה, ויבא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

לשם מה נאסר שר האופים?

פרשת וישב | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק מ'): א....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מידת הבטחון ובטחונו של יוסף

פרשת מקץ | הקדמה על הפסוק "ויהי מקץ שנתים ימים,...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע לא הודיע יוסף לאביו שהוא במצרים?

פרשת מקץ | א. שאלות הרמב"ן שאל הרמב"ן (מב, ט):...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע ציוה יוסף לשים את הגביע באמתחת בנימין?

פרשת מקץ | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויצו את אשר על...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

השמות שנתן בנימין לבניו

פרשת מקץ | מה ניתן ללמוד מהשמות שנתן בנימין...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ויאמר יוסף אל אחיו: אני יוסף. העוד אבי חי?"

פרשת ויגש | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק מה): א. "ולא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מה היה בראיית העגלות? חלק ראשון

פרק מה | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק מה): כה. "ויעלו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מה היה בראיית העגלות - חלק שני

פרק מה | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק מה): כה. "ויעלו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מפני מה זכה יהודה למלכות?

פרשת ויגש | א. ערבות יהודה על בנימין בפרק מג...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

גודל צדקותו של יוסף

פרשת ויגש | כיצד הסביר יעקב לעצמו איך הגיע יוסף...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"יעקב" ו - "ישראל"

פרשת ויגש | מתי נקרא יעקב אבינו בשם "יעקב" ומתי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מי היתה הכנענית, אמו של שאול בן הכנענית?

פרשת ויגש | הקדמה נאמר בפרשתנו: "ובני שמעון ימואל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם יעקב ובניו רצו להישאר במצרים?!

פרשת ויגש | הקדמה נאמר בסוף פרשתנו: "וישב ישראל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע נשארו יעקב ובניו במצרים?

פרשת ויחי | הקדמה כאשר עלו אחי יוסף אל יעקב...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ארץ ישראל בספר בראשית - הצהרת עקרונות

הקדמה לסיום ספר בראשית כדאי לחזור ולסכם בעשר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ברכת יעקב לראובן בהשוואה לנאמר בספר דברי הימים

פרשת ויחי | הקדמה בפרשתנו מסופר על ברכות יעקב...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

קבר רחל כבסיס לציונות

פרשת ויחי | הקדמה בתחילת פרשת ויחי מספר יעקב...
הרב איתן שנדורפי
קשר חי