פרשת חוקת | יט-כב

טבלת מאורעות שנת הארבעים

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר - 0584006132.

מאבקים באופנים שונים

פרשת חוקת | מאבקים באופנים שונים הנושא המרכזי האחרון בפרשתנו, הוא המפגש עם אויבינו בדרך לארץ ישראל - אדום,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר - הרב ערן טמיר

טומאת מת וטהרתה

פרשת חוקת | סיבת מיקומה של פרשת פרה אדומה, לקראת הכניסה לארץ ישראל.

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות במדבר

המשמעות של מעבר נחל ארנון

פרשת חוקת | הפגישה הראשונית עם ארץ ישראל בפרשת חוקת מתוארים המסעות האחרונים של ישראל במדבר, בדרך אל ערבות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים בחומש במדבר - כלל ופרט

פרה אדומה

פרשת חוקת | המפגש עם המוות הוא מפגש עם החטא - ריחוק מאלוקים חיים. התורה נותנת מתכון מיוחד להיטהר מריחוק זה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - במדבר

מקומה של פרשת פרה אדומה

פרשת חוקת | מדוע נכתבה פרשת פרה אדומה בתחילת פרשת חוקת? שאל האברבנאל בתחילת פרשתנו (פרק יט השאלה הראשונה):...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

סדר הפרשיות בפרשת חוקת

פרשת חוקת | היחס בין פרק יט לפרק כ ומבנה הספר בכללו הקדמה בפרק כ' פסוקים א-ב נאמר: "ויבֹאו בני ישראל כל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

חובת הדיוק בתפילה ומקורה בפרשת חקת

פרשת חוקת | א. דברי ה"משנה ברורה" כתב ה"משנה ברורה" בהלכות תפילה (סימן קיט ס"ק ב): "עיין ב'פרי חדש' דמייתי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

פרה אדומה

פרשת חוקת | דוחסים לפרשה הזאת המון תתי נושאים שהם מגלים את הגלוי שבפרה אדומה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

חקת הפרה, חקת הפסח וחקת יוה''כ

פרשת חוקת | פרה אדומה- סקירה סביב הפסוקים העוסקים בסוגיית "פרה אדומה"

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

פרה אדומה- טומאת מת

פרשת חוקת | האם הנושא של טומאת מת התחדש רק בפרשה הזאת?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

הנחשים - חתימת תקופת המדבר

פרשת חוקת | סוף תקופת המדבר ותחילת הכניסה לארץ. |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

דרישת טעמי מצות

פרשת חקת | מצוות פרה היא תיקון לחטא העגל, וכן היא מצווה שטעמה אינו ידוע.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים בספר במדבר

כ-15 דק'

חוקת פרה מזה טהור וטומאת מת

פרשת חוקת | מדוע קוראים את פרשת פרה לפני ראש חודש ניסן? ומה עניין טהרת הפרה?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשיות במדבר

כ-80 דק'

באר מרים

פרשת חוקת |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

אדום וסיחון

פרשת חקת |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

פרה אדומה

פרשת חוקת |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

וצמאון למבועי מים

פרשת חוקת | שאלת המים היא שאלה קיומית לכל חי, המחריפה עשרת מונים במדבר. כאשר הקב"ה מוליך את בני ישראל במדבר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר

זאת חקת התורה

פרשת חוקת | מה פשר החוקיות של פרה אדומה, המטהרת את הטמאים ומטמאת את הטהורים? נתבונן בכפילות הטומאה והטהרה,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר

חטא מי מריבה - סדר בדעות המפרשים

אז במה באמת חטא משה? שלל דעות בין פרשני התורה בנוגע לחטא מי מריבה – האם ניתן לעשות סדר בדברים?

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפרשה - חומש במדבר

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

טבלת מאורעות שנת הארבעים

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר -...
הרב יאיר הס
שיעור

מאבקים באופנים שונים

פרשת חוקת | מאבקים באופנים שונים הנושא המרכזי...
הרב ערן טמיר
שיעור

טומאת מת וטהרתה

פרשת חוקת | סיבת מיקומה של פרשת פרה אדומה, לקראת...
הרב שלמה אבינר
שיעור

המשמעות של מעבר נחל ארנון

פרשת חוקת | הפגישה הראשונית עם ארץ ישראל בפרשת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

פרה אדומה

פרשת חוקת | המפגש עם המוות הוא מפגש עם החטא -...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

מקומה של פרשת פרה אדומה

פרשת חוקת | מדוע נכתבה פרשת פרה אדומה בתחילת פרשת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

סדר הפרשיות בפרשת חוקת

פרשת חוקת | היחס בין פרק יט לפרק כ ומבנה הספר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

חובת הדיוק בתפילה ומקורה בפרשת חקת

פרשת חוקת | א. דברי ה"משנה ברורה" כתב ה"משנה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

פרה אדומה

פרשת חוקת | דוחסים לפרשה הזאת המון תתי נושאים שהם...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

חקת הפרה, חקת הפסח וחקת יוה''כ

פרשת חוקת | פרה אדומה- סקירה סביב הפסוקים העוסקים...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

פרה אדומה- טומאת מת

פרשת חוקת | האם הנושא של טומאת מת התחדש רק בפרשה...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

הנחשים - חתימת תקופת המדבר

פרשת חוקת | סוף תקופת המדבר ותחילת הכניסה לארץ. |...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

דרישת טעמי מצות

פרשת חקת | מצוות פרה היא תיקון לחטא העגל, וכן היא...
הרב איתן קופמן כ-15 דק'
שיעור

חוקת פרה מזה טהור וטומאת מת

פרשת חוקת | מדוע קוראים את פרשת פרה לפני ראש חודש...
הרב נתן רוטמן כ-80 דק'
שיעור

באר מרים

פרשת חוקת |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

אדום וסיחון

פרשת חקת |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

פרה אדומה

פרשת חוקת |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

וצמאון למבועי מים

פרשת חוקת | שאלת המים היא שאלה קיומית לכל חי,...
הרב יהושע שפירא
שיעור

זאת חקת התורה

פרשת חוקת | מה פשר החוקיות של פרה אדומה, המטהרת...
הרב יהושע שפירא
שיעור

חטא מי מריבה - סדר בדעות המפרשים

אז במה באמת חטא משה? שלל דעות בין פרשני התורה...
הרב נועם ונגרובר
שיעור

במדבר מוקלט - פרק יט | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

במדבר מוקלט - פרק כ | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

במדבר מוקלט - פרק כא | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

במדבר מוקלט - פרק כב | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שו"ת

אויב גלוי ואויב נסתר

מדוע על מה שאירע לפי חז"ל בנחלי ארנון, עשה הקב"ה...
הרב נועם וידר
שו"ת

תולדות הכניסה לארץ: מדרום או ממזרח

שלום. לגבי כניסת בנ"י ישראל לארץ בשנת הארבעים....
הרב יואב אוריאל
קשר חי