מאמרים - ספר ירמיהו

"זכרתי לך חסד נעוריך"

פרק ב | בתחילת פרק ב נאמר: "ויהי דבר ד' אלי לאמר: הלוך וקראת באזני ירושלים לאמר: כה אמר ד': זכרתי לך חסד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

"הנה אנכי מביא רעה אל העם הזה"

פרק ו | הקדמה נאמר בפרקנו בפסוק י"ט: "שמעי הארץ: הנה אנכי מביא רעה אל העם הזה פרי מחשבותם, כי על דברי לא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

הקשר בין חורבן שילה למעשי דורו של ירמיהו

פרק ז | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת ד' לאמר: ב. עמד בשער בית ד' וקראת שם את הדבר הזה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

על מה אבדה הארץ?

פרק ט | הקדמה נאמר בפרקנו: יא. "מי האיש החכם ויבן את זאת, ואשר דִבֶּר פי ד' אליו וְיַגִדָהּ, על מה אבדה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

"שְפֹך חמתך על הגוים אשר לא ידעוך"

פרק י | הקדמה נאמר בסוף פרקנו: "שפך חמתך על הגוים אשר לא ידעוך, ועל משפחות אשר בשמך לא קראו, כי אכלו את יעקב...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

"זית רענן יפה פרי תאר"

פרק יא | נאמר בפרקנו: טו. "מה לידידי בביתי, עשותה המזִמתה הרבים, ובשר קֹדש יעברו מעליךְ, כי רעתֵכי אז...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

"נחלתי" ו"ידידות נפשי"

פרק יב | הקדמה נאמר בפרקנו בפסוק ז': "עזבתי את ביתי, נטשתי את נחלתי, נתתי את ידִדוּת נפשי בכף אֹיבֶיהָ". יש...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

פרק יב דק'

הגאוה החיובית והגאוה השלילית

ירמיהו פרק יג | הקדמה נאמר בפרקנו: טו. "שמעו והאזינו אל תגבהו, כי ד' דבר. טז. תנו לד' אלקיכם כבוד בטרם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

מדוע עם ישראל יענש אם הנביאים הטעו אותו?

פרק יד | א. מבנה הפרק בפרקנו ששה חלקים: בתחילת הפרק מתאר ירמיהו את הצרה הנוראה שבה היו ישראל בימי הבצרות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

אם יעמד משה ושמואל לפני

פרק טו | הקדמה נאמר בתחילת פרקנו: "ויאמר ד' אלי: אם יעמד משה ושמואל לפני - אין נפשי אל העם הזה, שלח מעל פני...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

החדש העברי והחדשים האחרים

פרק טז | נאמר בפרקנו: יד. "לכן הנה ימים באים נְאֻם ד', ולא יֵאָמֵר עוד: חי ד' אשר העלה את בני ישראל מארץ...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

הברית על השבת

פרק יז | הקדמה בפרשת כי תשא נאמר: "ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדֹרֹתם, ברית עולם" (לא, טז). יש...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

תפילת ירמיהו על אנשי ענתות

פרק יח | הקדמה בפרקנו אנו מוצאים שאנשי ענתות רוצים להרוג את ירמיהו: יח. "ויאמרו: לכו ונחשבה על ירמיהו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

"אשר לא צויתי, ולא דברתי, ולא עלתה על לבי"

פרק יט | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "כה אמר ד': הלוך וקנית בַּקבֻּק יוצר חרש, ומזקני העם ומזקני הכהנים. ב....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

חשיבות המשפט

פרק כא | הקדמה נאמר בפרקנו: יא. "ולבית מלך יהודה שמעו דבר ד': יב. בית דוד, כה אמר ד': דינו לַבֹּקֶר משפט,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

נבואות הפורענות שנאמרו על יהויכין

פרק כב | הקדמה פרק זה כולו עוסק בתוכחות ירמיהו למלכי בית יהודה האחרונים. בסוף הפרק אומר ירמיהו תוכחה קשה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

הטובה והפורענות

פרק כד | "כל שהוא בטובה לא יתייאש מן הפורענות וכל שהוא בפורענות לא יתייאש מן הטובה" נאמר בפרקנו: א. "הראני...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

שליחות נבוכדראצר ועונשו

פרק כה | הקדמה נאמר בפרקנו: ח. "לכן כה אמר ד' צב-אות: יען אשר לא שמעתם את דברי. ט. הנני שֹלֵח ולקחתי את כל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

ירמיהו מול חנניה בן עזור נביא השקר

פרק כח | א. דברי ירמיהו לנביא השקר חנניה בן עזור נאמר בספר ירמיהו פרק כ"ח: א. "ויהי בשנה ההיא, בראשית ממלכת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

"וְדִרְשוּ את שלום העיר אשר הגליתי אתכם שָמָּה, והתפללו בעדה אל ד', כי בשלומה יהיה לכם שלום"

פרק כט | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ואלה דברי הספר אשר שלח ירמיה הנביא מירושלם אל יתר זקני הגולה, ואל הכהנים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

"ציון היא דֹרֵש אין לה"

פרק ל | הקדמה נאמר בפרקנו: יז. "כי אַעֲלֶה אֲרֻכָה לך, וממכותיך ארפאך, נְאֻם ד', כי נדָחה קראו לך, ציון...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

מדרש נפלא על פורענות ונחמה

פרק לא | הקדמה ביום תשעה באב לומדים רק בדברים עצובים, ובדברים הקשורים לחורבן (שולחן ערוך אורח חיים סימן תקנד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

האם ירמיהו הסתפק בנבואתו?!

פרק לב | הקדמה נאמר בפרקנו: א. הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת ד' בשנה העשִרית לצדקיהו מלך יהודה, היא השנה שמֹנה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

קול ששון וקול שמחה

פרק לג | א. בברכה האחרונה של שבע הברכות אנו אומרים: "מהרה ד' אלוקינו ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, קול...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

הברית על שילוח עבדים

פרק לד | א. מתי נצטוו על שילוח עבדים? בפרקנו מסופר שבזמן המצור על ירושלים שכנע צדקיהו מלך יהודה את העם לשחרר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

מדוע שילחו אנשי ירושלים את עבדיהם ומדוע החזירום?

פרק לד | הקדמה נאמר בפרקנו: ח. "הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת ד' אחרי כְּרֹת המלך צדקיהו ברית את כל העם אשר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

יהויקים המלך הרשע

פרק לו | הקדמה בפרקנו מסופר על רשעותו של יהויקים, ועל העונש שהוא יקבל, והדברים שמופיעים בפרקנו מתקשרים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

המבט האמוני והמבט הבטחוני על המצור

פרק לז | המבט האמוני והמבט הבטחוני על המצור על ירושלים הקדמה נאמר בפרקנו: ה. "וחיל פרעה יָצָא ממצרים,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

נבואות הפורענות של ירמיהו על צדקיהו

פרק לח | הקדמה נאמר בפרקנו: יז. "ויאמר ירמיהו אל צדקיהו: כה אמר ד' אלקי צב-אות, אלקי ישראל: אם יצא תצא אל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

מתי בתמוז הובקעה החומה?

פרק לט | מתי נבקעה החומה: בתשעה בתמוז, או בי"ז בו? הקדמה בתחילת פרקנו נאמר: א. "בשנה התשעית לצדקיהו מלך...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

"וַיָּשֻׁבוּ כל היהודים מכל המקומות אשר נדחו שם"

פרק מ | הקדמה נאמר בפרקנו: ז. "וישמעו כל שרי החילים אשר בשדה, המה ואנשיהם, כי הפקיד מלך בבל את גדליהו בן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

"האנשים אשר הכה ביד גדליהו"

פרק מא | הקדמה נאמר בפרקנו: ט. "והבור אשר השליך שם ישמעאל את כל פגרי האנשים אשר הכה ביד גדליהו, הוא אשר עשה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

"ד' אלקיך" ו"ד' אלקינו"

פרק מב | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויגשו כל שרי החילים, ויוחנן בן קרח ויזניה בן הושעיה, וכל העם מקטן ועד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

כיצד העיזו לומר לירמיהו: "שקר אתה מדבר"?

פרק מג | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויהי ככלות ירמיהו לדבר אל כל העם את כל דברי ד' אלקיהם, אשר שלחו ד' אלקיהם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

הנבואה על ברוך בן נריה

פרק מה | הקדמה פרקנו הוא מהפרקים הקצרים ביותר בספר ירמיהו ובתנ"ך כולו. יש בו בסך הכל חמישה פסוקים. יש לציין...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

נצחיות עם ישראל וגאולת עם ישראל

פרק מו | הקדמה נאמר בסוף פרקנו: כז. "ואתה אל תירא עבדי יעקב, ואל תֵחַת ישראל, כי הנני מושִעך מרחוק, ואת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

"אין שני נביאים מתנבאין בסיגנון אחד"

ירמיהו פרק מט | הקדמה נאמר בפרקנו: "תפלצתך הִשׁיא אֹתָך, זדון לבך" (טז). מפסוק זה ומפסוק דומה לו בספר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

"והשלכתו אל תוך פרת, ואמרת: ככה תשקע בבל"

פרק נא | הקדמה נאמר בפרקנו: נט. "הדבר אשר צוה ירמיהו הנביא את שריה בן נריה בן מחסיה, בלכתו את צדקיהו מלך...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

הוצאת יהויכין מבית הכלא ומשמעותה לדורות

פרק נב | הקדמה: סיום ספר ירמיהו הפרק האחרון בספר ירמיהו (נב) מתאר את הפורענויות הנוראות שעברו על עמנו בסוף...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

"זכרתי לך חסד נעוריך"

פרק ב | בתחילת פרק ב נאמר: "ויהי דבר ד' אלי לאמר:...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"הנה אנכי מביא רעה אל העם הזה"

פרק ו | הקדמה נאמר בפרקנו בפסוק י"ט: "שמעי הארץ:...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הקשר בין חורבן שילה למעשי דורו של ירמיהו

פרק ז | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "הדבר אשר היה אל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

על מה אבדה הארץ?

פרק ט | הקדמה נאמר בפרקנו: יא. "מי האיש החכם...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"שְפֹך חמתך על הגוים אשר לא ידעוך"

פרק י | הקדמה נאמר בסוף פרקנו: "שפך חמתך על הגוים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"זית רענן יפה פרי תאר"

פרק יא | נאמר בפרקנו: טו. "מה לידידי בביתי, עשותה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"נחלתי" ו"ידידות נפשי"

פרק יב | הקדמה נאמר בפרקנו בפסוק ז': "עזבתי את...
הרב איתן שנדורפי פרק יב דק'
שיעור

הגאוה החיובית והגאוה השלילית

ירמיהו פרק יג | הקדמה נאמר בפרקנו: טו. "שמעו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע עם ישראל יענש אם הנביאים הטעו אותו?

פרק יד | א. מבנה הפרק בפרקנו ששה חלקים: בתחילת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

אם יעמד משה ושמואל לפני

פרק טו | הקדמה נאמר בתחילת פרקנו: "ויאמר ד' אלי:...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

החדש העברי והחדשים האחרים

פרק טז | נאמר בפרקנו: יד. "לכן הנה ימים באים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הברית על השבת

פרק יז | הקדמה בפרשת כי תשא נאמר: "ושמרו בני...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

תפילת ירמיהו על אנשי ענתות

פרק יח | הקדמה בפרקנו אנו מוצאים שאנשי ענתות...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"אשר לא צויתי, ולא דברתי, ולא עלתה על לבי"

פרק יט | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "כה אמר ד': הלוך...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

חשיבות המשפט

פרק כא | הקדמה נאמר בפרקנו: יא. "ולבית מלך יהודה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

נבואות הפורענות שנאמרו על יהויכין

פרק כב | הקדמה פרק זה כולו עוסק בתוכחות ירמיהו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הטובה והפורענות

פרק כד | "כל שהוא בטובה לא יתייאש מן הפורענות וכל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

שליחות נבוכדראצר ועונשו

פרק כה | הקדמה נאמר בפרקנו: ח. "לכן כה אמר ד'...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ירמיהו מול חנניה בן עזור נביא השקר

פרק כח | א. דברי ירמיהו לנביא השקר חנניה בן...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"וְדִרְשוּ את שלום העיר אשר הגליתי אתכם שָמָּה, והתפללו בעדה אל ד', כי בשלומה יהיה לכם שלום"

פרק כט | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ואלה דברי הספר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ציון היא דֹרֵש אין לה"

פרק ל | הקדמה נאמר בפרקנו: יז. "כי אַעֲלֶה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדרש נפלא על פורענות ונחמה

פרק לא | הקדמה ביום תשעה באב לומדים רק בדברים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם ירמיהו הסתפק בנבואתו?!

פרק לב | הקדמה נאמר בפרקנו: א. הדבר אשר היה אל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

קול ששון וקול שמחה

פרק לג | א. בברכה האחרונה של שבע הברכות אנו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הברית על שילוח עבדים

פרק לד | א. מתי נצטוו על שילוח עבדים? בפרקנו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע שילחו אנשי ירושלים את עבדיהם ומדוע החזירום?

פרק לד | הקדמה נאמר בפרקנו: ח. "הדבר אשר היה אל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

יהויקים המלך הרשע

פרק לו | הקדמה בפרקנו מסופר על רשעותו של יהויקים,...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

המבט האמוני והמבט הבטחוני על המצור

פרק לז | המבט האמוני והמבט הבטחוני על המצור על...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

נבואות הפורענות של ירמיהו על צדקיהו

פרק לח | הקדמה נאמר בפרקנו: יז. "ויאמר ירמיהו אל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מתי בתמוז הובקעה החומה?

פרק לט | מתי נבקעה החומה: בתשעה בתמוז, או בי"ז...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"וַיָּשֻׁבוּ כל היהודים מכל המקומות אשר נדחו שם"

פרק מ | הקדמה נאמר בפרקנו: ז. "וישמעו כל שרי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"האנשים אשר הכה ביד גדליהו"

פרק מא | הקדמה נאמר בפרקנו: ט. "והבור אשר השליך...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ד' אלקיך" ו"ד' אלקינו"

פרק מב | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויגשו כל שרי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כיצד העיזו לומר לירמיהו: "שקר אתה מדבר"?

פרק מג | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויהי ככלות...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הנבואה על ברוך בן נריה

פרק מה | הקדמה פרקנו הוא מהפרקים הקצרים ביותר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

נצחיות עם ישראל וגאולת עם ישראל

פרק מו | הקדמה נאמר בסוף פרקנו: כז. "ואתה אל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"אין שני נביאים מתנבאין בסיגנון אחד"

ירמיהו פרק מט | הקדמה נאמר בפרקנו: "תפלצתך הִשׁיא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"והשלכתו אל תוך פרת, ואמרת: ככה תשקע בבל"

פרק נא | הקדמה נאמר בפרקנו: נט. "הדבר אשר צוה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הוצאת יהויכין מבית הכלא ומשמעותה לדורות

פרק נב | הקדמה: סיום ספר ירמיהו הפרק האחרון בספר...
הרב איתן שנדורפי
קשר חי