מאמרים על פרשיות ויקרא

אשרי תבחר ותקרב

פרשת ויקרא | פרשתנו פותחת את תורת כוהנים ואת תורת הקרבנות הקרבים על המזבח- עולה, מנחה, שלמים, חטאת, אשם,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

כי אתם המעט

פרשת ויקרא | מהו היחס בין המרבה לממעיט בקורבנות ובתפילה? האם ישנה עדיפות של האחד על השני, ומה מקומה של...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

ואני קרבת אלקים לי טוב

פרשת ויקרא | לו היינו יכולים לחזות בבית המקדש עומד על מכונו בתפארתו, קרוב לוודאי שהיינו מופתעים ונדהמים למראה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

ותלבש אסתר מלכות

פרשת ויקרא, פורים | למקרא המגילה, נשאלת השאלה- מדוע אסתר המלכה אינה מתחננת לפני המלך מיד, אלא מזמינה את...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

הדור קבלוה בימי אחשורוש

פורים | במאמר זה נבאר, מדוע זכו ישראל בימי מרדכי ואסתר לקבלת התורה, מה שלא זכו בדורם של דוד ושלמה, ואף לא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

פור המן נהפך לפורנו

פורים | מה פשר כפילות שם חג ה'פורים', ומה פשר כפילות הימים בחג זה? התבוננות בעומק מלחמתו של עמלק בישראל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

והיה היום הזה לכם לזכרון

פסח | מה יש בה ביציאת מצרים שהתרחשה לפני יותר משלושת אלפים שנה, שעדיין רלוונטית לימינו? מדוע חייב אדם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

מה נשתנה?

פסח | מדוע ולמה אנו אוכלים כרפס בתחילת הסדר ולאחריו שואלים ארבע קושיות? מדוע ולמה אנו מציבים קושיות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

רשפיה רשפי אש

שבת הגדול | במעמד הסנה התגלה ה' למשה בלבת אש, משה ירא מהביט והסתיר פניו. בהר סיני התגלה ה' באש, משה ביקש...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

בעטרה שעטרה לו

פרשת שמיני | עשר עטרות נטל היום השמיני, יום השראת השכינה במשכן, ובכך הפך להיות "היום הראשון". נתבונן בעטרות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

זאת חקת התורה

פרשת שמיני, פרשת פרה | מהי משמעות החוקיות המופלאה של פרה אדומה, המטהרת את הטמאים ומטמאת את הטהורים? נתבונן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

ויקריבו לפני ה' אש זרה

פרשת שמיני | נדב ואביהוא הביאו אש זרה אשר לא ציווה ה' ונענשו על כך, אך כיצד יש לבאר את הביטוי "בקרובי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

את אשר יאהב ה'

פרשת תזריע מצורע | הנגעים מופיעים בעקבות עבירה שעושה האדם ובכך הם מצביעים על ריחוקו מה', אולם חכמינו ראו בהם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

כי אעלה ארכה לך וממכותיך ארפאך

פרשת תזריע מצורע | פרשיות נגעים ואהלות הן גופי ועיקרי תורה אך חכמינו כמעט ולא דרשו בהם כיון שגלה יקרנו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

כשלג ילבינו

פרשת תזריע מצורע | חכמים מבחינים בארבעה מראות נגעים שונים בצרעת העור. ננסה לעמוד על עומק ההבחנה ביניהם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

כי חלה גם ילדה ציון

פרשת תזריע מצורע | יולדת מביאה לטהרתה קרבנות עולה וחטאת, אך תמוה הדבר- איזה חטא חטאה היולדת שעליה להביא קרבן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

שהם עתידים להתחדש כמותה

פרשת תזריע, פרשת החודש | מה התחדש כאשר קבלו ישראל במצרים את מצוות החודש? ואיזה חידוש נפלא יתרחש לעתיד לבוא?...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

ונתתי נגע צרעת

פרשת מצורע | מדוע ולשם מה מופיעה הצרעת בבית? נמנה כאן ארבעה הסברים לתכלית הופעתה של הצרעת וננסה לבאר-...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

ואהביו כצאת השמש בגברתו

פרשת קדושים | הנקימה והנטירה הן תופעות לוואי טבעיות לפגיעה ועלבון, אולם התורה אסרה אותן במצוות "לא תיקום ולא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

קדשים תהיו

פרשת קדושים | מרן הרב קוק כותב על מצוות התשובה, שהיא מצד אחד קלה שבקלות, ומצד אחר, הרי היא קשה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

תחלה למקראי קדש

פרשת אמור | פרשיית המועדות המופיעה בפרשתנו, פותחת תחילה בעניינה של השבת. ננסה להבין: האם השבת היא חלק מן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

וספרתם לכם

פרשת אמור | ממחרת השבת אנו מונים שבעה שבועות עד ליום החמישים, ומפורסמת היא השאלה - מדוע אנו מונים את הימים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

אלה הם מועדי

פרשת אמור | במבט ראשון נדמה ששבת ויום טוב הם שני זמנים השונים זה מזה באופן מהותי, אולם בפרשת המועדות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

ואציעה שאול הנך

פרשת בהר | פרשתנו עוסקת במצבים של מחסור וחולשה. נתבונן במצבים אלו של עניות כלכלית, ערכית ורוחנית, וננסה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

גאולה תתנו לארץ

פרשת בהר | "כל השביעין חביבין"- השבת, השמיטה, ספירת העומר והיובל, כולם סובבים סביב ספירת השבע. את השבת אנו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

לילך עם התורה הזאת

פרשת בחוקותי | אין כאן פלפול או חידוש גדול אלא ניסיון להבין בפשטות ובהירות מהו עמל תורה, וכיצד נוכל ללכת עם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

אנחנו יחד נבנה לה'

פרשת בחוקותי | פרשת ערכין וסוגיית שותפות של גוי בבניין המקדש יובילו אותנו להעמיק בערכו של יהודי ושותפותו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

אשרי תבחר ותקרב

פרשת ויקרא | פרשתנו פותחת את תורת כוהנים ואת תורת...
הרב יהושע שפירא
שיעור

כי אתם המעט

פרשת ויקרא | מהו היחס בין המרבה לממעיט בקורבנות...
הרב יהושע שפירא
שיעור

ואני קרבת אלקים לי טוב

פרשת ויקרא | לו היינו יכולים לחזות בבית המקדש עומד...
הרב יהושע שפירא
שיעור

ותלבש אסתר מלכות

פרשת ויקרא, פורים | למקרא המגילה, נשאלת השאלה-...
הרב יהושע שפירא
שיעור

הדור קבלוה בימי אחשורוש

פורים | במאמר זה נבאר, מדוע זכו ישראל בימי מרדכי...
הרב יהושע שפירא
שיעור

פור המן נהפך לפורנו

פורים | מה פשר כפילות שם חג ה'פורים', ומה פשר...
הרב יהושע שפירא
שיעור

והיה היום הזה לכם לזכרון

פסח | מה יש בה ביציאת מצרים שהתרחשה לפני יותר...
הרב יהושע שפירא
שיעור

מה נשתנה?

פסח | מדוע ולמה אנו אוכלים כרפס בתחילת הסדר...
הרב יהושע שפירא
שיעור

רשפיה רשפי אש

שבת הגדול | במעמד הסנה התגלה ה' למשה בלבת אש, משה...
הרב יהושע שפירא
שיעור

בעטרה שעטרה לו

פרשת שמיני | עשר עטרות נטל היום השמיני, יום השראת...
הרב יהושע שפירא
שיעור

זאת חקת התורה

פרשת שמיני, פרשת פרה | מהי משמעות החוקיות המופלאה...
הרב יהושע שפירא
שיעור

ויקריבו לפני ה' אש זרה

פרשת שמיני | נדב ואביהוא הביאו אש זרה אשר לא ציווה...
הרב יהושע שפירא
שיעור

את אשר יאהב ה'

פרשת תזריע מצורע | הנגעים מופיעים בעקבות עבירה...
הרב יהושע שפירא
שיעור

כי אעלה ארכה לך וממכותיך ארפאך

פרשת תזריע מצורע | פרשיות נגעים ואהלות הן גופי...
הרב יהושע שפירא
שיעור

כשלג ילבינו

פרשת תזריע מצורע | חכמים מבחינים בארבעה מראות...
הרב יהושע שפירא
שיעור

כי חלה גם ילדה ציון

פרשת תזריע מצורע | יולדת מביאה לטהרתה קרבנות עולה...
הרב יהושע שפירא
שיעור

שהם עתידים להתחדש כמותה

פרשת תזריע, פרשת החודש | מה התחדש כאשר קבלו ישראל...
הרב יהושע שפירא
שיעור

ונתתי נגע צרעת

פרשת מצורע | מדוע ולשם מה מופיעה הצרעת בבית?...
הרב יהושע שפירא
שיעור

ואהביו כצאת השמש בגברתו

פרשת קדושים | הנקימה והנטירה הן תופעות לוואי...
הרב יהושע שפירא
שיעור

קדשים תהיו

פרשת קדושים | מרן הרב קוק כותב על מצוות התשובה,...
הרב יהושע שפירא
שיעור

תחלה למקראי קדש

פרשת אמור | פרשיית המועדות המופיעה בפרשתנו, פותחת...
הרב יהושע שפירא
שיעור

וספרתם לכם

פרשת אמור | ממחרת השבת אנו מונים שבעה שבועות עד...
הרב יהושע שפירא
שיעור

אלה הם מועדי

פרשת אמור | במבט ראשון נדמה ששבת ויום טוב הם שני...
הרב יהושע שפירא
שיעור

ואציעה שאול הנך

פרשת בהר | פרשתנו עוסקת במצבים של מחסור וחולשה....
הרב יהושע שפירא
שיעור

גאולה תתנו לארץ

פרשת בהר | "כל השביעין חביבין"- השבת, השמיטה,...
הרב יהושע שפירא
שיעור

לילך עם התורה הזאת

פרשת בחוקותי | אין כאן פלפול או חידוש גדול אלא...
הרב יהושע שפירא
שיעור

אנחנו יחד נבנה לה'

פרשת בחוקותי | פרשת ערכין וסוגיית שותפות של גוי...
הרב יהושע שפירא