מאמרים - חומש ויקרא

הקדמת רש"י לחומש ויקרא

פרשת ויקרא | ההקדמות של רש"י: שבחן של ישראל רבים מפרשני התורה כתבו הקדמות לפירושיהם. יש שכתבו רק הקדמה כוללת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

מבנה פרשת ויקרא ומדוע היא סודרה כך

פרשת ויקרא | | הקדמה          חומש ויקרא בכלל, ופרשת ויקרא בפרט, נראים לאנשים כדבר הקשה ביותר שיש בתורה....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

המלח במנחות ובקרבנות

פרשת ויקרא | | א. האם מולחים את המנחות? נאמר בפרשתנו: "וכל קרבן מנחתך במלח תמלח, ולא תשבית מלח ברית אלקיך...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

מנחות הנדבה ומנחת העמר

פרשת ויקרא | הקדמה כל החלק הראשון של הפרשה (פרקים א-ג) עוסק בקרבנות נדבה. כך גם כל המנחות הראשונות הנזכרות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

האם שלמים מכפרים?

פרשת ויקרא | הקדמה כל החלק הראשון של הפרשה (פרקים א-ג) עוסק בקרבנות נדבה. כך שאין כלל חובה להביא את קרבנות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

מדוע הוקדם פר כהן משיח לפר העלם דבר של ציבור?

פרשת ויקרא | הקדמה פרק ד' עוסק בקרבנות החטאת: פר כהן משיח, פר העלם דבר של ציבור, שעיר נשיא, וחטאת יחיד, שהיא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

על מה מביאים קרבן עולה ויורד?

פרשת ויקרא | א. על מה מביאים קרבן עולה ויורד? נאמר בפרקנו: א. "ונפש כי תחטא ושמעה קול אלה, והוא עד או ראה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

קרבן עולה ויורד - חטאת ולא אשם!

פרשת ויקרא | התורה אומרת בקרבן עולה ויורד: "והביא את אשמו לד' על חטאתו אשר חטא" (ה, ו), וניתן היה לכאורה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

סדר הקרבנות בפרשות ויקרא ו-צו

פרשות ויקרא - צו | מדוע השתנה סדר הקרבנות בפרשת צו מסדר הקרבנות בפרשת ויקרא? בפרשת ויקרא סדר הקרבנות הוא:...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

סדר הקרבנות בתורה ובמסכת זבחים

פרשות ויקרא - צו | סדר הקרבנות בפרק ה בזבחים סדר הקרבנות במסכת זבחים פרק ה הוא כך: משנה א: פַּר וְשָעִיר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

כמה סוגי קרבנות יש?

פרשות ויקרא - צו | מנין סוגי הקרבנות של הרמב"ם? הרמב"ם בפ"א מהלכות מעשה הקרבנות ה"ב כתב: "כל הקרבנות, בין של...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

השוואת קרבן עולה ויורד של יולדת ושל מצורע לקרבן עולה ויורד שבפרשת ויקרא

פרשת ויקרא | פרשת תזריע | פרשת מצורע | הקדמה          בשלש פרשיות בתורה נזכר קרבן עולה ויורד: בפרשת ויקרא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

מה משמעות הדינים המיוחדים של קרבן תודה?

פרשת צו | נאמר בפרק ז: "וזאת תורת זבח השלמים אשר יקריב לד'. אם על תודה יקריבנו, והקריב על זבח התודה חלות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

מי מביא קרבן תודה?

פרשת צו | נאמר בפרקנו: "וזאת תורת זבח השלמים אשר יקריב לד'. אם על תודה יקריבנו, והקריב על זבח התודה חלות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

האם טהור שאכל בשר שלמים טמא חיב כרת?

פרשת צו | הקדמה בפרשתנו מופיעים שלושה פסוקים שעוסקים בדיני אכילת בשר קדשים בטומאה. כך נאמר בפרק ז': יט....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

מהם האורים והתומים?

פרשת צו | בפרקנו מסופר שמשה הלביש את אהרן בבגדי הכהונה, ובין השאר נאמר: "ויתן עליו את האפוד ויחגור אותו בחשב...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

על מה כפרו הקרבנות שהוקרבו ביום השמיני?

פרשת שמיני | הקדמה נאמר בפרקנו: "ויאמר אל אהרן: קח לך עגל בן בקר לחטאת ואיל לעלה תמימם, והקרב לפני ד'. ואל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

שתים עשרה פעם שירדה האש מן השמים

פרשת שמיני | בפרק י מסופר על אש שיצאה מאת ד' ואכלה את נדב ואביהוא. בסוף הפרק הקודם למדנו על אש שיצאה מאת ד'...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

הפרטים והכללים בפרשת מאכלות אסורות

פרשת שמיני | א. מבנה הפרשה פרק י"א הוא יחידה אחת ארוכה, העוסקת בבעלי החיים הטהורים והטמאים. אולם יש בו שני...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

קיצור דיני נגעי הצרעת

פרשת תזריע | הקדמה בתחילת פרשת תזריע מצויים חמישה סוגים של צרעת: צרעת עור הבשר (א-יז), צרעת השחין והמכוה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

מדוע ציוותה התורה על היולדת להקריב קרבנות?

פרשת תזריע | הקדמה נאמר בתחילת הפרשה (פרק יב): א. "וידבר ד' אל משה לאמר: ב. דבר אל בני ישראל לאמר: אשה כי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

"כנגע נראה לי בבית"

פרשת מצורע | הקדמה בפרשה העוסקת בצרעת הבית, מצוה התורה על הרואה נגע צרעת בביתו: "ובא אשר לו הבית, והגיד לכהן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

נדה וזבה

פרשת מצורע | הקדמה התורה אומרת בפרק טו: יט. ואשה כי תהיה זבה, דם יהיה זֹבה בבשרה, שבעת ימים תהיה בנדתה, וכל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

ארבעת בגדי הכהן הגדול ביום הכיפורים

פרשת אחרי מות | מדוע משמש אהרן ביום הכפורים רק בארבעה בגדים? הקדמה בפסוק ד' נאמר: "כתנת בד קדש ילבש, ומכנסי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

האם אהרן פושט את בגדיו באהל מועד?!

פרשת אחרי מות | | הקדמה          בפסוק כ"ג נאמר: "ובא אהרן אל אהל מועד, ופשט את בגדי הבד אשר לבש בבאו אל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

מדוע הכהן הגדול מפסיק באמצע העבודות ומה עניינה של הקטורת?

פרשת אחרי מות | | הקדמה          בסדר העבודה של הכהן הגדול ביום הכפורים יש פעמים רבות שבהן הוא מפסיק באמצע...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

"ולא יזבחו עוד"

פרשת אחרי מות | "ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירִם אשר הם זֹנים אחריהם" א. מה עולה מן הפסוק? נאמר בפרק יז:...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

סודה של ארץ ישראל

פרשת אחרי מות | א. הפסוקים בסוף פרק יח בסוף פרשת אחרי מות (ויקרא פרק יח) נאמר: "אל תטמאו בכל אלה, כי בכל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

מהי רכילות?

פרשת קדושים | הקדמה נאמר בפרקנו (ויקרא יט, טז): "לא תלך רכיל בעמיך, לא תעמד על רעך, אני ד'". יש להתבונן מהם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

"ואני אתננה לכם לרשת אותה"

פרשת קדושים | א. דברי רש"י בפרשת לך לך על הפסוק "ויעבר אברם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה, והכנעני אז בארץ"...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

הקפדת התורה על כבוד אהרן ובניו

פרשת אמור | הקדמה נאמר בפרשתנו, בפרשת כהנים בעלי מומים (בפרק כ"א): טז. "וידבר ד' אל משה לאמר: יז. דבר אל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

"ונקדשתי בתוך בני ישראל"

פרשת אמור | מה משמעות המילים "ונקדשתי בתוך בני ישראל"? הקדמה לאחר הפרשיות המפרטות שכהנים בעלי מומים אסורים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

מדוע ציותה התורה על ספירת העומר?

פרשת אמור | הקדמה בפרשת אמֹר (ויקרא כג, טו-טז) מצווה התורה: "וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום הביאכם את עמר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

חג השבועות בפרשת אמור

פרשת אמור | פסוקי חג השבועות בפרק כג והשאלות         כך נאמר בפרשת חג השבועות בפרשת אמר (ויקרא פרק כג): טו....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

מה עניינו של שמיני עצרת?

פרשת אמור | | הקדמה          בארץ ישראל כולם מכירים את חג שמיני עצרת כחג שמחת תורה[1]. אבל כידוע, שמחת תורה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

השמן ולחם הפנים

פרשת אמור | מדוע נאמרו פרשת השמן ופרשת לחם הפנים בפרק כד? הקדמה: הפסוקים והשאלה עליהם נאמר בפרקנו: א....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

"ולא תונו איש את עמיתו"

פרשת בהר | א. הכפילות באיסור "לא תונו" נאמרו בפרקנו שני פסוקים דומים: בפסוק י"ד נאמר: "וכי תמכרו ממכר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

"והשמתי אני את הארץ, ושממו עליה אויביכם"

פרשת בחוקותי | בתוך הקללות האיומות שנאמרו בויקרא פרק כ"ו נאמר גם: "וַהֲשִמֹּתִי אני את הארץ, ושממו עליה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

חרם אשר יחרם מן האדם - על פי הרמב"ן

פרשת בחוקותי | הסברו המיוחד של הרמב"ן לפסוק "כל חרם אשר יחרם מן האדם לא יפדה מות יומת" הקדמה על הפסוק "כל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

"וזכרתי את בריתי יעקוב... והארץ אזכֹּר" - מה הפירוש?

פרשת בחוקותי | הקדמה נאמר בפרשת בחקתי (ויקרא כו, מב): "וזכרתי את בריתי יעקוב, ואף את בריתי יצחק, ואף את...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

"אין מוקדם ומאוחר בתורה" בפרשת צו

פרשת צו | | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק ח): א. "וידבר ד' אל משה לאמר: ב. קח את אהרן ואת בניו אִתו, ואת הבגדים,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

הקדמת רש"י לחומש ויקרא

פרשת ויקרא | ההקדמות של רש"י: שבחן של ישראל רבים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מבנה פרשת ויקרא ומדוע היא סודרה כך

פרשת ויקרא | | הקדמה          חומש ויקרא בכלל,...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

המלח במנחות ובקרבנות

פרשת ויקרא | | א. האם מולחים את המנחות? נאמר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מנחות הנדבה ומנחת העמר

פרשת ויקרא | הקדמה כל החלק הראשון של הפרשה (פרקים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם שלמים מכפרים?

פרשת ויקרא | הקדמה כל החלק הראשון של הפרשה (פרקים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע הוקדם פר כהן משיח לפר העלם דבר של ציבור?

פרשת ויקרא | הקדמה פרק ד' עוסק בקרבנות החטאת: פר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

על מה מביאים קרבן עולה ויורד?

פרשת ויקרא | א. על מה מביאים קרבן עולה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

קרבן עולה ויורד - חטאת ולא אשם!

פרשת ויקרא | התורה אומרת בקרבן עולה ויורד: "והביא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

סדר הקרבנות בפרשות ויקרא ו-צו

פרשות ויקרא - צו | מדוע השתנה סדר הקרבנות בפרשת צו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

סדר הקרבנות בתורה ובמסכת זבחים

פרשות ויקרא - צו | סדר הקרבנות בפרק ה בזבחים סדר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כמה סוגי קרבנות יש?

פרשות ויקרא - צו | מנין סוגי הקרבנות של...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

השוואת קרבן עולה ויורד של יולדת ושל מצורע לקרבן עולה ויורד שבפרשת ויקרא

פרשת ויקרא | פרשת תזריע | פרשת מצורע |...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מה משמעות הדינים המיוחדים של קרבן תודה?

פרשת צו | נאמר בפרק ז: "וזאת תורת זבח השלמים אשר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מי מביא קרבן תודה?

פרשת צו | נאמר בפרקנו: "וזאת תורת זבח השלמים אשר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם טהור שאכל בשר שלמים טמא חיב כרת?

פרשת צו | הקדמה בפרשתנו מופיעים שלושה פסוקים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מהם האורים והתומים?

פרשת צו | בפרקנו מסופר שמשה הלביש את אהרן בבגדי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

על מה כפרו הקרבנות שהוקרבו ביום השמיני?

פרשת שמיני | הקדמה נאמר בפרקנו: "ויאמר אל אהרן:...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

שתים עשרה פעם שירדה האש מן השמים

פרשת שמיני | בפרק י מסופר על אש שיצאה מאת ד' ואכלה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הפרטים והכללים בפרשת מאכלות אסורות

פרשת שמיני | א. מבנה הפרשה פרק י"א הוא יחידה אחת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

קיצור דיני נגעי הצרעת

פרשת תזריע | הקדמה בתחילת פרשת תזריע מצויים חמישה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע ציוותה התורה על היולדת להקריב קרבנות?

פרשת תזריע | הקדמה נאמר בתחילת הפרשה (פרק...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"כנגע נראה לי בבית"

פרשת מצורע | הקדמה בפרשה העוסקת בצרעת הבית, מצוה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

נדה וזבה

פרשת מצורע | הקדמה התורה אומרת בפרק טו: יט. ואשה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ארבעת בגדי הכהן הגדול ביום הכיפורים

פרשת אחרי מות | מדוע משמש אהרן ביום הכפורים רק...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם אהרן פושט את בגדיו באהל מועד?!

פרשת אחרי מות | | הקדמה          בפסוק כ"ג נאמר:...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע הכהן הגדול מפסיק באמצע העבודות ומה עניינה של הקטורת?

פרשת אחרי מות | | הקדמה          בסדר העבודה של...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ולא יזבחו עוד"

פרשת אחרי מות | "ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירִם...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

סודה של ארץ ישראל

פרשת אחרי מות | א. הפסוקים בסוף פרק יח בסוף פרשת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מהי רכילות?

פרשת קדושים | הקדמה נאמר בפרקנו (ויקרא יט, טז):...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ואני אתננה לכם לרשת אותה"

פרשת קדושים | א. דברי רש"י בפרשת לך לך על הפסוק...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הקפדת התורה על כבוד אהרן ובניו

פרשת אמור | הקדמה נאמר בפרשתנו, בפרשת כהנים בעלי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ונקדשתי בתוך בני ישראל"

פרשת אמור | מה משמעות המילים "ונקדשתי בתוך בני...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע ציותה התורה על ספירת העומר?

פרשת אמור | הקדמה בפרשת אמֹר (ויקרא כג, טו-טז)...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

חג השבועות בפרשת אמור

פרשת אמור | פסוקי חג השבועות בפרק כג...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מה עניינו של שמיני עצרת?

פרשת אמור | | הקדמה          בארץ ישראל כולם...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

השמן ולחם הפנים

פרשת אמור | מדוע נאמרו פרשת השמן ופרשת לחם הפנים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ולא תונו איש את עמיתו"

פרשת בהר | א. הכפילות באיסור "לא תונו" נאמרו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"והשמתי אני את הארץ, ושממו עליה אויביכם"

פרשת בחוקותי | בתוך הקללות האיומות שנאמרו בויקרא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

חרם אשר יחרם מן האדם - על פי הרמב"ן

פרשת בחוקותי | הסברו המיוחד של הרמב"ן לפסוק "כל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"וזכרתי את בריתי יעקוב... והארץ אזכֹּר" - מה הפירוש?

פרשת בחוקותי | הקדמה נאמר בפרשת בחקתי (ויקרא כו,...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"אין מוקדם ומאוחר בתורה" בפרשת צו

פרשת צו | | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק ח): א....
הרב איתן שנדורפי
קשר חי