פרשת חיי שרה | כג-כה

בין שער סדום לשער בית לחם

מהו הקשר שאותו ראו חז"ל בין לוט בסדום לבין רות אמה של מלכות'? וכיצד הדיוק בפסוקי ספר בראשית העוסקים בנישואי...

כ-70 דק'

"בת מאה כבת עשרים"

פרשת חיי שרה | על היחס בין תכונות התום, היופי והצדקות אצל שרה אמנו.

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות בראשית

להיות מלכים בארץ ישראל

פרשת חיי שרה | להיות מלכים בארץ ישראל פלא הוא שפרשתנו נקראת 'חיי שרה', שהרי מסופר בה בדיוק על ההיפך -...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש בראשית

עילוי נשמת שרה

פרשת חיי שרה | עילוי נשמת שרה רש״י מדבר על משמעות סמיכות ניסיון העקדה לפטירת שרה, ומביא שבעת ששמעה על ניסיון...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש בראשית

מדוע האריכה התורה בתיאור קניית מערת מכפלה?

פרשת חיי שרה | מבנה הפרשה בפרשתנו (פרק כ"ג) מסופר על מות שרה, קניית מערת המכפלה על ידי אברהם אבינו וקבורת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

האמת של אברהם והשלום של אליעזר

פרשת חיי שרה | א. מדוע דילג אליעזר על מספר דברים שאמר לו אברהם אבינו? כאשר משווים את דברי אברהם לעבדו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

תורה עבודה וגמילות חסדים בפרשת חיי שרה

פרשת חיי שרה | הקדמה בשלושה מקומות בפרשתנו מצאנו רמז לשלושת הדברים שעליהם העולם עומד: התורה, העבודה וגמילות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

היסודות הנלמדים מסוף פרשת חיי שרה

פרשת חיי שרה | הקדמה פרשת חיי שרה מחולקת באופן כללי לשלושה חלקים עיקריים: החלק הראשון (פרק כ"ג) עוסק במות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

עניין עבד אברהם

פרשת חיי שרה | הפרשה עטופה בשני סיפורים על מוות- מות שרה ומות אברהם, ובאמצע עוסקת בפרשיה- נישואי יצחק ורבקה,...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-חומש בראשית

כ-55 דק'

משמעותה של באר לחי רועי

פרשת חיי שרה | מה יצחק מחפש בבאר לחי רועי, הבאר של הגר?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-חומש בראשית

כ-55 דק'

סיפורי התנ''ך כמדרגה רוחנית

פרשת חיי שרה | הפרשה פותחת ואומרת שה' ברך את אברהם בכל, בתור פתיח לחתונתו של יצחק. מה הקשר?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת השבוע עפ"י הרמב"ן

חברון - קנין יוצא דופן בארץ ישראל

פרשת חיי שרה | האבות – גרי תושב בארץ יש חידוש מפתיע בכך שאברהם עמל לקנות מקום בארץ ישראל. כדי להבינו יש לשים...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

האם הכנענים נאבקו באברהם?

פרשת חיי שרה | המגע עם עמי כנען כאשר הלך אברהם אבינו לארץ כנען, היו עמי כנען בעלי הארץ באותה העת - "וַיְהִי...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

שלבי הברכה וההשגחה בחומש בראשית

פרשת חיי שרה | בפרשת חיי שרה נפתח פרק חדש בתולדות האבות. נקודת הכניסה לפרק זה הוא מות שרה. זוהי אינה תופעה...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

הרחקת הכנענים מאברהם

פרשת חיי שרה | המשך המאמר: "האם הכנענים נאבקו באברהם"

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

ישמעאל, מדין ושאר בני קטורה

פרשת חיי שרה | קרבת אברהם אל ישמעאל ובני קטורה מדין הוא אחד הבנים שנולדו לאברהם מקטורה אותה נשא בשלב מאוחר,...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

חיי שרה - חיי נצח

פרשת חיי שרה | פרשת קבורת שרה היא הפעם הראשונה בתנ"ך בה יש התייחסות לקבורה. עד לשלב זה נזכרו אנשים רבים שמתו,...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

שער גן עדן

פרשת חיי שרה | אברהם אבינו משקיע המון מאמץ כדי לקנות את מערת המכפלה. מדוע אברהם כל כך התאמץ לקנות דווקא את...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים על ספר בראשית

כ-12 דק'

השדה אשר קנה אברהם

פרשת חיי שרה | בפרשתנו קונה אברהם את מערת המכפלה מעפרון החיתי. מדוע מתעקש אברהם לקנות את מערה המכפלה בכסף...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

לשמר את דרך עץ החיים

פרשת חיי שרה | האריכות הרבה בסיפור שידוכו של יצחק על ידי עבד אברהם אינה עניין של מה בכך. ננסה להבין מהו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

כאיש אשר אמו תנחמנו

פרשת חיי שרה | ממותה של שרה ועד נישואי יצחק עם רבקה עברו שלוש שנים, ורק אז התנחם יצחק. מדוע מאן יצחק להינחם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

אליעזר ורבקה

פרשת חיי שרה | אברהם מצווה את אליעזר לקחת אישה לבנו מארצו ומולדתו. האם אברהם ביקש שהאישה תהיה ממשפחתו?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-בראשית

כ50 דק'

פגישת יצחק ורבקה

פרשת חיי שרה | עיקר הפרשה זה שידוכם של יצחק ורבקה. מדוע התורה מפרטת כל כך הרבה פרטים על פגישתם הראשונה?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-בראשית

כ50 דק'

"וה' ברך את אברהם בכל"

פרשת חיי שרה | "וה' ברך את אברהם בכל" מדוע ידיעה זו פותחת את סיפור שידוכו של יצחק?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-בראשית

כ50 דק'

קניית שדה עפרון החיתי

פרשת חיי שרה | "וישב אברהם בבאר שבע" מדוע אברהם מתיישב בבאר שבע, הרי שרה נמצאת בחברון?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-בראשית

כ50 דק'

הדיבור הישיר בתורה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת חיי שרה |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

שרשרת הדורות

פרשת חיי שרה | התורה מאריכה מאד בקניינה של מערת המכפלה. מה סודה של העיר חברון?

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפרשה - חומש בראשית

מדרגתו המופלאה של יצחק

פרשת תולדות | מדוע נפלה רבקה מהגמל? מה המשמעות של המריבה בין אנשי גרר ליצחק? וכיצד הדברים קשורים זה לזה?

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפרשה - חומש בראשית

מה הטעם לקנות את מערת המכפלה לפני הגלות?

פרשת חיי שרה | קניית שטח אדמה היא פעולה יחודית וחריגה בחיי אברהם. מדוע בעצם עשה זאת?

מתוך סדרת השיעורים:
מבט מגבוה על חומש בראשית

כ - 45 דק'

מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים

פרשת חיי שרה | | מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים - תרגם אונקלוס: מאה ועשרין ושבע שנין השמיט את אזכור השנה אחרי...

מתוך סדרת השיעורים:
הארות באונקלוס

בנות כנען

פרשת חיי שרה | אברהם אוסר על עבדו לקחת ליצחק אשה מבנות הכנעני, אלא דווקא מארם נהרים. ואת ההתרחקות הזו מבנות...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט בפרשה

מחריש

פרשת חיי שרה | | לאחר שאליעזר עבד אברהם מתפלל לד' שיזמן לו את האשה הראויה ליצחק, והוא רואה איך רבקה נענית...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

סדר המילים במשפט

פרשת חיי שרה | לאחר שאברהם מבקש מעפרון החיתי שימכור לו את מערת המכפלה, עונה לו עפרון: "לֹא אֲדֹנִי...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

גמלים

פרשת חיי שרה | בפרשת בראשית (ב, יט) נאמר: "וַיִּצֶר ה' אֱלֹהִים מִן הָאֲדָמָה כָּל חַיַּת הַשָּׂדֶה וְאֵת...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

עבד אברהם

פרשת חיי שרה | | הדמות המרכזית שפועלת בפרשה היא עבד אברהם. אמנם שמו לא מוזכר אפילו פעם אחת, אך מקובלנו שזהו...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

משאלתו של עבד אברהם

פרשת חיי שרה | | בתוך סיפורו הארוך, מתאר עבד אברהם באזני משפחת רבקה: "וָאֹמַר אֶל אֲדֹנִי: אֻלַי לֹא תֵלֵךְ...

מתוך סדרת השיעורים:
גילויים בפרשה

מידותיו המיוחדות של אברהם אבינו בשעתו הקשה בעת קבורת שרה

פרשת חיי שרה | מבוא בפרשת חיי שרה מאריכה התורה לפרטי פרטים בתיאור קניית מערת המכפלה על ידי אברהם אבינו, משום...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

מבחן מעשי

פרשת חיי שרה | בפרשת השבוע אנו קוראים על אחד האירועים ההיסטוריים שבתולדות עמנו. אברהם ממשיך את השושלת, ומקיים...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

מאבק ישראל ומדין

קרבת אברהם אל ישמעאל ובני קטורה מדין הוא אחד הבנים שנולדו לאברהם מקטורה אותה נשא בשלב מאוחר, לאחר שכבר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית ועד יציאת מצרים

שיעור ראשון בסדרה | סקירת-על המתחילה מבריאת העולם וממשיכה עד הגעת ישראל לארץ ישראל. בשיעור זה אנו עוקבים אחר...

מתוך סדרת השיעורים:
תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית לאורך חומשי התורה

60 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

בין שער סדום לשער בית לחם

מהו הקשר שאותו ראו חז"ל בין לוט בסדום לבין רות אמה...
הרב ברוך סליי כ-70 דק'
שיעור

"בת מאה כבת עשרים"

פרשת חיי שרה | על היחס בין תכונות התום, היופי...
הרב שלמה אבינר
שיעור

להיות מלכים בארץ ישראל

פרשת חיי שרה | להיות מלכים בארץ ישראל פלא...
הרב אלי אדלר
שיעור

עילוי נשמת שרה

פרשת חיי שרה | עילוי נשמת שרה רש״י מדבר על משמעות...
הרב אלי אדלר
שיעור

מדוע האריכה התורה בתיאור קניית מערת מכפלה?

פרשת חיי שרה | מבנה הפרשה בפרשתנו (פרק כ"ג) מסופר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האמת של אברהם והשלום של אליעזר

פרשת חיי שרה | א. מדוע דילג אליעזר על מספר דברים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

תורה עבודה וגמילות חסדים בפרשת חיי שרה

פרשת חיי שרה | הקדמה בשלושה מקומות בפרשתנו מצאנו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

היסודות הנלמדים מסוף פרשת חיי שרה

פרשת חיי שרה | הקדמה פרשת חיי שרה מחולקת באופן...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

עניין עבד אברהם

פרשת חיי שרה | הפרשה עטופה בשני סיפורים על מוות-...
הרב אוהד תירוש כ-55 דק'
שיעור

משמעותה של באר לחי רועי

פרשת חיי שרה | מה יצחק מחפש בבאר לחי רועי, הבאר של...
הרב אוהד תירוש כ-55 דק'
שיעור

סיפורי התנ''ך כמדרגה רוחנית

פרשת חיי שרה | הפרשה פותחת ואומרת שה' ברך את אברהם...
הרב אליעזר קשתיאל
שיעור

חברון - קנין יוצא דופן בארץ ישראל

פרשת חיי שרה | האבות – גרי תושב בארץ יש חידוש...
הרב יואב אוריאל
שיעור

האם הכנענים נאבקו באברהם?

פרשת חיי שרה | המגע עם עמי כנען כאשר הלך אברהם...
הרב יואב אוריאל
שיעור

שלבי הברכה וההשגחה בחומש בראשית

פרשת חיי שרה | בפרשת חיי שרה נפתח פרק חדש בתולדות...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הרחקת הכנענים מאברהם

פרשת חיי שרה | המשך המאמר: "האם הכנענים נאבקו...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ישמעאל, מדין ושאר בני קטורה

פרשת חיי שרה | קרבת אברהם אל ישמעאל ובני...
הרב יואב אוריאל
שיעור

חיי שרה - חיי נצח

פרשת חיי שרה | פרשת קבורת שרה היא הפעם הראשונה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

שער גן עדן

פרשת חיי שרה | אברהם אבינו משקיע המון מאמץ כדי...
הרב איתן קופמן כ-12 דק'
שיעור

השדה אשר קנה אברהם

פרשת חיי שרה | בפרשתנו קונה אברהם את מערת המכפלה...
הרב יהושע שפירא
שיעור

לשמר את דרך עץ החיים

פרשת חיי שרה | האריכות הרבה בסיפור שידוכו של יצחק...
הרב יהושע שפירא
שיעור

כאיש אשר אמו תנחמנו

פרשת חיי שרה | ממותה של שרה ועד נישואי יצחק עם...
הרב יהושע שפירא
שיעור

אליעזר ורבקה

פרשת חיי שרה | אברהם מצווה את אליעזר לקחת אישה...
הרב דוד ג'יאמי כ50 דק'
שיעור

פגישת יצחק ורבקה

פרשת חיי שרה | עיקר הפרשה זה שידוכם של יצחק ורבקה....
הרב דוד ג'יאמי כ50 דק'
שיעור

"וה' ברך את אברהם בכל"

פרשת חיי שרה | "וה' ברך את אברהם בכל" מדוע ידיעה...
הרב דוד ג'יאמי כ50 דק'
שיעור

קניית שדה עפרון החיתי

פרשת חיי שרה | "וישב אברהם בבאר שבע" מדוע אברהם...
הרב דוד ג'יאמי כ50 דק'
שיעור

הדיבור הישיר בתורה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת חיי שרה |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

בראשית מוקלט - פרק כג | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק כד | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק כה | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שרשרת הדורות

פרשת חיי שרה | התורה מאריכה מאד בקניינה של מערת...
הרב נועם ונגרובר
שיעור

מדרגתו המופלאה של יצחק

פרשת תולדות | מדוע נפלה רבקה מהגמל? מה המשמעות של...
הרב נועם ונגרובר
שיעור

מה הטעם לקנות את מערת המכפלה לפני הגלות?

פרשת חיי שרה | קניית שטח אדמה היא פעולה יחודית...
הרב יואב אוריאל כ - 45 דק'
שיעור

פרשת חיי שרה - קריאה עם ביאור פשוט

הרב יונדב זר
שיעור

פרשת חיי שרה קריאה בטעמים אשכנזי

הרב יונדב זר
שיעור

מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים

פרשת חיי שרה | | מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים -...
הרב יהונתן עידן
שיעור

בנות כנען

פרשת חיי שרה | אברהם אוסר על עבדו לקחת ליצחק אשה...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

מחריש

פרשת חיי שרה | | לאחר שאליעזר עבד אברהם מתפלל לד'...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

סדר המילים במשפט

פרשת חיי שרה | לאחר שאברהם מבקש מעפרון החיתי...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

גמלים

פרשת חיי שרה | בפרשת בראשית (ב, יט) נאמר:...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

עבד אברהם

פרשת חיי שרה | | הדמות המרכזית שפועלת בפרשה היא...
הרב יוסף שילר
שיעור

משאלתו של עבד אברהם

פרשת חיי שרה | | בתוך סיפורו הארוך, מתאר עבד אברהם...
הרב שלמה מונדשיין
שיעור

מידותיו המיוחדות של אברהם אבינו בשעתו הקשה בעת קבורת שרה

פרשת חיי שרה | מבוא בפרשת חיי שרה מאריכה התורה...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

מבחן מעשי

פרשת חיי שרה | בפרשת השבוע אנו קוראים על אחד...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

מאבק ישראל ומדין

קרבת אברהם אל ישמעאל ובני קטורה מדין הוא אחד...
הרב יואב אוריאל
שיעור

תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית ועד יציאת מצרים

שיעור ראשון בסדרה | סקירת-על המתחילה מבריאת העולם...
הרב יואב אוריאל 60 דק'
שו"ת

קנין מקומות בארץ ישראל בכסף

מדוע אברהם אבינו וכן יעקב וכן דוד היו צריכים לקנות...
הרב אס"ף בנדל
שו"ת

דברי אברהם לעבד שלא להשיב את בנו לחרן

כאשר העבד שואל את אברהם אבינו מה יקרה אם האישה...
הרב מנחם שחור