שיעורים על ספר ישעיהו

חזון הגדולה באחרית הימים

פרק ב | גאולת ישראל באחרית הימים תהיה גאולת העמים כולו. במצב המתוקן הזה תהיה השפעה הדדית בין ישראל לאומות...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

18:35 דק'

הביטחון ב - ד'

פרק ג | כאשר ישראל מחליפים את הביטחון ב - ד' בהישענות על בשר ודם, ד' מסיר את המשענת, וממילא מתגלה שיש לבטוח...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

23:33 דק'

משל הכרם

פרק ד - ה | מיהו הכרם? מיהו הידיד? מה הם פירות הכרם? שלוש אפשרויות להבנת משל הכרם.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

25:02 דק'

התגלות כבוד השכינה לישעיהו

פרק ו | זוהי נבואתו הראשונה של ישעיהו אשר בה הוא נשלח להוכיח את העם. מה גורם לעם לא לשמוע את תוכחתו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

24:16 דק'

מלכות בית דוד מול מלכות ישראל ואשור

פרק ח פס' ה - סוף | בזמן המצור של אשור על ירושלים שבנא הסופר רצה למסור בידו את העיר. הנביא מברר את עוצמתה...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

28:09 דק'

מצור אשור על ירושלים

פרק ח | מתוך השוואה למסופר במלכים ב יח וישעיה פרק לו מתברר המסר של ישעיהו בפרקנו.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

21:06 דק'

כינון מלכות חזקיה ומפלת מלכות ישראל

פרק ט | למי קראו "פלא יועץ אל גבור וכו' "? מהי משמעותו של שם מיוחד זה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

18:31 דק'

עונש ממלכת אשור

פרק י | ניצחונות אשור אינם מכוחם, אלא הם שליחים של הקב"ה להעניש את שומרון. ומפני שאינם מבינים זאת הם נענשים.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

26:18 דק'

ימות המשיח

פרק יא - יב | ישנו קשר ישיר בין מצבם של ישראל למצב העולם באופן כללי. לכן, ישעיהו מתאר את ימות המשיח באמצעות...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

29:34 דק'

נקמת ד' מממלכת בבל

פרק יג | עשרות שנים לפני חורבן בית המקדש ישעיהו מנבא על כך ש - ד' ינקום מבבל על כך שהם החריבו את בית המקדש.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

24:04 דק'

נקמת ד' ממואב

פרק טו | על מה באה נקמת ד' ממואב? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

25:36 דק'

המשך נקמת ד' ממואב

פרק טז | מואב פחדו מאוד מסנחריב מלך אשור, והם ניצלו בגלל נפילת סנחריב מול חזקיהו המלך. אבל בגלל גאוותם הם לא...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

25:21 דק'

נקמת ד' מדמשק ואפרים

פרק יז | למה הנביא מחבר יחד את נקמת ד' מדמשק ומאפרים?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

13:55 דק'

הניצחון על גוג ומגוג

פרק יח | מי אלו כוש הנזכרים בפרק? מהי תקיעת השופר אשר הנביא מדבר עליה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

14:59 דק'

נקמת ד' ממצרים

פרק יט | למה מכל העמים שישעיהו מנבא על נקמת ד' בהם, דווקא מצרים זוכה לחזור בתשובה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

28:10 דק'

נקמת ד' מכוש וממצרים

פרק כ | על איזו תקופה מנבא ישעיהו? מיהו סרגון מלך אשור?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

22:13 דק'

נקמת ד' מבבל אדום וערב

פרק כא | למה בבל נקראת בפרקנו 'מדבר ים'? מיהו הצופה שהנביא מצווה להעמיד?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

24:11 דק'

חורבן ירושלים ועונשו של שבנא

פרק כב | למה ירושלים נקראת 'גיא חזיון'? מי עלו לגגות ומדוע?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

29:54 דק'

נקמת ד' מצור ומצידון

פרק כג | על מה צור וצידון נענשים? מהו המסר ליושבי ירושלים מחורבן צור וצידון?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

30:20 דק'

גלות ישראל והגאולה ממנה

פרק כד | לפי פרקנו, מהם העוונות אשר בגללם ישראל גולים מארצם?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

16:47 דק'

הודיה ל - ד' על גאולת ישראל לעתיד לבוא

פרק כה | מהו הפלא שיתרחש לעתיד לבוא? למה הנביא מתאר את הגאולה כ "עצות מרחוק" ?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

29:30 דק'

הנהגת ד' את ישראל בגלות ובגאולה

פרק כז | מי נמשלו ל "לויתן נחש בריח", "לויתן נחש עקלתון" ול "תנין אשר בים" ? ומדוע דווקא לחיות אלו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

28:42 דק'

גלות ישראל ויהודה מחמת קשיות עורפם וביזוי הנביאים ודבריהם

פרק כח | למרות ריבוי התורה בדורו של חזקיהו, כאשר הגיסו לבם ביין, החלו לזלזל בדברי החכמים והנביאים.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

30:14 דק'

הצלת ירושלים מידי אשור ותוכחה לדורו של אחז

פרק כט | "נבואה שנצרכה לשעתה ולדורות נכתבה" - מה המסר של נבואה זו לדורות?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

31:16 דק'

תוכחה לבוטחים במלכויות הגויים ולא ב - ד'

פרק ל | הנביאים הזהירו לא להישען על מצרים ואשור, אבל מלכי יהודה וישראל לא הקשיבו להם. לעתיד לבוא עם ישראל...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

17:50 דק'

בטחון אפרים במצרים מול בטחון יהודה ב - ד'

פרק לא | הושע בן אלה כרת ברית עם מצרים נגד אשור והוגלה. אבל, במצור אשור על ירושלים, חזקיהו בטח ב - ד' וכל צבא...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

23:25 דק'

'ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה'

פרק לב | הצדק הוא נר לרגליה של האומה הישראלית. ולכן, רק מי שרודף צדק ראוי להיות מלך בעם ישראל.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

27:50 דק'

אמונת הצדיקים לעומת פחד החוטאים

פרק לג | ביטחונו של חזקיהו ב - ד' בזמן מצור אשור על ירושלים הוא מסר לדורות, שבכל צרה, האמונה ב - ד' היא סיבת...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

29:05 דק'

גאולת ישראל ותקומתם

פרק לה | |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

27:10 דק'

תפילת חזקיהו ומפלת אשור

פרק לז | ככל שהאמונה ב - ד' הלכה והתבררה אצל חזקיהו וישעיהו כך היא השפיעה גם על שאר העם, אפילו על סיעתו של...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

31:56 דק'

חטא חזקיהו ורפואתו

פרק לח | למה ד' גרם לחזקיהו המלך לחלות? עיון על פי דברי חז"ל במסכת ברכות.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

31:14 דק'

גאוות חזקיהו כמקור לגלות ישראל

פרק לט | איך מלך בבל ידע על רפואת חזקיהו? מה גרם לחזקיהו הצדיק להתגאות?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

16:44 דק'

ישראל יודעי ד' נגאלים, גויים שכחי אלו-ה כלים

פרק מ | למה ירושלים נענשה כפליים על כל חטאיה? לפי הנביא, מתי יגיע זמן נחמת ירושלים?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

"מי חכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי ד' "

פרק מב | השפעתו של עם ישראל על אומות העולם אינה על ידי פרסום והסברה. אלא, על ידי עבודה פנימית אשר תהווה...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

34:59 דק'

ייחודו של עם ישראל

פרק מג | ישראל נקראים בשמו של הקב"ה, מה שנותן להם יכולת הנהגה כלל עולמית, וקשר תמידי עם הקב"ה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

35:51 דק'

אפסות העבודה זרה

פרק מד | כיצד חכמי הגויים טעו אחרי הפסלים והאלילים? מה ההבדל המהותי בין העבודה זרה על ידי הגויים לבין עבודתה...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

34:33 דק'

כורש כשליח ד'

פרק מה | קידוש ד' בעולם מתגלה על ידי הפורענות שבאה על ממלכות הרשעה, ועל ידי גאולתם של ישראל.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

16:53 דק'

נפילת בבל בגלל עבודה זרה

פרק מז | מלכות בבל תיפסק לגמרי ותהיה גם כאלמנה וגם כאם שכולה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

25:01 דק'

הבטחת הגאולה

פרק מח | מתי תבוא הגאולה אולי תלויה בתשוב, אבל הבטחת הגאולה אינה תלויה בתשובה

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

כ-30 דק'

מעשיך יקרבוך מעשיך ירחיקוך

פרק נ | האדם הוא תבנית נוף מעשיו, מעשיו משפיעים על אורח חייו.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

כ20 דק'

עורי עורי

פרק נב |"עורי עורי"- ירושלים עתידה להתגלות. |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

30 דק'

לב האומות

פרק נג | הפק עוסק בשלושה נושאים- ישראל לב האומות , גלותם וגאולתם עבור הגויים, צדיקים ומשיח פועלי הגאולה...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

כ30 דק'

כנסת ישראל וקב"ה

פרק נד | הגאולה היא השלמת הקשר הפנימי בין ישראל והקב"ה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

כ30 דק'

דירשו ה' והימצאו

פרק נו | היסוד הפנימי לאמונת ישראל, יציאתם מהגלות, וסיפוח אומות העולם לתוכו.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

כ-30 דק'

הנטיה החומרית

פרק נז | הנטיה החומרית היא יסוד כל הנפילות. הפניה אל צדדי הרוח זה נקודת התיקון.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

כ-30 דק'

שילובים בעבודת ד'

פרק נח | מה קורה כאשר יש ניסיון לשלב את עבודת ה' עם הצדדים הנמוכים של החיים?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

כ-30 דק'

גאולה מתוך חילול ה'

פרק נט | גאולה מתוך חילול ה', מהם סיבתה וגורמיה? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

כ-30 דק'

קיבוץ גלויות בעקבות ירושלים

פרק ס | יסוד הגאולה מתחילה בירושלים במובן הרוחני. כאשר מהותה של ירושלים מתחילה לחזור לקדמותה עמ"י מתחיל...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

כ-30 דק'

קב"ה וישראל חד הם

פרק סב |סיבת הגאולה ותפארת הגולה. |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

כ-30 דק'

מידת הדין

פרק סג | גאולת ישראל במידת הדין. |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

כ-30 דק'

הארת ה'

פרק סד | כפי הארת ה' אלינו אנו מתעלים. |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

כ-30 דק'

דירשו את ה'

פרק סה | הקב"ה נותן ביקורת על דורות שהיו דורשי תורה ולא דורשי ה'.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

כ-30 דק'

להיות טוב וישר

פרק סו | היסוד של להיות טוב וישר זה יסוד קידוש שם ה'.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

כ-30 דק'

ישעיהו סיום

פרק סו | תלמידי חכמים-התלמידים של החכמים, הם האנשים שחרדים על דבר ה'.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

כ-20 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

חזון הגדולה באחרית הימים

פרק ב | גאולת ישראל באחרית הימים תהיה גאולת העמים...
הרב אחיקם גץ 18:35 דק'
שיעור

הביטחון ב - ד'

פרק ג | כאשר ישראל מחליפים את הביטחון ב - ד'...
הרב אחיקם גץ 23:33 דק'
שיעור

משל הכרם

פרק ד - ה | מיהו הכרם? מיהו הידיד? מה הם פירות...
הרב אחיקם גץ 25:02 דק'
שיעור

התגלות כבוד השכינה לישעיהו

פרק ו | זוהי נבואתו הראשונה של ישעיהו אשר בה הוא...
הרב אחיקם גץ 24:16 דק'
שיעור

מלכות בית דוד מול מלכות ישראל ואשור

פרק ח פס' ה - סוף | בזמן המצור של אשור על ירושלים...
הרב אחיקם גץ 28:09 דק'
שיעור

מצור אשור על ירושלים

פרק ח | מתוך השוואה למסופר במלכים ב יח וישעיה פרק...
הרב אחיקם גץ 21:06 דק'
שיעור

כינון מלכות חזקיה ומפלת מלכות ישראל

פרק ט | למי קראו "פלא יועץ אל גבור וכו' "? מהי...
הרב אחיקם גץ 18:31 דק'
שיעור

עונש ממלכת אשור

פרק י | ניצחונות אשור אינם מכוחם, אלא הם שליחים של...
הרב אחיקם גץ 26:18 דק'
שיעור

ימות המשיח

פרק יא - יב | ישנו קשר ישיר בין מצבם של ישראל למצב...
הרב אחיקם גץ 29:34 דק'
שיעור

נקמת ד' מממלכת בבל

פרק יג | עשרות שנים לפני חורבן בית המקדש ישעיהו...
הרב אחיקם גץ 24:04 דק'
שיעור

נקמת ד' ממואב

פרק טו | על מה באה נקמת ד' ממואב? |
הרב אחיקם גץ 25:36 דק'
שיעור

המשך נקמת ד' ממואב

פרק טז | מואב פחדו מאוד מסנחריב מלך אשור, והם...
הרב אחיקם גץ 25:21 דק'
שיעור

נקמת ד' מדמשק ואפרים

פרק יז | למה הנביא מחבר יחד את נקמת ד' מדמשק...
הרב אחיקם גץ 13:55 דק'
שיעור

הניצחון על גוג ומגוג

פרק יח | מי אלו כוש הנזכרים בפרק? מהי תקיעת השופר...
הרב אחיקם גץ 14:59 דק'
שיעור

נקמת ד' ממצרים

פרק יט | למה מכל העמים שישעיהו מנבא על נקמת ד'...
הרב אחיקם גץ 28:10 דק'
שיעור

נקמת ד' מכוש וממצרים

פרק כ | על איזו תקופה מנבא ישעיהו? מיהו סרגון מלך...
הרב אחיקם גץ 22:13 דק'
שיעור

נקמת ד' מבבל אדום וערב

פרק כא | למה בבל נקראת בפרקנו 'מדבר ים'? מיהו...
הרב אחיקם גץ 24:11 דק'
שיעור

חורבן ירושלים ועונשו של שבנא

פרק כב | למה ירושלים נקראת 'גיא חזיון'? מי עלו...
הרב אחיקם גץ 29:54 דק'
שיעור

נקמת ד' מצור ומצידון

פרק כג | על מה צור וצידון נענשים? מהו המסר ליושבי...
הרב אחיקם גץ 30:20 דק'
שיעור

גלות ישראל והגאולה ממנה

פרק כד | לפי פרקנו, מהם העוונות אשר בגללם ישראל...
הרב אחיקם גץ 16:47 דק'
שיעור

הודיה ל - ד' על גאולת ישראל לעתיד לבוא

פרק כה | מהו הפלא שיתרחש לעתיד לבוא? למה הנביא...
הרב אחיקם גץ 29:30 דק'
שיעור

הנהגת ד' את ישראל בגלות ובגאולה

פרק כז | מי נמשלו ל "לויתן נחש בריח", "לויתן נחש...
הרב אחיקם גץ 28:42 דק'
שיעור

גלות ישראל ויהודה מחמת קשיות עורפם וביזוי הנביאים ודבריהם

פרק כח | למרות ריבוי התורה בדורו של חזקיהו, כאשר...
הרב אחיקם גץ 30:14 דק'
שיעור

הצלת ירושלים מידי אשור ותוכחה לדורו של אחז

פרק כט | "נבואה שנצרכה לשעתה ולדורות נכתבה" - מה...
הרב אחיקם גץ 31:16 דק'
שיעור

תוכחה לבוטחים במלכויות הגויים ולא ב - ד'

פרק ל | הנביאים הזהירו לא להישען על מצרים ואשור,...
הרב אחיקם גץ 17:50 דק'
שיעור

בטחון אפרים במצרים מול בטחון יהודה ב - ד'

פרק לא | הושע בן אלה כרת ברית עם מצרים נגד אשור...
הרב אחיקם גץ 23:25 דק'
שיעור

'ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה'

פרק לב | הצדק הוא נר לרגליה של האומה הישראלית....
הרב אחיקם גץ 27:50 דק'
שיעור

אמונת הצדיקים לעומת פחד החוטאים

פרק לג | ביטחונו של חזקיהו ב - ד' בזמן מצור אשור...
הרב אחיקם גץ 29:05 דק'
שיעור

גאולת ישראל ותקומתם

פרק לה | |
הרב אחיקם גץ 27:10 דק'
שיעור

תפילת חזקיהו ומפלת אשור

פרק לז | ככל שהאמונה ב - ד' הלכה והתבררה אצל...
הרב אחיקם גץ 31:56 דק'
שיעור

חטא חזקיהו ורפואתו

פרק לח | למה ד' גרם לחזקיהו המלך לחלות? עיון על פי...
הרב אחיקם גץ 31:14 דק'
שיעור

גאוות חזקיהו כמקור לגלות ישראל

פרק לט | איך מלך בבל ידע על רפואת חזקיהו? מה גרם...
הרב אחיקם גץ 16:44 דק'
שיעור

ישראל יודעי ד' נגאלים, גויים שכחי אלו-ה כלים

פרק מ | למה ירושלים נענשה כפליים על כל חטאיה? לפי...
הרב אחיקם גץ
שיעור

"מי חכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי ד' "

פרק מב | השפעתו של עם ישראל על אומות העולם אינה...
הרב אחיקם גץ 34:59 דק'
שיעור

ייחודו של עם ישראל

פרק מג | ישראל נקראים בשמו של הקב"ה, מה שנותן להם...
הרב אחיקם גץ 35:51 דק'
שיעור

אפסות העבודה זרה

פרק מד | כיצד חכמי הגויים טעו אחרי הפסלים...
הרב אחיקם גץ 34:33 דק'
שיעור

כורש כשליח ד'

פרק מה | קידוש ד' בעולם מתגלה על ידי הפורענות שבאה...
הרב אחיקם גץ 16:53 דק'
שיעור

נפילת בבל בגלל עבודה זרה

פרק מז | מלכות בבל תיפסק לגמרי ותהיה גם כאלמנה...
הרב אחיקם גץ 25:01 דק'
שיעור

הבטחת הגאולה

פרק מח | מתי תבוא הגאולה אולי תלויה בתשוב, אבל...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

מעשיך יקרבוך מעשיך ירחיקוך

פרק נ | האדם הוא תבנית נוף מעשיו, מעשיו משפיעים על...
הרב אחיקם גץ כ20 דק'
שיעור

עורי עורי

פרק נב |"עורי עורי"- ירושלים עתידה להתגלות. |
הרב אחיקם גץ 30 דק'
שיעור

לב האומות

פרק נג | הפק עוסק בשלושה נושאים- ישראל לב האומות ,...
הרב אחיקם גץ כ30 דק'
שיעור

כנסת ישראל וקב"ה

פרק נד | הגאולה היא השלמת הקשר הפנימי בין ישראל...
הרב אחיקם גץ כ30 דק'
שיעור

דירשו ה' והימצאו

פרק נו | היסוד הפנימי לאמונת ישראל, יציאתם מהגלות,...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

הנטיה החומרית

פרק נז | הנטיה החומרית היא יסוד כל הנפילות. הפניה...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

שילובים בעבודת ד'

פרק נח | מה קורה כאשר יש ניסיון לשלב את עבודת ה'...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

גאולה מתוך חילול ה'

פרק נט | גאולה מתוך חילול ה', מהם סיבתה וגורמיה? |...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

קיבוץ גלויות בעקבות ירושלים

פרק ס | יסוד הגאולה מתחילה בירושלים במובן הרוחני....
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

קב"ה וישראל חד הם

פרק סב |סיבת הגאולה ותפארת הגולה. |
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

מידת הדין

פרק סג | גאולת ישראל במידת הדין. |
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

הארת ה'

פרק סד | כפי הארת ה' אלינו אנו מתעלים. |
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

דירשו את ה'

פרק סה | הקב"ה נותן ביקורת על דורות שהיו דורשי...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

להיות טוב וישר

פרק סו | היסוד של להיות טוב וישר זה יסוד קידוש שם...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

ישעיהו סיום

פרק סו | תלמידי חכמים-התלמידים של החכמים, הם...
הרב אחיקם גץ כ-20 דק'