מאמרים על פרשיות שמות

בלבת אש מתוך הסנה

פרשת שמות | מהו המראה הגדול שהתרחש במפגש שבין הסנה לאש? לכאורה זהו מאבק בין שני יסודות סותרים המבקשים לבוא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

חביבין יסורין

פרשת שמות | מיד לאחר שנשלח משה לגאול את העם, חלה הרעה בשעבוד. פרעה חדל מלספק תבן, אך בני ישראל צריכים היו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

ותחיין את הילדים

פרשת שמות | המיילדות העבריות שעמדו בראש מערך הילודה העצום שבמצרים, זכו להוקרה ולשכר על שהימרו את גזירת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

בת י-ה

פרשת שמות | סיפור גידולו של משה בבית פרעה הוא מופלא ביותר. כיצד ייתכן שמשה העברי גדל בבית פרעה בניגוד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

וזה לך האות

פרשת שמות | בשורת הגאולה ממצרים ניתנה למשה רבנו בסנה יחד עם אותות שונים. למי מיועדים האותות? מהי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

ותעל הצפרדע

פרשת וארא | כיצד צפרדע אחת שיצאה מן היאור הפכה לצפרדעים רבים מספור בכל ארץ מצרים? נתבונן במחלוקת רבותינו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

אין גאולה אלא בדעת

פרשת וארא | מה פשר הזכרת האבות ומניית התולדות המופיעות בפרשתנו? מדוע בשורת הגאולה מופיעה דווקא דרך ייחוסם של...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

כשושנה בין החוחים

פרשת וארא | כשנשלח משה לבשר את בשורת הגאולה גם לפרעה, הוא טוען: "הן בני ישראל לא שמעו אליי ואיך ישמעני...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

כי כל בשמים ובארץ

פרשת וארא | רבותינו ייחסו למכת שחין מעמד מיוחד מבין המכות, מפני שבעשייתה ישנה שותפות בין אהרון, משה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

נתתיך אלהים לפרעה

פרשת וארא | מה פשר הכינוי שמכנה הקב"ה את משה- 'אלוהים', ומדוע הוא נאמר דווקא ביחס לפרעה? נעמיק להתבונן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

היום אתם יוצאים

פרשת בא | מהו התוכן העמוק שיהודי נושא יום-יום בתפילין המונחות על ידו ובין עיניו? נעמיק בפרשיות התפילין...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

אוצרות חשך

פרשת בא | שלושת ימי חושך ואפלה שררו במצרים ערב גאולתם של ישראל. מדוע? נתבונן: מהו עומק החושך שהוכו בו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

והיה לעת ערב יהיה אור

פרשת בא | מזכירין יציאת מצרים בלילות, ומספרים ביציאת מצרים כל אותו לילה המיוחד ומשומר בשנה. מה בין יציאת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

מקולות מים רבים

פרשת בשלח | מהי ההתגלות האלוקית העליונה והאדירה שהתחוללה בקריעת ים סוף? מדוע נלמדת תחיית המתים דווקא משירת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

מה תצעק אלי

פרשת בשלח | כיצד ניתן להבין את דבריו של הקב"ה למשה: "מה תצעק אלי"? באמצעות התבוננות בחמשה פירושים שונים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

כחתן היוצא לקראת כלה

פרשת יתרו | כאשר מגיע יום מתן תורה, מקדים הקב"ה, ממתין ומצפה לתת את התורה לישראל. דווקא אז, לאחר שלושה ימי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

ישראל קדמו לתורה

פרשת יתרו | מה פירוש הדבר שישראל קדמו לתורה, ומה פירוש הדבר שהתורה היא בשביל ישראל? נתבונן במעלת הקדימות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

שפתותיו שושנים

פרשת יתרו | במושגי העולם הזה, אנו יודעים לעיתים מתי האיכות עדיפה על הכמות, ומתי הכמות עדיפה על האיכות. אך...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

שתים זו שמעתי

פרשת משפטים | ו' החיבור הפותחת את פרשתנו, "ואלה המשפטים", היא סוד פניה הכפולות של תורתנו- תורה אלוקית שבכתב...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

עשי דברו לשמע בקול דברו

פרשת משפטים | ידועים ומוכרים דברי חז"ל אודות מעלתם העליונה של בני ישראל אשר הקדימו "נעשה" ל"נשמע", אך...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

לשמר משפטי צדקך

פרשת משפטים | ארבעה שומרים המנויים בפרשתנו, יבוארו כאן בפרטי דיניהם כמשל לארבעה עובדי ה'. נבאר- מיהו שומר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

בסוד אלוה עלי אהלי

פרשת תרומה | בפרשתנו מתוארים פרטי תבניתו של המשכן בהם גנוזים ונעלמים סודות השראת השכינה שבתחתונים. כיצד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

מבין שני הכרבים

פרשת תרומה | שני הכרובים המוצבים על הכפורת בתוך בית קודשי הקודשים, הם כעין סיסמוגרף רוחני המצייר את מצב...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

ולא יזח החשן מעל האפוד

פרשת תצוה | מדוע בשנה מעוברת אנו חוגגים את פורים דווקא באדר השני ולא באדר ראשון? נסביר את טעמו של רשב"ג שיש...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

שמן וקטרת ישמח לב

פרשת כי תשא | התורה מקדישה משקל רב לאופן עשיית הקטורת ושמן המשחה הנזכרים בפרשתנו. הקטורת דורשת דיוק מושלם,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

שני לחת אבנים כראשנים

פרשת כי תשא | שלושה שלבים בקשר הברית בין ישראל לקב"ה: נתינת לוחות ראשונים כתובים באצבע אלוקים, שבירת הלוחות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

וטהרתם

פרשת כי תשא, פרשת פרה | באופנים שונים משמשים המים כדרך טהרה- בטבילה, בהזאה ובהשקיה. נתבונן בדרכי הפעולה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

תורה מאתי תצא

פרשת כי תשא | ארבע פעמים במהלך ההיסטוריה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה: לאחר חטא העגל; לאחר חטא המרגלים;...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

ילכו מחיל אל חיל

פרשת כי תשא | מהי מעלתם הנשגבה של הלוחות השניים על פני הראשונים, וכיצד זכינו להם דווקא בעקבות חטא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

שחורה אני ונאוה

פרשת כי תשא | מערכת היחסים הזוגית מלאה אהבה, יופי ונעימות, אולם יחד עם זאת, פעמים מתגלים בה סיבוכים, חיכוכים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

יפה כלבנה ברה כחמה

פרשת ויקהל פקודי | ראש חודש ניסן צופן בקרבו סוד. “החודש הזה לכם ראש חודשים". במצרים הראה הקב"ה למשה לבנה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

ואנפהא נהירין בנהירו עלאה

פרשת ויקהל | מהי מעלתה של השבת? מהי מעלתו של המשכן? ומה פשר הסמיכות ביניהם? נתבונן במחלוקת רבותינו בעניין...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

הביאו עלי כפרה

פרשת ויקהל | חז"ל מלמדים, כי חטאת ראש חודש היא כפרה על הקב"ה, אשר מיעט את הלבנה. ויש להבין: כיצד בכוחם של...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

נכספה וגם כלתה נפשי

פרשת פקודי, פרשת שקלים | באמצעות התבוננות בארבע משמעויות למילה 'פקודי' נבאר במה התייחד הכסף מכל תרומת המשכן,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

בלבת אש מתוך הסנה

פרשת שמות | מהו המראה הגדול שהתרחש במפגש שבין הסנה...
הרב יהושע שפירא
שיעור

חביבין יסורין

פרשת שמות | מיד לאחר שנשלח משה לגאול את העם, חלה...
הרב יהושע שפירא
שיעור

ותחיין את הילדים

פרשת שמות | המיילדות העבריות שעמדו בראש מערך...
הרב יהושע שפירא
שיעור

בת י-ה

פרשת שמות | סיפור גידולו של משה בבית פרעה הוא...
הרב יהושע שפירא
שיעור

וזה לך האות

פרשת שמות | בשורת הגאולה ממצרים ניתנה למשה רבנו...
הרב יהושע שפירא
שיעור

ותעל הצפרדע

פרשת וארא | כיצד צפרדע אחת שיצאה מן היאור הפכה...
הרב יהושע שפירא
שיעור

אין גאולה אלא בדעת

פרשת וארא | מה פשר הזכרת האבות ומניית התולדות...
הרב יהושע שפירא
שיעור

כשושנה בין החוחים

פרשת וארא | כשנשלח משה לבשר את בשורת הגאולה גם...
הרב יהושע שפירא
שיעור

כי כל בשמים ובארץ

פרשת וארא | רבותינו ייחסו למכת שחין מעמד מיוחד...
הרב יהושע שפירא
שיעור

נתתיך אלהים לפרעה

פרשת וארא | מה פשר הכינוי שמכנה הקב"ה את משה-...
הרב יהושע שפירא
שיעור

היום אתם יוצאים

פרשת בא | מהו התוכן העמוק שיהודי נושא יום-יום...
הרב יהושע שפירא
שיעור

אוצרות חשך

פרשת בא | שלושת ימי חושך ואפלה שררו במצרים ערב...
הרב יהושע שפירא
שיעור

והיה לעת ערב יהיה אור

פרשת בא | מזכירין יציאת מצרים בלילות, ומספרים...
הרב יהושע שפירא
שיעור

מקולות מים רבים

פרשת בשלח | מהי ההתגלות האלוקית העליונה והאדירה...
הרב יהושע שפירא
שיעור

מה תצעק אלי

פרשת בשלח | כיצד ניתן להבין את דבריו של הקב"ה...
הרב יהושע שפירא
שיעור

כחתן היוצא לקראת כלה

פרשת יתרו | כאשר מגיע יום מתן תורה, מקדים הקב"ה,...
הרב יהושע שפירא
שיעור

ישראל קדמו לתורה

פרשת יתרו | מה פירוש הדבר שישראל קדמו לתורה, ומה...
הרב יהושע שפירא
שיעור

שפתותיו שושנים

פרשת יתרו | במושגי העולם הזה, אנו יודעים לעיתים...
הרב יהושע שפירא
שיעור

שתים זו שמעתי

פרשת משפטים | ו' החיבור הפותחת את פרשתנו, "ואלה...
הרב יהושע שפירא
שיעור

עשי דברו לשמע בקול דברו

פרשת משפטים | ידועים ומוכרים דברי חז"ל אודות מעלתם...
הרב יהושע שפירא
שיעור

לשמר משפטי צדקך

פרשת משפטים | ארבעה שומרים המנויים בפרשתנו, יבוארו...
הרב יהושע שפירא
שיעור

בסוד אלוה עלי אהלי

פרשת תרומה | בפרשתנו מתוארים פרטי תבניתו של המשכן...
הרב יהושע שפירא
שיעור

מבין שני הכרבים

פרשת תרומה | שני הכרובים המוצבים על הכפורת בתוך...
הרב יהושע שפירא
שיעור

ולא יזח החשן מעל האפוד

פרשת תצוה | מדוע בשנה מעוברת אנו חוגגים את פורים...
הרב יהושע שפירא
שיעור

שמן וקטרת ישמח לב

פרשת כי תשא | התורה מקדישה משקל רב לאופן עשיית...
הרב יהושע שפירא
שיעור

שני לחת אבנים כראשנים

פרשת כי תשא | שלושה שלבים בקשר הברית בין ישראל...
הרב יהושע שפירא
שיעור

וטהרתם

פרשת כי תשא, פרשת פרה | באופנים שונים משמשים המים...
הרב יהושע שפירא
שיעור

תורה מאתי תצא

פרשת כי תשא | ארבע פעמים במהלך ההיסטוריה נתחייבו...
הרב יהושע שפירא
שיעור

ילכו מחיל אל חיל

פרשת כי תשא | מהי מעלתם הנשגבה של הלוחות השניים על...
הרב יהושע שפירא
שיעור

שחורה אני ונאוה

פרשת כי תשא | מערכת היחסים הזוגית מלאה אהבה, יופי...
הרב יהושע שפירא
שיעור

יפה כלבנה ברה כחמה

פרשת ויקהל פקודי | ראש חודש ניסן צופן בקרבו סוד....
הרב יהושע שפירא
שיעור

ואנפהא נהירין בנהירו עלאה

פרשת ויקהל | מהי מעלתה של השבת? מהי מעלתו של...
הרב יהושע שפירא
שיעור

הביאו עלי כפרה

פרשת ויקהל | חז"ל מלמדים, כי חטאת ראש חודש היא...
הרב יהושע שפירא
שיעור

נכספה וגם כלתה נפשי

פרשת פקודי, פרשת שקלים | באמצעות התבוננות בארבע...
הרב יהושע שפירא
קשר חי