ספר ירמיהו

תקופת הנביא ירמיהו

הקדמה | אלו מלכים מלכו בזמן ירמיהו הנביא? אלו מאורעות קרו בתקופתו?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

הרקע המדיני לנבואת ירמיהו

המשך הקדמה | אלו ממלכות היו סביב מלכות ישראל בזמן ירמיהו? מה היה טיב היחסים ביניהם?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

מהי הנבואה הראשונה של ירמיהו?

פרק א | מה גרם לחז"ל לומר שהנבואה בפרק א היא לא הנבואה הראשונה של ירמיהו?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

מהות הקשר בין ישראל ל-ד'

פרק ב | דווקא לפני התוכחות והפורענויות, הנביא מדגיש את נצחיות הקשר בין כנסת ישאל לקב"ה, כדי להבהיר את מטרת...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

עשרת השבטים

פרק ג | למה ירמיהו הנביא מזכיר שלא יאמר "ארון ברית ד' "? האם זו נחמה או פורענות?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

ירמיהו מזהיר מפני נבוכדנצר

פרק ד | למה ירמיהו אומר לעם ישראל להתאבל? הרי החורבן עוד לא קרה?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

תאור השחיתות החברתית

פרק ה | גם בזמן ירמיהו היו צדיקים בירושלים, אבל אף אחד לא מסר את הנפש לחולל מהפכה רוחנית.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

אזהרה מפני בוא האויב

פרק ו | ירמיהו מתמודד עם עורלת האוזן של בני ירושלים. הם חיים עכשיו בשלווה והוא מתאר להם חורבן בעתיד הקרוב.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

היכל ד'

פרק ז | למה ירמיהו חוזר על הביטוי "היכל ד' " שלוש פעמים? מה המסר של הפרק לדורנו?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

ד' מואס בקרבנות עם ישראל

המשך פרק ז | למה ד' מבקש שירמיהו לא יתפלל על עם ישראל? מדוע ד' אינו מתרצה בעבודת הקרבנות?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

תאור זוועות החורבן

פרק ח | מה המשמעות של הוצאת הגופות מקברם וההתעלות בהם? במה בני ישראל גרועים מהחיות?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

ירמיהו מבקש לפרוש

פרק ט | האם רצונו של ירמיהו לפרוש מוצדק? האם רצון זה ראוי?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

רצון ד' בעשיית צדק ומשפט

המשך פרק ט | למה ירמיהו מכניס מסר זה בתוך נבואות החורבן? מהי המשמעות שלו בהקשר של הפרק הזה?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

גדלות ד' מול אפסות האלילים

פרק י | האם ישנם כוחות עצמיים לגרמי השמיים? מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

הברית בין הקב"ה ישראל

פרק יא | ירמיהו מעורר את בני ישראל לברית של מעמד הר סיני המחייבת גם את בני דורו. האם כל נבואות הפרק נאמרו...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

מדוע דרך רשעים צלחה?

פרק יב | למה ירמיהו שואל עכשיו על הנהגת ד' בעולם? מה ד' עונה לו?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

מעשה האזור והנמשל

פרק יג | מה המשמעות של עשיית מעשים על ידי הנביאים? למה ד' אומר לירמיהו לקנות דווקא אזור?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

תפילת משה ושמואל

פרק טו | מהו כח התפילה המיוחד של משה ושמואל? למה גם הם לא יכולים למנוע את החורבן?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

משפחתו של ירמיהו

פרק טז |למה ד' אוסר על ירמיהו באופן אישי להקים משפחה? למה שבניו לא ינצלו בזכותו?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

בטחון ב-ד' מול השתדלות

פרק יז | למה בתוך נבואות התוכחה הנביא מדבר על מעלת הבוטח ב-ד' ?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

משל בית היוצר

פרק יח | אם עם ישראל בידי הקב"ה כחומר ביד היוצר אז למה הוא מאפשר להם לחטוא? למה אין עונש מידי על כל עברה?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

משל הבקבוק ולקחו

פרק יט | מה מיוחד בעבודת המולך משאר הע"ז? איך ירמיהו מתמודד עם הטענה מעקדת יצחק?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

הכאת ירמיהו וכליאתו

פרק כ | למה דווקא פשחור מכה את ירמיהו וכולא אותו? למה דווקא בפרק זה ירמיהו מזכיר במפורש את מלכות בבל בשמה?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

בקשת צדקיהו מירמיהו להתפלל

פרק כא | למה צדקיהו אשר רצה להרוג את ירמיהו, עכשיו פונה אליו שיתפלל על ירושלים?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

פניה ישירה למלכי יהודה

פרק כב | בידי המלך להנהיג שלטון מוסרי וצודק ולמנוע את החורבן. מיהו שלום בן יאשיהו מלך יהודה?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

תוכחה לרועי העם

פרק כג | ירמיהו מנבא על שיבת צאן ישראל לארצו - על איזו תקופה הוא מדבר?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

משל התאנים

פרק כד | מיהם החרש והמסגר? למה נבוכדנצר מגלה אותם לבבל 11 שנה לפני החורבן?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

השנה הרביעית ליהויקים

פרק כה | בתחילת מלכות נבוכדנצר ירמיהו מתנבא על נצחונו על ירושלים, ועל נפילתו לאחר שבעים שנה.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

התביעה להרוג את ירמיהו

המשך פרק כה-כו | למה דווקא עכשיו רוצים להרוג את ירמיהו? למה דווקא הכהנים והנביאים?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

נבואת ירמיהו אל הגויים

פרק כז | הממלכות המקיפות את יהודה רוצות לכרות ברית עם יהויקים להלחם בבבל. הנביא אומר להם להיכנע לנבוכדנצר.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

ספר נחמה לגולי בבל

פרק כט | האם ירמיהו מצווה את היהודים בבבל להינשא או שהוא רק נותן להם עצה טובה?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

נביאי השקר בבבל

המשך פרק כט | נביאי השקר בבבל אומרים לגולים, בשם ד', שבקרוב הם יחזרו לארץ ישראל. ירמיהו מתמודד אתם מירושלים.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

הגאולה העתידה

פרק ל | למה ד' מצווה את ירמיהו לכתוב ספר? מתוך כל התהפוכות והמלחמות בין האומות תבוא ישועה לישראל.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

קיבוץ הגלויות

פרק לא | מיהו "עם שרידי חרב"? למה דווקא רחל אמנו בוכה על הגולים?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

הקשר בין ישראל ל-ד' בגלות

המשך פרק לא | מהו תוקף הקשר בין ישראל ל-ד' בגלות? מה אופיה של עבודת ד' בגלות?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

קניית השדה מחנמאל

פרק לב | למה ד' מצווה את ירמיהו שנה לפני החורבן, כאשר הוא כלוא בחצר המטרה, לקנות שדה?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

עוד ישמע ששון ושמחה בירושלים

פרק לג | ד' מבטיח שגם עשרת השבטים יחזרו. עם ישראל יחזור לשכון בארצו כימי דוד ושלמה.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

נבואה אישית לצדקיהו

פרק לד | מהו היחס הנכון בין הנביא והמלך? למה הנביא הוא לא המלך?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

בני יונדב בן רכב

פרק לה | מי היה יונדב בן רכב? למה ציווה את כל זרעו לא לשתות יין ולגור רק באוהלים?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

כתיבת ספר הקינות והקראתו

פרק לו | איך אפשר לכתוב מגילת קינות שמונה עשרה שנה לפני החורבן? האם זוהי מגילת איכה?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

יהויקים שורף את המגילה

המשך פרק לו | איזה פסוק גרם ליהויקים לשרוף את המגילה? למה הוא גם חתך את המגילה וגם שרף אותה?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

טיב היחסים בין ירמיהו וצדקיהו

פרק לז | ישנו מתח תמידי בין המלך והנביא בעם ישראל. אצל ירמיהו וצדקיהו היחסים היו מורכבים במיוחד.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

ירמיהו מושלך לבור הטיט

פרק לח | מיהו עבד מלך הכושי? למה הוא רצה להציל את ירמיהו?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

החורבן הגיע!

פרק לט | למה תאור החורבן המופיע בפרקנו נכתב שוב בפרק האחרון- פרק נב ?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

42:40 דק'

שלטון גדליה בן אחיקם

פרק מ | מיהו ישמעאל בן נתניה? מה המניעים שלו להרוג את גדליה בן אחיקם?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

הריגת גדליה וכוונת שארית העם לרדת למצרים

פרק מא | "ויהי בחודש השביעי" - באיזה יום בחודש השביעי הרג ישמעאל בן נתניה את גדליה בן אחיקם?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

ציווי ד' לא לרדת למצרים

פרק מב | מנהיגי העם מצהירים בפני ירמיהו שיעשו כל מה ש-ד' יאמר. מה גרם לכך? האם יעמדו בכך?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

העם יורד למצרים

פרק מג | מדוע הם חשדו בברוך בן נריה שהוא מנסה להשאיר אותם בארץ ישראל?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

הוויכוח בין ירמיהו לבין יושבי מצרים

פרק מד | למה העם התעקש לרדת למצרים? איך גם לאחר התגשמות נבואות החורבן הם לא מאמינים לירמיהו?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

ברוך בן נריה

פרק מה | למה הפרק הזה נכתב כאן, לאחר שכבר נכתבו פרקי החורבן שקרה כעשרים שנה אחר כך?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

נבואת פורענות על מצרים

פרק מו | למה בנבואה בתחילת הפרק מופיע תאריך מתי נאמרה, ואילו הנבואה השנייה נאמרה ללא ציון זמן?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

נבואת פורענות על פלישתים

פרק מז | מיהם הפלישתים? כיצד נוצרו? מהי התכונה המאפיינת אותם?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

נבואת פורענות על מואב

מח | למה הנביא מאריך כל כך בפורענות של מואב? למה ירמיהו מקונן על חורבנה?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

נבואת פורענות על עמון ואדום

פרק מט | מה המשותף לכל העמים שירמיהו מתנבא עליהם? מה משמעות הנבואה לדורות?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

נבואת פורענות על דמשק קדר ועילם

המשך פרק מט | על מה עמים אלו נענשים? למה נבוכדנצר מתעניין בכל שבטי הנוודים שבמדבר?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

נבואות פורענות על בבל

פרק נ | מי הם הבבלים? מהו האפיון הרוחני שלהם? מה היחסים שלהם עם בני ישראל במהלך ההיסטוריה?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

המשך פורענות בבל

המשך פרק נ | איך חורבן גורם לכך ש"יבוקש את עוון ישראל ואיננו"?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי

פרק נא | אם נבוכדנצר עשה את רצון ד' בהחריבו את ירושלים, אז למה ד' מעניש אותו?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

החורבן מופיע בפעם השנייה

פרק נב | ירמיהו הנביא כותב שוב את תאור חורבן ירושלים ובית המקדש כדי לסיים את ספרו במאורע המרכזי ביותר.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

תקופת הנביא ירמיהו

הקדמה | אלו מלכים מלכו בזמן ירמיהו הנביא? אלו...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

הרקע המדיני לנבואת ירמיהו

המשך הקדמה | אלו ממלכות היו סביב מלכות ישראל בזמן...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

מהי הנבואה הראשונה של ירמיהו?

פרק א | מה גרם לחז"ל לומר שהנבואה בפרק א היא לא...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

מהות הקשר בין ישראל ל-ד'

פרק ב | דווקא לפני התוכחות והפורענויות, הנביא...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

עשרת השבטים

פרק ג | למה ירמיהו הנביא מזכיר שלא יאמר "ארון ברית...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

ירמיהו מזהיר מפני נבוכדנצר

פרק ד | למה ירמיהו אומר לעם ישראל להתאבל? הרי...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

תאור השחיתות החברתית

פרק ה | גם בזמן ירמיהו היו צדיקים בירושלים, אבל אף...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

אזהרה מפני בוא האויב

פרק ו | ירמיהו מתמודד עם עורלת האוזן של בני...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

היכל ד'

פרק ז | למה ירמיהו חוזר על הביטוי "היכל ד' " שלוש...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

ד' מואס בקרבנות עם ישראל

המשך פרק ז | למה ד' מבקש שירמיהו לא יתפלל על עם...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

תאור זוועות החורבן

פרק ח | מה המשמעות של הוצאת הגופות מקברם וההתעלות...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

ירמיהו מבקש לפרוש

פרק ט | האם רצונו של ירמיהו לפרוש מוצדק? האם רצון...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

רצון ד' בעשיית צדק ומשפט

המשך פרק ט | למה ירמיהו מכניס מסר זה בתוך נבואות...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

גדלות ד' מול אפסות האלילים

פרק י | האם ישנם כוחות עצמיים לגרמי השמיים? מחלוקת...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

הברית בין הקב"ה ישראל

פרק יא | ירמיהו מעורר את בני ישראל לברית של מעמד...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

מדוע דרך רשעים צלחה?

פרק יב | למה ירמיהו שואל עכשיו על הנהגת ד' בעולם?...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

מעשה האזור והנמשל

פרק יג | מה המשמעות של עשיית מעשים על ידי...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

תפילת משה ושמואל

פרק טו | מהו כח התפילה המיוחד של משה ושמואל? למה...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

משפחתו של ירמיהו

פרק טז |למה ד' אוסר על ירמיהו באופן אישי להקים...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

בטחון ב-ד' מול השתדלות

פרק יז | למה בתוך נבואות התוכחה הנביא מדבר על מעלת...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

משל בית היוצר

פרק יח | אם עם ישראל בידי הקב"ה כחומר ביד היוצר אז...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

משל הבקבוק ולקחו

פרק יט | מה מיוחד בעבודת המולך משאר הע"ז? איך...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

הכאת ירמיהו וכליאתו

פרק כ | למה דווקא פשחור מכה את ירמיהו וכולא אותו?...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

בקשת צדקיהו מירמיהו להתפלל

פרק כא | למה צדקיהו אשר רצה להרוג את ירמיהו, עכשיו...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

פניה ישירה למלכי יהודה

פרק כב | בידי המלך להנהיג שלטון מוסרי וצודק ולמנוע...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

תוכחה לרועי העם

פרק כג | ירמיהו מנבא על שיבת צאן ישראל לארצו - על...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

משל התאנים

פרק כד | מיהם החרש והמסגר? למה נבוכדנצר מגלה אותם...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

השנה הרביעית ליהויקים

פרק כה | בתחילת מלכות נבוכדנצר ירמיהו מתנבא על...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

התביעה להרוג את ירמיהו

המשך פרק כה-כו | למה דווקא עכשיו רוצים להרוג את...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

נבואת ירמיהו אל הגויים

פרק כז | הממלכות המקיפות את יהודה רוצות לכרות ברית...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

ספר נחמה לגולי בבל

פרק כט | האם ירמיהו מצווה את היהודים בבבל להינשא...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

נביאי השקר בבבל

המשך פרק כט | נביאי השקר בבבל אומרים לגולים, בשם...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

הגאולה העתידה

פרק ל | למה ד' מצווה את ירמיהו לכתוב ספר? מתוך כל...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

קיבוץ הגלויות

פרק לא | מיהו "עם שרידי חרב"? למה דווקא רחל אמנו...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

הקשר בין ישראל ל-ד' בגלות

המשך פרק לא | מהו תוקף הקשר בין ישראל ל-ד' בגלות?...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

קניית השדה מחנמאל

פרק לב | למה ד' מצווה את ירמיהו שנה לפני החורבן,...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

עוד ישמע ששון ושמחה בירושלים

פרק לג | ד' מבטיח שגם עשרת השבטים יחזרו. עם ישראל...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

נבואה אישית לצדקיהו

פרק לד | מהו היחס הנכון בין הנביא והמלך? למה הנביא...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

בני יונדב בן רכב

פרק לה | מי היה יונדב בן רכב? למה ציווה את כל זרעו...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

כתיבת ספר הקינות והקראתו

פרק לו | איך אפשר לכתוב מגילת קינות שמונה עשרה שנה...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

יהויקים שורף את המגילה

המשך פרק לו | איזה פסוק גרם ליהויקים לשרוף את...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

טיב היחסים בין ירמיהו וצדקיהו

פרק לז | ישנו מתח תמידי בין המלך והנביא בעם ישראל....
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

ירמיהו מושלך לבור הטיט

פרק לח | מיהו עבד מלך הכושי? למה הוא רצה להציל את...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

החורבן הגיע!

פרק לט | למה תאור החורבן המופיע בפרקנו נכתב שוב...
הרב טוביה לפשיץ 42:40 דק'
שיעור

שלטון גדליה בן אחיקם

פרק מ | מיהו ישמעאל בן נתניה? מה המניעים שלו להרוג...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

הריגת גדליה וכוונת שארית העם לרדת למצרים

פרק מא | "ויהי בחודש השביעי" - באיזה יום בחודש...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

ציווי ד' לא לרדת למצרים

פרק מב | מנהיגי העם מצהירים בפני ירמיהו שיעשו כל...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

העם יורד למצרים

פרק מג | מדוע הם חשדו בברוך בן נריה שהוא מנסה...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

הוויכוח בין ירמיהו לבין יושבי מצרים

פרק מד | למה העם התעקש לרדת למצרים? איך גם לאחר...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

ברוך בן נריה

פרק מה | למה הפרק הזה נכתב כאן, לאחר שכבר נכתבו...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

נבואת פורענות על מצרים

פרק מו | למה בנבואה בתחילת הפרק מופיע תאריך מתי...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

נבואת פורענות על פלישתים

פרק מז | מיהם הפלישתים? כיצד נוצרו? מהי התכונה...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

נבואת פורענות על מואב

מח | למה הנביא מאריך כל כך בפורענות של מואב? למה...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

נבואת פורענות על עמון ואדום

פרק מט | מה המשותף לכל העמים שירמיהו מתנבא עליהם?...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

נבואת פורענות על דמשק קדר ועילם

המשך פרק מט | על מה עמים אלו נענשים? למה נבוכדנצר...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

נבואות פורענות על בבל

פרק נ | מי הם הבבלים? מהו האפיון הרוחני שלהם? מה...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

המשך פורענות בבל

המשך פרק נ | איך חורבן גורם לכך ש"יבוקש את עוון...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי

פרק נא | אם נבוכדנצר עשה את רצון ד' בהחריבו את...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

החורבן מופיע בפעם השנייה

פרק נב | ירמיהו הנביא כותב שוב את תאור חורבן...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
קשר חי