מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

משמעות שליחות הנביא

פרק א | תקופת שליחות ירמיהו היא ארבעים השנים האחרונות של הבית הראשון. משמעות הדבר היא שהמטרה העיקרית בשליחות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

שורש הכשלון

פרק ב | יחסי הקירבה המיוחדים של ישראל לקב"ה שנוצרו ביציאת מצרים הינם מוחלטים ומעל כל אפשרות הכחדה. לכן, מצד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

תשובת יאשיהו באספקלריית הנצח

פרק ג | החטא, עם כל כובדו ועוצמת הרגלו אינו יכול לפגוע פגיעה אנושה שתפסול את ישראל לשוב לשם. יהודה, כרגע...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

עומק התשובה וגודל השינוי הנדרש

פרק ד | תיאור הפורענות הקשה והחריפה העומדת לבוא נועד, בין היתר, להמחיש עד כמה עמוקה מחלת החטא המקננת בקרבם....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

אובדן המוסר המינימלי הנחוץ לקיום העולם

פרק ה | השקיעה במצולות החטא מכלה כל חלקה טובה בנפש. אפילו הרמה הבסיסית של יראת עונש שהיא נחלת כל האנושות מימי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

העונש נגזר אך ורק בהעדר כל אלטרנטיבה

פרק ו | התגובה הנוראה של ההשגחה למצב העם שהיא הבאת האויב האכזרי המחריב את הכל, באה לאחר שהתברר שקיימת אטימות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

היחס בין הקרבנות לשקיעה בחטא

פרק ז | בית המקדש בכלל והקרבנות בפרט מפרנסים היטב את הצורך הרוחני של העם וכל אחד ואחד מפרטיו. לכן אינם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

סוף ל"שלטון" חיי החטא

פרק ח | הנחת היסוד היא שישראל מסוגלים לחזור לטהרתם כמו שעופות חוזרים למקומם לאחר שנתרחקו מרחק עצום. על כן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

מטרת  החורבן הטוטאלי והשממה הארוכה והמוחלטת

פרק ט | אין לשאול האם החורבן היה הכרחי ובלתי נמנע. כי במצב הנתון הכל כל-כך רקוב עד שכביכול , אי אפשר לעלות על...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

תוספת דעת בעקבות העונש

פרק י | כתוצאה מגזירת החורבן והגלות ישראל חוזר לטבעו הראשוני – לאופי של אברהם אבינו : הוא מעבר אחד, וכל העולם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

חומרת משמעות העבירות

חומרת משמעות העבירות הנביא מפרש את הנטייה לשוב ולהמשיך את הרגלי החטא של אבותם בדורות הקודמים כהחלטה להפר את...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

היפוך הסדרים בזמן חורבן

פרק יב | השכינה כואבת, כביכול, את כל ההפסד שבחורבן ומקוננת. אף הצדיקים נתקלים בדרכם בקשיים כבדים כמידת קונם....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

גורם ההשחתה שבחטא ובעונש

פרק יג | ישראל זכו לקרבה ולדביקות מיוחדת בקב"ה וזו מקור גאוותם. בשורשה גאוותם של ישראל היא חיובית וקדושה והיא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

"סתם תפילתי"

פרק יד | ישראל מתפללים לשם תפילה כנה מקרב ליבם על הבצורת הקשה. השם אינו שועה לתפילתם כיון שאין הם מבינים כלל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

הסבר הכרח החורבן והכרח סבלו של הנביא

פרק טו | כלל החברה האוחז במעשי אבותיו החוטאים הגיע למצבו הטראגי של המלך מנשה. שום דבר פחות מייסורי חורבן,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

השבר התרבותי והנפשי בזמן החורבן

פרק טז | כל מעשי החסד והרחמים שהינם שיגרת חיים המבורכת בעם ישראל ייעלמו בזמן החורבן. הרגלים אלו אינם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

היסודות הבריאים שיחיו את עם ישראל גם בזמן החורבן

פרק יז | החלטיות העונש וחומרתו מציינים את החלטת ההשגחה לעקור אחת ולתמיד מעמ"י את "סם" עבודה זרה. במקומה צריכה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

ההשגחה קובעת: ישנה אפשרות לתיקון

פרק יח | המאורעות בעולם הזה אינם יוצאים לעולם מרשות היחיד של השם. אין שום מגבלות על יכולת השם לשנות בכל זמן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

הנביא ממחיש במעשיו את החורבן

פרק יט | בפרק זה ירמיהו עובר משלב התוכחה לשלב הגזר דין והביצוע. משלב התיאוריה לשלב המוחשי והמעשי. ירמיהו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

נסיון כושל לכלוא את הנבואה מביא לחיזוקה

פרק כ | פשחור מנסה למנוע ולהרתיע את ירמיהו מאמירת נבואות חורבן, לפחות בבית המקדש. אולם ירמיהו אומר שבמעשה זה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

עמדת השם במאבק צדקיהו נגד בבל

פרק כא | צדקיהו, כפשחור, איננו "מסוגל" כלל להעלות על דעתו שהקב"ה "מביא" את הבבלים כדי להעניש את החוטאים, לשרש...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

ערוב ימי מלכות בית דוד וגניזתה עד סיום הגלות

פרק כב | המלוכה הגיעה לסוף דרכה ועליה להיגנז. המלוכה התחייבה גלות משום שהיא אינה מועילה לעם. המלוכה אך מעצמת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

נבואת אמת מול התחזות נבואה, ותגובה על הניסיון לטשטש ביניהם

פרק כג | נבואה כתורה, שונה מאד מכל מסר רוחני אחר הנאמר במטרה להשפיע על החברה ועל הפרט. הנבואה כדבר השם מדויקת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

גורל הגולים בגלות יהויכין לבבל

פרק כד | התאנים הטובות הינם לפני היכל השם ונלקחו לבבל כדי שאכן תהיינה ראויות לחזור ולהתקיים כקרובים להיכל השם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

הגזירה השמימית על כל העולם: שעבוד למלכות בבל

פרק כה | גזירת שעבוד בבל נגזרת על ישראל משום סירובם המוחלט לשמוע את תוכחת הנביאים ולעזוב את מעשיהם הרעים....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

אי יכולת של כלל העם להפנים את התוכחה הנבואית

פרק כו | ירמיהו מפציר בעם לשנות את דרכיו כדי שלא יחרבו ירושלים והמקדש. הזקנים אף מסבירים שתוכחה זו היא עזרה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

הדרך הפוליטית הנכונה בצל עליית מלכות בבל

פרק כז | קבלת עול מלכות בבל היא הדרך הנבונה והקלה ביותר במצב הנוכחי שפסקו לה גדולה משמיים. ניסיונות התנגדות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

ניסיון הכחשת נבואת ירמיהו והמעטת השפעתה

פרק כח | נביאי השקר רואים את מהלך דברי ירמיהו כמביא חולשה ורפיון ידים, וכתוצאה מכך מחליטים להכחיש את נבואתו,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

הדרכת הנביא לגולים בבבל

פרק כט | ההגליה לבבל והשהות שם אינה "מקלט לילה " בלבד, נעדרת מטרה חיובית. על עם ישראל לעבור בבבל "חינוך...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

גודל השינוי ואיתו החרדה בעקבתא דמשיחא

פרק ל | שבעים שנות גלות בבל הינן פתרון למבוי הסתום שנקלע אליו עם ישראל בסוף בית ראשון. הן תאפשרנה את שיקום...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

תהליך התחיה הגשמית והרוחנית של עם ישראל עד שיאו

פרק לא | הגאולה ענינה להשיב את ישראל למעמדם, הגשמי והרוחני, בארצם, וכך יוכלו להמשיך לעולם ועד בדרכם ובמסלולם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

היחס בין החורבן הקשה המתרחש כרגע לבין הבניין המובטח בעתיד

פרק לב | בעין הסערה, בנוראות ייסורי הנפש של מלכות ישראל ויושבי ירושלים, כאשר מחוץ תשכל חרב הכשדים הבונים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

היחס בין המצב השלם – בעתיד לבין המצב בבית  המקדש הראשון

פרק לג | אין כוונת ההשגחה ליצור תנאים חדשים ו"לברוא מחדש" את עם ישראל כדי שיוכל לעמוד לעולם ולא ייפול שוב...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

איבוד הזכות לעצמאות וחירות

פרק לד | המלך צדקיהו מביא את העם בירושלים לקבל על עצמו עקרונית ומעשית את מצוות שילוח עבד עברי. מצווה זו נזנחה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

בית הרכבים – רפואת מנע לתחלואיו המוסריים של עם ישראל

פרק לה | ירידתו של עם ישראל במדרון התלול של החטא נמשכה דורות רבים עד שהתחייבו בעונש הקשה  והנורא שהוא חורבן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

תהליך התחיה הגשמית והרוחנית של עם ישראל עד שיאו (5)

פרק לו | השם מצווה את הנביא לכתוב ולהקריא את תמצית קושי העונש העומד לבוא לעם ולארץ, ככל הנאמר כבר בנבואות,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

ניסיון לנקום בנביא בעלילת בריחה לאויב

פרק לז | ירמיהו חוזר ומדגיש! לא העוצמה הצבאית של נ"נ והכשדים מביאה אותם להילחם בעם ישראל ולצור על ירושלים....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

נפש הנביא כנושא הוויכוח בין הכתות בירושלים

פרק לח | ירמיהו אינו כובש את דברי נבואתו וממשיך להזהיר ולקבוע: החפץ חיים עליו לצאת ולהיכנע לכשדים. השרים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

כיבוש העיר כהתקיימות הנבואה

פרק לט | לאחר גמר כל מיצוי הטוב בהתנהגות אנשי העיר מגיע שעת הכיבוש להחריב את עוצמת החוטאים והחטאים שאין להם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

עידוד הנביא לגולים ולנשארים

פרק מ | הנביא מלווה את הגולים בתחילת מסעם להשתתף בצערם. אמנם הנביא עוזב אותם ואינו ממשיך איתם בבלה. אך...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

הריגת גדליה ואיבוד התקווה

פרק מא | הציבור הגדול והמגוון המתקבץ במצפה מעורר את יצר השלטון של זרע המלוכה. ישמעאל הרשע הורג בתככי עורמה את...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

פתח התקווה והישועה לשארית הפליטה

פרק מב | גם בהעדר כל שלטון וכל צד עצמאות, גם אם הישיבה בארץ ישראל פירושה שנהיה חשופים לגמרי לפגיעת כל אויב,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

חוסר האימון בדבר השם ובנביאו

פרק מג | שארית הפליטה "חוזרים" לעמדה הילדותית שנאמרה על ידי הרשעים לפני החורבן שהנביא הוא "סוכן" מלך בבל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

השקיעה התרבותית בתוך טומאת מצרים

פרק מד | הגולים מצרימה חושבים שעצם ישיבתם חוץ לארצם מהווה ריצוי עונש ומחזירה להם את הזכות לחזור, לאחר קצבת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

השתתפות בצער השכינה

פרק מה | מהלך הספר בכלל והפרקים המתארים את החורבן בפרט, הוא שהעונש והחורבן הינם צער, כליאה, וחריגה מהסדר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

מצרים נופלת ומובסת על ידי בבל

פרק מו | למרות כל ההערכות והתחזיות, למרות ההיגיון הפשוט, מצרים לא תצליח לרשת את אימפריית אשור ושליטתה בכל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

סבל הפלשתים ועריהם בקרב הממלכות על השלטון

פרק מז | בבל אינה מנצחת וכובשת מיד את האזור. תחילה, מצרים מכה ומשתלטת, ורק כתגובה לניסיון זה של מצרים,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

חורבן מלכות ישראל חושף את מואב וחורץ את דינה לחורבן

פרק מח | עם מואב הוא אויב ראשי של ישראל. לא אויב ראשי במובן צבאי אלא אויב נפשי ותרבותי. המואבים מלאים שנאה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

גזירת החורבן על שאר שכני ישראל ובבל

פרק מט | עמון, האויב הפוליטי של שבטי ישראל החומד את נחלתם, רואה בחורבן שעת כושר לספח חלקים נוספים מארץ ישראל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

מפלתה החזקה והמוחלטת של מלכות בבל

פרק נ | בבל בשלטונה נראית יציבה ואיתנה מאד, גם בהשוואה לכל תרבות אחרת בשיא פריחתה, כך שקשה לדמיין את מפלתה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

ההשגחה הממליכה את בבל בשעתה ומפילה אותה בעיתה

פרק נא | הנביא מלמד אותנו להביט על עליית המעצמות וירידתם במבט מלא אמונה. על עם ישראל "להיפגש" במלחמה המחליפה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

החורבן הסופי

פרק נב | צדקיהו המלך אינו זוכה לעצור את תהליך ההתדרדרות והתעצמות החטא. לא די שאינו מוחה בחוטאים, אלא עוד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

משמעות שליחות הנביא

פרק א | תקופת שליחות ירמיהו היא ארבעים השנים...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

שורש הכשלון

פרק ב | יחסי הקירבה המיוחדים של ישראל לקב"ה שנוצרו...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

תשובת יאשיהו באספקלריית הנצח

פרק ג | החטא, עם כל כובדו ועוצמת הרגלו אינו יכול...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

עומק התשובה וגודל השינוי הנדרש

פרק ד | תיאור הפורענות הקשה והחריפה העומדת לבוא...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

אובדן המוסר המינימלי הנחוץ לקיום העולם

פרק ה | השקיעה במצולות החטא מכלה כל חלקה טובה...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

העונש נגזר אך ורק בהעדר כל אלטרנטיבה

פרק ו | התגובה הנוראה של ההשגחה למצב העם שהיא הבאת...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

היחס בין הקרבנות לשקיעה בחטא

פרק ז | בית המקדש בכלל והקרבנות בפרט מפרנסים היטב...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

סוף ל"שלטון" חיי החטא

פרק ח | הנחת היסוד היא שישראל מסוגלים לחזור לטהרתם...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

מטרת  החורבן הטוטאלי והשממה הארוכה והמוחלטת

פרק ט | אין לשאול האם החורבן היה הכרחי ובלתי נמנע....
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

תוספת דעת בעקבות העונש

פרק י | כתוצאה מגזירת החורבן והגלות ישראל חוזר...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

חומרת משמעות העבירות

חומרת משמעות העבירות הנביא מפרש את הנטייה לשוב...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

היפוך הסדרים בזמן חורבן

פרק יב | השכינה כואבת, כביכול, את כל ההפסד שבחורבן...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

גורם ההשחתה שבחטא ובעונש

פרק יג | ישראל זכו לקרבה ולדביקות מיוחדת בקב"ה וזו...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

"סתם תפילתי"

פרק יד | ישראל מתפללים לשם תפילה כנה מקרב ליבם על...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

הסבר הכרח החורבן והכרח סבלו של הנביא

פרק טו | כלל החברה האוחז במעשי אבותיו החוטאים הגיע...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

השבר התרבותי והנפשי בזמן החורבן

פרק טז | כל מעשי החסד והרחמים שהינם שיגרת חיים...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

היסודות הבריאים שיחיו את עם ישראל גם בזמן החורבן

פרק יז | החלטיות העונש וחומרתו מציינים את החלטת...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

ההשגחה קובעת: ישנה אפשרות לתיקון

פרק יח | המאורעות בעולם הזה אינם יוצאים לעולם...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

הנביא ממחיש במעשיו את החורבן

פרק יט | בפרק זה ירמיהו עובר משלב התוכחה לשלב הגזר...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

נסיון כושל לכלוא את הנבואה מביא לחיזוקה

פרק כ | פשחור מנסה למנוע ולהרתיע את ירמיהו מאמירת...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

עמדת השם במאבק צדקיהו נגד בבל

פרק כא | צדקיהו, כפשחור, איננו "מסוגל" כלל להעלות...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

ערוב ימי מלכות בית דוד וגניזתה עד סיום הגלות

פרק כב | המלוכה הגיעה לסוף דרכה ועליה להיגנז....
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

נבואת אמת מול התחזות נבואה, ותגובה על הניסיון לטשטש ביניהם

פרק כג | נבואה כתורה, שונה מאד מכל מסר רוחני אחר...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

גורל הגולים בגלות יהויכין לבבל

פרק כד | התאנים הטובות הינם לפני היכל השם ונלקחו...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

הגזירה השמימית על כל העולם: שעבוד למלכות בבל

פרק כה | גזירת שעבוד בבל נגזרת על ישראל משום...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

אי יכולת של כלל העם להפנים את התוכחה הנבואית

פרק כו | ירמיהו מפציר בעם לשנות את דרכיו כדי שלא...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

הדרך הפוליטית הנכונה בצל עליית מלכות בבל

פרק כז | קבלת עול מלכות בבל היא הדרך הנבונה והקלה...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

ניסיון הכחשת נבואת ירמיהו והמעטת השפעתה

פרק כח | נביאי השקר רואים את מהלך דברי ירמיהו...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

הדרכת הנביא לגולים בבבל

פרק כט | ההגליה לבבל והשהות שם אינה "מקלט לילה "...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

גודל השינוי ואיתו החרדה בעקבתא דמשיחא

פרק ל | שבעים שנות גלות בבל הינן פתרון למבוי הסתום...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

תהליך התחיה הגשמית והרוחנית של עם ישראל עד שיאו

פרק לא | הגאולה ענינה להשיב את ישראל למעמדם, הגשמי...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

היחס בין החורבן הקשה המתרחש כרגע לבין הבניין המובטח בעתיד

פרק לב | בעין הסערה, בנוראות ייסורי הנפש של מלכות...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

היחס בין המצב השלם – בעתיד לבין המצב בבית  המקדש הראשון

פרק לג | אין כוונת ההשגחה ליצור תנאים חדשים...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

איבוד הזכות לעצמאות וחירות

פרק לד | המלך צדקיהו מביא את העם בירושלים לקבל על...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

בית הרכבים – רפואת מנע לתחלואיו המוסריים של עם ישראל

פרק לה | ירידתו של עם ישראל במדרון התלול של החטא...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

תהליך התחיה הגשמית והרוחנית של עם ישראל עד שיאו (5)

פרק לו | השם מצווה את הנביא לכתוב ולהקריא את תמצית...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

ניסיון לנקום בנביא בעלילת בריחה לאויב

פרק לז | ירמיהו חוזר ומדגיש! לא העוצמה הצבאית של...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

נפש הנביא כנושא הוויכוח בין הכתות בירושלים

פרק לח | ירמיהו אינו כובש את דברי נבואתו וממשיך...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

כיבוש העיר כהתקיימות הנבואה

פרק לט | לאחר גמר כל מיצוי הטוב בהתנהגות אנשי העיר...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

עידוד הנביא לגולים ולנשארים

פרק מ | הנביא מלווה את הגולים בתחילת מסעם להשתתף...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

הריגת גדליה ואיבוד התקווה

פרק מא | הציבור הגדול והמגוון המתקבץ במצפה מעורר...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

פתח התקווה והישועה לשארית הפליטה

פרק מב | גם בהעדר כל שלטון וכל צד עצמאות, גם אם...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

חוסר האימון בדבר השם ובנביאו

פרק מג | שארית הפליטה "חוזרים" לעמדה הילדותית...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

השקיעה התרבותית בתוך טומאת מצרים

פרק מד | הגולים מצרימה חושבים שעצם ישיבתם חוץ...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

השתתפות בצער השכינה

פרק מה | מהלך הספר בכלל והפרקים המתארים את החורבן...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

מצרים נופלת ומובסת על ידי בבל

פרק מו | למרות כל ההערכות והתחזיות, למרות ההיגיון...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

סבל הפלשתים ועריהם בקרב הממלכות על השלטון

פרק מז | בבל אינה מנצחת וכובשת מיד את האזור....
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

חורבן מלכות ישראל חושף את מואב וחורץ את דינה לחורבן

פרק מח | עם מואב הוא אויב ראשי של ישראל. לא אויב...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

גזירת החורבן על שאר שכני ישראל ובבל

פרק מט | עמון, האויב הפוליטי של שבטי ישראל החומד...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

מפלתה החזקה והמוחלטת של מלכות בבל

פרק נ | בבל בשלטונה נראית יציבה ואיתנה מאד, גם...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

ההשגחה הממליכה את בבל בשעתה ומפילה אותה בעיתה

פרק נא | הנביא מלמד אותנו להביט על עליית המעצמות...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

החורבן הסופי

פרק נב | צדקיהו המלך אינו זוכה לעצור את תהליך...
הרב יוסף הורוביץ
קשר חי