שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

פתיחה לנבואת יחזקאל

פרק א | מהי התקופה בה מתנבא יחזקאל? כיצד הוא מתנבא בגלות? מדוע הוא פותח את ספרו במעשה מרכבה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

56:40 דק'

שליחת יחזקאל להתנבא אל גולי בבל

פרק ב | יחזקאל מתנבא אל גלות החרש והמסגר, אז למה ד' קורא להם "בית מרי"? מה היה כתוב במגילת הספר שנצטווה...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

54:33 דק'

'ותשאני רוח ואשמע אחרי קול רעש גדול'

פרק ג פס' א - טו | מה פרוש "ואשמע אחרי"? למה המלאכים מתפללים בקול רעש גדול וישראל מתפללים בשקט?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

53:51 דק'

פעולות המסמלות את המצור על ירושלים

פרק ג פסוק טז - סוף פרק ד | מה המשמעות של כל המעשים שיחזקאל נצטווה לעשות? למה ד' אומר לו לעשות מעשי אותו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

53:24 דק'

הכוונה האלוקית לשים את ירושלים לחרפה בגויים

פרק ה - ו | הגויים יודעים לפרש שעם ישראל בגלות בגלל חטאיו. מצד אחד, זהו חילול ד'. ומצד שני, כולם רואים את...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

43:36 דק'

מראה התועבות הגדולות שבירושלים והפורענות

פרק ח - ט | חומרת העברות המתוארות בפרק ח ממחישה את גודל הפלא של תחיית העצמות היבשות שבפרק לז - למרות העברות...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

55:43 דק'

גלות השכינה

פרק י - יא | הנביא מתאר את גלות השכינה מבית המקדש. מדוע, אם כן, נאמר שכבוד ד' יוצא ועומד על הכרובים. הרי...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

52:19 דק'

המצב הרוחני המורכב של החוטאים בזמן בית ראשון

פרק יד פס' א - יא | גם עובדי עבודה זרה היו באים אל הנביא לדרוש אלוקים. מהו הטיפול האלוקי במצב המורכב הזה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

55:42 דק'

זכות הצדיקים לא תציל את הרשעים

פרק יד יא - סוף פרק טו | למה את סדום ד' היה מוכן להציל בעבור עשרה צדיקים, ואת ירושלים לא? למה הנביא מזכיר...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

51:44 דק'

'ואומר לך בדמייך חיי'

פרק טז א - ו | על אלו דמים מדבר הנביא יחזקאל? כיצד הם מחיים את בני ישראל?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

49:25 דק'

השוואה בין ירושלים לסדום

פרק טז פס' ו - סוף | בעקבות החטאים ד' אומר שבני ישראל יאבדו את מעלתם הרוחנית. מכך אפשר ללמוד מהו הפער בין...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

55:47 דק'

חידת הנשר הגדול והגפן הסורחת

פרק יז, פרק יט | הנביא מתאר במשל את מרידת צדקיהו באשור לטובת מצריים, ואת העונש הצפוי לצדקיהו.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

63:45 דק'

קריאה לתשובה לעם ישראל

פרק יח | ויכוח בין הקב"ה לכנסת ישראל האם "אבות יאכלו בוסר ושיני בנים תקהנה" או "איש בחטאו יומת".

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

46:04 דק'

דמותו של הצדיק

פרק יח פס' ה - ח | מהי דמותו של הצדיק על פי הנביא יחזקאל?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

52:41 דק'

הבחירה האלוקית בישראל שהתגלתה ביציאת מצרים

פרק כ פס' א - י | מי הם זקני ישראל הבאים לנביא לדרוש את ד'? אם אלו חנניה מישאל ועזריה - למה ד' לא עונה להם?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

52:23 דק'

תהליך התשובה הנצחי של עם ישראל

פרק כ פס' ה - יז | למה חטאי בני ישראל במצריים היו מכוסים עד עכשיו, ולמה דווקא הנביא יחזקאל מגלה אותם? ואם כן,...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

השפעת חטאי דור המדבר על הדורות הבאים

פרק כ פס' יח - לג |מה הייתה מסקנת זקני ישראל מהחורבן והגלות? מהי תשובת ד' בפי הנביא יחזקאל?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

55:08 דק'

תוקף הברית בין הקב"ה וישראל

פרק כ פס' כז - מ | בני ישראל טוענים שאחרי ש-ד' הגלה אותם, הם אינם מחויבים לו יותר. הקב"ה מברר להם את משמעות...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

52:11 דק'

קידוש ד' שיהיה בקיבוץ הגלויות

פרק כ פס' לה - סוף | הנביא מבאר שלאחר התיקון של הגלות, כאשר יתקיים קיבוץ הגלויות, עם ישראל יהיה בלי בעיות...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

52:22 דק'

נבואה על שרפת ירושלים

פרק כא פס' א - כח | אם ד' ידע שבני ישראל לא יבינו את המשלים של יחזקאל הנביא, אז למה הוא לא אומר להם מראש...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

51:29 דק'

נבוכדנצר מהסס לעלות על ירושלים

פרק כא פס' כג - סוף פרק כב | מהו המסר לדורות בכך שיחזקאל נצטווה להכין פרשת דרכים עבור נבוכדנצר?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

51:34 דק'

התחלת המצור על ירושלים כשורש החורבן

פרק כד פס' א- יד | התחלת המצור על ירושלים היא סימן לריקבון החברתי שהיה בה, מהו השורש הרוחני לכך? מהו תיקונו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

51:17 דק'

פטירת אשת יחזקאל כמשל לחורבן בית המקדש

פרק כד פס' טו - סוף | למה הנביא מצווה לא לנהוג מנהגי אבלות בזמן החורבן?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

49:33 דק'

נבואת פורענות על האומות השכנות

פרק כה -כט | בית המקדש הוא לבם של ישראל, וישראל לב באברים כלפי אומות העולם. לכן, חורבן בית המקדש גורר זעזוע...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

55:49 דק'

נבואות פורענות על מצרים

פרק כט - ל | למרות שנבוכדנצר היה רשע וכל כיבושיו היו כדי לפאר את שמו, כיון שעשה שליחות אלוקית, יקבל על כך...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

53:05 דק'

תפקיד הנביא בישראל

פרק לג פס' א - כ | לפני החורבן תפקיד הנביא היה להזהיר את העם ולעוררם לתשובה. לאחר החורבן, תפקידו מוגדר מחדש.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

28:37 דק'

"אחד היה אברהם"

פרק לג פס' כג- סוף | מהי טענת ישראל מיחידותו של אברהם, ומהי תשובת הנביא?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

54:26 דק'

תוכחה לרועי העם, ולעומתם - הנהגת העם בזמן הגאולה

פרק לד | מלכות דוד בזמן הגאולה נמשלת לרועה צאן מסור ונאמן. מסירותו המיוחדת תנבע משליחותו האלוקית.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

50:34 דק'

חורבן הר שעיר וגאולת הרי ישראל

פרק לה - לו פס' טו | למה הנביא מדבר אל הרי ישראל ולא על הרי ישראל? מה המשמעות הרוחנית של פריחת הארץ?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

50:07 דק'

טומאת ישראל כטומאת הנידה

פרק לו פס' טז - כא | למה הנביא מדמה את טומאת עם ישראל לטומאת הנידה ולא לטומאת מת?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

8:22 דק'

גאולת ישראל למען שם ד'

פרק לו פס' כב - פרק לז פס' י | כאשר עם ישראל חוזר לארצו ולמעמדו ותפקידו האמתי - זהו קידוש ד'.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

59:54 דק'

חזון העצמות היבשות

פרק לז פס' יא - סוף | מיהן העצמות היבשות? הנביא מתאר את סדר תהליך הגאולה על פי דבר ד'.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

מלחמת גוג ומגוג

פרק לח - לט | מהי המשמעות המיוחדת של מלחמת גוג ומגוג לעומת שאר המלחמות שהיו עד אז?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

60:21 דק'

תאור בית המקדש השלישי

פרק מ - מג | למה דווקא ארבע עשרה שנה אחרי החורבן הנביא מקבל נבואה זו? לאחר שיחזקאל ראה את גלות השכינה, מראים...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

49:00 דק'

השער המזרחי הסגור

פרק מד פס' א - יט | מהו בדיוק שער הקדים? מדוע הוא סגור באופן קבוע?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

עבודת הכוהנים בבית המקדש השלישי

פרק מד פס' טו - מה פס' ח | למה הכוהנים יהיו חייבים להביא קרבן מנחה בבית המקדש השלישי?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

56:20 דק'

מאזני צדק ואיפת צדק

פרק מה פס' ט - טו | למה יחזקאל הנביא מפרט כיצד לערוך מסחר הוגן? האם יש כאן משמעות נוספת?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

57:36 דק'

קרבנות המועדים לעתיד לבוא

פרק מה פס' יח - מו פס' טו | חז"ל אמרו שרצו לגנוז את ספר יחזקאל מפני שדבריו סותרים דברי תורה. כיצד יישבו את...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

59:44 דק'

המעיין היוצא מקודש הקדשים

פרק מז - מח פס' כא | למה הנביא מדגיש "כי מימיו מן המקדש הם יוצאים" ?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

53:46 דק'

שם העיר ירושלים

פרק מח - חתימת הספר | מהי משמעות שינוי שמה של ירושלים לעתיד לבוא?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

54:38 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

פתיחה לנבואת יחזקאל

פרק א | מהי התקופה בה מתנבא יחזקאל? כיצד הוא...
הרב יצחק בן שחר 56:40 דק'
שיעור

שליחת יחזקאל להתנבא אל גולי בבל

פרק ב | יחזקאל מתנבא אל גלות החרש והמסגר, אז למה...
הרב יצחק בן שחר 54:33 דק'
שיעור

'ותשאני רוח ואשמע אחרי קול רעש גדול'

פרק ג פס' א - טו | מה פרוש "ואשמע אחרי"? למה...
הרב יצחק בן שחר 53:51 דק'
שיעור

פעולות המסמלות את המצור על ירושלים

פרק ג פסוק טז - סוף פרק ד | מה המשמעות של כל...
הרב יצחק בן שחר 53:24 דק'
שיעור

הכוונה האלוקית לשים את ירושלים לחרפה בגויים

פרק ה - ו | הגויים יודעים לפרש שעם ישראל בגלות...
הרב יצחק בן שחר 43:36 דק'
שיעור

מראה התועבות הגדולות שבירושלים והפורענות

פרק ח - ט | חומרת העברות המתוארות בפרק ח ממחישה את...
הרב יצחק בן שחר 55:43 דק'
שיעור

גלות השכינה

פרק י - יא | הנביא מתאר את גלות השכינה מבית המקדש....
הרב יצחק בן שחר 52:19 דק'
שיעור

המצב הרוחני המורכב של החוטאים בזמן בית ראשון

פרק יד פס' א - יא | גם עובדי עבודה זרה היו באים אל...
הרב יצחק בן שחר 55:42 דק'
שיעור

זכות הצדיקים לא תציל את הרשעים

פרק יד יא - סוף פרק טו | למה את סדום ד' היה מוכן...
הרב יצחק בן שחר 51:44 דק'
שיעור

'ואומר לך בדמייך חיי'

פרק טז א - ו | על אלו דמים מדבר הנביא יחזקאל? כיצד...
הרב יצחק בן שחר 49:25 דק'
שיעור

השוואה בין ירושלים לסדום

פרק טז פס' ו - סוף | בעקבות החטאים ד' אומר שבני...
הרב יצחק בן שחר 55:47 דק'
שיעור

חידת הנשר הגדול והגפן הסורחת

פרק יז, פרק יט | הנביא מתאר במשל את מרידת צדקיהו...
הרב יצחק בן שחר 63:45 דק'
שיעור

קריאה לתשובה לעם ישראל

פרק יח | ויכוח בין הקב"ה לכנסת ישראל האם "אבות...
הרב יצחק בן שחר 46:04 דק'
שיעור

דמותו של הצדיק

פרק יח פס' ה - ח | מהי דמותו של הצדיק על פי הנביא...
הרב יצחק בן שחר 52:41 דק'
שיעור

הבחירה האלוקית בישראל שהתגלתה ביציאת מצרים

פרק כ פס' א - י | מי הם זקני ישראל הבאים לנביא...
הרב יצחק בן שחר 52:23 דק'
שיעור

תהליך התשובה הנצחי של עם ישראל

פרק כ פס' ה - יז | למה חטאי בני ישראל במצריים היו...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

השפעת חטאי דור המדבר על הדורות הבאים

פרק כ פס' יח - לג |מה הייתה מסקנת זקני ישראל...
הרב יצחק בן שחר 55:08 דק'
שיעור

תוקף הברית בין הקב"ה וישראל

פרק כ פס' כז - מ | בני ישראל טוענים שאחרי ש-ד'...
הרב יצחק בן שחר 52:11 דק'
שיעור

קידוש ד' שיהיה בקיבוץ הגלויות

פרק כ פס' לה - סוף | הנביא מבאר שלאחר התיקון של...
הרב יצחק בן שחר 52:22 דק'
שיעור

נבואה על שרפת ירושלים

פרק כא פס' א - כח | אם ד' ידע שבני ישראל לא יבינו...
הרב יצחק בן שחר 51:29 דק'
שיעור

נבוכדנצר מהסס לעלות על ירושלים

פרק כא פס' כג - סוף פרק כב | מהו המסר לדורות בכך...
הרב יצחק בן שחר 51:34 דק'
שיעור

התחלת המצור על ירושלים כשורש החורבן

פרק כד פס' א- יד | התחלת המצור על ירושלים היא סימן...
הרב יצחק בן שחר 51:17 דק'
שיעור

פטירת אשת יחזקאל כמשל לחורבן בית המקדש

פרק כד פס' טו - סוף | למה הנביא מצווה לא לנהוג...
הרב יצחק בן שחר 49:33 דק'
שיעור

נבואת פורענות על האומות השכנות

פרק כה -כט | בית המקדש הוא לבם של ישראל, וישראל לב...
הרב יצחק בן שחר 55:49 דק'
שיעור

נבואות פורענות על מצרים

פרק כט - ל | למרות שנבוכדנצר היה רשע וכל כיבושיו...
הרב יצחק בן שחר 53:05 דק'
שיעור

תפקיד הנביא בישראל

פרק לג פס' א - כ | לפני החורבן תפקיד הנביא היה...
הרב יצחק בן שחר 28:37 דק'
שיעור

"אחד היה אברהם"

פרק לג פס' כג- סוף | מהי טענת ישראל מיחידותו של...
הרב יצחק בן שחר 54:26 דק'
שיעור

תוכחה לרועי העם, ולעומתם - הנהגת העם בזמן הגאולה

פרק לד | מלכות דוד בזמן הגאולה נמשלת לרועה צאן...
הרב יצחק בן שחר 50:34 דק'
שיעור

חורבן הר שעיר וגאולת הרי ישראל

פרק לה - לו פס' טו | למה הנביא מדבר אל הרי ישראל...
הרב יצחק בן שחר 50:07 דק'
שיעור

טומאת ישראל כטומאת הנידה

פרק לו פס' טז - כא | למה הנביא מדמה את טומאת עם...
הרב יצחק בן שחר 8:22 דק'
שיעור

גאולת ישראל למען שם ד'

פרק לו פס' כב - פרק לז פס' י | כאשר עם ישראל חוזר...
הרב יצחק בן שחר 59:54 דק'
שיעור

חזון העצמות היבשות

פרק לז פס' יא - סוף | מיהן העצמות היבשות? הנביא...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

מלחמת גוג ומגוג

פרק לח - לט | מהי המשמעות המיוחדת של מלחמת גוג...
הרב יצחק בן שחר 60:21 דק'
שיעור

תאור בית המקדש השלישי

פרק מ - מג | למה דווקא ארבע עשרה שנה אחרי החורבן...
הרב יצחק בן שחר 49:00 דק'
שיעור

השער המזרחי הסגור

פרק מד פס' א - יט | מהו בדיוק שער הקדים? מדוע הוא...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

עבודת הכוהנים בבית המקדש השלישי

פרק מד פס' טו - מה פס' ח | למה הכוהנים יהיו חייבים...
הרב יצחק בן שחר 56:20 דק'
שיעור

מאזני צדק ואיפת צדק

פרק מה פס' ט - טו | למה יחזקאל הנביא מפרט כיצד...
הרב יצחק בן שחר 57:36 דק'
שיעור

קרבנות המועדים לעתיד לבוא

פרק מה פס' יח - מו פס' טו | חז"ל אמרו שרצו לגנוז...
הרב יצחק בן שחר 59:44 דק'
שיעור

המעיין היוצא מקודש הקדשים

פרק מז - מח פס' כא | למה הנביא מדגיש "כי מימיו מן...
הרב יצחק בן שחר 53:46 דק'
שיעור

שם העיר ירושלים

פרק מח - חתימת הספר | מהי משמעות שינוי שמה של...
הרב יצחק בן שחר 54:38 דק'
קשר חי