מאמרים - דברי הימים ב

"הבמה אשר בגבעון"

פרק א | הקדמה נאמר בפרקנו, בתיאור הליכת שלמה לגבעון: "וילכו שלמה וכל הקהל עמו לבמה אשר בגבעון, כי שם היה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

"בית ד' בירושלם בהר המוריה"

פרק ג | הקדמה נאמר בתחילת פרקנו: "ויחל שלמה לבנות את בית ד' בירושלם, בהר המוריה, אשר נראה לדויד אביהו, אשר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

הכנסת הארון לקדש הקדשים בחנוכת בית המקדש הראשון

פרק ו | הקדמה נאמר בסוף פרקנו: מא. "ועתה קומה ד' אלקים לנוחך, אתה וארון עזך, כהניך ד' אלקים ילבשו תשועה,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

האש שירדה מהשמים בחנוכת בית המקדש

פרק ז | הקדמה נאמר בתחילת פרקנו: א. "וככלות שלמה להתפלל, והאש ירדה מהשמים, ותאכל העֹלה והזבחים, וכבוד ד'...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

"והערים אשר נתן חורם לשלמה, בנה שלמה אֹתם, ויושב שם את בני ישראל"

פרק ח | הקדמה נאמר בפרקנו (ב): "והערים אשר נתן חורם לשלמה, בנה שלמה אֹתם, ויושב שם את בני ישראל". פסוק זה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

מלחמת האחים הנוראה ביותר בתנ"ך

פרק יג | הקדמה פרקנו הוא אחד הפרקים המזעזעים ביותר בתנ"ך, אם לא המזעזע שבכולם: מסופר בו על מלחמת אחים נוראה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

"ד', אין עמך לעזור בין רב לאין כח"

פרק יד | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויעש אסא הטוב והישר בעיני ד' אלקיו. ב. ויסר את מזבחות הנכר והבמות, וישבר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

מה משמעות נבואת עזריהו בן עודד?

פרק טו | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ועזריהו בן עודד היתה עליו רוח אלקים. ב. ויצא לפני אסא, ויאמר לו: שמעוני...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

"ויגבה לבו בדרכי ד'"

פרק יז | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "וימלך יהושפט בנו תחתיו, ויתחזק על ישראל. ב. ויתן חיל בכל ערי יהודה הבצרות,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

רוחו של נבות

פרק יח | הקדמה נאמר בפרקנו שמיכיהו נבא לאחאב: יח. "ויאמר: לכן שמעו דבר ד': ראיתי את ד' יושב על כסאו, וכל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

יהושפט מלך יהודה - המלך שדאג למשפט

פרק יט | נאמר בפרקנו: ד. "וַיֵשֶב יהושפט בירושלם, וַיָשָב ויצא בעם, מבאר שבע עד הר אפרים, וישיבם אל ד' אלקי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

מי הם "בני עמון", ומי הם "העמונים"?

פרק כ | הקדמה פרקנו מתאר את הנצחון המופלא שהנחיל ד' ליהושפט על אויביו, בעקבות תפילתו. בפרק אין קשיים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

מלחמת יהורם בן יהושפט מלך יהודה באדום

פרק כא | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "וישכב יהושפט עם אבֹתיו, ויקבר עם אבֹתיו בעיר דויד, וימלֹך יהורם בנו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

כיצד יתכן שמלכות בית דוד כמעט הושמדה כליל?

פרק כב | הקדמה בסוף הפרק נאמר: י. "ועתליהו אם אחזיהו, ראתה כי מת בנה, ותקם וַתְדַבֵּר את כל זרע הממלכה לבית...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

הברית בין המלך, העם והקב"ה

פרק כג | הקדמה נאמר בפרקנו (טז): "ויכרֹת יהוידע ברית בינו ובין כל העם ובין המלך, להיות לעם לד'" . פירש...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

"וישא לו יהוידע נשים שתים"

פרק כד | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "בן שבע שנים יֹאש במלכו, וארבעים שנה מלך בירושלם, ושם אמו צביה מבאר שבע. ב....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

כיצד יתכן שאמציה המלך הצדיק עבד עבודה זרה?!

פרק כה | הקדמה בפרקנו שני חלקים: החלק הראשון מתאר את מעשיו הטובים והצלחתו של אמציה (א-יא). החלק השני מתאר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

מדוע נצטרע עוזיהו מלך יהודה?

פרק כו | הקדמה עוזיהו, הוא עזריהו, מלך יהודה, היה ממלכי יהודה הצדיקים. בספר מלכים מסופר עליו מאד בקיצור,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

צדקותו של יותם מלך יהודה

פרק כז | הקדמה יותם בן עוזיהו היה ממלכי יהודה הצדיקים, אך על פי הפשט הוא לא היה הצדיק מכולם. לעומת זאת חז"ל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

רשעותו של אחז מלך יהודה ועונשיו

פרק כח | הקדמה אחז מלך יהודה היה ממלכי יהודה הרשעים. בספר מלכים מתוארים מעשיו הרעים באריכות, ובספר דברי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

מה משמעות הקרבנות שהקריבו בימי חזקיהו המלך?

פרק כט | הקדמה נאמר בפרקנו: כ. "וישכם יחזקיהו המלך, ויאסף את שָׂרֵי העיר, ויעל בית ד'. כא. ויביאו פרים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

השמחה בפסח חזקיהו

פרק ל | הקדמה נאמר בפרקנו: כא. "ויעשו בני ישראל הנמצאים בירושלם את חג המצות שבעת ימים בשמחה גדולה, ומהללים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

"עיבר ניסן בניסן ולא הודו לו חכמים"

פרק ל | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "וישלח יחזקיהו על כל ישראל ויהודה, וגם אגרות כתב על אפרים ומנשה, לבוא לבית ד'...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

חזקיהו והסרת הבמות

פרק לא | הקדמה: האם היה צריך להסיר את הבמות? בשלושה פרקים העוסקים בחזקיהו מלך יהודה בספרנו, מצאנו התיחסות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

מה דרש חזקיהו ומה אמר לו עזריהו הכהן הראש?

פרק לא | הקדמה נאמר בפרקנו: ד. "ויאמר לעם ליושבי ירושלם, לתת מנת הכהנים והלְוִיִם, למען יֶחֶזְקוּ בתורת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

חזקיהו מלך יהודה וסתימת הגיחון

פרק לב | הקדמה נאמר בתחילת פרקנו: א. "אחר הדברים והאמת האלה בא סנחריב מלך אשור, ויבֹא ביהודה ויִחן על הערים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

כיצד יתכן שמנשה מלך יהודה עבד עבודה זרה?

פרק לג | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "בן שתים עשרה שנה מנשה במלכו, וחמשים וחמש שנה מלך בירושלם. ב. ויעש הרע...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

מדוע לא נכתבה תשובת מנשה בספר מלכים?

פרק לג | הקדמה 1. מנשה מלך יהודה וחטאיו בספר מלכים (ב פרק כ"א) נאמר על מנשה מלך יהודה: ב. "ויעש הרע בעיני...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

יאשיהו מלך יהודה - צדיק מעיקרו או בעל תשובה?

פרק לד | א. צדקותו של יאשיהו יאשיהו מלך יהודה היה מהמלכים הצדיקים, אולי הצדיק שבכולם! כך נאמר עליו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

פסח יאשיהו

פרק לה | הקדמה נאמר בפרקנו: יח. "ולא נעשה פסח כמֹהו בישראל מימי שמואל הנביא, וכל מלכי ישראל לא עשו כפסח אשר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

"ויהיו מלעִבים במלאכי האלקים, ובוזים דבריו, ומתעתעים בִּנְבִאָיו"

פרק לו | הקדמה נאמר בפרקנו: טו. "וישלח ד' אלקי אבותיהם עליהם ביד מלאכיו השכם וְשָלוֹחַ, כי חמל על עמו ועל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

האם התנ"ך מסתיים בהצהרת כורש?

פרק לו | הקדמה ספר דברי הימים מסתיים כך: כ. "ויֶגֶל השארית מן החרב אל בבל, ויהיו לו ולבניו לעבדים עד מְלֹך...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

'הדרן' לתנ"ך

פרק לו | "הדרן" לתנ"ך כאשר אנו מתבוננים בסיום התורה, בסיום הנביאים ובסיום הכתובים, אנו רואים שכל אחד מחלקי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

"הבמה אשר בגבעון"

פרק א | הקדמה נאמר בפרקנו, בתיאור הליכת שלמה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"בית ד' בירושלם בהר המוריה"

פרק ג | הקדמה נאמר בתחילת פרקנו: "ויחל שלמה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הכנסת הארון לקדש הקדשים בחנוכת בית המקדש הראשון

פרק ו | הקדמה נאמר בסוף פרקנו: מא. "ועתה קומה ד'...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האש שירדה מהשמים בחנוכת בית המקדש

פרק ז | הקדמה נאמר בתחילת פרקנו: א. "וככלות שלמה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"והערים אשר נתן חורם לשלמה, בנה שלמה אֹתם, ויושב שם את בני ישראל"

פרק ח | הקדמה נאמר בפרקנו (ב): "והערים אשר נתן...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מלחמת האחים הנוראה ביותר בתנ"ך

פרק יג | הקדמה פרקנו הוא אחד הפרקים המזעזעים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ד', אין עמך לעזור בין רב לאין כח"

פרק יד | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויעש אסא הטוב...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מה משמעות נבואת עזריהו בן עודד?

פרק טו | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ועזריהו בן עודד...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ויגבה לבו בדרכי ד'"

פרק יז | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "וימלך יהושפט בנו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

רוחו של נבות

פרק יח | הקדמה נאמר בפרקנו שמיכיהו נבא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

יהושפט מלך יהודה - המלך שדאג למשפט

פרק יט | נאמר בפרקנו: ד. "וַיֵשֶב יהושפט בירושלם,...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מי הם "בני עמון", ומי הם "העמונים"?

פרק כ | הקדמה פרקנו מתאר את הנצחון המופלא שהנחיל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מלחמת יהורם בן יהושפט מלך יהודה באדום

פרק כא | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "וישכב יהושפט עם...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כיצד יתכן שמלכות בית דוד כמעט הושמדה כליל?

פרק כב | הקדמה בסוף הפרק נאמר: י. "ועתליהו אם...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הברית בין המלך, העם והקב"ה

פרק כג | הקדמה נאמר בפרקנו (טז): "ויכרֹת יהוידע...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"וישא לו יהוידע נשים שתים"

פרק כד | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "בן שבע שנים יֹאש...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כיצד יתכן שאמציה המלך הצדיק עבד עבודה זרה?!

פרק כה | הקדמה בפרקנו שני חלקים: החלק הראשון מתאר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע נצטרע עוזיהו מלך יהודה?

פרק כו | הקדמה עוזיהו, הוא עזריהו, מלך יהודה, היה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

צדקותו של יותם מלך יהודה

פרק כז | הקדמה יותם בן עוזיהו היה ממלכי יהודה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

רשעותו של אחז מלך יהודה ועונשיו

פרק כח | הקדמה אחז מלך יהודה היה ממלכי יהודה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מה משמעות הקרבנות שהקריבו בימי חזקיהו המלך?

פרק כט | הקדמה נאמר בפרקנו: כ. "וישכם יחזקיהו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

השמחה בפסח חזקיהו

פרק ל | הקדמה נאמר בפרקנו: כא. "ויעשו בני ישראל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"עיבר ניסן בניסן ולא הודו לו חכמים"

פרק ל | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "וישלח יחזקיהו על...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

חזקיהו והסרת הבמות

פרק לא | הקדמה: האם היה צריך להסיר את...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מה דרש חזקיהו ומה אמר לו עזריהו הכהן הראש?

פרק לא | הקדמה נאמר בפרקנו: ד. "ויאמר לעם ליושבי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

חזקיהו מלך יהודה וסתימת הגיחון

פרק לב | הקדמה נאמר בתחילת פרקנו: א. "אחר הדברים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כיצד יתכן שמנשה מלך יהודה עבד עבודה זרה?

פרק לג | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "בן שתים עשרה שנה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע לא נכתבה תשובת מנשה בספר מלכים?

פרק לג | הקדמה 1. מנשה מלך יהודה וחטאיו בספר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

יאשיהו מלך יהודה - צדיק מעיקרו או בעל תשובה?

פרק לד | א. צדקותו של יאשיהו יאשיהו מלך יהודה היה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

פסח יאשיהו

פרק לה | הקדמה נאמר בפרקנו: יח. "ולא נעשה פסח...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ויהיו מלעִבים במלאכי האלקים, ובוזים דבריו, ומתעתעים בִּנְבִאָיו"

פרק לו | הקדמה נאמר בפרקנו: טו. "וישלח ד' אלקי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם התנ"ך מסתיים בהצהרת כורש?

פרק לו | הקדמה ספר דברי הימים מסתיים כך: כ....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

'הדרן' לתנ"ך

פרק לו | "הדרן" לתנ"ך כאשר אנו מתבוננים בסיום...
הרב איתן שנדורפי
קשר חי