שיעור מומלץ

תפילת נחמיה

פרק א | תפילת נחמיה מקנה משמעות וגודל לעליה החדשה לארץ ישראל, שאותה הוא מוביל.

קרא עוד
פרשת השבוע

הנהגת ה' באל שדי

פרשת לך לך | מעשה אבות סימן לבנים. אצל האבות אפשר למצוא רמזים למה שיקרה בעתיד לבניהם, לעמ"י. וכך אצל אברהם בפרשתנו.

ברית המילה

פרשת לך לך | האירועים האחרונים הם- עקרותה של שרה, לקיחת הגר, ולידת ישמעאל. אחרי 13 שנה נולד יצחק. כנראה התאריכים לא מקריים.

כ-55 דק'

הראיה של אברהם

פרשת לך לך | מה הקשר בין הירידה למיצרים לבין העימות בין רועי אברהם לרועי לוט.

כ-55 דק'

ברית המילה - ברית של אהבה וברית הארץ

פרשת לך לך | הקדמה מצות המילה כתבו מפרשים רבים שענינה של המילה הוא להחליש את כוח התאוה. הסבר זה, עם כל אמיתותו, אינו בא ל…

על מה נכרתה ברית בין הבתרים ומה משמעותה לדורות?

פרשת לך לך | א. מהי ברית בין הבתרים? בהגדה של פסח נאמר: "ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא. שהקב"ה חישב את הקץ, לעשות כמה…

"ותענה שרי" - היאך יתכן שאשה צדקת כשרה אמנו עשתה כך?

פרשת לך לך | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק ט"ז): א. "ושרי אשת אברם לא ילדה לו, ולה שפחה מצרית ושמה הגר. ב. ותאמר שרי אל אברם:…

מדוע ירושלים נקראת "צדק" ו"שלם"?

פרשת לך לך | הקדמה אחרי שאברהם אבינו חזר ממלחמתו במלכים נאמר: "ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין, והוא כהן לא-ל עליון" (יד…

המזבחות שבנה אברהם אבינו

פרשת לך לך | הקדמה בפרשתנו מסופר על שלושה מזבחות שבנה אברהם אבינו. בפרק י"ב נאמר: ו. "ויעבר אברם בארץ עד מקום שכם עד אל…

לכל השיעורים בפרשת השבוע
הפטרת השבוע

ניצחון אברהם עומד לדורות

הפטרת לך לך | ישעיהו מ | משפט ה' מול האלילים בהפטרת פרשת לך לך קוראים ישראל מתוך פרקים מ-מא בישעיהו. פרקים אלו עוסקים בגדלות הקב"ה וע…

לכל השיעורים על ההפטרה
שיעורים חדשים באתר

תרח: משבר שושלת הסגולה

החל מבריאת האדם, מוצגת בתורה תבנית קבועה: שושלת העוברת מאב לבן. מתוך כלל אישי האנושות התורה מתמקדת בשושלת...

שבועת ה' שלא יהיה עוד מבול

יש להתבונן על תפקידו ודרך פעולתו של המבול ועל השפעתו על העולם. בעקבות המבול נשבע הקב"ה שלא יהיה עוד מבול -...

מעבר הירדן

פרקים ג-ד | שינוי תפיסת עולמם של עמי כנען והתהליך העומד מאחורי חציית הירדן

מעבר לכל השיעורים באתר

מכלל יופי – מגילת קהלת

הרב יואב אוריאל
  • 60 ₪
  • 50 ₪

מכלל יופי – שיר השירים

הרב יואב אוריאל
  • 50 ₪

מכלל יופי - מגילת איכה

הרב יואב אוריאל
  • 30 ₪

מכלל יופי – ספר יונה

הרב יואב אוריאל
  • 30 ₪

קשר חי

אתר זה הוא חלק מתנועה רחבה של לימוד התנ"ך. אנו מזמינים אותך ליטול חלק בלימוד החי והפועם.
 

 

קצר ולענין - נקודות מרכזיות על פי נושאים

הסיכון של בני הנביאים

בספר דרך ה' לרמח"ל (חלק ג פרק ד) מתבאר כי נביא בתחילת דרכו מצוי בסכנה לטעות ולנבא נבואות שקר:

"ענין נביאי השקר:

ואולם עיקר הענין הזה הוא מה שכתבנו בחלק א' פרק ה' מאותם כחות הטומאה שנמצאים בעולם ופועלים כפי מה שהוחק בטבעם ונמסר בידם. והנה יש בכחם שיטעו את האדם במה שיושפעו עליו השפעות בדרכים כעין דרכי הנבואה האמיתית ויגלו לו ענינים אמיתים וכוזבים ויחדשו לו קצת ענינים נפלאים, וכמוו שאמר הכתוב בפירוש בנביא השקר: 'ונתן אליך אות או מופת ובא האות והמופת'.

והנה דבר זה אפשר שיקרה לאדם שלא ברצונו ואפשר שיקרה לו ברצונו. והיינו שאפשר שיקרה לו מקרה זה והוא לא השתדל עליו או השתדל על הפכו והגיע לו זה מפני שלא נשלם במעשיו והשתדלותו. ואפשר שיגיע למי שרצה בו ברשעו והשתדל להשיגו. והיינו שילך אחרי הכחות האלה וישתדל להדבק בם ברצונו להשיג מהם מה שיחפוץ להשיג דהיינו שיגלו לו ענינים כמו שכתבנו, שבהם יחזיק עצמו לפני בני האדם לנביא ויסיתם כמו שיחפוץ או יתכבד בעיניהם. ומן המין הזה היו נביאי הבעל והאשרה שהנה היו משתדלים בזה עד שהיו מתדבקים בכחות האלה ומשיגים ידיעת קצת דברים שעל ידיהם היו מפתים המאמינים בם וכן מחדשים בכח זה נפלאות לאות על נבואתם וכמ"ש. ואמנם הם בעצמם היו יודעים שאין זה להם אלא מצד הטומאה מה שבחרו להם ולא היו חושבים בעצמם שהם נביאים אלא ברשעת לבבם היו עושים כן.

אך גם למי שלא השתדל על זה היה אפשר שיקרה זה. ועל כן היו צריכים המשתדלים לנבואה למלמד מובהק שילמדם, ועל ידו היו נצולים. וכל זה עד שיגיעו למדריגת הנבואה באמת כי כיון שהגיעו לה כבר ראו ההפרש הגדול והכירוהו ואי אפשר להם עוד שיסתפקו בזה כלל".

עבור למדור: קצר ולענין
קטע מתוך: 'מקורות על לימוד תנ"ך'

המנהג הראוי להיות בכל תפוצות ישראל

בספר ווי העמודים לבן השל"ה (עמוד התורה, פרק חמישי) כותב:

"חי ראשי נחתכו בני מעי, בעוברי מפרנקפורט [=עיר מגוריו], ועברתי בק"ק אמשטרדם ראיתי שהקטנים לומדים המקרא מבראשית עד לעיני כל ישראל, ואח"כ העשרים וארבעה (ספרי התנ"ך) ואח"כ כל המשניות. וכשנעשה גדול אז מתחיל ללמוד גמרא עם פירוש התוספות, גדלו והצליחו גם עשו פרי. ואנכי בכיתי על זה למה ועל מה לא יעשה כן בארצנו? הלואי שיתפשט המנהג הזה בכל תפוצות ישראל. ומה יזיק בזה שימלא כרסו במקרא ומשנה עד שיהיה בן י"ג שנים, ואח"כ יתחיל ללמוד התלמוד? כי בודאי בשנה אחת יגיע לתכלית ולכמה מעלות טובות למקום בחריפות התלמוד, משא"כ בלימוד דידן בכמה שנים".

עבור לצפייה בכל המקורות
קשר חי