איך לומדים תנ"ך?

"אין מוקדם ומאוחר בתורה" - מדוע?

פרשות בראשית-נח | הקדמה 1. מתי נאמר: "והיו ימיו מאה ועשרים שנה"? לקראת סוף פרשת בראשית (ה, לב) נאמר: "ויהי נח בן חמש מאות שנה…

עבור לתוכן השיעור/ מאמר
שיעור מומלץ

מהפכות הפסח בתנ"ך

בכמה מקומות בתנ"ך מתרחשת מהפיכה הקשורה לקרבן הפסח. הרב עוסק במהפיכות השונות ובקו החורז אותן.

עבור לתוכן השיעור/ מאמר
פרשת השבוע

מעמדם ותפקידם של הכהנים

סיבות דחיית הבכורות והבחירה בכהנים. וכן: מהם התפקידים של הכהנים מלבד השירות והעבודה בבית המקדש?

לילך עם התורה הזאת

פרשת בחוקותי | אין כאן פלפול או חידוש גדול אלא ניסיון להבין בפשטות ובהירות מהו עמל תורה, וכיצד נוכל ללכת עם התורה הזאת- "בחוקותי תלכו", עד כי...

אנחנו יחד נבנה לה'

פרשת בחוקותי | פרשת ערכין וסוגיית שותפות של גוי בבניין המקדש יובילו אותנו להעמיק בערכו של יהודי ושותפותו בבניין ירושלים. כיצד תרומה מסוימת של יהודי...

אלה הם מועדי

פרשת אמור | במבט ראשון נדמה ששבת ויום טוב הם שני זמנים השונים זה מזה באופן מהותי, אולם בפרשת המועדות המופיעה בפרשתנו, אנו מצטווים עליהם יחד. מהו,...

ואציעה שאול הנך

פרשת בהר | פרשתנו עוסקת במצבים של מחסור וחולשה. נתבונן במצבים אלו של עניות כלכלית, ערכית ורוחנית, וננסה להבין מהו היחס הראוי לכך מתוך נקודת מבט...

גאלה תתנו לארץ

פרשת בהר | "כל השביעין חביבין"- השבת, השמיטה, ספירת העומר והיובל, כולם סובבים סביב ספירת השבע. את השבת אנו מציינים כל שבעה ימים, ספירת העומר...

תחלה למקראי קדש

פרשת אמור | פרשיית המועדות המופיעה בפרשתנו, פותחת תחילה בעניינה של השבת. ננסה להבין: האם השבת היא חלק מן המועדים או מחוץ להם? איזה תחילה יש בה,...

וספרתם לכם

פרשת אמור | ממחרת השבת אנו מונים שבעה שבועות עד ליום החמישים, ומפורסמת היא השאלה - מדוע אנו מונים את הימים שחלפו ולא את אלו שנותרו? על מנת לענות על...

ואהביו כצאת השמש בגברתו

פרשת קדושים | הנקימה והנטירה הן תופעות לוואי טבעיות לפגיעה ועלבון, אולם התורה אסרה אותן במצוות "לא תיקום ולא תיטור". נתבונן כאן בשבע עצות איך...

קדשים תהיו

פרשת קדושים | מרן הרב קוק כותב על מצוות התשובה, שהיא מצד אחד קלה שבקלות, ומצד אחר, הרי היא קשה שבקשות. נתבונן באופן זה גם במצוות "קדושים תהיו"...

כי חלה גם ילדה ציון

פרשת תזריע מצורע | יולדת מביאה לטהרתה קרבנות עולה וחטאת, אך תמוה הדבר- איזה חטא חטאה היולדת שעליה להביא קרבן חטאת? ועוד יש לשאול- מהו סדר ההקרבה...

שהם עתידים להתחדש כמותה

פרשת תזריע, פרשת החודש | מה התחדש כאשר קבלו ישראל במצרים את מצוות החודש? ואיזה חידוש נפלא יתרחש לעתיד לבוא? נתבונן במצוות "החודש הזה לכם", ונבאר...

ונתתי נגע צרעת

פרשת מצורע | מדוע ולשם מה מופיעה הצרעת בבית? נמנה כאן ארבעה הסברים לתכלית הופעתה של הצרעת וננסה לבאר- כיצד הופכים הנגע והמחלה לבשורה...

כי אעלה ארכה לך וממכותיך ארפאך

פרשת תזריע מצורע | פרשיות נגעים ואהלות הן גופי ועיקרי תורה אך חכמינו כמעט ולא דרשו בהם כיון שגלה יקרנו ונוטל כבוד מבית חיינו. אף אנו לא זכינו...

כשלג ילבינו

פרשת תזריע מצורע | חכמים מבחינים בארבעה מראות נגעים שונים בצרעת העור. ננסה לעמוד על עומק ההבחנה ביניהם באמצעות ההבנה שהם משקפים גוונים שונים בחטא...

זאת חקת התורה

פרשת שמיני, פרשת פרה | מהי משמעות החוקיות המופלאה של פרה אדומה, המטהרת את הטמאים ומטמאת את הטהורים? נתבונן בכפילות הטומאה והטהרה, וננסה להסביר מהי...

ויקריבו לפני ה' אש זרה

פרשת שמיני | נדב ואביהוא הביאו אש זרה אשר לא ציווה ה' ונענשו על כך, אך כיצד יש לבאר את הביטוי "בקרובי אקדש"? כיצד חוטאים אלו נעשים קרוביו של ה'...

את אשר יאהב ה'

פרשת תזריע מצורע | הנגעים מופיעים בעקבות עבירה שעושה האדם ובכך הם מצביעים על ריחוקו מה', אולם חכמינו ראו בהם גם מעלה. ננסה לברר מהי המעלה הנסתרת שיש...

רשפיה רשפי אש

שבת הגדול | במעמד הסנה התגלה ה' למשה בלבת אש, משה ירא מהביט והסתיר פניו. בהר סיני התגלה ה' באש, משה ביקש "הראני נא את כבודך" ונענה בשלילה: "וראית...

בעטרה שעטרה לו

פרשת שמיני | עשר עטרות נטל היום השמיני, יום השראת השכינה במשכן, ובכך הפך להיות "היום הראשון". נתבונן בעטרות אלה כדרגות שונות בגילוי האור האלוקי...

לכל השיעורים בפרשת השבוע
הפטרת השבוע

הנשיא בבית המקדש העתידי

הפטרת החודש | יחזקאל מה | בראש חודש ניסן, מתחילים ימי הקרבת קרבנות הנשיאים בחנוכת המשכן. בהפטרתנו מופיעה עבודת הקודש של הנשיא העתידי של…

לכל השיעורים על ההפטרה
שיעורים חדשים באתר

האם דניאל היה נביא?

פרק י | הקדמה נאמר בפרקנו (בפסוק ז'): "וראיתי אני דניאל לבדי את המראה, והאנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה,...

"כי סתֻמים וַחֲתֻמים הדברים עד עת קץ"

פרק יב | הקדמה נאמר בפרקנו: "כי סתמים וחתמים הדברים עד עת קץ". א. אי אפשר לדעת את הקץ כתב על כך הרמב"ם...

פסח עזרא ושאר הפסחים הנזכרים בתנ"ך

הקדמה נאמר בפרקנו: יט. "ויעשו בני הגולה את הפסח בארבעה עשר לחדש הראשון. כ. כי הטהרו הכהנים והלוים כאחד...

עבור ל'בית המדרש'

מכלל יופי – מגילת קהלת

הרב יואב אוריאל
  • 60 ₪
  • 50 ₪

מכלל יופי – שיר השירים

הרב יואב אוריאל
  • 50 ₪

מכלל יופי - מגילת איכה

הרב יואב אוריאל
  • 30 ₪

מכלל יופי – ספר יונה

הרב יואב אוריאל
  • 30 ₪

קשר חי

אתר זה הוא חלק מתנועה רחבה של לימוד התנ"ך. אנו מזמינים אותך ליטול חלק בלימוד החי והפועם.
 

 

קצר ולענין - נקודות מרכזיות על פי נושאים

למלך יש לב מסוג אחר

לאחר בשורת שמואל לשאול כי הוא מיועד למלך, הוא פנה ללכת ואז נאמר:

"ויהפך לו אלקים לב אחר" (שמואל א י, ט). כן מבאר זאת המלבי"ם שם: "'ויהפך לו אלהים לב אחר'. כי לב כל אדם לאדם הוא מוליך ומנהיג את כל כחות גויתו, אבל פלגי מים לב מלך הוא מנהיג לבב העם המתנהגים על ידו, ויהיה יחס לבותיהם אל לב מלכם כיחס כחות החיים אל הלב באיש הפרטי, כי לב מלך ביד ה' אל כל אשר יחפץ יטנו ואת לבות העם עמו. ובהיות לבו מולך על כחות גוויתו, ימלוך גם על הגוי כולו. ולב שאול נהפך עתה מהיותו מנהיג פרטי אל איש פרטי שהוא שאול, אל שיהיה מנהיג לאיש כללי שהוא עם ישראל".

עבור למדור: קצר ולענין
קטע מתוך: 'מקורות על לימוד תנ"ך'

חובת כ"ד הקישוטים

שמות רבה (פרשה מא):

"אמר ר' לוי אמר ר' שמעון בן לקיש: מה כלה זו מקושטת בכ"ד מיני תכשיטין – כך תלמיד חכם צריך להיות זריז בכ"ד ספרים [וזהו שנאמר]: 'ככלותו'".

עבור לצפייה בכל המקורות
קשר חי