מן ה'מקרא' אל ה'תלמוד'

מן ה'מקרא' אל ה'תלמוד'

אין להצטמצם בלימוד מקרא בלבד

הבאנו כאן מספר מקורות מדברי חז"ל המלמדים על כך שלימוד התנ"ך כשלעצמו הוא הקומה הראשונה, יש לשאוף שלא להצטמצם בקומה זו בלבד, אלא להתעלות גם ללימוד המשנה והתלמוד.

מן ה'מקרא' אל ה'תלמוד'

אחד מאלף

קהלת רבה (פרשה ז):

"'אשר עוד בקשה נפשי ולא מצאתי אדם אחד מאלף מצאתי' – בנוהג שבעולם אלף בני אדם נכנסין למקרא, יוצאין מהן מאה למשנה, יוצאין מהן עשרה לתלמוד, יוצא מהם אחד להוראה. הדא הוא דכתיב: 'אדם אחד מאלף מצאתי'".

מן ה'מקרא' אל ה'תלמוד'

המקרא הוא תחילת הדרך

ר' צדוק הכהן מלובלין, פרי צדיק (פרשת וארא):

"ואיתא בגמרא (עירובין נד, ב): 'והולכי – אלו בעלי מקרא. על דרך – אלו בעלי משנה. שיחו – אלו בעלי תלמוד, שכל שיחתן דברי תורה'. והוא כי בעלי מקרא נקראו רק 'הולכי' שמתחילים לילך. ובעלי משנה נקראו 'על דרך' שכבר הם על דרך להגיע למקום השלמתם. וכל זמן שלא השיגו שלימות הדברי תורה להיות נבלע בלב הוא עסוק תמיד במלחמתו ועל זה דרשו: 'מסיע אבנים יעצב בהם'. ובעלי תלמוד היינו שכבר נבלעו דברי תורה בלבם. ועל ידי זה ממילא כל שמשיחים דברי תורה כי אין בלבם רק דברי תורה. עליהם דרשו: 'בוקע עצים יסכן בם' – שאור תורה מחמם לבבם ומלהיבו לה' יתברך".

קשר חי