הבית של התנ"ך

הבמה המרכזית ללימוד תנ"ך בדרך מסורת ישראל

 

איך לומדים תנ"ך

לימוד תנ"ך מול חקר התנ"ך

ההבדל בין לימוד תנ"ך לחקר התנ"ך קיים הבדל מהותי בין לימוד התנ"ך ובין חקר התנ"ך (גם אם הוא נעשה על טהרת הקודש…

שיעור מומלץ

הקדמה לתופעת ארבע המלכויות

מכל התנ"ך, רק בספר דניאל ניתן מקום לתופעה עקבית ומתמשכת של שלטון ארבע המלכויות על העולם. בשיעור זה נבאר כיצד תופעה זו מנוגדת לבריאת העולם, וכיצד בספר דניאל מוגדר ומתוחם היטב גבול השלטון של מלכויות אלו.

46 דק'
פרשת השבוע

ההיגיון של קורח והטעות הבסיסית שלו

פרשת קרח | ההיגיון של קורח, והטעות הבסיסית שלו קורח טען שאין מקום להתנשאות של משה ואהרון מעל שאר בני העם משום שכל בני ה…

ותכל תלונתם

פרשת קורח | | לאחר שמטה אהרן פורח, בניגוד לשאר המטות, אומר ד' למשה רבנו (במדבר יז, כה): "הָשֵׁב אֶת מַטֵּה אַהֲרֹן לִפְנֵי …

נושאי השירה

פרשת קורח | | ה'חידוש' של קרח לעומת שאר התלונות על משה שהיו לפניו ואחריו היא התעוזה לחלוק על מעמדו האישי של משה. מדוע המחלו…

מטה אהרון

פרשת קורח | | "וְהִנֵּה פָּרַח מַטֵּֽה אַהֲרֹן לְבֵית לֵוִי וַיֹּצֵֽא פֶרַח וַיָּצֵֽץ צִיץ וַיִּגְמֹל שְׁקֵדִֽים". זו לא הפ…

דתן ואבירם

פרשת קורח | ממה נובעת התנגדותם של דתן ואבירם לאורך כל השנים למנהיגותו של משה?

טשטוש מדרגות העולם

פרשת קרח | מהו הריקבון המוסרי שעומד מאחורי דברי קרח "כל העדה כולם קדושים"

פרשת קרח - "כל העדה כולם קדושים"?

פרשת קרח | האם כל אדם בישראל שרוי במדריגת הקדושה מעצם טבעו? הדרך לגילוי מדריגת הקדושה דורשת עמל ויגיעה.

לכל התכנים בפרשת השבוע
מאמרים להפטרה

נאומו האחרון של שמואל ונאומי המנהיגים הקודמים

פרק יב | הפטרת קרח | הקדמה בפרקנו מופיע נאום ארוך של שמואל, הנאום האחרון שהוא אומר לעם. יש לשאול מספר שאלות על נאום זה: מה מט…

מעלת משה ושמואל

הפטרת קורח | שמואל א, יב | נקיות של מנהיג אלוקי בפרשת קורח מתהווה ערעור קשה על מנהיגותו של משה. בתגובה, מתפלל משה לה' ובתוך כך הוא מזכי…

ההנהגה בישראל

הפטרת קורח | שמואל א, יא | הקשר בין קורח לבקשת מלך בהפטרה מסכם שמואל הנביא את כל נושא העמדת הנהגה של מלך לעם ישראל כאשר שימת הדגש היא ע…

לכל התכנים בהפטרת השבוע

מכלל יופי – מגילת אסתר

הרב יואב אוריאל
  • 70 ₪
  • 60 ₪

מכלל יופי – מגילת קהלת

הרב יואב אוריאל
  • 70 ₪
  • 60 ₪

מכלל יופי - מגילת איכה

הרב יואב אוריאל
  • 70 ₪
  • 60 ₪

מכלל יופי – מגילת רות

הרב יואב אוריאל
  • 50 ₪

מכלל יופי – שיר השירים

הרב יואב אוריאל
  • 70 ₪
  • 60 ₪

קשר חי

אתר זה הוא חלק מתנועה רחבה של לימוד התנ"ך. אנו מזמינים אותך ליטול חלק בלימוד החי והפועם.
 

 

קטע מתוך: 'דרך לימוד התנ"ך'

דוגמה: התייחסות ברורה מאליה למעשה ראובן

רמב"ם סוטה ג, ב:

ואומרין לה בתי הרבה קדמוך ונשטפו ואנשים גדולים ויקרים תקף יצרן עליהן ונכשלו ומגידין לה מעשה יהודה ותמר כלתו ומעשה ראובן בפלגש אביו על פשטו ומעשה אמנון ואחותו, כדי להקל עליה עד שתודה

הכסף משנה (שם, מופיע בהלכה א) מבאר כי הרמב"ם דייק ואמר 'על פשטו' משום שבודאי לא ניתן לומר על ראובן שיצרו תקף עליו:

ומה שכתב: 'על פשטו' כלומר דכתיב ביה וישכב ראובן את בלהה פילגש אביו, אבל לפי האמת, ח"ו מלומר כן על אותו צדיק וכדאיתא בפרק במה בהמה (שבת דף נ"ה:) ומ"ש ומעשה אמנון ואחותו".

הענין מודגש בשו"ת הרמ"א (סימן יא):

"…דגרסינן פ"ק דסוטה… שאומרים בפניה מעשה כתובים הראשונים (שם ז, ב), ופירש"י: בדברים הכתובים בתורה שנעשו בימים הראשונים כגון... במעשה תמר שאמר צדקה ממני, במעשה יצועי אביו, ופירש"י: ומדרש אגדה דר' תנחומא כשאמר יהודה צדקה ממני עמד ראובן ואמר בלבלתי יצועי אבי כו'. ובסמ"ג (עשין נו) ובמשנה תורה שחבר הרמב"ם הלכות סוטה (ג, ב) ואומרים לפניה מעשה ראובן כפשוטו.

והנה ק"ל על זה, הרי אמרו ז"ל פרק במה בהמה (שבת נה, ב): כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה. גם אמרו במגילה פרק הקורא את המגילה במשנה (פ"ד מ"י) מעשה ראובן נקרא ולא מתרגם, ופירש אדון המפרשים רש"י ז"ל משום גנותו. וא"כ קשה, וכי מפני הטמאה הזאת שלא תשתה ותמות, ובודאי אינה כדאית לשמוע, נוציא שם רע על ראובן הצדיק ונאמר שחטא ונכחיש המקרא שנאמר ומעיד עליה שלא חטא, שנאמר "ויהיו בני יעקב שנים עשר" (בראשית לה, כב) ואמרו ז"ל (שבת נה, ב) מלמד שכולם צדיקים ושוים שלא חטא ראובן. ואלא על כרחך לומר שהטעם הוא כדי שלא ימחק השם הנכתב בקדושה ובטהרה, כמו שאמרינן עשי לשמו הגדול שלא ימחה על המים כו'".

עבור למדור: דרך לימוד התנ"ך
קטע מתוך: 'מקורות על לימוד תנ"ך'

על מה היה הגר"א בוחן את תלמידיו?

הקדמת בני הגר"א לביאורו לשו"ע:

"ויותר שהיה חכם לימד דעת את העם וחזקם ואמצם שילמדו בסדר נכון שלא ימעדו רגליהם. בראשונה הזהיר לעבוד עבודתו יתברך להיות בקי ראשונה כל כ"ד ספרים עם נקודות וטעמים, ערוכים בכל ושמורים, עד שבדק אותם בכל אלה...".

עבור לצפייה בכל המקורות
שאלות ותשובות חדשות

מה מטרתנו בלימוד תנ"ך?

הרב אס"ף בנדל
שלום! מה מטרתנו בלימוד תנ"ך? מה הקומה הנפשית שהוא בונה בנו? לצורך העניין - אם לימוד אמונה מלמד אותנו את העומק האלוקי הקיים במציאות, והמוסר הולך ומבנה את השייכות הנפשית שלנו ואת החתירה המתמדת שלנו לחשוף אותו בקרבנו, מה תפקידו של לימוד התנ"ך? האם הוא כלימוד אמונה רגיל, רק שנעשה כמועבר דרך משלים וסיפורים? תודה רבה! שאלה זו מטרידה אותי זה זמן ארוך ואשמח לתשובה מפורטת.

בחירתו החופשית של עשו

הרב יוסף שילר
בס"ד שלום רב, פירושי התורה (פשט התורה ורש"י) מתייחסים לעשו כבעל כמיהה לעבודה זרה עוד בבטן רבקה אמנו. עם זאת נראה שהייתה ממנו תביעה מוסרית גבוהה מיצחק אבינו, כלומר שיש לו ייעוד חיובי מוסרי. יוצא מאלו, שלמרות היותו בן ליצחק ורבקה ובעל פוטנציאל להיות שותף בתיקון העולם, היה בעל שאיפות אליליות רשעיות, והיו לכך סימנים עוד בבטן אמו ובאופן גלוי בהמשך חייו. א. האם הייתה לו בחירה? ב. האם לאבותיו הייתה בחירה שהביאה לכך שהיה רשע מראשיתו? ואם כן היכן יסוד הבחירה החופשית? תודה, עומר

מכת בכורות

הרב איתן שנדורפי
שלום לרבנים למה בכל מכות מצרים אומרים:דם, צפרדע, כינים.... ורק במכת בכורות מדגישים "מכת בכורות"? תודה רבה תחיה שטרן כתה ג מוריה כרמיאל
לכל השו”ת
קשר חי