פרשת בשלח | יג-יז

על מה נצטוו ישראל במרה?

ציווי ישראל ב'חוק ומשפט' שָׁם שָׂם לוֹ חֹק וּמִשְׁפָּט (שמות טו, כה) - "במרה נתן להם מקצת פרשיות של תורה...

טבלת שנות השיעבוד במצרים

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר - 0584006132.

בירור גאוות ה' מתוך שירת הים

פרשת בשלח | שירת הים-שירה על הגאווה האלוקית. גאווה לכאורה זה מידה מגונה. המושג "גאווה אלוקית" צריכה הסבר.

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'

שני צדדים המלווים אותנו מיציאת מצרים

פרשת בשלח | עוד לפני ההתקלות עם המצרים הקב"ה מוליך את העם לא דרך הדרך הראשית אלא דרך דרך עקומה, דרך ים סוף,...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'

הפלשתים ושאר האויבים בפרשת בשלח

פרשת בשלח | פחד ישראל הופך לפחד פלשתים פרשת בשלח פותחת באויבים ומסיימת באויבים. היא פותחת במעקף שעושים ישראל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - שמות

עמלק ויתרו - יחסי ישראל והגויים

פרשת יתרו | הופעת יתרו לאחר מלחמת עמלק בין יציאת ישראל (שהסתיימה בקריעת הים) לבין מעמד הר סיני מופיעים בתורה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - שמות

האש והענן - שתי תופעות ניסיות המלוות את השראת השכינה

פרשת בשלח | בתהליכי יציאת ישראל ממצרים מופיעים לראשונה האש והענן כביטוי מוחשי להשראת השכינה. מדוע דוקא ביציאת...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמות - כלל ופרט

18 דק'

מה בין עשרת המכות לקריעת ים סוף?

פרשת בשלח | האם קריעת ים סוף היא בעצם המכה האחת עשרה? מה עוד היה חסר לאחר עשרת המכות אשר התמלא בטביעת המצרים...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמות - כלל ופרט

20 דק'

נס וטבע בקריעת ים סוף

פרשת בשלח | בקריעת ים סוף התחוללו ניסים כבירים. יש להבין: כיצד משתלבים הנסים עם הנהגת ד' הקבועה של העולם על...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

ביד רמה!

פרשת בשלח | ביד רמה! "ובני ישראל יוצאים ביד רמה" (שמות יד יח) - "שעשו להם דגל ונס להתנוסס ויוצאים בשמחה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות - הרב ערן טמיר

מיהו ה'שליח'?

פרשת בשלח | מי ה'שליח'? שליחים רבים לריבונו של עולם, לגילויו בעולם ולגאולתם של ישראל. שניים מהשליחים אשר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות - הרב ערן טמיר

השירה, המתיקות והמרירות

פרשת בשלח | השירה, המרירות והמתיקות פרשתנו מתחילה בשירה, ובשלב מסוים יש תפנית, רשימת תלונות של העם:...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש שמות

החומה הבצורה של שירת הים

פרשת בשלח | החומה הבצורה של שירת הים מכוח התהליך המופלא של יציאת מצרים, נפגשים אנו בתופעה מיוחדת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש שמות

תחילת ההליכה במדבר

פרשת בשלח | מהו הקשר בין "לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה" האמור כאן, לבין "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - שמות

"ויקח משה את עצמות יוסף עמו"

פרשת בשלח | הקדמה במכילתא דרבי ישמעאל נאמרו על פסוק זה דברים נפלאים: א. במדה שהאדם מודד בה מודדים לו תחילה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

שמחת ישראל במצוות ושמחת הגויים בעבירות

פרשת בשלח | הקדמה על הפסוק "ויאסֹר את רכבו ואת עמו לקח עמו" (יד, ו) אמרה המכילתא: "ויאסור את רכבו - הוא בידו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

עם ישראל - נציג הקב"ה בעולם

פרשת בשלח | עם ישראל מייצג את ד' בעולם ולכן הגויים יענשו על שהצרו לישראל הקדמה על הפסוק "וברֹב גאונך תהרֹס...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

דין ישראל בשמים בקריעת הים

פרשת בשלח | מדוע היו ישראל נתונים בדין אם להאבד עם מצרים, והרי הם חזרו בתשובה? על הפסוק "ויסע מלאך האלקים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

"עם זו קנית"

פרשת בשלח | הקדמה נאמר בשירת הים: "תִפֹּל עליהם אימתה ופחד, בגדֹל זרועך ידמו כאבן, עד יעבֹר עמך ד', עד יעבֹר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

"מרים הנביאה אחות אהרן"

פרשת בשלח | הקדמה נאמר בפרשתנו: "ותקח מרים הנביאה אחות אהרֹן את התֹף בידה, ותצאן כל הנשים אחריה בתֻפּים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

הנחת צנצנת המן - זכרון הנס לדורות

פרשת בשלח | הקדמה: צנצנת המן ומטה אהרן נאמר בסוף פרשת המן (טז, לב-לד): "ויאמר משה: זה הדבר אשר צוה ד': מלא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

"מלחמה לד' בעמלק מִדֹר דֹר"

פרשת בשלח | הקדמה נאמר בסוף פרשתנו (פרק י"ז): טו. "ויבן משה מזבח ויקרא שמו: ד' נסי. טז. ויאמר: כי יד על כס...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

היום שאחרי

פרשת בשלח | מהם ההתמודדויות של ישראל בתחילת דרכו? מה משמעות הניסיון?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש שמות

כ-50 דק'

הופעת השבת דרך המן

פרשת בשלח | למונח ניסיון יש שני צדדים. ה' מנסה את העם והעם מנסה את הקב"ה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש שמות

כ-50 דק'

מסע בעקבות דתן ואבירם

פרשת בשלח | דתן ואבירם הם השארית של הרשעים הגמורים מעמ"י. הרוב המוחלט נהרגו במכת חושך.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש שמות

כ-50 דק'

הזיקה בין השבת והמן

פרשת בשלח | לפני שמופיע הציווי על השבת, בפרשת בשלח השבת מופיעה כמציאות.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש שמות

כ-50 דק'

המעלה שעם ישראל בנו בקריעת ים סוף

פרשת בשלח | לכאורה אחרי עשרת המכות היה אפשר להפסיק את הניסים כי המסר הועבר, אז מה קריעת ים סוף מוסיפה לנו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים על ספר שמות

כ-14 דק'

יציאת מצרים ראשונה ושניה

פרשת בשלח | שתי יציאות מצרים היו: יציאת מצרים בט"ו ניסן ויציאת מצרים בים סוף.

מתוך סדרת השיעורים:
פרשיות שמות

כ-80 דק'

יציאת עם ישראל מתרבות מצרים

פרשת בשלח |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

עצמות יוסף

פרשת בשלח |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

קריעת ים סוף

פרשת בשלח |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

לשון הקודש ומחשבת הקודש

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בשלח |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

הבחירה החפשית

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בשלח |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

המקדש והמשכן

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בשלח |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

מקלות מים רבים

פרשת בשלח | מהי ההתגלות האלוקית העליונה והאדירה שהתחוללה בקריעת ים סוף? מדוע נלמדת תחיית המתים דווקא משירת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

בים - ביבשה

פרשת בשלח | מה היא המשמעות ההיסטורית של קריעת ים סוף?

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפרשה - חומש שמות

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

על מה נצטוו ישראל במרה?

ציווי ישראל ב'חוק ומשפט' שָׁם שָׂם לוֹ חֹק...
ושננתם
שיעור

טבלת שנות השיעבוד במצרים

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר -...
הרב יאיר הס
שיעור

בירור גאוות ה' מתוך שירת הים

פרשת בשלח | שירת הים-שירה על הגאווה האלוקית. גאווה...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

שני צדדים המלווים אותנו מיציאת מצרים

פרשת בשלח | עוד לפני ההתקלות עם המצרים הקב"ה מוליך...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

הפלשתים ושאר האויבים בפרשת בשלח

פרשת בשלח | פחד ישראל הופך לפחד פלשתים פרשת בשלח...
הרב יואב אוריאל
שיעור

עמלק ויתרו - יחסי ישראל והגויים

פרשת יתרו | הופעת יתרו לאחר מלחמת עמלק בין יציאת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

האש והענן - שתי תופעות ניסיות המלוות את השראת השכינה

פרשת בשלח | בתהליכי יציאת ישראל ממצרים מופיעים...
הרב יואב אוריאל 18 דק'
שיעור

מה בין עשרת המכות לקריעת ים סוף?

פרשת בשלח | האם קריעת ים סוף היא בעצם המכה האחת...
הרב יואב אוריאל 20 דק'
שיעור

נס וטבע בקריעת ים סוף

פרשת בשלח | בקריעת ים סוף התחוללו ניסים כבירים. יש...
הרב שלמה אבינר
שיעור

ביד רמה!

פרשת בשלח | ביד רמה! "ובני ישראל יוצאים ביד רמה"...
הרב ערן טמיר
שיעור

מיהו ה'שליח'?

פרשת בשלח | מי ה'שליח'? שליחים רבים לריבונו של...
הרב ערן טמיר
שיעור

השירה, המתיקות והמרירות

פרשת בשלח | השירה, המרירות והמתיקות פרשתנו מתחילה...
הרב אלי אדלר
שיעור

החומה הבצורה של שירת הים

פרשת בשלח | החומה הבצורה של שירת הים מכוח...
הרב אלי אדלר
שיעור

תחילת ההליכה במדבר

פרשת בשלח | מהו הקשר בין "לא ימיש עמוד הענן יומם...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

"ויקח משה את עצמות יוסף עמו"

פרשת בשלח | הקדמה במכילתא דרבי ישמעאל נאמרו על...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

שמחת ישראל במצוות ושמחת הגויים בעבירות

פרשת בשלח | הקדמה על הפסוק "ויאסֹר את רכבו ואת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

עם ישראל - נציג הקב"ה בעולם

פרשת בשלח | עם ישראל מייצג את ד' בעולם ולכן הגויים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

דין ישראל בשמים בקריעת הים

פרשת בשלח | מדוע היו ישראל נתונים בדין אם להאבד עם...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"עם זו קנית"

פרשת בשלח | הקדמה נאמר בשירת הים: "תִפֹּל עליהם...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"מרים הנביאה אחות אהרן"

פרשת בשלח | הקדמה נאמר בפרשתנו: "ותקח מרים הנביאה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הנחת צנצנת המן - זכרון הנס לדורות

פרשת בשלח | הקדמה: צנצנת המן ומטה אהרן נאמר בסוף...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"מלחמה לד' בעמלק מִדֹר דֹר"

פרשת בשלח | הקדמה נאמר בסוף פרשתנו (פרק...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

היום שאחרי

פרשת בשלח | מהם ההתמודדויות של ישראל בתחילת דרכו?...
הרב אוהד תירוש כ-50 דק'
שיעור

הופעת השבת דרך המן

פרשת בשלח | למונח ניסיון יש שני צדדים. ה' מנסה את...
הרב אוהד תירוש כ-50 דק'
שיעור

מסע בעקבות דתן ואבירם

פרשת בשלח | דתן ואבירם הם השארית של הרשעים הגמורים...
הרב אוהד תירוש כ-50 דק'
שיעור

הזיקה בין השבת והמן

פרשת בשלח | לפני שמופיע הציווי על השבת, בפרשת בשלח...
הרב אוהד תירוש כ-50 דק'
שיעור

המעלה שעם ישראל בנו בקריעת ים סוף

פרשת בשלח | לכאורה אחרי עשרת המכות היה אפשר להפסיק...
הרב איתן קופמן כ-14 דק'
שיעור

יציאת מצרים ראשונה ושניה

פרשת בשלח | שתי יציאות מצרים היו: יציאת מצרים בט"ו...
הרב נתן רוטמן כ-80 דק'
שיעור

יציאת עם ישראל מתרבות מצרים

פרשת בשלח |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

עצמות יוסף

פרשת בשלח |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

קריעת ים סוף

פרשת בשלח |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

לשון הקודש ומחשבת הקודש

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בשלח |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

הבחירה החפשית

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בשלח |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

המקדש והמשכן

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בשלח |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

מקלות מים רבים

פרשת בשלח | מהי ההתגלות האלוקית העליונה והאדירה...
הרב יהושע שפירא
שיעור

שמות מוקלט - פרק יג | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שמות מוקלט - פרק יד | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שמות מוקלט - פרק טו | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שמות מוקלט - פרק טז | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שמות מוקלט - פרק יז | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בים - ביבשה

פרשת בשלח | מה היא המשמעות ההיסטורית של קריעת ים...
הרב נועם ונגרובר
קשר חי